Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013

În vigoare de la 28.06.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În vederea încadrării în limita alocată cheltuielilor de personal pentru anul 2013, prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, Ministerului Afacerilor Interne,

având în vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit în ceea ce priveşte posibilitatea de asigurare financiară a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale plătite din fonduri publice, precum şi necesitatea asigurării încadrării în numărul de indicatori de personal prevăzuţi în finanţare de Legea nr. 5/2013,

ţinând cont de faptul că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne necesitatea asigurării fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului propriu, aşa cum este definit prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, constituie o prioritate imediată, în acest context neadoptarea prezentului act normativ putând avea drept consecinţă, pe de o parte, intrarea Ministerului Afacerilor Interne în culpă contractuală prin nerespectarea obligaţiilor asumate în angajamentele încheiate cu studenţii Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în sensul încadrării promoţiei de absolvenţi, iar pe de altă parte, nerespectarea Legii nr. 5/2013,

întrucât toate aceste elemente vizează direct interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1.

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013, pregătiţi pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2.

Acordarea gradelor profesionale ori a gradelor militare absolvenţilor, repartizarea acestora la unităţi şi numirea în funcţii se realizează cu data de 1 decembrie 2013, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 3.

În perioada cuprinsă între data absolvirii şi data acordării gradelor profesionale ori a gradelor militare, absolvenţii prevăzuţi la art. 1 beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

(1) Absolvenţii prevăzuţi la art. 1, care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 noiembrie 2013 încetarea raporturilor juridice avute cu Ministerul Afacerilor Interne, sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele încheiate potrivit legii.

(2) La data încetării raporturilor juridice cu Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţilor prevăzuţi la alin. (1) li se acordă grade militare în rezervă, în condiţiile legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
Ilie Botoş,
secretar de stat
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 65.

se încarcă...