Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 878/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

În vigoare de la 16.07.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 6 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", capitolul I "Depunerea declaraţiei", punctul 1 "Termenul de depunere a declaraţiei", subpunctul 1.3 litera b) se abrogă.

3. La anexa nr. 6, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.3 litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

c) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale."

4. La anexa nr. 6 capitolul II "Completarea declaraţiei", punctul 3 "secţiunea B «Date privind creanţa fiscală», subpunctul 3.1.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

3.1.7. Obligaţia de la poziţia 24 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorată la bugetul de stat se declară de către regiile autonome, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare."

5. La anexa nr. 6 capitolul II punctul 3, subpunctul 3.2.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

3.2.9. Obligaţia de la poziţia 25 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorată la bugetul de stat se declară de către autorităţile publice centrale, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (44) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare."

6. La anexa nr. 7 "Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04", capitolul I "Depunerea declaraţiei", punctul 1, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

În cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România, declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv. Pentru sediile permanente care închid perioada impozabilă până la data de 30 iunie 2013 potrivit dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se va depune formularul 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat» pentru impozitul pe profit aferent trimestrului II 2013."

7. La anexa nr. 7 capitolul II "Completarea declaraţiei", punctul 1, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

Rubricile privind «Perioada» se completează, astfel:

- 1 ianuarie-30 iunie, pentru anul 2013, în cazul sediilor permanente care închid perioada impozabilă la data de 30 iunie 2013 şi, respectiv, 1 iulie-31 decembrie, în cazul sediului permanent desemnat pentru perioada impozabilă 1 iulie-31 decembrie 2013, pentru persoanele juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România;

- 1 februarie-31 decembrie, pentru anul 2013, în cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 1121 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, începând cu 1 februarie 2013, au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, iar în cursul anului devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 1126 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii au început să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi sfârşitul anului de raportare, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 1.07-31.12)".

8. La anexa nr. 11 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat", la poziţia nr. 25 textul prevăzut la rubrica "Denumirea creanţei fiscale" se modifică şi se înlocuieşte cu textul "Dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale."

Art. II.

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 9 iulie 2013.

Nr. 878.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.950/2012)

Declaraţie privind impozitul pe profit 101

Declaraţie privind impozitul pe profit 101

Declaraţie privind impozitul pe profit 101

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.04

se încarcă...