Back

Instituţie bugetară

concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Copalnic-Mănăştur, Copalnic-Mănăştur, judeţul Maramureş, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 528 mp, respectiv 225 mp + 303 mp, în vederea construirii unei staţii emisie-recepţie pentru telefonie mobilă

În vigoare de la 20.08.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

ACHIZIŢIE DE BUNURI

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Copalnic-Mănăştur, nr. 225 A, Copalnic-Mănăştur, judeţul Maramureş, telefon +40 262497003, fax +40 262497455, e-mail: copalnicmanastur@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafaţă de 528 mp, respectiv 225 mp + 303 mp situat în comuna Copalnic-Mănăştur, localitatea Berinţa, judeţul Maramureş, în vederea construirii unei staţii emisie-recepţie pentru telefonie mobilă în sistem GSM şi respectiv cale de acces la construcţia ce urmează a fi edificată.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine până la data de 10.09.2013, ora 14,00, de la sediul Primăriei Copalnic-Mănăştur, fax 0262-497455 sau e-mail: copalnicmanastur@yahoo.com.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire precum şi relaţii suplimentare se pot obţine până la data de 10.09.2013, ora 14.00, de la sediul Primăriei Copalnic-Mănăştur sau la telefon 0262497003, fax 0262-497455, e-mail: copalnicmanastur@yahoo.com.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria Copalnic-Mănăştur, la telefon 0262497003, fax 0262-497455, e-mail: copalnicmanastur@yahoo.com.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: documentaţia necesară pentru întocmirea ofertelor va fi pusă la dispoziţia oricărui potenţial investitor, atât sub formă tipărită, iar la solicitarea acestora şi în format electronic. Costul documentaţiei de atribuire este de 100 lei.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.09.2013. Conţinutul documentaţiei de ofertare este menţionat în documentaţia de atribuire a contractului de concesiune.

4. Informaţii privind ofertele: oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 60 zile de la data licitaţiei. Pentru a participa la licitaţia deschisă ofertanţii vor depune la sediul Primăriei Comunei Copalnic-Mănăştur, în locul specificat în anunţul publicitar, două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior: plicul exterior va fi adresat Comunei Copalnic-Mănăştur - Comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitaţie deschisă din data de 13.09.2013 pentru suprafaţa de 528 mp, respectiv 225 mp + 303 mp, şi va fi însoţit de o scrisoare de înaintare; plicul exterior va fi însoţit de o cerere privind participarea la licitaţie, în care se va menţiona că ofertantul şi-a însuşit documentaţia de concesionare şi nu are obiecţii asupra acestora. Ofertanţii vor anexa, la cerere, documente justificative care atestă plăţile efectuate (achiziţie documentaţie de concesionare, taxa de participare la licitaţie, garanţie de participare). Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 2,0 Euro/mp/an. Condiţiile de plată sunt specificate în caietul de sarcini.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 13.09.2013, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Comunei Copalnic-Mănăştur (Copalnic-Mănăştur, nr. 225 A, jud. Maramureş, biroul registratură).

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare participant poate depune o singură ofertă, respectiv un exemplar în original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: deschiderea plicurilor ce conţin documentele de eligibilitate şi oferta financiară va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 13.09.2013, ora 13.00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: contestaţiile împotriva rezultatului procedurii se vor depune la sediul concedentului (Copalnic-Mănăştur, nr. 225A, jud. Maramureş) în termen de 24 de ore de la data comunicării prin fax sau e-mail (nu de la data primirii originalului comunicării prin intermediul serviciilor poştale). În situaţia în care contestatarul nu este mulţumit de soluţia contestaţiei sale, aceasta se poate ataca potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Maramureş în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea soluţiei la contestaţia formulată.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.08.2013. Anunţul publicitar de participare la licitaţia deschisă aprobat de către conducătorul unităţii concedente va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală.

(3/204.602)

se încarcă...