Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale din 23.05.2013

În vigoare de la 04.06.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

I. Prevederi generale

Art. 1.

Aplicarea unitară a legislaţiei prevăzute la art. 1 din ordin, precum şi soluţionarea conflictelor de competenţă apărute între organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun se realizează prin intermediul Comisiei fiscale centrale, denumită în continuare Comisia, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi care este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice care răspunde de politicile şi legislaţia fiscală, în calitate de preşedinte al acesteia.

Art. 2.

Comisia este compusă din 7 membri cu drept de vot în cadrul şedinţelor, menţionaţi la anexa nr. 1 din ordin. În cazul dezbaterii cauzelor ce reprezintă conflicte de competenţă privind administrarea creanţelor bugetelor locale, comisia se completează cu încă 5 membri, respectiv reprezentanţii structurilor asociative ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi consiliilor judeţene din România, precum şi cu reprezentantul desemnat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 3.

(1) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală selectează problematica ce intră în sfera de competenţă a Comisiei şi o propun spre dezbatere.

(2) Documentaţia necesară sesizării Comisiei se înaintează de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin preşedintele acesteia, către Compartimentul Comisia fiscală centrală, aflat în coordonarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniul politicii şi legislaţiei fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Situaţiile care privesc conflicte de competenţă privind administrarea creanţelor bugetelor locale sunt sesizate de către oricare dintre părţile aflate în conflict, cu anexarea documentelor care probează existenţa acestuia.

II. Organizarea şedinţelor de lucru ale Comisiei

Art. 4.

(1) Comisia funcţionează în prezenţa tuturor membrilor acesteia, care au dreptul la un singur vot. În cazul absenţei unuia dintre membri titulari, în vederea participării la lucrările Comisiei va fi desemnată în scris o persoană, de regulă înlocuitorul de drept, din structura coordonată de acest membru, care îi va prelua atribuţiile şi dreptul de vot.

(2) Comisia este coordonată de preşedintele acesteia.

(3) În cazul absenţei preşedintelui Comisiei de la o şedinţă, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către unul dintre ceilalţi membrii titulari, desemnat de preşedinte. În acest caz, membrul care preia atribuţiile preşedintelui îşi va delega propriile atribuţii, conform prevederilor alin (1).

(4) La lucrările Comisiei vor participa în calitate de invitaţi permanenţi, cu rol consultativ, directorii generali ai Direcţiei generale de metodologii fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor, Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor, Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală, Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) În funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi, la lucrările Comisiei pot fi invitaţi alţi specialişti din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice şi din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau alte persoane care pot oferi informaţii relevante pentru soluţionarea problematicii care face obiectul analizei.

Art. 5.

(1) Comisia se întruneşte la datele stabilite de preşedintele acesteia, în condiţiile prevăzute la art. 4. Adresa de convocare şi documentaţia aferentă vor fi transmise membrilor Comisiei cu 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea şedinţei.

(2) Pe ordinea de zi a şedinţei se introduc problematicile aflate pe rolul Comisiei, selectate în ordinea vechimii. Prin excepţie, o anumită problematică se poate selecta cu prioritate, dacă direcţia care a formulat sesizarea prezintă argumente suficiente, prin care motivează impactul major şi importanţa acesteia.

(3) Conţinutul dezbaterilor aferente fiecăreia dintre problematicile aflate pe ordinea de zi va fi reţinut într-un proces-verbal întocmit de reprezentantul Compartimentului Comisia fiscală centrală care a elaborat nota de prezentare a respectivei problematici.

(4) Comisia reţine situaţia referitoare la îndeplinirea procedurii de sesizare şi, în funcţie de obiectul sesizării, desemnează un membru în vederea prezentării speţei, astfel cum rezultă din notele de prezentare elaborate de Compartimentul Comisia fiscală centrală şi din celelalte documente aflate la dosarul sesizării. Comisia adoptă, prin decizii, soluţii privind aplicarea unitară a prevederilor legale sau, după caz, respinge soluţiile propuse. Oricare dintre membrii Comisiei îşi poate motiva, în scris, votul exprimat.
Jurisprudență (2)

(5) Procesul-verbal şi decizia vor fi semnate de toţi membrii participanţi, precum şi de invitaţii permanenţi la şedinţă. În cazul membrilor prevăzuţi la art. 37 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însuşirea procesului-verbal şi a deciziei se pot face şi prin corespondenţă.

(6) Modalitatea de vot în cadrul Comisiei este votul deschis.

(7) Deciziile se adoptă dacă cel puţin jumătate plus unu dintre membrii Comisiei votează pentru soluţia propusă.

(8) În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este decisiv.

(9) Deciziile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Jurisprudență (3)

(10) Deciziile prin care se soluţionează conflictele de competenţă şi deciziile având caracter individual nu se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice şi nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind însă obligatorii pentru structurile din subordinea Ministerului Finanţelor Publice sau alte autorităţi, după caz.

(11) Deciziile prin care se soluţionează conflictele de competenţă se comunică organelor fiscale aflate în conflict, precum şi contribuabilului, dacă este cazul, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data şedinţei, Compartimentul Comisia fiscală centrală va redacta proiectul de ordin privind aprobarea deciziei Comisiei, pe care îl va înainta spre aprobare ministrului finanţelor publice, sub semnătura preşedintelui Comisiei şi cu avizul favorabil al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 7.

(1) Deciziile de aplicare unitară a legislaţiei fiscale, emise de Comisie, nu au impact asupra actelor administrative fiscale rămase definitive şi irevocabile în sistemul căilor de atac şi nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 1051 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Soluţiile adoptate prin decizii ale Comisiei şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ avut în vedere la soluţionarea fiecărei speţe.

se încarcă...