Back

Parlamentul României

Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25.02.2013 până la 22.12.2013, fiind înlocuit(ă) de Legea nr. 356/2013, Anexele din 18.12.2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 8

Cumpără forma actualizată

9. Diverse venituri:

a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice

b) Taxe speciale

c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

d) Venituri din ajutoare de stat recuperate

e) Alte venituri

10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:

a) Donaţii şi sponsorizări

b) Alte transferuri voluntare

c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetelui local (evidenţiate cu semnul minus)

d) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

e) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

11. Venituri din valorificarea unor bunuri:

a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

b) Venituri din privatizare

c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale

d) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe

12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice

c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului

d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare

e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare

f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

g) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

13. Subvenţii de la bugetul de stat:

a) Aeroporturi de interes local

b) Planuri şi regulamente de urbanism

c) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor

d) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă

e) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

f) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

g) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar

h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare

i) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

j) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

k) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013

l) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

m) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie

n) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar

o) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale

p) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism

r) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii

s) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

ş) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole

t) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional

ţ) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale

14. Subvenţii de la alte administraţii:

a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă

b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap

c) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate

d) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi

15. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

a) Fondul European de Dezvoltare Regională

b) Fondul Social European

c) Fondul de Coeziune

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

e) Fondul European de Pescuit

f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare

g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat

h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare

j) Mecanismul financiar SEE

k) Mecanismul financiar norvegian

l) Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

m) Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE

n) Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

B. Cheltuieli

1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:

a) Autorităţi executive

2. Alte servicii publice generale:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale

d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

e) Alte servicii publice generale

3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:

a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului

b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

6. Apărare:

a) Apărare naţională (Centre militare)

7. Ordine publică şi siguranţă naţională:

a) Ordine publică

a1) Poliţie locală

b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)

c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale

8. Învăţământ:

a) Învăţământ preşcolar şi primar*)

a1) Învăţământ preşcolar*)

a2) Învăţământ primar*)

b) Învăţământ secundar*)

b1) Învăţământ secundar inferior*)

c) Învăţământ nedefinibil prin nivel

c1) Învăţământ special

d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului

9. Sănătate:

a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi

a1) Spitale generale

a2) Unităţi medico-sociale

b) Servicii de sănătate publică

c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii

c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare

se încarcă...