Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca din 22.03.2013

În vigoare de la 03.04.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 4

Cumpără forma actualizată

SECŢIUNEA a 12-a Compartimentul de audit public intern

Art. 51.

(1) Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare:

1. elaborează norme metodologice specifice Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca, cu avizul Structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii;

2. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

3. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

4. informează Structura de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite, însoţite de documentaţia relevantă, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora;

5. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

6. elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern. Raportul anual privind activitatea de audit public intern cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi/ prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională. Raportul anual privind activitatea de audit public intern se transmite Structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii până la data de 10 ianuarie a fiecărui an;

7. în cazul identificării unor iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, raportează imediat direct directorului Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca şi structurii de control intern abilitate. În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/activităţii/operaţiunii auditate, compartimentul de audit public intern trebuie să înştiinţeze directorul unităţii în termen de 3 zile. Cazurile de identificare a iregularităţilor şi fraudelor sunt prezentate în capitolul referitor la raportările periodice şi anuale. În cazul identificării unor iregularităţi majore, compartimentul de audit public intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul directorului care a aprobat-o, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informaţii insuficiente etc.).

(2) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Institutului de Medicină Legală ClujNapoca cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, care afectează bugetul institutului;

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri;

d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

e) alocarea creditelor bugetare;

f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

g) sistemul de luare a deciziilor;

h) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

i) sistemele informatice.

(3) Compartimentul de audit public intern transmite Structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit.

CAPITOLUL VI Finanţarea activităţii Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca

Art. 52.

(1) Finanţarea activităţii Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul "Sănătate", şi din veniturile proprii.

(2) Veniturile proprii prevăzute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestaţiilor medico-legale.

(3) În proiectul de buget al Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca sunt cuprinse şi fondurile alocate pentru finanţarea serviciilor de medicină legală judeţene arondate (Alba, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu).

(4) Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca are obligaţia să asigure fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale şi a cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru funcţionarea serviciilor de medicină legală arondate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(5) Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca are obligaţia să organizeze evidenţa contabilă a cheltuielilor serviciilor de medicină legală arondate, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie.

CAPITOLUL VII Dispoziţii finale

Art. 53.

Directorul, şefii de laboratoare, şeful de compartiment şi birou din cadrul Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca au toate drepturile conferite funcţiei pe care o îndeplinesc şi au îndatorirea de a acţiona cu imparţialitate şi de a respecta obligaţiile şi interdicţiile la care sunt supuşi potrivit legii.

Art. 54.

Orice modificare a prevederilor prezentului regulament se face cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

se încarcă...