Back

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Protocolul de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova pentru anul de învăţământ 2001/2002 din 05.07.2001

În vigoare de la 31.08.2001

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 10,94 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova, denumite în continuare părţi, în baza Acordului interguvernamental privind colaborarea în domeniul ştiinţei, învăţământului şi culturii dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 19 mai 1992, au convenit asupra celor ce urmează:

Art. 1. -

Cele două părţi vor acorda începând cu anul de învăţământ 2001/2002 burse şi locuri cu scutire de taxe de şcolarizare, subvenţionate de la buget, pentru studii preuniversitare, universitare şi postuniversitare (masterat/studii aprofundate, şcoli academice postuniversitare, doctorat şi specializare-perfecţionare), în unităţile şcolare şi instituţiile de învăţământ superior de stat.

România va acorda:

- 850 de burse pentru învăţământul preuniversitar liceal şi postliceal, pentru absolvenţii gimnaziilor cu diplomă de capacitate şi, respectiv, ai liceelor cu examen de bacalaureat, promoţia 2001;

- 480 de burse în învăţământul universitar pentru absolvenţii liceelor cu diplomă de bacalaureat, promoţia 2001;

- 300 de locuri pentru cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi ai liceelor din România cu examen de bacalaureat, promoţia 2001, care au studiat ca bursieri ai statului român şi care vor participa la admitere în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români;

- 150 de burse pentru învăţământul postuniversitar, din care 50 pentru doctorat, 50 pentru masterat/studii aprofundate şi 50 pentru şcoli academice postuniversitare;

- 500 de luni-bursă stagii de perfecţionare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;

- 500 de luni-bursă stagii de specializare-perfecţionare pentru cadrele didactice din învăţământul universitar;

- 500 de luni-bursă pentru practica de producţie şi de cercetare în România a studenţilor din Republica Moldova;

- 50 de locuri pentru studii universitare cu scutire de taxe de şcolarizare, subvenţionate de la buget.

Bursele vor fi acordate absolvenţilor din instituţiile învăţământului de stat.

Republica Moldova va acorda:

- 10 burse pentru învăţământul preuniversitar;

- 250 de burse pentru studii complete sau parţiale, cursuri de zi, în învăţământul universitar;

- 50 de burse pentru studii complete sau parţiale, cursuri fără frecvenţă, în învăţământul universitar;

- 30 de luni-bursă pentru practica de producţie şi de cercetare în Republica Moldova a studenţilor din România;

- 25 de burse pentru doctorat, forma de învăţământ cu frecvenţă;

- 60 de burse pentru doctorat, forma de învăţământ fără frecvenţă.

Art. 2. -

Părţile primesc la studii elevi, studenţi şi cursanţi la toate formele de învăţământ, cu excepţia învăţământului special şi profesional (şcoli profesionale şi de ucenici), conform prevederilor prezentului protocol.

Art. 3. -

Părţile pot primi la studii elevi, studenţi şi cursanţi la toate formele de învăţământ cu plata taxelor în moneda statului primitor.

Taxele pentru studii se stabilesc conform reglementărilor în vigoare din statul primitor, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii proprii.

Selecţia (admiterea) la studii universitare şi postuniversitare cu taxă se realizează conform metodologiei proprii a universităţilor primitoare.

Art. 4. -

Cele două părţi vor sprijini, pe baza unor programe concrete, colaborarea directă dintre instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare din învăţământ, precum şi dintre şcoli şi inspectoratele şcolare teritoriale.

Art. 5. -

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România va sprijini dezvoltarea extensiunilor universitare existente în Republica Moldova:

a) extensiunea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti la Universitatea de Stat din Republica Moldova;

b) extensiunea Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău;

c) extensiunea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi la Universitatea "Alecu Russo" din Bălţi;

d) extensiunea Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi la Universitatea din Cahul.

Ministerul Învăţământului din Republica Moldova va sprijini înfiinţarea de extensiuni universitare la Iaşi, Suceava, Galaţi sau în alte centre universitare.

Art. 6. -

Extensiunea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava din cadrul Colegiului economic din Soroca, specializarea "turism-servicii", se transferă la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, începând cu anul universitar 2001-2002.

Art. 7. -

Cele două părţi vor colabora în probleme legate de organizarea şi modernizarea învăţământului de toate gradele. În anul de învăţământ 2001/2002 fiecare parte va primi delegaţii din celălalt stat, după cum urmează:

- trei delegaţii de experţi din cadrul ministerelor din cele două state, alcătuite din 3 persoane, pentru maximum 3 zile fiecare, în vederea analizei realizării prezentului protocol, precum şi elaborării strategiei de colaborare viitoare;

- trei delegaţii pentru învăţământul preuniversitar, alcătuite din 3-5 persoane, pentru maximum 3 zile fiecare;

- două delegaţii din învăţământul superior, alcătuite din 2-3 persoane, pentru maximum 3 zile fiecare;

- două delegaţii, alcătuite din 2-3 persoane, pentru cel mult 3 zile fiecare, în probleme privind organizarea cercetării ştiinţifice în sistemul învăţământului;

- trei delegaţii, alcătuite din 3-5 persoane, pentru cel mult 3 zile fiecare, în probleme legate de legislaţia învăţământului, de managementul şcolar şi universitar, pentru schimb de informaţii şi de experienţă privind sistemele naţionale de învăţământ, asigurarea bazei materiale, relaţii internaţionale;

- trei-cinci delegaţii, alcătuite din 3-5 persoane, pentru cel mult 5 zile fiecare, pentru schimb de experienţă între casele corpului didactic din România şi unităţi echivalente din Republica Moldova.

Art. 8. -

Părţile vor colabora în vederea elaborării şi armonizării programelor şi manualelor şcolare în conformitate cu practicile educaţionale europene. În acest scop se vor constitui grupuri de lucru pe discipline de învăţământ, formate din câte doi specialişti de fiecare parte, care se vor întâlni de 2-3 ori, pe perioade de 3-5 zile, alternativ, în România şi în Republica Moldova.

O comisie formată din câte 2-3 reprezentanţi ai celor două ministere se va întruni la Bucureşti, până la data de 15 octombrie 2001, pentru a stabili în prealabil disciplinele prioritare pentru realizarea prevederilor prezentului articol.

Art. 9. -

Părţile vor colabora pentru:

a) constituirea de donaţii (manuale, metodici, materiale didactice etc.);

b) schimburi de publicaţii şi materiale de specialitate;

c) stabilirea unor relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ şi bibliotecile acestora din România şi din Republica Moldova;

d) sprijinirea în continuare a relaţiilor directe dintre instituţiile de cercetare din domeniul învăţământului.

Art. 10. -

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România va sprijini învăţământul preuniversitar şi superior din Republica Moldova cu manuale şcolare şi cursuri universitare, materiale didactice, detaşarea unor cadre didactice, precum şi alte solicitări şi acţiuni, în limita sumei prevăzute anual prin legea bugetului de stat din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova. Cheltuielile cu această destinaţie vor fi stabilite de Comitetul Interministerial pentru Relaţiile cu Republica Moldova, la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şi vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. -

Părţile au hotărât să constituie o Comisie interministerială, condusă de cei doi miniştri sau de reprezentanţii lor, care să examineze semestrial stadiul colaborării dintre cele două părţi, potrivit prezentului protocol. Membrii acestei comisii se vor întâlni de două ori pe an, alternativ, la Bucureşti şi la Chişinău.

Art. 12. -

Preselecţia candidaţilor pentru învăţământul preuniversitar, universitar şi postuniversitar va fi făcută de o Comisie mixtă (anexele nr. 1, 2 şi 3), formată din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Afacerilor Externe din România şi, respectiv, ai Ministerului Învăţământului şi Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova.

Comisia mixtă, alcătuită din câte 4 persoane de fiecare parte, se va întruni, alternativ, pentru perioade de 4-5 zile, pentru fiecare nivel de învăţământ, la Bucureşti şi la Chişinău.

Art. 13. -

Partea română va acorda 25 de burse pentru persoane din Republica Moldova la cursurile de vară de limbă, cultură şi civilizaţie românească, organizate de universităţi din România.

Art. 14. -

Părţile vor primi la studii în învăţământul preuniversitar, universitar şi postuniversitar, fără plata taxelor şcolare, salariaţi ai misiunilor diplomatice, persoane care lucrează oficial în instituţiile de stat din România şi, respectiv, din Republica Moldova, precum şi pe copiii acestora, pe baza unei cereri a Ambasadei României la Chişinău, respectiv a Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.

Art. 15. -

Bursierii statului român vor beneficia de:

a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare de la bugetul de stat pe perioada academică a studiilor.

Depăşirea duratei învăţământului universitar gratuit se suportă de către studenţi în condiţiile prevăzute pentru studenţii proprii, cu excepţia celor care au avizul comisiei medicale şi aprobarea Senatului universitar, conform reglementărilor legale;

b) bursă lunară conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

- pentru bursierii statului român, la forma de învăţământ cu frecvenţă, bursele se acordă pe perioada cursurilor, a vacanţelor de iarnă şi primăvară, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă (licenţă) şi pe perioada practicii în producţie. Bursa nu se acordă pe perioada vacanţei de vară. Acordarea bursei nu poate depăşi durata ciclului academic;

- pentru studenţi, forma de învăţământ fără frecvenţă, bursele se acordă pe întreaga perioadă a sesiunilor de examene la care se prezintă;

- studenţii vor beneficia de bursă şi de finanţarea cheltuielilor de şcolarizare de la buget, dar nu mai mult de durata academică a studiilor, în acord cu sistemul de credite transferabile;

- pentru doctoranzi, forma de învăţământ cu frecvenţă, bursa se acordă pe durata studiilor;

- pentru doctoranzi, forma de învăţământ fără frecvenţă, bursa se acordă pe durată de o lună pentru examene, referate şi lucrări de laborator, prevăzute în planul individual de activitate al bursierului, pe perioada studiilor;

- cuantumul burselor pentru studenţi se stabileşte la echivalentul în lei al sumei de 50 dolari S.U.A. lunar, la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente. Pentru elevi, masteranzi, doctoranzi şi cursanţi la specializare-perfecţionare postuniversitară cuantumul bursei se va stabili corespunzător raporturilor care rezultă din reglementările în vigoare. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat;

c) cazare gratuită pentru bursieri în internate sau în cămine studenţeşti pe perioada activităţii şcolare (inclusiv vacanţa de iarnă şi de primăvară), în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat. Doctoranzii, bursieri ai statului român, forma de învăţământ cu frecvenţă, beneficiază de cazare gratuită pe perioada studiilor, iar doctoranzii de la forma de învăţământ fără frecvenţă, de cazare gratuită pe perioada activităţii prevăzute în planul individual de activitate;

d) asistenţă medicală conform reglementărilor interne prevăzute pentru studenţii proprii;

e) reducerea cu 50% pentru elevii şi studenţii bursieri ai statului român, care studiază în România în învăţământul de stat, cursuri de zi, a tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului calendaristic.

Bursierii Republicii Moldova vor beneficia de:

a) bursă lunară conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

- pentru elevii, studenţii, doctoranzii, rezidenţii de la forma de studii cu frecvenţă, bursă lunară pe 12 luni anual, pe perioada studiilor. Bursa se acordă elevilor, studenţilor şi doctoranzilor care au promovat examenele în sesiunea oficială. Elevilor şi studenţilor absolvenţi li se asigură o bursă lunară în plus după examenele de bacalaureat sau licenţă, susţinute în prima sesiune de absolvire;

- pentru studenţii de la forma de studii fără frecvenţă, bursă pe întreaga sesiune de examene (două luni pe an);

- pentru doctoranzii de la forma de studii fără frecvenţă, bursă cu durata de o lună pentru fiecare examen, lucrare de laborator, referat etc., fixat în planul individual de activitate (două luni pe an);

b) pentru elevii şi studenţii cu rezultate excepţionale la studii, burse nominale de merit;

c) cazare în internate şcolare şi în cămine studenteşti, în condiţiile stabilite pentru cetăţenii proprii;

d) asistenţă medicală conform reglementărilor prevăzute pentru bursierii proprii;

e) reducerea tarifelor pe mijloacele de transport în comun, în condiţiile stabilite pentru elevii şi studenţii proprii.

Art. 16. -

Părţile vor acorda pe bază de reciprocitate, pentru tinerii înmatriculaţi la studii ca bursieri sau cu subvenţionarea cheltuielilor de şcolarizare de la bugetul de stat, scutire de la plata taxelor pentru înscriere şi pentru examenele de diplomă (licenţă) numai pe durata academică a studiilor şi în condiţiile creditelor transferabile.

Art. 17. -

Copiii bursierilor celor două părţi pot fi primiţi în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial fără taxe de şcolarizare.

Art. 18. -

Cele două părţi vor acorda, în anul de învăţământ 2001/2002, locuri gratuite în taberele de odihnă, pentru elevi şi studenţi, în timpul vacanţelor sau pentru participarea în taberele de pregătire pentru olimpiade, astfel:

a) România - 600 de locuri (400 pentru elevi şi 200 pentru studenţi);

b) Republica Moldova - 200 de locuri (100 pentru elevi şi 100 pentru studenţi).

Propunerile de participanţi la taberele de odihnă se fac de cele două părţi.

Art. 19. -

Cele două părţi vor colabora pentru a invita elevi şi studenţi din Republica Moldova şi, respectiv, din România să participe la olimpiadele şi concursurile organizate pe teritoriul celuilalt stat. Condiţiile de participare vor fi stabilite pentru fiecare acţiune de organizatori.

se încarcă...