Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 32/2013 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

În vigoare de la 28.02.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma actualizată

III. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII

Solicitantul completează rubrica numele/prenumele şi calitatea (proprietar, arendaş, concesionar, etc), ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi se obligă să respecte condiţiile/obligaţiile ce îi revin pentru a beneficia de plată în cadrul schemelor/măsurilor de sprijin solicitate, apoi semnează, ştampilează, după caz, şi datează cererea unică de plată pe suprafaţă. Fermierul declară pe propria răspundere cu privire la corectitudinea datelor înscrise în formularul de cerere.

Fermierul primeşte copii ale părţilor din formularul-tip de cerere unică de plată 2013: III.1 - Angajamente şi declaraţii şi III.3 - Angajamente şi declaraţii-Cerinţe de eco-condiţionalitate, precum şi o copie a Anexei nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată 2013 - Zone de interes ecologic. În spaţiul disponibil este pusă ştampila cu data Centrului local/judeţean/ al municipiului Bucureşti al APIA şi este trecut numărul de înregistrare emis de Registratura IACS şi se semnează de către responsabilul de cerere. Originalele acestora rămân la dosarul cererii de plată a fermierului. Totodată, se înmânează şi o copie după partea III.2 - Angajamente şi declaraţii - măsuri de agro-mediu din formularul-tip de cerere unică de plată 2013, dacă fermierul este nou şi solicită plata aferentă pachetelor de agro-mediu sau are suprafeţe pentru care în 2013 solicită plata aferentă pachetelor de agro-mediu.

IV. CERINŢELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE SMR

Se aplică în campania curentă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2155/42/2011. România implementează SMR după calendarul prevăzut la art. 124 alin. (6) şi în Anexa II din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, astfel: (a) cerinţele prevăzute la punctul A din anexa II se aplică din data de 1 ianuarie 2012, (b) cerinţele prevăzute la punctul B din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, (c) cerinţele prevăzute la punctul C din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.

V. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE PLATĂ (TERMENE):

A. Declaraţia de suprafaţă completată electronic folosind aplicaţia IPA online. În campania 2013, fermierii completează cererea unică de plată pe suprafaţă, folosind aplicaţia IPA online şi realizează electronic operaţiunea de digitizare a parcelelor şi actualizare a declaraţiei de suprafaţă conform Manualului de utilizare IPA online (accesibil în aplicaţie). La completarea electronică a cererii, fermierul dispune de suprafeţele determinate în campania anterioară şi este obligat să acceseze straturile cu rezultatele controalelor pe teren din campaniile precedente. Declaraţia de suprafaţă se tipăreşte, se datează, se semnează şi se ştampilează după caz. La centrul APIA fermierul primeşte, pentru a actualiza şi/sau completa şi celelalte pagini din cererea unică de plată, respectiv: pagina 1 pretipărită, pagina 3 (care conţine bifele pentru solicitarea sprijinului), paginile cu angajamente şi Anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată 2013 - Zone de interes ecologic. Acestea formează cererea unică de plată care trebuie înregistrată la APIA.

Fermierul datează, semnează şi stampilează, după caz, toate paginile cererii de plată.

B. În situaţii excepţionale cererea se depune în format hârtie, având la dispoziţie informaţiile şi suprafeţele determinate din campania precedentă. Fermierii completează câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania precedentă. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă, aceasta se înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă), cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite, completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă, judeţ, cod sirsup, cultură, cod cultură, suprafaţă, etc.). În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită, anulează prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite, o/le taie cu o linie, semnează şi datează în dreptul lor, păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare. Pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă este semnată şi ştampilată, după caz, şi datată de fermier.

Fermierii depun cerere de plată în anul 2013 la acelaşi centru judeţean/local al A.P.I.A. la care au depus în campania anterioară. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local al A.P.I.A. pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole, în mai multe localităţi, depun cererea unică de plată la centrul A.P.I.A. pe raza căruia utilizează/deţin majoritatea parcelelor agricole. Totuşi, dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean / local al A.P.I.A. pe raza căruia utilizează parcelele agricole, pot să o facă la centrul A.P.I.A. pe raza căruia domiciliază. Cererile de plată sunt gestionate la centrul APIA la care au fost depuse.

Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009), chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie - 15 mai 2013 inclusiv fără penalităţi conform art. 11, alin. (2), din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, şi 16 mai - 10 iunie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, iar cererile depuse începând cu data de 11 iunie 2013 sunt considerate inadmisibile, fiind respinse de la plată conform art. 22, art. 23 alin. (1), paragraful 1 şi paragraful 3 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.

Delimitarea parcelelor agricole: Fermierii care actualizează/completează electronic declaraţia de suprafaţă realizează electronic şi operaţiunea de digitizare a parcelelor utilizate.

Fermierul poate solicita asistenţă centrelor APIA în vederea realizării unei identificări corecte a parcelelor.

Atenţie! Dacă fermierul are cunoştinţă sau se observă pe imagine elemente neeligibile incluse în suprafaţa parcelelor digitizate şi implicit în declaraţia de suprafaţă 2013, fermierul trebuie să le excludă pentru a nu fi supus sancţiunilor.

Atenţie! Pentru a beneficia de drepturi de plată pentru plăţi directe pe suprafaţă în cadrul politicii agricole comune 2014-2020, fermierii trebuie să îndeplinească condiţia ca pe suprafaţa eligibilă la plată să existe zone de interes ecologic, benefice pentru climă şi mediu. În vederea aplicării normelor, odată cu depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să identifice şi să delimiteze aceste tipuri de zone, prevăzute în anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată 2013 - Zone de interes ecologic.

La actualizarea digitizării parcelelor în aplicaţia IPA online 2013, fermierii care anterior au fost controlaţi pe teren clasic sau prin metoda teledetecţiei vor utiliza rezultatele controalelor, prin activarea straturilor de măsurători şi se vor asigura că suprafaţa declarată este conformă cu suprafaţa utilizată. Fermierul generează fişiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc şi nu se ataşează la dosar, fiind stocate în serverul APIA.

Fermierii care în mod excepţional completează pe hârtie declaraţia de suprafaţă trebuie să-şi delimiteze pe hărţi parcelele agricole pe care le utilizează. În acest sens, schiţează cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole. Acestea se numerotează de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. În interiorul parcelelor agricole se delimitează culturile, fiecărei culturi corespunzându-i o literă: de exemplu 1a, 1b, 1c, etc. (numai cu litere mici). Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se face prin bararea acestora. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic, realizează conturul blocului fizic respectiv (nu încercuieşte nr. de bloc). În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, fiind prea mici, acestea se localizează printr-o linie, notându-se alături numărul parcelei agricole. De asemenea, pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele, prenumele în clar, să semneze (şi să ştampileze, după caz) şi să dateze.

Scheme de sprijin pe suprafaţă în anul 2013:

- Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS - art. 122 - 124 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi O.U.G. nr. 125/2006,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare): se acordă o sumă stabilită pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea producţiei).

- Plăţi naţionale directe complementare (PNDC - art. 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare): plăţi pe suprafaţă complementare SAPS, care se acordă suplimentar pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare, decuplate de producţie. În anul 2013 se acordă sprijin pentru următoarele scheme:

PNDC 1 - culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, orzoaică, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcă), culturi proteice (mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte, năut), plante industriale (floarea - soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase), legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, pajişti temporare, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin.

PNDC 2 - in pentru fibră; PNDC 3 - cânepă pentru fibră; PNDC 4 - tutun; PNDC 5 - hamei; PNDC 6 - sfeclă de zahăr.

- Schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate altele decât zonele montane: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR (Anexa 4A).

- Schema de plată separată la zahăr (art.126 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Ordinul MADR nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare) : reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă.

- Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD) - măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate, conform PNDR.

- Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS şi ZSD) - măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în UAT defavorizate, conform PNDR.

- Plăţi de agro - mediu - măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole aflate numai în UAT eligibile şi respectă condiţiile de management specifice, conform PNDR:

Pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală. Pachetul 2 - Practici agricole tradiţionale. Pachetul 3 - Pajişti importante pentru păsări (varianta 3.1 - Crex crex, denumire populară - Cârstelul de câmp şi varianta 3.2 - Lanius minor, denumire populară - Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus, denumire populară - Vânturelul de seară). Pachetele 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. Pachetul 4 - Culturi verzi - disponibil pentru terenul arabil, la nivelul întregii ţări, aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Pachetul 5 - Agricultură ecologică - plăţi pentru terenurile agricole care sunt înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea pot fi: Varianta 5.1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ), Varianta 5.2 - Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi), Varianta 5.3 - Livezi, Varianta 5.4 - Vii, Varianta 5.5 - Plante medicinale şi aromatice pe întreg teritoriul naţional. Pachetele 4 şi 5.1 sau 5.2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. În cazul în care pe aceeaşi parcelă se accesează, atât pachetul 4, cât şi pachetul 5.1 sau 5.2 codul pachetului este P4.5.1 sau P4.5.2. Pachetul 6- Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). Pachetul 7- Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis).

Din punctul de vedere al eligibilităţii terenului, plăţile de agro-mediu se acordă pentru terenul arabil (în cazul P 4, 5, 7), pentru vii şi livezi (în cazul P 5), pentru livezi tradiţionale utilizate extensiv (în cazul P 1, 2) şi pentru pajişti (în cazul P 1, 2, 3, 6). Pentru varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) categoria de folosinţă a terenului este numai TA (fără G).

Solicitarea plăţilor de agro-mediu şi indicarea pachetului(elor) pentru care fermierul aplică, precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă se realizează anual prin depunerea cererii şi aplicarea bifelor corespunzătoare.

Pentru Pachetul 5 se bifează şi câmpurile corespunzătoare punctului 7-Plăţi de agro-mediu din pagina 3. Listele UAT-urilor eligibile pentru fiecare măsură / pachet în parte sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA şi/sau primării.

Documente anexate cererii: Fermierii trebuie să prezinte următoarele documente:

CI/BI/paşaport, dovadă cont bancar activ şi în plus, dacă este persoană juridică, actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator, după caz, în original. În cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, împuternicitul prezintă documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire legalizată notarial pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. De asemenea, se ataşează la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Pentru pajiştile permanente comunale contractate şi utilizate de către asociaţii, fundaţii, cooperative, obşti şi composesorate etc. se completează şi se depune Declaraţia prin care membrii declară că sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la A.P.I.A. cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2013 în numele membrilor asociaţiei şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia.

Nu se completează această declaraţie de către asociaţiile, fundaţiile, cooperativele, obştile şi composesoratele, etc. pentru pajiştile permanente utilizate şi aflate în proprietatea acestora.

Consiliile locale depun Declaraţia de eligibilitate - Anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 pentru suprafeţele pentru care se solicită sprijin şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, etc şi pe care consiliul local desfăşoară activitate agricolă. Anexa nr. 1 va fi însoţită de Hotărârea Consiliului Local în original care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat dar nu au fost conforme, solicitări de concesionare, închiriere, arendare etc. Totodată, consiliul local depune o dată cu cererea Planul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor şi Situaţia, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, în baza Ordinului M.A.D.R. nr. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde următoarele informaţii:a) suprafaţa totală de pajişti permanente aflată în proprietatea consiliului local; b) suprafaţa de pajişti permanente comunale atribuită spre folosinţă; c) efectivul de animale al persoanelor care utilizează pajişti permanente comunale în baza contractelor de concesiune sau de închiriere; d) efectivul de animale pe specii aflat în proprietatea consiliului local, după caz.

Până la data de 15 octombrie 2013, Consiliul Local prezintă procese-verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic. În cazul nedepunerii acestora, parcelele de păşune comunală solicitate de consiliile locale devin neeligibile la plată.

Fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de pajişti contractate de la Consiliile locale completează punctul A. din Declaraţie de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafeţele solicitate - Anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013, iar fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de pajişti aflate în proprietate/contractate de la alţi proprietari (nu de la consiliul local) completează punctul B. din Declaraţia de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafeţele solicitate - Anexa nr. 2 la formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013. În situaţia A, neîndeplinirea condiţiilor menţionate în declaraţie determină neeligibilitate pentru plata pe suprafaţă, în situaţia B, neîndeplinirea condiţiilor menţionate în declaraţie determină sancţiuni pentru neconformitate GAEC.

În ambele situaţii fermierii depun la dosarul cererii copiile documentelor privind dreptul de utilizare a suprafeţelor de pajişti solicitate pentru sprijin şi copiile cardului/cardurilor de exploataţie.

Anexele nr. 1 şi 2 însoţite de documentele doveditoare, după caz, se depun odată cu cererea unică de plată pe suprafaţă, conform termenelor legale de depunere (10 iunie 2013).

Fermierii care utilizează apă pentru irigaţii trebuie să deţină documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii: - autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de către Administraţia Naţională Apele Române, Direcţiile de ape sau Sistemele de gospodărire a apelor pentru prelevarea apei pentru irigaţii în agricultură din care să rezulte durata autorizării; aceasta se solicită dacă volumul de apă prelevat depăşeşte 2 l/s, - act doveditor al calităţii de membru al organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii, - copie a contractului de furnizare a apei pentru irigaţii (multianual sau sezonier), - dovadă a utilizării apei pentru irigaţii. Neprezentarea documentelor, la solicitarea APIA, privind utilizarea apei pentru irigaţii atrage sancţiuni pentru nerespectarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu.

În cazul accesării Pachetului 5 fermierul anexează următoarele documente: copie de pe contractul încheiat între organismul de inspecţie şi certificare şi beneficiar (se depune odată cu cererea), copie de pe fişa de înregistrare la DAJ a beneficiarului în agricultura ecologică (se depune odată cu cererea). Copia de pe certificatul de conformitate sau master certificat împreună cu anexa 2 a acestuia se depun până la data de 15 octombrie 2013 inclusiv.

În situaţiile în care: a) fermierii solicită plăţi directe pentru prima dată în anul 2013, b) fermierii declară în cereri că utilizează suprafeţe mai mari faţă de suprafaţa determinată în campania anterioară, c) fermierii aduc modificări ale parcelelor solicitate prin cererea iniţială de plată, aceştia vor prezenta şi documentele care susţin aceste modificări.

Totodată, dacă fermierul solicită una din schemele de mai jos, prezintă conform legislaţiei în vigoare: PNDC2-in pentru fibră şi PNDC3-cânepă pentru fibră:

copia contractelor/angajamentelor încheiate între producătorul agricol şi prim-procesator: 2 septembrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului. Din data de 28 septembrie 2013, documentele nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective;
etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră - până la 15 mai 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 10 iunie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. În cazul în care semănatul se face după 10 iunie 2013, acestea se depun până cel târziu la 1 iulie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi până la 26 iulie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere;
copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră-până la 2 septembrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi;
declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii - până la 2 septembrie 2013, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi;

copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate, pentru fiecare parcelă - până la 2 septembrie 2013, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi;
acte doveditoare privind livrarea de in, cânepă (proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte asemenea)-până la 31 octombrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi până la 25 noiembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi.

PNDC 4-tutun

copia contractului de cultură cu un prim-procesator până la 01 iulie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 26 iulie 2013 inclusiv, cu penalităţile aferente. Contractul trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la D.A.J./D.A. Municipiului Bucureşti.
declaraţia de livrare a tutunului până la 2 mai 2014 inclusiv fără penalităţi şi 27 mai 2014 inclusiv, cu penalităţi; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; viza se acordă numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie se constată respectarea lucrărilor agrotehnice specifice astfel încât, la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mp; rezultatul verificărilor se consemnează obligatoriu într-un proces verbal de constatare; dacă producătorul agricol este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru PNDC 4 - tutun;

PNDC 5-hamei

copia contractelor de vânzare - cumpărare a producţiei de hamei până la 15 octombrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 11 noiembrie 2013 inclusiv, cu penalităţile aferente.
proces-verbal prin care se certifică faptul că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit de reprezentantul D.A.J., până la data de 2 decembrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 27 decembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi;

Schema pentru orez din zone defavorizate altele decât zonele montane: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR (Anexa 4 A).

Schema separată pentru zahăr şi/sau PNDC6 - sfecla de zahăr

copia contractului de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înregistrat şi vizat la DAJ, până la data de 1 octombrie a anului în curs; contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp; lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru PNDC 6 - sfeclă de zahăr; rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţi ai DAJ, ai Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr şi ai fabricii de zahăr.

Documentele sunt prezentate de fermier în original, iar copiile documentelor menţionate anterior se păstrează la dosarul cererii.

Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare, arendare, concesionare, donaţie, comodat, închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză [art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009]. Se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în RUI. În cazul măsurilor de dezvoltare rurală se acceptă transferul parţial de exploataţie. Plata pe suprafaţă revine fermierului care preia exploataţia agricolă, cu asumarea obligaţiei de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate şi a consecinţelor rezultate din neîndeplinirea acestora. Transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele fermierului care transferă exploataţia agricolă. Fermierul care preia exploataţia agricolă depune la centrul local/sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia agricolă, Cererea de transfer de exploataţie însoţită de documentele care au stat la baza transferului de exploataţie agricolă: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ. Dacă fermierul care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la A.P.I.A. sprijinul aferent unui PNDC şi a depus la dosarul cererii sale de plată un contract de procesare încheiat cu un procesator autorizat în termenul stabilit, fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract, având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. În cazul transferului de exploataţie de la un fermier care a solicitat sprijin financiar pentru măsuri de dezvoltare rurală, în momentul depunerii Cererii de transfer, fermierul care preia exploataţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2013 a fermierului care a transferat pe care va înscrie: ,,Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. . . . . . . . . . . . . . . . RO. . . . . . . . . . . . . şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. . . . . . . . , pe parcela. . . . . . . . .". În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e), pentru 5 ani, asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia, acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi din cadrul angajamentului curent conform art. 44 alin. 1 din Regulamentul CE nr. 1974/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 din H.G. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin PNDR 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transferă suprafaţa aflată sub angajament altui fermier este obligat să completeze şi să înregistreze la APIA Declaraţia privind transmiterea dreptului de folosinţă a parcelelor aflate sub angajament până la data de 10 iunie 2013, inclusiv. Se vor respecta prevederile art. 1847 din Codul Civil.

În cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 şi 7 sau a unei părţi a acesteia, fermierul procedează astfel: - nu returnează plăţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauza acceptă să preia angajamentul existent sau - returnează plăţile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafaţă în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent. În cazul pachetului 4 se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet cu obligaţia ca fermierul care preia angajamentul să se asigure că în urma transferului poate asigura pe suprafaţa de teren arabil pe care o deţine la nivel de exploataţie respectarea cerinţei GAEC 1 şi menţinerea suprafeţei de pachet 4 preluat prin transfer.

În cazul pachetului 5 nu se acceptă transferul angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet. Transferul pachetului 5 este posibil numai în cazul transferului total al exploataţiei.

În cazul schimbării formei de organizare, fermierul anunţă modificarea statutului său în 10 zile lucrătoare de la data înregistrării noii forme de organizare, completează formularul specific şi prezintă documentele aferente noii forme de organizare şi cele de numire/desemnare a administratorului, după caz), dovada contului bancar activ şi CI/BI (copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii).

Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale prevăzute de art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009 trebuie anunţate la APIA în scris, printr-o declaraţie - Înştiinţare şi actele originale de constatare a fenomenului invocat trebuie să fie prezentate de fermier centrelor judeţene/locale/ al municipiului Bucureşti ale/al A.P.I.A. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data obţinerii de către fermier a acestora (art. 75 din Regulamentul CE nr. 1122/2009). După caz, documentele sunt: - certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului; certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz; procesul-verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz. Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional, prezintă la A.P.I.A. doar Înştiinţarea. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea), A.P.I.A. ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţiile excepţionale. Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.) pentru care nu există un act normativ naţional, prezintă ca documente doveditoare, alături de Înştiinţare şi procesul-verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie. Copiile documentelor de mai sus se păstrează la dosarul cererii de plată.

În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştiinţa A.P.I.A., în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 şi Ordinul MADR nr. 723/2007, cu modificările şi completările ulterioare) şi prezintă la A.P.I.A. certificatul de deces (o copie se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului). Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele defunctului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la centrul local/judeţean APIA unde fermierul decedat a avut cerere de plată, Cerere de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de APIA, iar cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative:acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în original şi copie; actul de identitate al moştenitorului, în original şi copie; dovada contului bancar activ; declaraţie notarială prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care există mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului. Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată pe suprafaţă, a modificărilor, a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă anunţă A.P.I.A în termen legal şi prezintă actele doveditoare.

Modificarea cererii unice de plată pe suprafaţă poate avea loc:

a. Din iniţiativa solicitantului în baza art. 14 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. În acest sens, fermierii vor completa şi depune la centrele locale/judeţene/ale municipiului Bucureşti ale A.P.I.A. următoarele formulare: 1. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2013 - M1 (se pot schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă, codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată, suprafeţele subparcelelor declarate iniţial, păstrându-se însă totalul parcelei, numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de A.P.I.A. sau nu a fost supus controlului pe teren; parcelele pentru care se solicită un tip de pachet de agromediu-prevedere valabilă numai pentru primul an de angajament, suprafaţa unei parcele deja declarate, prin mărire. Această menţiune este valabilă pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 5, 6 şi 7.). Pentru culturile modificate, care implică prezentarea la A.P.I.A. a unor documente specifice în conformitate cu schemele pentru care solicită plata, acestea sunt prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţie (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare, întârzierea este sancţionată cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare). 2.Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2013 - M2. Suprafeţele înscrise în M2 sunt justificate de documente doveditoare ale dreptului de utilizare conform art. 4 din Ordinul nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Se pot adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele de dezvoltare rurală (ZMD, ZSD, ZDS, Agro-mediu). Se pot adauga şi scheme şi/sau pachete. Pentru fermierii care solicită pentru prima dată agro-mediu sau LFA prin M2 se adaugă bifa de solicitare şi pachetele de agro-mediu. Fermierii care au deja bifă de solicitare şi doresc să acceseze pachetul pe o nouă parcelă depun M2, dar în acelaşi timp semnează pentru parcela nou adaugată un nou angajament pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2013 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi conform art. 14 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. După această dată, fiecare zi lucrătoare de întârziere, până pe data de 10 iunie 2013 inclusiv, atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. 23, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. Începând cu 11 iunie 2013, cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile, suprafeţele adăugate/modificate fiind excluse de la plată pentru anul 2013, dar sunt primite şi înregistrate. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare, prin care solicită plată şi pentru PNDC 2-6 şi/sau/Schema de plată pentru orez/Schema de plată separată la zahăr trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin şi să prezinte în termenele prevăzute de legislaţie documentele aferente culturii respective şi/sau noii suprafeţe în conformitate cu schemele pentru care solicită plata. 3. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă, a pachetelor de agro-mediu de pe parcelă (retragere parţială de suprafeţe) - M3 conform art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia A.P.I.A. de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. Dacă în timpul campaniei, fermierul A cedează o parte din exploataţie prin vânzare, concesionare, arendare, etc. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B, până în data de 10 iunie 2013 inclusiv, fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2. 4. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2013 - retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând, (se specifică clar motivul retragerii), mai puţin în situaţiile precizate la punctul 3. Dacă fermierul se afla sub angajament de agro-mediu este informat de consecinţele ce decurg din nerespectarea angajamentului asumat. 5. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii, fără a i se modifica CUI-ul - M4 -se depune de către fermier fără penalităţi în orice moment. 6. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2013 este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile de la punctul 3.

b. Din iniţiativa autorităţii. În acest caz, solicitantul este notificat de A.P.I.A. privind erorile/modificarile din cerere pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.

Pentru toate modificările aduse cererii de plată se vor prezenta documente justificative care susţin aceste modificări.

Pentru mai multe informaţii, fermierii se pot adresa specialiştilor A.P.I.A. şi pot accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă, Ghidul informativ pentru fermierii care au aplicat pentru măsurile de agro-mediu, Ghidul privind respectarea eco-condiţionalitatii de către agricultori afişate pe site-ul www.apia.org.ro sau la centrele judeţene/locale APIA.

ANEXA la INSTRUCŢIUNI de completare a formularului de cerere

Tabel nr. 1

Denumire cultură Cod Schema de plată/măsura aplicabilă culturii Denumire cultură Cod Schema de plată/măsura aplicabilă culturii
I. TEREN ARABIL - TA I. TEREN ARABIL - TA
CEREALE PENTRU BOABE CĂPŞUN 803 SAPS, CNDP1, P5.2, P4
GRÂU COMUN 101 SAPS, CNDP1, P5.1, P4,P7 CICOARE 805 SAPS, CNDP1, P5.2, P4
GRÂU DUR 102 SAPS, CNDP1, P5.1 ,P4, P7 FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE 400 SAPS, CNDP1, P5.1,P4
TRITICALE 103 SAPS, CNDP1, P5.1 , P4, P7 PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) 450 SAPS, CNDP1,P4
SECARĂ 104 SAPS, CNDP1, P5.1, P4,P7 PLANTE DE NUTREŢ 451 SAPS, CNDP1, P5.1,P4
ORZ 105 SAPS, CNDP1, P5.1, P4,P7 LOT SEMINCER 500 SAPS, CNDP1, P5.1,P4
ORZOAICĂ 106 SAPS, CNDP1, P5.1, P4 ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL 550 SAPS, CNDP1, P5.1,P4
OVĂZ 107 SAPS, CNDP1, P5.1, P4 TEREN NECULTIVAT 970 SAPS,P4
PORUMB 108 SAPS, CNDP1, P5.1, P4,P7 TEREN SUB SERE ŞI SOLARII- CULTIVAT 971 SAPS, CNDP1, P5.2 (pt. toate categoriile incluse la cod 351 şi ciuperci)
PORUMB ZAHARAT 109 SAPS, CNDP1, P5.1, P4,P7 TEREN SUB SERE ŞI SOLARII- NECULTIVAT 972 SAPS
SORG 110 SAPS, CNDP1, P5.1, P4 II. PAJIŞTE PERMANENTĂ - PP
OREZ 111 SAPS, CNDP1, P5.1 PAJIŞTI PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN 603 SAPS, P1,P1.2,P3.1,P3.2, P6
MEI 112 SAPS, CNDP1, P5.1, P4 PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE ÎN COMUN 604 SAPS, P1,P1.2,P3.1,P3.2, P6
HRIŞCĂ 113 SAPS, CNDP1, P5.1, P4 PAJIŞTI PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE INDIVIDUAL 605 SAPS, P1,P1.2,P3.1,P3.2, P6
ALTE CEREALE PENTRU BOABE 114 SAPS, CNDP1, P5.1, P4 PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE INDIVIDUAL 606 SAPS, P1,P1.2,P3.1,P3.2, P6
LIVADĂ TRADIŢIONALĂ UTILIZATĂ EXTENSIV 660 SAPS, P1,P1.2
PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE)
MAZĂRE PENTRU BOABE 151 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 III. CULTURĂ PERMANENTĂ - CP
FASOLE PENTRU BOABE 152 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 POMI FRUCTIFERI
LINTE 153 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 MERI 651 SAPS, P5.3
BOB 154 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 PERI 652 SAPS, P5.3
LUPIN 155 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 PRUNI 653 SAPS, P5.3
ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT) 156 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 CAIŞI ŞI ZARZĂRI 654 SAPS, P5.3
PLANTE INDUSTRIALE ŞI MEDICINALE PIERSICI 655 SAPS, P5.3
FLOAREA-SOARELUI 201 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 CIREŞI ŞI VIŞINI 656 SAPS, P5.3
RAPIŢĂ 202 SAPS, CNDP1, P5.1,P4,P7 GUTUI 657 SAPS, P5.3
SOIA 203 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 DUZI 658 SAPS, P5.3
IN PENTRU ULEI 204 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 ALŢI POMI FRUCTIFERI 659 SAPS, P5.3
ALTE OLEAGINOASE 205 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 CASTANI, NUCI, ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE
IN PENTRU FIBRĂ 206 SAPS, CNDP1, CNDP 2, P5.1,P4 CASTANI 701 SAPS, P5.3
CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ 207 SAPS, CNDP1, CNDP 3, P5.1,P4 NUCI ŞI ALUNI 702 SAPS, P5.3
TUTUN 208 SAPS, CNDP1, CNDP 4, P5.1,P4 ALTE SPECII 703 SAPS, P5.3
FENICUL 209 SAPS, CNDP1, P5.5,P4 HAMEI 750 SAPS, CNDP 5
LEVĂNŢICĂ 210 SAPS, CNDP1, P5.5,P4
MENTĂ 211 SAPS, CNDP1 P5.5,P4 ARBUŞTI FRUCTIFERI
ANASON 212 SAPS, CNDP1, P5.5,P4 ZMEUR 801 SAPS, P5.3
ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE 213 SAPS, CNDP1, P5.5,P4 COACĂZ 802 SAPS, P5.3
ALTE PLANTE INDUSTRIALE 214 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 ALŢ­I ARBUŞTI FRUCTIFERI 804 SAPS, P5.3
ARAHIDE 215 SAPS, CNDP1, P5.1, P4 PEPINIERE
MAC 216 SAPS, CNDP1, P5.1, P4 PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢ­II PORTALTOI 901 SAPS, P5.4
RICIN 217 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 PEPINIERE POMICOLE 902 SAPS, P5.3
SUSAN 218 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 PEPINIERE FORESTIERE 903 SAPS
ŞOFRĂNELUL 219 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 ALTE PEPINIERE 904 SAPS
PLANTE TUBERCULIFERE ALTE CULTURI PERMANENTE
CARTOFI TIMPURII 251 SAPS, CNDP1, P5.2,P4 TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI 950 SAPS
CARTOFI SEMITIMPURII 252 SAPS, CNDP1, P5.2,P4 TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII 951 SAPS
CARTOFI TÂRZII 253 SAPS, CNDP1, P5.2,P4 TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE 952 SAPS
ALTE CULTURI DE CARTOFI 254 SAPS, CNDP1, P5.2,P4 PLANTE ENERGETICE NONALIMENTARE (NONAGRICOLE) 953 SAPS
CARTOFI PENTRU SĂMÂNŢĂ 255 SAPS, CNDP1, P5.2, P4
PLANTE RĂDĂCINOASE IV. VIE
SFECLĂ DE ZAHĂR 301 SAPS, CNDP1, CNDP 6, PSZ, P5.1,P4 VII PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN 961 SAPS, P5.4
SFECLĂ FURAJERĂ 302 SAPS, CNDP1, P5.1,P4 VII PE ROD CU STRUGURI DE MASĂ 962 SAPS, P5.4
LEGUME PROASPETE, PEPENI VII TINERE NEINTRATE PE ROD 963 SAPS, P5.4
LEGUME PROASPETE 351 SAPS, CNDP1, P5.2,P4 VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN 964 SAPS, P5.4
PEPENI VERZI ŞI GALBENI 352 SAPS, CNDP1, P5.2,P4 VII ÎNFIINŢ­ATE PRIN PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE / RECONVERSIE 965 SAPS, P5.4
SUPRAFAŢ­Ă DEFRIŞATĂ PRIN PROGRAMUL DE PRIMĂ DE DEFRIŞARE 966 SAPS

Tabel nr. 2

PACHETELE DE AGROMEDIU COD PACHETELE DE AGROMEDIU COD
PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ P 1 CULTURI AGRICOLE PE TERENURI ARABILE (INCLUSIV PLANTE DE NUTREŢ P 5.1
PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE P 1.2 LEGUME (INCLUSIV CIUPERCI ŞI CARTOFI) P 5.2
PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI 3.1 CREX CREX P 3.1 LIVEZI P 5.3
PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (3.2 LANIUS MINOR Şi FALCO VESPERTINUS P 3.2 VII P 5.4
CULTURI VERZI P 4 PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE P 5.5
CULTURI AGRICOLE PE TERENURI ARABILE (inclusiv plante de nutreţ) + CULTURI VERZI P 4.5.1 PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU FLUTURI-MACULINEA SP. P 6
LEGUME (INCLUSIV CIUPERCI ŞI CARTOFI) + CULTURI VERZI P 4.5.2 TERENURI ARABILE IMPORTANTE CA ZONE DE HRĂNIRE PENTRU GÂSCA CU GÂTUL ROŞU-BRANTA RUFICOLLIS P 7

Tabel nr. 3

COD TIP DE ORGANIZARE COD TIP DE ORGANIZARE COD TIP DE ORGANIZARE
01 REGII AUTONOME ŞI COMPANII NAŢIONALE 05 UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL 09 ALTE INSTITUŢII PUBLICE
02 SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL AGRICOL 06 UNITĂŢI DE CULT 10 ASOCIAŢII Şi FUNDAŢII

03

SOCIETĂŢI AGRICOLE

07

PENITENCIARE

11
FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE ÎN COMUN (obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, cooperative, grupuri de producători* etc.)
04 INSTITUTE, CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE 08 CONSILII LOCALE, CONSILII MUNICIPALE 12 ALTE FORME DE ORGANIZARE

* În cazul în care solicită plata naţională directă complementară pentru tutun (PNDC 4)

Tabel nr. 4

COD CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ COD CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru parcelele agricole pentru care NU SE SOLICITă SPRIJIN
TA TEREN ARABIL TA n TEREN ARABIL
PP PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ) PP n PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ)
CP CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE) CP n CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE)
VI VIE VI n VIE
G GRĂDINĂ G n GRĂDINĂ
se încarcă...