Back

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - ANFP

Ordinul nr. 1200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11.04.2013 până la 12.11.2015, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 3753/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere:

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) şi ale art. 21 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

- prevederile art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 55 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;

- necesitatea monitorizării indicatorilor relevanţi stabiliţi pentru măsurile preventive nr. 1 şi 5 din cuprinsul Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare, precum şi necesitatea îndeplinirii activităţilor prevăzute la măsura 1.1.5 din Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015;

- necesitatea îndeplinirii activităţilor prevăzute de condiţionalitatea nr. 4 I. "Prevenirea faptelor de corupţie", măsura 4 "Monitorizarea respectării normelor de conduită şi a standardelor etice în administraţia publică", etapa 4.2 "Stabilirea metodelor de colectare a informaţiilor relevante privind încălcarea normelor de etică de către funcţionarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora şi prezentarea lor într-un format unic" şi etapa 4.3 "Colectarea informaţiilor relevante privind măsurile luate pentru reducerea oportunităţilor de corupţie, precum şi evaluarea impactului acestora. Raportarea măsurilor luate pentru reducerea oportunităţilor de corupţie, precum şi a sancţiunilor luate împotriva funcţionarilor publici, în particular a celor din administraţia publică de la nivel local. Pregătirea şi diseminarea de către mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale", cuprinse în Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezentul ordin reglementează procesul de monitorizare de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, a respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici, precum şi a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

(2) În înţelesul prezentului ordin, procesul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se desfăşoară cu respectarea următoarelor etape:

a) reglementarea instrucţiunilor de completare, transmitere şi colectare periodică, în formate standard de raportare, a informaţiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

b) stabilirea persoanelor responsabile din cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, în condiţiile prezentului ordin;

c) completarea şi transmiterea de către persoanele responsabile a informaţiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

d) colectarea periodică de către Agenţie, în formate standard de raportare, a informaţiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

e) analiza informaţiilor şi elaborarea de către Agenţie a rapoartelor de monitorizare a respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

(3) Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea condiţiilor necesare îmbunătăţirii procesului de monitorizare şi evaluare a implementării normelor de conduită şi a efectelor procedurilor disciplinare în sistemul funcţiei publice, prin standardizarea procesului de raportare, în vederea facilitării prelucrării datelor şi a creşterii obiectivităţii şi calităţii procesului de analiză.

Art. 2.

În înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) consilier de etică - funcţionarul public desemnat pentru consiliere etică de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în temeiul art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

b) Norme de conduită - normele de conduită profesională a funcţionarilor publici, reglementate prin Legea nr. 7/2004, republicată.

Art. 3.

(1) Prezentul ordin se aplică următoarelor autorităţi şi instituţii publice:

a) autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală;

b) instituţiilor prefectului şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativteritoriale;

c) autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice subordonate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) îndeplinesc obligaţiile prevăzute de prezentul ordin prin consilierii de etică şi preşedinţii comisiilor de disciplină, potrivit responsabilităţilor exprese ale acestora prevăzute de prezentul ordin.

CAPITOLUL II Formate standard de raportare. Termene şi instrucţiuni privind procesul de raportare

SECŢIUNEA 1 Formate standard de raportare

Art. 4.

(1) Completarea şi colectarea informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, precum şi a celor privind implementarea procedurilor disciplinare se fac în mod unitar, pe baza formatelor standard de raportare.

(2) Formatele standard de raportare cuprind indicatori de monitorizare specifici cu privire la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, respectiv la implementarea procedurilor disciplinare la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.

(3) Se aprobă formatul standard de raportare privind respectarea normelor de conduită, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare format standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Se aprobă formatul standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare, prevăzut în anexa nr. 2, denumit în continuare formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2.

SECŢIUNEA a 2-a Obligaţii ale autorităţilor şi instituţiilor publice. Termene şi instrucţiuni privind procesul de raportare

Art. 5.

(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de raportare a informaţiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare, în forma şi în conţinutul stabilite pentru formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

(2) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se completează cu respectarea instrucţiunilor prevăzute în prezentul ordin.

(3) Autorităţilor şi instituţiilor publice le revine responsabilitatea corectitudinii informaţiilor completate în formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care se transmit Agenţiei.

Art. 6.

(1) Raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici se întocmeşte trimestrial, în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1, de către consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, se comunică funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi se transmite trimestrial Agenţiei, în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare sfârşitului fiecărui trimestru al anului.

(3) Raportul privind situaţia implementării procedurilor disciplinare se întocmeşte semestrial, în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2, de către preşedintele comisiei de disciplină, se comunică conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi consilierului de etică şi se transmite Agenţiei de către consilierul de etică în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare sfârşitului fiecărui semestru al anului. Formatul standard de raportare completat în condiţiile prezentului alineat se transmite de consilierul de etică odată cu formatul standard de raportare prevăzut la alin. (1), completat pentru trimestrul al doilea şi, respectiv, al patrulea al anului.

Art. 7.

(1) În vederea aplicării unitare de către autorităţile şi instituţiile publice a prevederilor art. 6, Agenţia publică pe portalul instituţiei modelul formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1 şi modelul formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2, în format Excel, la adresa www.anfp.gov.ro, secţiunea "Materiale utile", subsecţiunea "Formate de raportare", cu 20 de zile calendaristice înainte de sfârşitul fiecărui trimestru, respectiv semestru.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să descarce, trimestrial şi, respectiv, semestrial, modelul celor două formate standard de raportare şi să le completeze în format Excel, cu respectarea condiţiilor tehnice de formatare şi de completare, pentru a permite prelucrarea automată a datelor.

(3) Fişierul tip. xls trimestrial, respectiv fişierele tip. xls semestriale completate în condiţiile prevăzute la alin. (2) se comunică Agenţiei numai în format electronic, ca ataşament al unui singur e-mail transmis de consilierul de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(4) Transmiterea formatelor de raportare completate se face astfel:

a) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitacentrale@anfp.gov.ro de către autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală;

b) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitadeconcentrate@anfp.gov.ro de către instituţiile prefectului şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în unităţile administrativ-teritoriale;

c) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitalocale@anfp.gov.ro de către autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice subordonate.

Art. 8.

(1) Informaţiile cuprinse în formatele de raportare completate şi transmise în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (4) sunt centralizate şi prelucrate de Agenţie pe baza unor programe informatice.

(2) Pe baza programelor informatice folosite pentru centralizarea şi prelucrarea datelor, Agenţia poate decide invalidarea formatelor de raportare şi neintegrarea informaţiilor cuprinse în acestea, ca măsură procedurală specifică ce se aplică în situaţia neconformităţii cu regulile de completare. Invalidarea rapoartelor are loc în următoarele situaţii:

a) netransmiterea formatelor de raportare în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), respectiv alin. (3) ;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) ;

c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) ;

d) netransmiterea formatelor de raportare în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (4) ;

e) constatarea de către Agenţie a unor date nereale sau erori procedurale în completarea formatelor de raportare.

Art. 9.

(1) Pe baza informaţiilor cuprinse în formatele de raportare trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi în formatele de raportare semestriale privind situaţia implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Agenţia elaborează rapoarte semestriale, pe care le publică pe portalul instituţiei, după cum urmează:

a) în luna octombrie, pentru semestrul I al anului în curs;

b) în luna aprilie a anului următor, pentru semestrul II al anului precedent.

(2) Agenţia poate prezenta în cuprinsul rapoartelor semestriale prevăzute la alin. (1) şi lista instituţiilor şi autorităţilor publice care nu au transmis de două ori consecutiv formatele standard de raportare completate în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezentul ordin.

SECŢIUNEA a 3-a Responsabilităţi specifice privind procesul de raportare

Art. 10.

(1) Consilierii de etică sunt persoanele de contact în relaţia cu Agenţia şi au următoarele responsabilităţi:

a) completează trimestrial formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1;

b) transmit Agenţiei formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în condiţiile şi la termenele reglementate.

(2) Preşedinţii comisiilor de disciplină constituite în temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele responsabilităţi:

a) completează semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplină, formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2;

b) comunică formatul standard de raportate prevăzut la lit. a) completat conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi consilierului de etică, în condiţiile şi la termenele reglementate.

(3) Preşedinţii comisiilor de disciplină constituite în temeiul prevederilor art. 6, 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele responsabilităţi:

a) completează semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplină, formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2;

b) comunică formatul standard de raportate prevăzut la lit. a) completat consilierului de etică, în condiţiile şi la termenele reglementate.

(4) La completarea formatului de raportare prevăzut la alin. (3) lit. a) se vor avea în vedere şi actele administrative privind sancţionarea disciplinară comunicate de autorităţi şi instituţii publice conform art. 50 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Compartimentele de resurse umane şi preşedinţii comisiilor de disciplină au obligaţia de a pune la dispoziţia consilierului de etică datele şi informaţiile necesare pentru transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în condiţiile şi la termenele reglementate.

SECŢIUNEA a 4-a Instrucţiuni privind completarea şi transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2

Art. 11.

Completarea şi transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se fac cu respectarea instrucţiunilor prevăzute de prezentul ordin.

Art. 12.

(1) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt prestabilite în format electronic de către Agenţie, în fişiere de tip .xls pentru fiecare trimestru, respectiv semestru al anului.

(2) Trimestrele şi semestrele sunt corespunzătoare anului calendaristic, iar calculul acestora se face începând cu luna ianuarie a fiecărui an.

(3) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se completează doar în formatul electronic prestabilit de către Agenţie, fiind obligatorie descărcarea acestora, trimestrial, respectiv semestrial, de pe portalul www.anfp.gov.ro, de la secţiunea "Materiale utile", subsecţiunea "Formate de raportare".

(4) Este interzisă folosirea altor formate de raportare decât cele prestabilite trimestrial/semestrial de către Agenţie şi postate pe site-ul instituţiei. Este interzisă modificarea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sau completarea acestora fără respectarea prezentului ordin, orice modificare făcând inutilizabilă centralizarea datelor.

(5) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 conţin tabele care se completează cu respectarea condiţiilor tehnice prestabilite, specifice modelului fiecărui format standard de raportare.

(6) Fiecare tabel în format Excel cuprins în formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 conţine rubrici albe, predefinite pentru completare în ceea ce priveşte proprietăţile caracterelor, putând fi completate cu cifre sau cu text.

(7) Fiecare rubrică predefinită în vederea completării afişează în momentul selectării un marcaj electronic care conţine îndrumări metodologice, cu referinţe către principalele dispoziţii de completare cuprinse în prezentul ordin.

(8) Este obligatorie completarea tuturor rubricilor. În situaţia în care nu există date exprimate în cifre, se înscrie în mod obligatoriu cifra zero. În situaţia în care nu există informaţii în format text, se înscrie în mod obligatoriu sintagma "Nu este cazul".

Art. 13.

(1) În vederea identificării autorităţii sau instituţiei publice, a trimestrului, respectiv a semestrului şi anului pentru care se realizează raportarea, anterior transmiterii către Agenţie, fişierele Excel corespunzătoare formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se redenumesc de către fiecare consilier de etică după cum urmează:

a) formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1 completat de consilierii de etică se va redenumi "Anexa nr. 1, «Numele autorităţii/instituţiei publice», «Trimestrul», «Anul»";

b) formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 completat de persoanele prevăzute la art. 10 alin. (2) se va redenumi "Anexa nr. 2, «Numele autorităţii/instituţiei publice», «Semestrul», «Anul»".

c) formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 completat de persoanele prevăzute la art. 10 alin. (3) se va redenumi "Anexa nr. 2, «Numele comisiei de disciplină», «Semestrul», «Anul»"

(2) Transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se face ca ataşament al unui singur e-mail, transmis de către consilierul de etică la următoarele adrese de e-mail:

a) conduitacentrale@anfp.gov.ro, pentru administraţia publică centrală, respectiv ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale;

b) conduitateritoriale@anfp.gov.ro, pentru administraţia publică teritorială, respectiv din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale;

c) conduitalocale@anfp.gov.ro, pentru administraţia publică locală, respectiv pentru aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora.

(3) Subiectul aferent e-mailului prin care se transmit Agenţiei formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se va defini obligatoriu după cum urmează: "Raportare «Numele autorităţii/instituţiei publice», «Trimestrul/Semestrul», «Anul»".

(4) Trimestrul, respectiv semestrul se numerotează cu cifre romane, după caz, de la I la IV.

(5) Anul se scrie cu cifre arabe.

(6) Specificaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatoriu de completat în forma reglementată, în vederea facilitării procesului de centralizare, prelucrare şi evidenţă a datelor la nivelul Agenţiei.

(7) Raportările transmise cu nerespectarea specificaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se invalidează.

(8) Sunt obligatorii completarea şi transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 de către toate autorităţile şi instituţiile publice. În situaţia autorităţilor şi instituţiilor publice care nu au informaţii de raportat, rubricile vor fi completate conform art. 12 alin. (8).

se încarcă...