Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

Ordinul nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07.06.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Nr. 407/2.051

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Văzând Referatul de aprobare nr. 78.022 din 31 mai 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1.

(1) Se aprobă contractele-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, precum şi precizări specifice exploatării pajiştilor.

(2) Modelele contractelor-cadru sunt prevăzute astfel:

a) în anexa nr. 1, contractul de concesiune pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;

b) în anexa nr. 2, contractul de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, conform prevederilor Codului civil.

Art. 2.

Contractele-cadru de concesiune şi închiriere au ca obiect pajiştile supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare prevăzute la art. 3 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 3.

Persoanele împuternicite de structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi primarii şi persoanele împuternicite de aceştia urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1
Modele (1)

Comuna/Oraşul/Municipiul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Judeţul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../data . .. .. .. .. .. .. ..

CONTRACT-CADRU
de concesiune pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

Încheiat astăzi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

I. Părţile contractante

1. Între Comuna/Oraşul/Municipiul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., adresa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., telefon/fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., având codul de înregistrare fiscală . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cont deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentat legal prin primar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de concedent, şi:

2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , cu exploataţia*) în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .., bl. . .. .. .. .., sc. . .. .. .. ., et. . .. .. .. .., ap. . .. .., judeţul . .. .. .. .. .. .. .. .. ., având CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. .. .., contul nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., telefon . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu funcţia de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de concesionar,

*) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative.

la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al Comunei/ Oraşului/Municipiului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de aprobare a concesionării nr. . .. .. .. .. .. .. .. din . .. .. .. .. .. .. .. ., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului

1. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea pajiştii aflate în domeniul public al comunei, oraşului, respectiv al municipiului . .. .. .. .. .. .. . pentru păşunatul unui număr de . .. .. .. . animale din specia . .. .. .. .. .. .. .. .. .., situată în blocul fizic . .. .. .. .. .. tarlaua . .. .. ., în suprafaţă de . .. .. .. .. .. .. ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. şi din schiţa anexată care face parte din prezentul contract.
Modificări (1)

2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la expirarea contractului:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..;

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concesionarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..;

c) bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului: . .

4. La încetarea contractului de concesiune din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

5. Obiectivele concedentului sunt:

a) menţinerea suprafeţei de pajişte;

b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;

c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

III. Durata contractului
Modificări (1)

1. Durata concesiunii este de . .. .. .. .. .. .. .. .. ani începând cu data semnării prezentului contract, dar fără să depăşească 5 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. a fiecărui an.

2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 5 ani prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

IV. Preţul concesiunii (redevenţa)

1. Preţul concesiunii este de . .. .. . lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de . .. .. . lei.
Modificări (1)

2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei/oraşului/municipiului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la Trezoreria . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale.

3. Plata redevenţei se face în două tranşe: 30% până la data de . .. .. .. .. .. .. şi 70% până la data de . .. .. .. .. .. .. .. ..

4. Întârzierea la plată a redevenţei se penalizează cu 0,1% din cuantumul redevenţei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

5. Neplata redevenţei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile concesionarului:

- să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, pajiştile care fac obiectul contractului de concesiune.

2. Drepturile concedentului:

a) să inspecteze suprafeţele de pajişti concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;

b) să predea pajiştea concesionarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent pe bază de proces-verbal;

c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;

d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de concesionar pe pajişte;

e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către concesionar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

3. Obligaţiile concesionarului:

a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;

b) să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul prezentului contract, cu excepţia situaţiilor care se încadrează în prevederile art. 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;

c) să plătească redevenţa la termenul stabilit;

d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat;

g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;

h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;

i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;

j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;

k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

l) să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen;

m) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;

n) să plătească 30% din prima de asigurare.

4. Obligaţiile concedentului:

a) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

b) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

c) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului;

d) să constate şi să comunice concesionarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi

Concedentul răspunde de: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Concesionarul răspunde de: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

VII. Răspunderea contractuală

1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.

3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

VIII. Litigii

1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.

2. Pe toată durata concesiunii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:

a) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;

b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;

c) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

g) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

h) neplata la termenele stabilite prin contract a redevenţei şi a penalităţilor datorate;

i) în cazul vânzării animalelor de către concesionar;

j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost concesionat terenul;

k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea concesionată nu este folosită.

se încarcă...