Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.08.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale şi principalele obiective

Art. 1. Jurisprudență (4)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată din bugetul de stat, conform legii.

Art. 2.

(1) Sediul central al Agenţiei este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
Jurisprudență (1)

(2) Agenţia îşi desfăşoară activitatea şi în alte sedii deţinute potrivit legii.

(3) Agenţia întreţine propriul site web prin care asigură prezenţa pe internet, la adresa "www.anaf.ro". Pentru domeniul vamal, prezenţa pe internet se asigură la adresa "www.customs.ro".
Modificări (1)

Art. 3. Puneri în aplicare (1)

(1) Agenţia are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(2) Direcţia generală a vămilor şi Direcţia generală antifraudă fiscală utilizează sigle specifice ale căror caracteristici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

Art. 4.

Agenţia asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplicarea politicii şi reglementărilor în domeniul vamal şi exercitarea atribuţiilor de autoritate vamală, precum şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală, precum a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

SECŢIUNEA a 2-a Principii, funcţii şi atribuţii

Art. 5.

Principiile care stau la baza activităţii Agenţiei sunt următoarele:

a) eficienţa activităţii;

b) transparenţa activităţii, în condiţiile legii;

c) tratament egal şi nediscriminatoriu în aplicarea legislaţiei fiscale şi a reglementărilor în domeniul vamal;

d) respectul faţă de contribuabili;

e) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea.

Art. 6.

Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie şi management;

b) de gestiune a contribuabililor şi a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri bugetare date în competenţa sa, conform legii;

c) de inspecţie fiscală şi de verificare fiscală;

d) de colectare a veniturilor statului;

e) de asigurare de servicii pentru contribuabili;

f) de control operativ şi inopinat;

g) de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi vamale;

h) de suport tehnic de specialitate acordat procurorului în efectuarea urmăririi penale;

i) de supraveghere vamală şi fiscală;

j) de control vamal;

k) de coordonare, îndrumare şi control al aplicării reglementărilor legale în domeniul de activitate, precum şi al funcţionării structurilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa;

l) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare şi materiale, de susţinere a activităţilor specifice prin intermediul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, de reprezentare juridică, de audit public intern, precum şi de comunicare internă şi externă;

m) de cooperare internaţională.

Art. 7. Referințe în cărți (1)

În realizarea funcţiilor sale, Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii:

A. Atribuţii generale:

1. contribuie în domeniul său de activitate la implementarea programului de guvernare şi a altor documente programatice prin elaborarea şi aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, generale sau sectoriale; elaborează şi implementează strategia de dezvoltare informatică proprie şi a unităţilor sale subordonate, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice;

2. urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al administrării fiscale;

3. organizează, îndrumă, coordonează şi controlează activitatea structurilor subordonate;

4. asigură managementul riscurilor interne şi externe ale organizaţiei;

5. asigură managementul resurselor umane, la nivelul Agenţiei;

6. dezvoltă şi implementează strategii unitare de comunicare internă şi externă;

7. emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere şi instituţii centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul său de activitate;

8. participă la elaborarea modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum şi a altor acte normative, care conţin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri date în administrare, potrivit legii;
Modificări (1)

9. elaborează proiecte de acte administrative cu caracter normativ care conţin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă, în condiţiile legii;

10. participă, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

11. iniţiază măsuri pentru dezvoltarea şi desfăşurarea în bune condiţii a relaţiilor internaţionale în domeniul său de activitate;

12. asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a reglementărilor în domeniul vamal şi a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi celelalte venituri bugetare, date prin lege în competenţa sa, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice;

13. aplică, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii; realizează, prin intermediul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, executarea silită a drepturilor de import sau de export, a altor taxe şi impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul operaţiunilor vamale, a accesoriilor aferente acestora, a amenzilor şi a oricăror altor sume datorate bugetului general consolidat în temeiul unor titluri executorii, precum şi, în cazurile prevăzute de lege, a creanţelor stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit competenţelor legale;

14. defineşte, dezvoltă, implementează, furnizează şi operează servicii specifice pentru contribuabili;

15. asigură punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în domeniul de competenţă al Ministerului Finanţelor Publice conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

16. efectuează controlul privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul structurilor subordonate, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru repararea prejudiciului produs, după caz;

17. asigură asistenţă pentru recuperarea în România de la persoane fizice şi persoane juridice a creanţelor bugetare stabilite prin titluri de creanţă într-un alt stat, precum şi recuperarea de către alt stat de la persoane fizice şi persoane juridice a creanţelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege şi tratatelor la care România este parte;

18. ia măsuri, potrivit atribuţiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii; sesizează organele de urmărire penală în cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

19. promovează integritatea în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice la nivelul Agenţiei şi întreprinde măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei;

20. exercită controlul financiar de gestiune şi controlul financiar preventiv propriu privind constituirea şi utilizarea legală şi eficientă a fondurilor publice;

21. propune soluţii de reformă în domeniul administrării fiscale şi vamale şi implementează proiecte cu finanţare internă şi/sau externă pentru domeniul său de activitate;

22. monitorizează acquis-ul comunitar şi bunele practici în domeniul administrării fiscale şi vamale şi formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din acestea;

23. colaborează, pe bază de protocol, cu autorităţile şi instituţiile publice sau orice alte entităţi cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare fiscală şi vamală;

24. gestionează informaţiile cu privire la colectarea datoriei vamale; asigură datele şi prelucrările acestora pentru raportări statistice, inclusiv pentru statistică vamală şi statistică publică comerţ exterior EXTRASTAT;

25. soluţionează contestaţiile şi plângerile prealabile formulate împotriva actelor emise în exercitarea atribuţiilor;

26. elaborează politici, proceduri şi norme metodologice în domeniul său de activitate, pentru structurile proprii, precum şi pentru cele subordonate;

27. elaborează studii, analize şi proiecte de acte normative privind organizarea activităţii proprii;

28. culege, verifică, prelucrează şi arhivează date şi informaţii fiscale necesare desfăşurării activităţii sale; constituie baze proprii de date relevante şi gestionează colaborarea cu autorităţile naţionale competente privind informaţiile deţinute, în condiţiile legii;

29. defineşte nivelul de securitate al informaţiilor proprii;

30. aplică împreună cu structurile subordonate, conform competentelor stabilite de lege, legislaţia în domeniul: trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, verificare a achiziţiilor publice, inspecţie economico-financiară;
Modificări (1)

31. elaborează, implementează, menţine şi dezvoltă sistemul informatic în domeniile sale de activitate; asigură funcţionarea sistemului informatic integrat vamal, cu respectarea obligaţiilor referitoare la dezvoltarea şi implementarea sistemelor IT care au ca bază legală Decizia vama-electronică (CE) nr. 70/2008 şi alte reglementări comunitare şi naţionale, precum şi a termenelor prevăzute în Planul strategic multianual (MASP) al DGTAXUD;

32. reprezintă statul în faţa instanţelor şi a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale şi vamale, precum şi orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenţiei, direct sau prin direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, în baza mandatelor transmise; renunţarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale şi vamale, precum şi cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenţiei, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei;
Jurisprudență (2)

33. reprezintă Ministerul Finanţelor Publice ca subiect de drepturi şi obligaţii în raporturile juridice litigioase sau în legătură cu acestea, în care Ministerul Finanţelor Publice participă nemijlocit în nume propriu, sau ca reprezentant al statului, în baza mandatului acordat;

34. organizează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul Agenţiei la nivel central şi la nivelul structurilor subordonate, inclusiv cu sprijinul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă şi al altor organisme specializate în acest domeniu;

35. organizează şi asigură gestionarea patrimoniului, inclusiv alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul echipamentelor din dotare;

36. elaborează, fundamentează şi avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al Agenţiei, pentru aparatul propriu, structurile subordonate, precum şi programul de investiţii, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia; elaborează şi fundamentează temeinic proiectul programului de achiziţii, bunuri şi servicii pentru asigurarea sustenabilităţii componentei tehnice a Sistemului integrat de securitate a frontierei de stat, precum şi proiectul de program de investiţii aferent acestuia;

37. aprobă bugetul de cheltuieli pentru aparatul propriu şi structurile subordonate conform bugetului de cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar şi repartizează creditele bugetare deschise de Ministerul Finanţelor Publice fiecărui ordonator terţiar de credite;

38. iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, achiziţiile publice pentru bunuri, servicii şi lucrări aferente activităţilor proprii; poate derula proceduri de achiziţie publică prin participarea la o asociere de autorităţi contractante;

39. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator terţiar de credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar şi aprobă bugetul;

40. poate participa cu specialişti proprii în programe naţionale şi internaţionale de cercetare şi dezvoltare de tehnologii inovatoare în domeniile sale de activitate;

41. asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informaţii, cu alte instituţii din ţară şi cu administraţiile fiscale şi vamale ale altor state, cu privire la obiectul său de activitate, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, după caz;

42. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal şi vamal din tratatele internaţionale la care România este parte;

43. încheie tratate la nivel departamental şi convenţii cu administraţii fiscale şi vamale din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi, în domeniul său de activitate;

44. acordă sau primeşte asistenţă tehnică în domeniul său de activitate şi derulează proiecte şi activităţi de cooperare cu administraţii fiscale şi vamale din alte state sau cu organizaţii internaţionale sau alte entităţi;

45. participă, prin reprezentanţi, la evenimente organizate de către alte administraţii fiscale şi vamale, organizaţii internaţionale sau alte entităţi ori în colaborare cu acestea, în domeniul său de activitate;

46. participă în numele Ministerul Finanţelor Publice la activităţile Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale;

47. reprezintă România în cadrul Organizaţiei Mondiale a Vămilor prin intermediul Direcţiei generale a vămilor;

48. asigură legătura operativă pe probleme fiscale sau vamale prin reprezentanţi permanenţi la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organizaţii internaţionale, potrivit competenţelor Agenţiei.

B. Atribuţii în domeniul fiscal:

1. stabileşte prin ordin al preşedintelui competenţa teritorială, alta decât cea reglementată prin alte acte normative, pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri administrate potrivit legii;

2. stabileşte şi aplică procedura de administrare a timbrului de mediu datorat de contribuabili potrivit legii, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

3. asigură înregistrarea contribuabililor, gestionarea registrului contribuabililor, a dosarului fiscal al contribuabililor şi a cazierului fiscal, precum şi a altor evidenţe, prin structuri proprii şi subordonate;

4. organizează şi administrează evidenţa impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare, potrivit legii, declarate şi plătite de către contribuabili;

5. elaborează şi aplică procedurile privind evidenţa analitică pe plătitori şi stingere a creanţelor prin plata voluntară;

6. organizează activitatea de recuperare a creanţelor fiscale restante prin aplicarea măsurilor de executare silită;

7. efectuează inspecţia fiscală şi verificarea fiscală şi emite acte administrative fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală;

8. organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii;

9. introduce şi promovează metode de înregistrare fiscală, declarare şi plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi în susţinerea cerinţelor contribuabililor;

10. acordă, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante, în condiţiile legii;

11. organizează activitatea de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a creanţelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;

12. urmăreşte încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin modernizarea şi furnizarea de servicii menite să le faciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale;

13. aplică măsurile prevăzute de lege în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligaţiilor de înregistrare fiscală, declarative şi de plată;

14. constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit reglementărilor în vigoare şi reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;

15. deţine, administrează, analizează şi evaluează informaţiile fiscale şi vamale şi acţionează, în condiţiile legii, pentru obţinerea de informaţii relevante pentru Agenţie, din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potenţiale riscuri, cât şi a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale şi vamale;

16. stabileşte categoriile de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri date în administrarea sa, care se plătesc în contul unic, precum şi metodologia de distribuire şi stingere a acestora;

17. organizează activitatea de monitorizare a colectării creanţelor bugetare prin aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare, precum şi a proceselor derulate, potrivit procedurilor aprobate, de către structurile subordonate;

18. elaborează şi aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare şi monitorizează recuperarea acestora;

19. elaborează şi aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice şi persoanele fizice, conform dispoziţiilor legale;

20. elaborează şi aplică procedurile privind plata voluntară şi stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

21. elaborează şi aplică, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalităţi de stingere a obligaţiilor bugetare pentru care este competentă;

22. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează şi face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a legislaţiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare;

23. repartizează la nivel teritorial programul de încasări şi analizează permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care are competenţe legale de administrare;

24. elaborează modelul şi conţinutul formularelor utilizate pentru administrarea fiscală, precum şi instrucţiunile de completare a acestora;

25. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor care sunt utilizate în domeniul său de activitate;

26. elaborează procedura pentru preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, şi emite actele administrative referitoare la soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans;

27. îndrumă contribuabilii în aplicarea legislaţiei fiscale şi procedural-fiscale, precum şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri, pe baza coordonării metodologice a Ministerul Finanţelor Publice;

28. asigură îndrumarea organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a prevederilor legislaţiei fiscale privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi celelalte venituri bugetare în vederea aplicării unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;

29. elaborează norme metodologice şi proceduri privind competenţele de exercitare, condiţiile şi modalităţile de efectuare şi suspendare a inspecţiei fiscale şi a verificărilor fiscale la persoane fizice;

30. asigură aplicarea politicii fiscale în domeniul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale;

31. organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, a contribuabililor care înregistrează obligaţii bugetare restante, precum şi a altor registre publice prevăzute de lege;

32. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare fundamentării calculului contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;

33. desemnează, în condiţiile legii, administratorul judiciar/lichidatorul şi verifică activitatea acestuia, în situaţia în care Agenţia sau unităţile sale subordonate deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor debitorilor împotriva cărora s-a deschis procedura insolvenţei;

34. înscrie, prin direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi prin structurile din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, cu atribuţii de administrare a veniturilor bugetare, creanţele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară şi imobiliară, în condiţiile legii;

35. organizează activitatea de recuperare a creanţelor restante provenite din colaborare interstatală şi de asistenţă pentru recuperarea în România a creanţelor stabilite într-un alt stat, precum şi pentru recuperarea într-un alt stat a creanţelor stabilite în România.

C. Atribuţii în domeniul vamal:

1. aplică reglementările vamale, precum şi alte dispoziţii referitoare la mărfurile aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;

2. aplică, în domeniul său de competenţă, prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative de aplicare a acesteia;

3. urmăreşte şi supraveghează, potrivit legii, respectarea reglementărilor vamale pe întregul teritoriu al ţării şi exercită controlul specific;

4. aplică prevederile Tarifului vamal şi ale altor acte normative referitoare la acesta;

5. urmăreşte aplicarea corectă a regulilor generale de interpretare a nomenclaturii Sistemului armonizat şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la drepturile vamale şi taxele cu efect echivalent prevăzute la importul de mărfuri;

6. aplică prevederile legale privind originea preferenţială şi nepreferenţială a mărfurilor şi elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferenţială cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;

7. aplică dispoziţiile privind gestionarea contingentelor tarifare stabilite de Comisia Europeană pe teritoriul naţional; aplică şi gestionează în mod integrat măsurile netarifare stabilite la nivel comunitar, precum şi cele cu caracter naţional stabilite de alte instituţii potrivit competenţelor legale; asigură aplicarea măsurilor ce revin pe plan naţional în exercitarea politicii agricole comune, în domeniul său de competenţă;

8. administrează şi gestionează, în cooperare cu autorităţile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, aranjamentele administrative privind sistemul contingentelor tarifare comunitare;

9. îndeplineşte atribuţiile legate de realizarea controalelor Fondului European de Garantare Agricolă, delegate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în calitate de organism responsabil în plan naţional de derularea şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură;

10. raportează Comisiei Europene cazurile de fraudă şi iregularităţi privind drepturile vamale mai mari de 10.000 euro;

11. încasează şi contabilizează resursele proprii tradiţionale, respectiv taxe vamale, contribuţii agricole, taxe antidumping, ale bugetului comunitar;

12. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;

13. asigură aplicarea în domeniul vamal a legislaţiei naţionale şi comunitare;

14. elaborează şi adoptă norme tehnice de aplicare a prevederilor Regulamentului vamal;

15. participă împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal;

16. elaborează propuneri privind sistematizarea legislaţiei vamale;

17. exercită activitatea de control ulterior şi orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;

18. urmăreşte respectarea de către persoanele fizice şi juridice a reglementărilor vamale în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală;

19. exercită supravegherea şi controlul vamal în domeniul traficului ilicit de droguri, precursori, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, produse cu regim special, respectiv produse strategice, cu dublă utilizare, arme, muniţii, substanţe chimice periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare, organisme modificate genetic, deşeuri etc., al traficului ilicit cu bunuri culturale mobile, cu specii sălbatice de floră şi faună, cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, al traficului de mărfuri cu risc pentru sănătatea şi siguranţa consumatorului, respectiv în domeniul bunurilor prohibite şi restricţionate de reglementările vamale;

20. asigură aplicarea prevederilor comunitare în domeniul controlului mişcării de numerar la frontiera comunitară a României;

21. verifică modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către reprezentantul său a drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care, potrivit legii, sunt în atribuţia autorităţii vamale; încasează şi virează aceste drepturi; stabileşte, prin controlul ulterior al declaraţiilor, diferenţele şi asigură încasarea sau, după caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplică formele şi instrumentele de plată şi de garantare a drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe aflate în competenţa sa;

22. opreşte şi controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export, aflate sub supraveghere vamală sau fiscală, precum şi bagajele însoţite ori neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică legalitatea şi regimul vamal sau fiscal al acestora, potrivit reglementărilor vamale sau fiscale în vigoare;

23. verifică, potrivit reglementărilor vamale în vigoare, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi expertizării mărfurilor supuse vămuirii;

24. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale de către persoane fizice şi juridice; verifică registre şi alte forme de evidenţă şi are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale;

25. utilizează sistemul informatic integrat vamal în exercitarea atribuţiilor în domeniul vamal;

26. asigură organizarea şi funcţionarea unităţii nucleare, formată din totalitatea aparatelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor emiţătoare de radiaţii ionizante şi a personalului specializat şi autorizat să opereze echipamentele unităţii nucleare şi întocmeşte documentaţiile de obţinere şi modificare a autorizaţiilor de utilizare, deţinere, transfer, dezafectare, import pentru dotarea existentă şi cea ulterioară, emite instrucţiuni specifice de utilizare a aparatelor, echipamentelor şi instalaţiilor radiologice, întocmeşte rapoarte periodice privind utilizarea aparaturii din dotare, pregătirea personalului, asigurarea subunităţilor cu personal operator, metode de contrabandă şi propuneri de contracarare a fenomenului infracţional transfrontalier şi de optimizare a activităţii;

27. asigură, în condiţiile legii, operarea în domeniul specific de activitate şi sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat, parte a subsistemelor-suport de control, informatic şi logistic - Filtrul III, formată din totalitatea aparatelor, echipamentelor, instalaţiilor de control emiţătoare de radiaţii ionizante şi sisteme complementare de control din dotare integrate, prin aplicaţii software dedicate, pentru realizarea bazelor de date relevante; verifică, prelucrează, arhivează informaţiile culese din bazele proprii de date relevante şi gestionează colaborarea, în acest segment de activitate, cu autorităţile naţionale competente în condiţiile legii;

28. asigură, conform competenţelor prevăzute de acte normative comunitare şi naţionale, implementarea Strategiei naţionale de aderare la spaţiul Schengen şi a măsurilor ce îi revin din Planul de acţiune Schengen, precum şi implementarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României şi a măsurilor ce îi revin atât din Planul de acţiune Schengen, cât şi din Planul multianual de investiţii;

29. adoptă măsurile necesare pentru asigurarea aplicării prevederilor Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316 din 27 noiembrie 1995, p. 34), ale Convenţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 24 din 23 ianuarie 1998, p. 2) şi ale Deciziei vama-electronică (CE) nr. 70/2008;

30. acţionează pentru îndeplinirea programelor privind integrarea vamală europeană;

31. cooperează cu autorităţile vamale ale altor state, precum şi cu organismele internaţionale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării şi combaterii fraudelor vamale;

32. asigură reprezentarea României la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul vamal sau al produselor accizabile, conform competenţelor;

33. întreprinde măsurile legale privind verificarea, autorizarea şi supravegherea producţiei, deţinerii, importului şi circulaţiei produselor accizabile, conform legislaţiei în vigoare;

34. elaborează procedurile referitoare la producţia şi circulaţia produselor accizabile în regim suspensiv;

35. organizează şi efectuează controlul respectării prevederilor legale privind supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional;

36. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de reglementările fiscale privind urmărirea documentelor administrative electronice, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv;

37. asigură cooperarea administrativă în domeniul accizelor, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor;

38. îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile prevăzute de lege în domeniul autorizării, atestării, avizării persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie, îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile.

D. Atribuţii în domeniul prevenirii, descoperirii şi combaterii evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi vamale:

a) atribuţii în domeniul prevenirii şi descoperirii evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi fraudei vamale:

1. acţionează atât în vederea prevenirii sustragerii de la plată a sumelor datorate bugetelor administrate de Agenţie, cât şi pentru prevenirea şi descoperirea evaziunii fiscale şi a fraudelor fiscale şi vamale;

2. cooperează cu instituţiile cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele de luptă împotriva fraudelor din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun;

3. verifică respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, căi ferate şi fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi în alte locuri în care se desfăşoară o asemenea activitate;

4. verifică legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor şi aplică sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor;

5. constituie şi utilizează baze de date necesare pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor economico-financiare şi a altor fapte ilicite în domeniul fiscal şi vamal;

6. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări fiscale şi vamale necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală, inclusiv în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei specifice;

7. solicită, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente, de la orice entitate privată şi/sau publică, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte care contravin legislaţiei în vigoare în domeniul financiar fiscal şi vamal;

8. constată împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale, stabileşte implicaţiile fiscale ale acestora şi dispune, în condiţiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă, să îşi înstrăineze ori să îşi risipească patrimoniul;

9. legitimează şi stabileşte identitatea administratorilor unităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în săvârşirea faptelor de evaziune şi fraudă fiscală şi vamală constatate şi solicită acestora explicaţii scrise, după caz;

10. reţine documente, în condiţiile Codului de procedură fiscală, solicită copii certificate de pe documentele originale, prelevează probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene, solicită efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control;

11. exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea şi descoperirea oricăror acte şi fapte din domeniul economicofinanciar, fiscal şi vamal, care au ca efect evaziunea şi frauda fiscală şi vamală;

12. efectuează, în condiţiile legii, controale în vederea identificării evaziunii şi fraudei fiscale şi vamale la toate categoriile de contribuabili, indiferent de domiciliul fiscal, mărimea şi forma de organizare, precum şi în orice loc, indiferent de forma sub care se desfăşoară activităţi economice, generatoare de venituri;

13. participă, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi sancţionare a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală şi vamală;

14. încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală sesizând, după caz, organele de urmărire penală;

15. opreşte şi controlează, în condiţiile legii, mijloacele de transport încărcate sau susceptibile a fi încărcate cu produse accizabile aflate în mişcare naţională, intracomunitară şi internaţională, verifică îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la circulaţia produselor accizabile, verifică, în condiţiile legii, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate, în vederea identificării şi expertizării produselor accizabile;

16. constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la regimul produselor accizabile şi reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;

17. efectuează, în condiţiile Codului de procedură fiscală, controale în toate spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte care sunt interzise de actele normative în vigoare;

18. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor prevăzute de lege;

19. dispune măsuri, în condiţiile legislaţiei fiscale, cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale sau prestări de servicii nelegale şi ridică documentele financiar-contabile şi de altă natură care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor;

b) atribuţii în domeniul combaterii actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi fraudă vamală:

1. acordă, prin intermediul Direcţiei de combatere a fraudelor, suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracţiuni economico-financiare;

2. efectuează, prin intermediul Direcţiei de combatere a fraudelor, din dispoziţia procurorului:

(i) constatări tehnico-ştiinţifice care constituie mijloace de probă, în condiţiile legii;

(ii) investigaţii financiare în vederea indisponibilizării de bunuri;

(iii) orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror.

se încarcă...