Back

Ministerul Sănătăţii şi Familiei

Ordinul nr. 35/2002 privind reorganizarea asistenţei medicale în ambulatoriul de specialitate şi în ambulatoriul de spital

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 31.07.2003! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 16,59 Lei

În vigoare de la 29.01.2002 până la 25.01.2008, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 39/2008.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 29.01.2002.

Fişa actului →

Mergi la art.

Ministrul sănătăţii şi familiei,

având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management, salarizare şi structuri unităţi sanitare nr. DB 479 din 18 ianuarie;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001;

- Normele Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Medicilor din România nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Asistenţa medicală de specialitate în ambulatoriu se reorganizează, urmând să fie acordată sub următoarele forme:

1. ambulatorii de specialitate:

a) cabinet medical individual;

b) cabinete medicale grupate;

c) cabinete medicale asociate;

d) societate civilă medicală;

2. ambulatoriu de spital;

3. centre de diagnostic şi tratament şi centre medicale;

4. ambulatoriul de specialitate în care se desfăşoară activitate de învăţământ medical.

Art. 2. -

Activitatea ambulatoriilor de specialitate este coordonată de direcţiile de sănătate publică şi respectă principiile ofertei de servicii medicale în sistem integrat: asistenţă medicală primară - ambulatoriul de specialitate - spital.

Art. 3. -

Ambulatoriul spitalului este coordonat de conducerea spitalului şi asigură servicii medicale prin cabinete atât pentru specialităţile din secţiile cu paturi, cât şi pentru specialităţile care nu au corespondent la nivelul acestora, prin care se asigură buna funcţionare a activităţii spitalului.

Art. 4. -

(1) Atribuirea spaţiilor şi a bunurilor mobile, inclusiv a aparaturii medicale, existente în dotarea unităţilor sanitare care se reorganizează, necesare înfiinţării cabinetelor medicale prevăzute la art. 1 pct. 1, se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, şi a criteriilor menţionate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Structura ambulatoriului de spital care are sediu comun cu spitalul, precum şi structura ambulatoriului în care se desfăşoară activităţi de învăţământ medical nu pot fi atribuite în comodat.

(3) Bunurile mobile, inclusiv aparatura medicală din dotarea unităţilor care se reorganizează, rămân în patrimoniul spitalului sau, după caz, trec în patrimoniul spitalului desemnat de direcţia de sănătate publică.

Art. 5. -

Actualele structuri din ambulatoriul de specialitate existente în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei se reorganizează sub formele prevăzute la art. 1, astfel:

- ambulatoriile de specialitate ale spitalelor, înfiinţate prin reorganizarea fostelor policlinici, care nu au sediu comun cu spitalul;

- ambulatoriul de spital care are sediu comun cu spitalul;

- centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale cu personalitate juridică se reorganizează, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, numai prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 6. -

Laboratoarele medicale - radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale, recuperare, medicină fizică şi balneologie etc. - se asimilează cu cabinetele medicale de specialitate, aplicându-se aceleaşi prevederi. Nu fac obiectul reorganizării laboratoarele unice din structura spitalului, care deservesc atât secţiile cu paturi, cât şi ambulatoriul spitalului.

Art. 7. -

Cabinetele medicale organizate sub formele prevăzute la art. 1 pct. 1 se înregistrează în Registrul unic al cabinetelor medicale, la direcţia de sănătate publică.

Art. 8. -

(1) Contractele individuale de muncă ale medicilor care vor funcţiona în cabinetele medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, încetează, în condiţiile art. 129 din Codul muncii, prin acordul dintre persoana încadrată în muncă şi unitate; personalul sanitar superior de altă specialitate se preia de către titularul cabinetului medical prin transfer, conform prevederilor art. 69 din Codul muncii.

(2) Beneficiarii contractelor de comodat au obligaţia de a păstra personalul cu pregătire medie sanitară existent în unităţile sanitare reorganizate, timp de 5 ani, în limita normativului de personal. Această obligaţie încetează în situaţia în care veniturile cabinetului medical timp de 3 luni consecutive nu permit acordarea salariilor negociate pentru întregul personal. Personalul, inclusiv personalul administrativ şi auxiliar care nu poate fi preluat, va fi redistribuit la alte unităţi pe posturi vacante, în limita normativului de personal, cu consultarea sindicatelor.

(3) Contractele individuale de muncă ale personalului prevăzut la alin. (2) încetează în condiţiile art. 130 alin. (1) lit. a) şi b), ale art. 69 din Codul muncii prin transfer, ale art. 129 din acelaşi cod prin acordul dintre persoana încadrată în muncă şi unitate.

(4) Medicii, stomatologii şi farmaciştii rezidenţi cu examen de rezidenţiat pe post, care au încheiate contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, se transferă la spitalele teritoriale desemnate de direcţia de sănătate publică, cu respectarea localităţii alese la concurs. Medicii rezidenţi din ultimul an de pregătire cu examen de rezidenţiat pe post pot opta pentru comodarea de spaţii şi constituirea de cabinete medicale.

(5) În cazul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică şi care au contracte individuale de muncă cu unităţile sanitare cu personalitate juridică ce se desfiinţează, contractul individual de muncă al acestora va fi preluat de spitalul desemnat de direcţia de sănătate publică sau acestea optează pentru organizarea unui cabinet medical de specialitate, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. -

Direcţiile de sănătate publică urmăresc modul de îndeplinire a prevederilor contractului de comodat.

Art. 10. -

Decontarea contravalorii serviciilor medicale efectuate de cabinetele medicale pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, se face potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi normelor metodologice de aplicare.

Art. 11. -

(1) În structura spitalelor se organizează sau se menţin, după caz, următoarele unităţi fără personalitate juridică, ce acordă servicii ambulatorii, astfel:

a) dispensarele TBC care funcţionează, după caz, în structura spitalelor de specialitate, a spitalului în care funcţionează secţia de pneumologie sau a spitalului teritorial;

b) laboratoarele de sănătate mintală şi staţionarele de zi care asigură asistenţa medicală psihiatrică a bolnavilor în ambulatoriu vor fi incluse în structura spitalelor de specialitate, a spitalului în care funcţionează secţia de psihiatrie sau, după caz, a spitalului teritorial;

c) cabinetele medicale pentru consultaţii de specialitate: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

d) cabinetele de boli infecţioase care funcţionează, după caz, în structura spitalelor de specialitate sau a spitalului în care funcţionează secţia de boli infecţioase;

e) cabinetele de planificare familială organizate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;

f) cabinetul stomatologic cu program permanent pentru urgenţele medicale stomatologice;

g) ambulatoriile spitalelor.

(2) Decontarea contravalorii serviciilor medicale efectuate de ambulatoriul spitalului se face, potrivit legii, prin contract adiţional la contractul spitalului, încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...