Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.11.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Potrivit art. 9 prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia prevederilor art. 7, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 80.452 din 31 octombrie 2013,

ţinând cont de prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, care produc, procesează, importă, exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, definiţi conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

Art. 2.

(1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de MADR, denumite în continuare DAJ/EM.
Modificări (2), Derogări (1),

(2) Operatorii completează fişele de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7 şi le depun la DAJ/EM pe a căror rază au sediul social.
Modificări (2)

(3) Modelele fişelor de înregistrare sunt cuprinse în anexele nr. 1-7, astfel:

- Fişă de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 1;

- Fişă de înregistrare a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică - anexa nr. 2;

- Fişă de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 3;

- Fişă de înregistrare a operatorilor din agricultura ecologică - floră spontană - anexa nr. 4;

- Fişă de înregistrare a importatorilor de produse ecologice - anexa nr. 5;

- Fişă de înregistrare a exportatorilor de produse ecologice - anexa nr. 6;

- Fişă de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice - anexa nr. 7.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), îşi pot înregistra activitatea, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, următorii operatori:
Modificări (1)

a) producătorii din producţia vegetală şi animalieră care se înregistrează pentru prima dată ca operatori în sistemul de agricultură ecologică, doar pentru culturile înfiinţate după data de 16 mai şi cu condiţia ca inspecţia pentru anul în curs să poată fi efectuată în timpul perioadei de vegetaţie;

b) producătorii din producţia vegetală, animalieră şi din acvacultură, care accesează măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi/sau Programul operaţional pentru pescuit, cu condiţia prezentării copiei de pe contractul de consultanţă/contractul de asistenţă şi/sau a Declaraţiei pe propria răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, prevăzută în anexa nr. 8, numai în situaţia elaborării proiectului de către solicitant;

c) operatorii din sistemul de agricultură ecologică - flora spontană*;

d) procesatorii*;

e) comercianţii*;

f) importatorii*;

g) exportatorii*.

* Operatori care îşi încep activitatea după data de 16 mai.

(5) Toţi operatorii care desfăşoară activitate în sistemul de agricultură ecologică, înainte de a-şi începe activitatea, se vor supune prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007.

(6) Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzleţe ţărăneşti se face conform prevederilor art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, care reglementează măsurile de control, în caz de subcontractare. În acest sens sunt necesare:

a) lista subcontractanţilor, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleţi, condiţia necesară fiind ca aceştia să fie supuşi sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare judeţ care face obiectul acestei solicitări, care să fie înscrisă pe anexa fişei de înregistrare în agricultura ecologică a procesatorilor sau a comercianţilor de produse ecologice;

b) existenţa unui acord scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control;

c) un sistem corespunzător al documentelor contabile, prin care se poate asigura trasabilitatea produselor.

(7) Subcontractanţii sunt menţionaţi în Fişa de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică, prevăzută în anexa nr. 3 pct. 1 - Procesator - Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru sau în Fişa de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice, prevăzută în anexa nr. 7 pct. 1 - Comerciant - Locaţia fermei/unităţii administrate.

(8) Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor judeţe depun fişa de înregistrare doar la DAJ/EM pe raza judeţului în care au sediul social. În fişa de înregistrare se menţionează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste judeţe.
Modificări (1)

(9) Operatorii care desfăşoară activitate de producţie şi care comercializează exclusiv produse obţinute în propria exploataţie depun la DAJ/EM doar Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică. În situaţia în care operatorii respectivi intenţionează să comercializeze şi alte produse, provenite de la terţi, depun la DAJ/EM, pe lângă Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, şi Fişa de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice.
Modificări (1)

(10) Fişele de înregistrare sunt însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:

a) contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare;

b) declaraţia pe proprie răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, conform anexei nr. 8 (pentru operatorii care accesează măsuri din cadrul PNDR sau POP);

c) declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(11) Fişele de înregistrare ale operatorilor se avizează şi se aprobă de către DAJ/EM.
Modificări (2)

(12) Fişele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cauză, iar o copie se păstrează la DAJ/EM.
Modificări (1)

(13) În cazul în care fişele de înregistrare nu sunt completate corect sau conţin informaţii neclare, se va acorda operatorului o perioadă de 15 zile lucrătoare pentru rectificarea acestora. În situaţia în care fişele de înregistrare nu sunt remediate în termenul prevăzut anterior, procedura de înregistrare este anulată.

(14) DAJ/EM vor transmite la MADR, la sfârşitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor din agricultura ecologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.
Modificări (1)

(15) În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, dar şi pentru alte clarificări, operatorul furnizează, la cererea MADR şi/sau a DAJ/EM, orice alte documente solicitate.

(16) Comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiţia de a-şi declara activitatea la DAJ/EM. Nu beneficiază de această exonerare acei comercianţi cu amănuntul care produc, procesează sau depozitează altfel decât prin menţinerea unei legături cu punctul de vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activităţile menţionate anterior către o parte terţă.
Modificări (1)

(17) Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la DAJ/EM Declaraţia pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11.
Modificări (1)

(18) Procedura aplicabilă comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică este prevăzută în anexa nr. 12.

(19) Operatorii care importă sau exportă produse ecologice sunt obligaţi să declare la DAJ/EM, trimestrial sau ori de câte ori li se solicită, situaţia importurilor ori exporturilor realizate (produsul, cantitatea, ţara din care/în care s-a efectuat importul/exportul).
Modificări (1)

Art. 3.

Data de începere a perioadei de conversie este data la care operatorul s-a înregistrat la DAJ/EM, prin depunerea fişei de înregistrare în agricultura ecologică.
Modificări (1)

Art. 4.

Directorii executivi din cadrul DAJ/EM desemnează prin decizie o persoană responsabilă pentru înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, precum şi pentru toate celelalte atribuţii privind implementarea în acest sector. Persoana responsabilă desemnată nu va fi aceeaşi cu cea care are atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice.
Modificări (1)

Art. 5.

(1) Operatorii care şi-au înregistrat activitatea în conformitate cu prevederile art. 1 pot reveni cu modificări la fişa de înregistrare, prin completarea şi depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial, prevăzută în anexa nr. 13.

(2) Situaţiile în care se poate depune această declaraţie sunt următoarele:
Modificări (1)

a) operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecţie şi certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declaraţia este însoţită de contractul încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare şi se depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de MADR, prin structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM;

b) rezilierea contractului cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi încheierea unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare;

c) schimbarea formei de organizare;

d) schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI);

e) schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;

f) schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;

g) cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:

decesul fermierului;
incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;
distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;
o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte;

h) constatarea unor diferenţe în ceea ce priveşte dimensiunea exploataţiei declarată în fişa de înregistrare la data depunerii acesteia la DAJ/EM şi dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecţie şi certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecţiei;

i) transferul total al activităţii cu profil ecologic;

j) transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală sau piscicolă.

(3) Pentru toate aceste modificări operatorul va prezenta la DAJ/EM documente justificative.
Modificări (1)

Art. 6.

(1) În situaţia în care operatorul se retrage din proprie iniţiativă din sistemul de agricultură ecologică, acesta este obligat să notifice DAJ/EM la care s-a înregistrat, prin depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 14.
Modificări (1)

(2) Operatorul are obligaţia să menţină pentru o perioadă de 5 ani după notificarea retragerii din sistemul de agricultură ecologică înregistrările contabile, precum şi toate documentele emise în perioada activării acestuia în sistemul de agricultură ecologică.

(3) DAJ/EM va înainta, în decurs de 7 zile lucrătoare, o copie a notificării de retragere a operatorului din sistemul de agricultură ecologică organismului de inspecţie şi certificare cu care operatorul respectiv a avut contract.
Modificări (1)

(4) În situaţia în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecţie şi certificare din sistemul de agricultură ecologică pentru neconformităţi majore (conform listei de sancţiuni pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fişă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere.
Modificări (1)

Art. 7.

Operatorii care derulează măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală sau Programul operaţional pentru pescuit îşi pot schimba organismul de inspecţie şi certificare cu care au încheiat contract, în situaţia în care acesta nu este acreditat pentru o activitate ce face obiectul măsurii respective.

Art. 8.

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia prevederilor art. 7, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 1.253.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului . . . . . . . . . . . ./ Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
a producătorilor în agricultura ecologică
Anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat
DAJ/EM*
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

1. Producător

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială . . . . . . . . , cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . ., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Act de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . .

Persoana fizică . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., BI/CI seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru** . . . . . . . . . . . . .

2. Angajament

Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

se încarcă...