Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 32/2013 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

Pagina 3 din 6

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,06 Lei

În vigoare de la 28.02.2013

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 28.02.2013.

Mergi la art.

ANEXA Nr. 1
la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

Nr. Data

DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE
pentru suprafeţele de pajişte permanentă utilizate de către consiliile locale

Consiliul Local/Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2013, în numele consiliului.

Declarăm că pe suprafeţele de pajişti pentru care solicităm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2013 nu sunt încheiate contracte de concesiune/închiriere/arendare, nu se încasează taxe de păşunat, nu sunt solicitate spre utilizare de către organizaţii şi asociaţii ale crescătorilor de animale suprafeţele pentru care solicităm plata şi desfăşurăm activitate agricolă.

Prin activitatea agricolă ne angajăm să:

1. utilizăm pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării/utilizării fânului)

da [] nu []

2. în cazul neutilizării în scopuri productive, îndeplinim simultan următoarele condiţii:

a. respectăm Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă agricolă a exploataţiei. Respectarea cerinţelor GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţie de eligibilitate - conform art. 2 lit. c din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b. suprafeţele pentru care solicităm plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri. Utilizarea pajiştilor comunale de către alţi fermieri, chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu sunt încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat, determină neeligibilitatea acestora - conform art. 2 lit. c din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c. nu permitem depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul, acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.

da [] nu []

Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor de mai sus este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole.

Nr. crt. Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea consiliilor locale
-ha-
din care: suprafaţa concesionată/ închiriată/arendată
-ha-
Diferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin -ha-

Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări conforme de concesiune/închiriere/arendare.

La prezenta declaraţie se ataşează hotărârea consiliului local care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme, solicitări de concesiune, închiriere, arendare etc.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal, republicat, declarăm că datele sunt reale, corecte, complete.

Avizat consiliul local Numele şi prenumele primarului
Semnătură Semnătură
Ştampila Ştampila
Data depunerii la APIA

ANEXA Nr. 2
la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

Nr. Data

DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE/CONFORMITATE GAEC
pentru suprafeţele de pajişti permanente solicitate

A. ELIGIBILITATE - Pajişti contractate de la consiliul local

Fermierul (persoană fizică, persoană juridică etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de pajişte contractate de la Consiliul Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu suprafaţa totală de . . . . . . . . . . . . . . . . ...ha, am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin, pentru păşunat.

Dreptul de utilizare a pajiştii pe parcelele nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., BF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..este obţinut în baza Contractului de concesiune/închiriere/arendare etc. nr. . . . . . . . .. data . . . . . . . . . . . . . . . . ... , anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2013.

Declar că, în conformitate cu tabelele de mai jos, pentru suprafeţele de pajişti obţinute de la consiliile locale, asigur o încărcătură de animale pe hectar nu mai mică de 0,3 UVM/ha.

B. CONFORMITATE GAEC - Pajişti aflate în proprietate/contractate de la alţi proprietari (nu de la consiliul local)

Fermierul (persoană fizică, persoană juridică etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . declar pe propria răspundere că pe suprafeşele de pajişti pentru care solicit sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2013 utilizez pajiştea în scopuri agricole astfel:

1) prin păşunat, asigurând o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM/ha, conform tabelelor de mai jos

da [] nu []

şi/ sau

2) prin cosit, cel puţin o dată pe an.

da [] nu []

Tabelul 1 - Proprietarii/Deţinătorii de animale care păşunează pe suprafaţa de pajişte declarată

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP/CUI Card exploataţie (RO.....) Număr animale
Specii şi categorii de animale conform tabelului cu efectivul total de animale pe specii şi categorii
1 2 3 4 5 6 7

Tabelul 2 - Efectivul total de animale pe specii şi categorii şi transformarea lor în UVM

Nr. crt. Specie de animale Număr de animale Coeficient conversie (UVM) UVM Suprafaţa (ha) UVM/ha*)
1 Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani 1,0
2 Ecvidee de peste 6 luni 1,0
3 Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6
4 Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4
5 Ecvidee mai mici de 6 luni - -
6 Ovine 0,15
7 Caprine 0,15
Total

*) Numărul mediu de animale, pentru fiecare categorie, se transformă în unităţi vită mare pe baza ratei de conversie aferente fiecărei categorii de animale, se adună numărul de unităţi vită mare, rezultate pentru fiecare categorie de animale în urma conversiei. Împărţirea total UVM la suprafaţa determinată de PP la nivel de exploataţie.

Solicitarea la plată a suprafeţelor de pajişti comunale contractate de la consiliile locale fără respectarea condiţiilor de la pct. A şi fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora, nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor de la pct. B se sancţionează pentru neconformitate GAEC conform legislaţiei in vigoare.

În ambele situaţii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare, fermierii prezintă copiile documentelor privind dreptul de utilizare a suprafeţelor de pajişti solicitate pentru sprijin şi copiile cardului/cardurilor de exploataţie (eliberate în baza Ordinului ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare). De asemenea, lucrările de întreţinere a pajiştilor se evidenţiază prin completarea la zi a Registrului activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din exploataţie (cu excepţia pajiştilor permanente pentru care au fost solicitate plăţi de agro-mediu) conform modelului aprobat de APIA (anexa nr. 3 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013).

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal al României, republicat, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Data depunerii la APIA: . . . . . . . . Numele şi prenumele: . . . . . . . . . . .
Ştampila Semnătura

ANEXA Nr. 3
la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

Registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din exploataţie (cu excepţia pajiştilor permanente pentru care au fost solicitate plăţi de agromediu)

Numele şi prenumele fermierului: ___________________________________

Adresă: _______________________________________________________

Număr unic de identificare: RO_____________________________________

Informaţii privind păşunatul:

Bloc fizic Parcela cu categoria de folosinţă pajişte permanentă Suprafaţa (ha) Specia şi categoria de animale Numărul de animale care au păşunat Data ieşirii la păşunat Nr. de zile de păşunat

Informaţii privind cositul:

Bloc fizic Parcela cu categoria de folosinţă pajişte permanentă Suprafaţa (ha) Data începerii cositului Suprafaţa cosită
  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...