Back

Ministerul Sănătăţii şi Familiei

Ordinul nr. 35/2002 privind reorganizarea asistenţei medicale în ambulatoriul de specialitate şi în ambulatoriul de spital

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.01.2002 până la 25.01.2008, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 39/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Ministrul sănătăţii şi familiei,

având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management, salarizare şi structuri unităţi sanitare nr. DB 479 din 18 ianuarie;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001;

- Normele Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Medicilor din România nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Asistenţa medicală de specialitate în ambulatoriu se reorganizează, urmând să fie acordată sub următoarele forme:

1. ambulatorii de specialitate:

a) cabinet medical individual;

b) cabinete medicale grupate;

c) cabinete medicale asociate;

d) societate civilă medicală;

2. ambulatoriu de spital;

3. centre de diagnostic şi tratament şi centre medicale;

4. ambulatoriul de specialitate în care se desfăşoară activitate de învăţământ medical.

Art. 2. -

Activitatea ambulatoriilor de specialitate este coordonată de direcţiile de sănătate publică şi respectă principiile ofertei de servicii medicale în sistem integrat: asistenţă medicală primară - ambulatoriul de specialitate - spital.

Art. 3. -

Ambulatoriul spitalului este coordonat de conducerea spitalului şi asigură servicii medicale prin cabinete atât pentru specialităţile din secţiile cu paturi, cât şi pentru specialităţile care nu au corespondent la nivelul acestora, prin care se asigură buna funcţionare a activităţii spitalului.

Art. 4. -

(1) Atribuirea spaţiilor şi a bunurilor mobile, inclusiv a aparaturii medicale, existente în dotarea unităţilor sanitare care se reorganizează, necesare înfiinţării cabinetelor medicale prevăzute la art. 1 pct. 1, se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, şi a criteriilor menţionate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Structura ambulatoriului de spital care are sediu comun cu spitalul, precum şi structura ambulatoriului în care se desfăşoară activităţi de învăţământ medical nu pot fi atribuite în comodat.

(3) Bunurile mobile, inclusiv aparatura medicală din dotarea unităţilor care se reorganizează, rămân în patrimoniul spitalului sau, după caz, trec în patrimoniul spitalului desemnat de direcţia de sănătate publică.

Art. 5. -

Actualele structuri din ambulatoriul de specialitate existente în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei se reorganizează sub formele prevăzute la art. 1, astfel:

- ambulatoriile de specialitate ale spitalelor, înfiinţate prin reorganizarea fostelor policlinici, care nu au sediu comun cu spitalul;

- ambulatoriul de spital care are sediu comun cu spitalul;

- centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale cu personalitate juridică se reorganizează, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, numai prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 6. -

Laboratoarele medicale - radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale, recuperare, medicină fizică şi balneologie etc. - se asimilează cu cabinetele medicale de specialitate, aplicându-se aceleaşi prevederi. Nu fac obiectul reorganizării laboratoarele unice din structura spitalului, care deservesc atât secţiile cu paturi, cât şi ambulatoriul spitalului.

Art. 7. -

Cabinetele medicale organizate sub formele prevăzute la art. 1 pct. 1 se înregistrează în Registrul unic al cabinetelor medicale, la direcţia de sănătate publică.

Art. 8. -

(1) Contractele individuale de muncă ale medicilor care vor funcţiona în cabinetele medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, încetează, în condiţiile art. 129 din Codul muncii, prin acordul dintre persoana încadrată în muncă şi unitate; personalul sanitar superior de altă specialitate se preia de către titularul cabinetului medical prin transfer, conform prevederilor art. 69 din Codul muncii.

(2) Beneficiarii contractelor de comodat au obligaţia de a păstra personalul cu pregătire medie sanitară existent în unităţile sanitare reorganizate, timp de 5 ani, în limita normativului de personal. Această obligaţie încetează în situaţia în care veniturile cabinetului medical timp de 3 luni consecutive nu permit acordarea salariilor negociate pentru întregul personal. Personalul, inclusiv personalul administrativ şi auxiliar care nu poate fi preluat, va fi redistribuit la alte unităţi pe posturi vacante, în limita normativului de personal, cu consultarea sindicatelor.

(3) Contractele individuale de muncă ale personalului prevăzut la alin. (2) încetează în condiţiile art. 130 alin. (1) lit. a) şi b), ale art. 69 din Codul muncii prin transfer, ale art. 129 din acelaşi cod prin acordul dintre persoana încadrată în muncă şi unitate.

(4) Medicii, stomatologii şi farmaciştii rezidenţi cu examen de rezidenţiat pe post, care au încheiate contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, se transferă la spitalele teritoriale desemnate de direcţia de sănătate publică, cu respectarea localităţii alese la concurs. Medicii rezidenţi din ultimul an de pregătire cu examen de rezidenţiat pe post pot opta pentru comodarea de spaţii şi constituirea de cabinete medicale.

(5) În cazul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică şi care au contracte individuale de muncă cu unităţile sanitare cu personalitate juridică ce se desfiinţează, contractul individual de muncă al acestora va fi preluat de spitalul desemnat de direcţia de sănătate publică sau acestea optează pentru organizarea unui cabinet medical de specialitate, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. -

Direcţiile de sănătate publică urmăresc modul de îndeplinire a prevederilor contractului de comodat.

Art. 10. -

Decontarea contravalorii serviciilor medicale efectuate de cabinetele medicale pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, se face potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi normelor metodologice de aplicare.

Art. 11. -

(1) În structura spitalelor se organizează sau se menţin, după caz, următoarele unităţi fără personalitate juridică, ce acordă servicii ambulatorii, astfel:

a) dispensarele TBC care funcţionează, după caz, în structura spitalelor de specialitate, a spitalului în care funcţionează secţia de pneumologie sau a spitalului teritorial;

b) laboratoarele de sănătate mintală şi staţionarele de zi care asigură asistenţa medicală psihiatrică a bolnavilor în ambulatoriu vor fi incluse în structura spitalelor de specialitate, a spitalului în care funcţionează secţia de psihiatrie sau, după caz, a spitalului teritorial;

c) cabinetele medicale pentru consultaţii de specialitate: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

d) cabinetele de boli infecţioase care funcţionează, după caz, în structura spitalelor de specialitate sau a spitalului în care funcţionează secţia de boli infecţioase;

e) cabinetele de planificare familială organizate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;

f) cabinetul stomatologic cu program permanent pentru urgenţele medicale stomatologice;

g) ambulatoriile spitalelor.

(2) Decontarea contravalorii serviciilor medicale efectuate de ambulatoriul spitalului se face, potrivit legii, prin contract adiţional la contractul spitalului, încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 12. -

(1) În structura spitalelor se menţin următoarele unităţi sanitare fără personalitate juridică: cabinetele de medicină sportivă, dispensarele medicale din grădiniţe, şcoli, unităţi de învăţământ superior, cabinetele de medicina muncii, serviciile de medicină legală, cabinetele de medicină legală, care se finanţează potrivit legii.

(2) Cabinetele de medicină sportivă, cabinetele de medicina muncii şi cabinetele medicale şcolare, care funcţionează în unităţi sanitare ambulatorii de specialitate, cu personalitate juridică, ce se reorganizează, trec în structura spitalului desemnat de direcţia de sănătate publică, care preia patrimoniul şi personalul existent.

(3) Celelalte cabinete medicale de specialitate din fostele policlinici pentru sportivi şi din fostele policlinici pentru studenţi se reorganizează potrivit prevederilor prezentului ordin.

Art. 13. -

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică şi casele de asigurări de sănătate, precum şi unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei vor lua măsuri pentru aplicarea reorganizărilor prevăzute de prezentul ordin. Termenul final de încheiere a acţiunii de reorganizare este 31 martie 2002, cu informarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Art. 14. -

Farmaciile care funcţionează ca persoană juridică în cadrul centrelor de diagnostic şi tratament, al centrelor medicale sau al ambulatoriilor de specialitate vor funcţiona în acelaşi spaţiu. Acestea vor încheia contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurări de sănătate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 15. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţii contrare prevederilor acestuia.

Art. 16. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.

Art. 17. -

Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora instrucţiuni de aplicare a prezentului ordin, în termen de 15 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. -

Direcţiile generale şi direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică, precum şi unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 19. -

Prevederile prezentului ordin se aplică reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Art. 20. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

Bucureşti, 18 ianuarie 2002.

Nr. 35.

ANEXĂ

CRITERII
de atribuire în folosinţă gratuită a spaţiilor necesare
înfiinţării cabinetelor medicale

I. Obiectul contractului de comodat (folosinţă gratuită):

1. Spaţiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea directă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, prin direcţiile de sănătate publică şi unităţile subordonate acestora şi prin unităţile sanitare subordonate ministerului, spaţii aparţinând actualelor unităţi ambulatorii de specialitate

2. Spaţiile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea direcţiilor de sănătate publică şi a unităţilor subordonate acestora, cu aprobarea consiliilor locale

3. Spaţiile care aparţin unor instituţii sau agenţi economici, după obţinerea aprobării din partea organului de conducere al acestora

4. Bunurile mobile, inclusiv aparatura medicală, aflate în dotarea actualelor unităţi ambulatorii de specialitate, pot fi date în folosinţă gratuită, la cerere, cabinetelor medicale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, cu aprobarea direcţiei de sănătate publică, în vederea realizării dotării minime prevăzute de normele în vigoare. Celelalte bunuri mobile care exced baremului de dotare minimă vor putea fi folosite în comun de cabinetele medicale organizate în incinta aceluiaşi imobil, până la vânzarea sau concesionarea acestora, în condiţii ce vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Nu pot face obiectul contractului de comodat:

1. Spaţiile în care funcţionează în prezent cabinete medicale (altele decât cele de stomatologie şi ale medicilor de familie) aflate în ambulatoriile de specialitate fără personalitate juridică, care au sediu comun cu spitalul. Aceste spaţii sunt destinate ambulatoriului de spital.

2. Spaţiile în care funcţionează cabinete medicale şcolare din cadrul unităţilor de învăţământ, cabinete de medicină sportivă şi cabinete de medicina muncii

3. Spaţiile în care funcţionează dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, staţionare de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale pentru consultaţii de specialitate: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

4. Pentru serviciul de urgenţă unitatea spitalicească poate păstra un cabinet stomatologic cu program permanent.

5. Structurile ambulatoriilor în care se desfăşoară activităţi de învăţământ medical.

II. Beneficiarii contractelor de comodat

1. Beneficiarii contractelor de comodat sunt cabinetele medicale care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

2. Titularii acestor cabinete medicale care beneficiază de spaţii atribuite în folosinţă gratuită trebuie să fie medicii, inclusiv cadrele didactice şi din cercetare, care au contract de muncă pe durată nedeterminată şi folosesc efectiv spaţiul pe care îl solicită. Această categorie beneficiază de prioritate la atribuirea spaţiilor, prioritate care se aplică numai pentru o singură solicitare.

III. Condiţii speciale

1. Contractul de comodat se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii de drept pe aceeaşi perioadă sau până la concesionarea ori punerea în vânzare a spaţiilor.

2. Contractul de comodat se desfiinţează de drept la data încetării contractului cu casa de asigurări de sănătate.

3. Laboratoarele medicale au acelaşi regim ca şi cabinetele medicale, aplicându-se aceleaşi criterii şi priorităţi de atribuire.

4. Spaţiile de folosinţă comună (vestiare, spaţii pentru sterilizare, săli de aşteptare etc.) se atribuie şi se folosesc în comun.

5. În cazul în care într-un spaţiu cu destinaţie de cabinet medical activează 2 sau mai mulţi medici, contractul de comodat va fi încheiat cu cabinetele medicale ai căror titulari sunt aceştia, urmând să se opteze ulterior pentru una dintre formele de asociere prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001.

6. În termen de 90 de zile de la încheierea contractului de comodat beneficiarii acestor contracte au obligaţia de a depune la direcţia de sănătate publică copia de pe contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

7. Cererile de atribuire în folosinţă gratuită a spaţiului, respectiv a bunurilor mobile, inclusiv a aparaturii medicale, pentru înfiinţarea cabinetelor medicale se depun la direcţiile de sănătate publică, care eliberează o adeverinţă de conformitate potrivit modelului anexat, pe baza căreia se va încheia contractul de comodat.

Rezolvarea eventualelor plângeri împotriva modului de soluţionare a acestor cereri este de competenţa comisiilor paritare judeţene, formate din reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică şi ai colegiului medicilor judeţean sau al municipiului Bucureşti.

8. Contractele de comodat pentru cabinetele medicale din ambulatoriul de spital, în vigoare la data aplicării prezentului ordin, vor fi menţinute până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate. La expirarea termenului pentru care au fost încheiate direcţia de sănătate publică poate oferi spaţii similare, la solicitarea medicilor.

Cu acordul părţilor contractul de comodat poate înceta înainte de termenul stabilit. În această situaţie direcţia de sănătate publică va oferi, cu prioritate, spaţii similare, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2002.

9. Contractul de comodat se încheie conform modelului anexat.

10. Încheierea contractului de comodat va fi urmată în mod obligatoriu de încheierea unui proces-verbal de predare-preluare a spaţiului şi a bunurilor mobile în dotare, completat corespunzător cu dispoziţiile Codului civil.

se încarcă...