Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.08.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III. 3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. -

Se acordă rechizite şcolare, în temeiul prevederilor prezentei ordonanţe, elevilor care sunt înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, la cursuri de zi, în anul de învăţământ 2001-2002 şi care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2001, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.

Art. 2. -

(1) În sensul prevederilor art. 1, prin familie se înţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi în întreţinere a acestora, care locuiesc şi se gospodăresc împreună.

(2) Se asimilează termenului de familie şi persoana singură cu copii aflaţi în întreţinere, care locuiesc şi se gospodăresc împreună.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 1, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
Jurisprudență (3)

(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.
Jurisprudență (1)

Art. 4. -

(1) Sumele alocate pentru rechizite şcolare sunt diferenţiate în funcţie de nivelul de învăţământ, după cum urmează:

a) 200.000 lei/elev din învăţământul primar;

b) 250.000 lei/elev din învăţământul gimnazial.

(2) Componenţa setului de rechizite ce urmează să fie acordat diferenţiat în funcţie de nivelul de învăţământ se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

Art. 5. -

(1) Rechizitele şcolare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de reprezentantul legal al elevului, care se înregistrează până la data de 1 septembrie 2001 la şcoala la care elevul este înscris.

(2) Cererea va fi însoţită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2001.

Art. 6. -

Până la data de 5 septembrie 2001 directorii de şcoli vor stabili elevii care urmează să beneficieze de rechizite şcolare în condiţiile prezentei ordonanţe şi vor face publică lista acestora.

Art. 7. -

Directorii de şcoli vor transmite lista prevăzută la art. 6, până la data de 6 septembrie 2001, la inspectoratele şcolare judeţene, respectiv la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care vor stabili necesarul de rechizite şcolare la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

Art. 8. -

Achiziţionarea rechizitelor şcolare se organizează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, astfel încât distribuirea acestora să se poată finaliza, în regim de extremă urgenţă, până la data de 15 septembrie 2001.

Art. 9. -

Rechizitele şcolare vor fi repartizate pe şcoli de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Directorii de şcoli împreună cu primarii vor organiza distribuirea rechizitelor şcolare la beneficiari.

Art. 10. -

Fondurile necesare în vederea achiziţionării şi distribuirii rechizitelor şcolare, în condiţiile prezentei ordonanţe, se asigură din bugetul alocat în anul 2001 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Art. 11. -

(1) Sumele reprezentând contravaloarea rechizitelor şcolare nu se iau în calcul la determinarea veniturilor familiale în funcţie de care se stabilesc alte drepturi şi obligaţii reglementate prin lege.

(2) Acordarea rechizitelor şcolare în condiţiile prezentei ordonanţe nu afectează dreptul la burse şcolare.

Art. 12. -

Metodologia de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 16 august 2001.

Nr. 33.

se încarcă...