Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol

În vigoare de la 31.07.2001 până la 01.01.2003, fiind abrogat(ă) prin Ordonanţa nr. 36/2002.

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,47 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite prezenta ordonanţă.

Articol unic. -

Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

"

LEGE
privind impozitul pe terenul agricol"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Persoanele fizice care deţin în proprietate terenuri agricole, denumite în continuare contribuabili, datorează impozit pentru terenurile agricole în suprafaţă de peste 10 hectare.

Sunt contribuabili în sensul prezentei legi:

a) persoanele care deţin în proprietate teren agricol;

b) persoanele care beneficiază de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate şi, deşi nu li s-au eliberat titluri de proprietate, au terenul atribuit pe bază de adeverinţă provizorie sau proces-verbal de punere în posesie.

În sensul prezentei legi, prin terenuri agricole se înţelege terenurile cu destinaţie agricolă, forestieră, precum şi toate terenurile, indiferent de categoria de folosinţă, pe care nu sunt amplasate construcţii sau alte anexe."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Impozitul pe terenul agricol este anual şi se stabileşte prin aplicarea cotei de 15% asupra normelor de venit stabilite pentru suprafaţa de teren arabil sau în echivalent arabil, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege, de către consiliile locale în mod diferenţiat, în funcţie de zona de fertilitate a acestora.

Normele de venit stabilite prin prezenta lege se pot indexa, anual, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pe baza indicelui de inflaţie aferent unei perioade de 12 luni care se încheie la data de 1 noiembrie a aceluiaşi an şi când creşterea acestuia depăşeşte 5%."

4. Articolele 4, 5 şi 6 se abrogă.

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Impozitul pe terenul agricol se calculează de către organele fiscale, pe numele contribuabilului, pe baza datelor din documentele de evidenţă funciară."

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Membrii de familie care locuiesc şi gospodăresc împreună cu contribuabilul, persoană fizică, pe numele căruia s-a calculat impozitul, precum şi moştenitorii aflaţi în indiviziune, răspund solidar în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute de prezenta lege.

Membrii asociaţiilor agricole sau ai societăţilor agricole, după caz, răspund fiecare de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege, în raport cu suprafaţa de teren adusă în asociaţia agricolă sau în societatea agricolă."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Pentru neplata la termen a impozitului datorat potrivit prezentei legi contribuabilii plătesc majorări de întârziere stabilite în condiţiile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare."

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

În situaţia în care impozitul pe terenul agricol datorat nu a fost stabilit la timp ori datele declarate nu corespund realităţii, stabilirea sau modificarea impozitului, după caz, se face pe 5 ani anteriori celui în care s-a efectuat constatarea, exceptând perioada de scutire prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată.

Termenul de prescripţie pentru dreptul de a cere executarea silită este de 5 ani.

Impozitul sau diferenţa de impozit, stabilită în condiţiile prevăzute la alin. 1 şi 2, se plăteşte în termen de 30 de zile de la data comunicării."

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

În situaţia de pierdere a recoltei din cauza calamităţilor naturale impozitul se reduce proporţional cu ponderea suprafeţei calamitate.

Reducerea se acordă pe baza cererii de scădere, depusă în termen de 5 zile de la producerea fenomenului de calamitate la unităţile fiscale teritoriale.

În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii, unităţile fiscale sesizate vor efectua, la faţa locului, constatarea pagubelor produse, în prezenţa proprietarului sau a deţinătorului terenului şi a reprezentantului de specialitate agricolă al administraţiei locale.

În cazul în care pagubele produse nu pot fi constatate în termen de 10 zile reprezentanţii unităţilor menţionate la alin. 3 vor stabili termenul în care se va efectua constatarea, în funcţie de perioada în care această operaţiune devine posibilă.

Reducerea impozitului se acordă o singură dată, pe baza constatărilor făcute, începând cu ultimul termen de plată, respectiv 15 noiembrie."

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, amânări de plăţi până la sfârşitul anului calendaristic, precum şi reduceri sau scutiri de majorări de întârziere aferente impozitului neachitat, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicită înlesnirea la plată.

Impozitul pe terenul agricol se reduce cu 50% în cazul contribuabililor invalizi de gradul I sau II, pentru persoanele cu handicap asimilabile gradului I sau II de invaliditate şi pentru persoanele fizice în vârstă de peste 65 de ani.

Se scutesc de la plata impozitului pe terenul agricol veteranii de război, văduvele de război nerecăsătorite şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război.

Reducerile şi scutirile se acordă în proporţie de 100%, în conformitate cu prevederile alin. 1-3, pentru impozitul pe terenul agricol aferent terenurilor care reprezintă bunuri proprii şi bunuri comune ale soţilor.

Scutirea sau reducerea de impozit pe terenul agricol se acordă începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele doveditoare prin care se atestă situaţia respectivă."

11. Noţiunea impozit pe venitul agricol se înlocuieşte în tot cuprinsul legii cu noţiunea impozit pe terenul agricol.

12. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. II. -

Impozitul pe terenul agricol instituit prin prezenta ordonanţă se aplică începând cu anul 2002.

Art. III. -

Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu

Bucureşti, 19 iulie 2001.

Nr. 8.

ANEXĂ

Norme de venit agricol impozabil

- mii lei/ha/an -
Nr. crt. Categoria de folosinţă Zone de fertilitate
I II III IV V
1. Arabil 1.550 1.250 1.000 530 220
CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinţă, în echivalent arabil
Categoria de folosinţă Coeficientul de transformare în arabil a categoriilor de folosinţă agricolă
Arabil 1 ha/1 ha.
Păşune 1 ha păşune este egal cu 1 ha teren arabil când păşunea poate fi transformată în arabil din punct de vedere al calităţii solului şi al reliefului.
În cazul în care păşunea diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului, relief şi alţi factori care diminuează potenţialul de producţie, echivalenţa în arabil va fi stabilită între 1 ha şi 0,4 ha teren arabil pentru 1 ha păşune.
Fâneţe 1 ha fâneţe este egal cu 1 ha teren arabil când fâneţele pot fi transformate în arabil din punct de vedere al calităţii solului şi al reliefului.
În cazul în care fâneţele diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului şi alţi factori care diminuează potenţialul de producţie, echivalenţa în arabil va fi stabilită între 1 ha şi 0,5 ha teren arabil pentru 1 ha fâneţe.
Vie hibridă 1 ha vie hibridă este egal cu 1 ha arabil.
Vie nobilă 1 ha vie nobilă poate fi echivalat cu 1-4 ha arabil, în funcţie de calitatea solului, relief, numărul de butuci/ha, vârsta plantaţiei, podgoria consacrată şi de potenţialul de producţie al plantaţiei.
Livadă clasică 1 ha livadă clasică de pomi poate fi echivalat cu 1-2 ha teren arabil, în funcţie de calitatea solului, relief, numărul de pomi/ha, vârsta plantaţiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate şi de potenţialul de producţie al plantaţiei.
Livadă intensivă 1 ha livadă intensivă şi superintensivă poate fi echivalat cu 1-3,5 ha teren arabil, în funcţie de calitatea solului, sistemul de amenajare, numărul de pomi/ha, vârsta plantaţiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate şi potenţialul de producţie.
1 ha cu vegetaţie forestieră Se ia în calcul în raport de 1/1 cu terenul arabil.
Suprafeţele de grădini de legume şi zarzavat Se echivalează în 1-4 ha teren arabil, în funcţie de calitatea solului.
Alte terenuri agricole (ape, bălţi, heleşteie etc.) Se echivalează în 0,25 ha teren arabil.
se încarcă...