Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10.07.2013 până la 28.01.2015, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Hotărâre nr. 42/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

Art. 8.

(1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare al departamentului, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism.

(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii.

(3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism.

SECŢIUNEA a 3-a Conducerea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

Art. 9.

(1) Conducerea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se asigură de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism.

(2) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism reprezintă şi angajează departamentul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare personalului din subordine.
Modificări (1)

(3) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite al Ministerului Economiei în domeniile pentru care a fost învestit.

(4) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism îndeplineşte în domeniile de activitate ale Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, în mod corespunzător, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite ordine şi instrucţiuni.
Modificări (1)

(6) Prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism pot fi delegate atribuţii.

(7) În cazul în care ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.
Modificări (1)

Art. 10. Modificări (1)

(1) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism.

(2) Secretarul general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, numit în condiţiile legii, are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism ori încredinţate de ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, potrivit legii.

(3) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.

Art. 11. Jurisprudență (1)

Instituţiile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 12.

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism are în dotare un parc auto, iar, pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13.

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi toate instituţiile aflate în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.

Art. 14.

Patrimoniul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Ministerului Economiei pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

CAPITOLUL II Dispoziţii finale

Art. 15.

Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 16.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism,
Maria Grapini
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 430.

ANEXA Nr. 1
Modificări (2)

Structura organizatorică a Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

Nr. maxim de posturi - 136 (inclusiv demnitarii şi posturile aferente
cabinetului ministrului şi secretarilor de stat)

Organigramă

* Se organizează în serviciu. mici şi mijlocii

ANEXA Nr. 2

Instituţiile aflate în subordinea Ministerului Economiei specifice domeniului coordonat de ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism

Instituţii care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism
I. Cu finanţare de la bugetul de stat:
1. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Ploieşti - 10 posturi
2. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Târgu Mureş - 10 posturi
3. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Timişoara - 11 posturi
4. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Craiova - 10 posturi
5. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Constanţa - 13 posturi
6. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Iaşi - 12 posturi
7. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Cluj - 13 posturi
8. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Braşov - 10 posturi
Instituţii care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism
1. Autoritatea Naţională pentru Turism - 153 posturi

ANEXA Nr. 3

Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un vehicul (litri/lună)
1 2 3 4
Aparatul propriu*)
Pentru transport marfă şi persoane (delegaţii) Autovehicule 10 300

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTE:

1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al departamentului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului delegat.

ANEXA Nr. 4

SITUAŢIA
bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

1. Imobil construcţie P + 3, situat în str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti

2. Imobil construcţie şi teren, situat în Şos. Viilor nr. 38, sectorul 5, Bucureşti

3. Imobil situat în Şos. Olteniţei nr. 225 A, sectorul 4, Bucureşti.

se încarcă...