Back

Parlamentul României

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 21.04.2003! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,19 Lei

În vigoare de la 07.01.2000

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 08.12.1999.

Disponibil şi în en

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează organizarea funcţiei publice şi Statutul funcţionarilor publici.

Art. 2. -

(1) Funcţionar public este persoana numită într-o funcţie publică.

(2) În sensul prezentei legi, totalitatea funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile publice constituie corpul funcţionarilor publici.

(3) Funcţionarii publici sunt numiţi de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 3. -

(1) Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale.

(2) Funcţiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege. Anexa poate fi completată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. -

Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:

a) asigurarea promptă şi eficientă, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor activităţilor efectuate de funcţionarii publici;

b) selectarea funcţionarilor publici exclusiv după criteriul competenţei;

c) egalitatea şanselor la intrarea şi la promovarea în corpul funcţionarilor publici;

d) stabilitatea funcţionarilor publici.

Art. 5. -

(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică tuturor funcţionarilor publici, inclusiv celor care au statute proprii aprobate prin legi speciale, în măsura în care acestea nu dispun altfel. Persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică nu intră sub incidenţa dispoziţiilor prezentei legi.

(2) Personalul din aparatul de lucru al autorităţilor şi instituţiilor publice, care efectuează activităţi de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii.

Art. 6. -

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are numai cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

h) a câştigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea funcţiei publice.

CAPITOLUL II Categorii statutare de funcţionari publici
şi clasificarea funcţiilor publice

Secţiunea 1 Categorii de funcţionari publici

Art. 7. -

Funcţionarii publici sunt debutanţi sau definitivi.

Art. 8. -

(1) Funcţionarii publici debutanţi sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau a examenului, o funcţie publică până la definitivare.

(2) Perioada de funcţionar public debutant este de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 2 ani.

Art. 9. -

(1) Funcţionarii publici cărora li se aplică prevederile prezentei legi se împart în trei categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:

a) categoria A - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) categoria B - studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

c) categoria C - studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diplomă.

(2) În funcţie de categoria din care fac parte, funcţionarii publici desfăşoară următoarele activităţi:

a) aplicarea şi executarea legilor, studii, control, consiliere, coordonare, conducere, elaborarea de reglementări, luarea deciziilor sau alte activităţi care necesită cunoştinţe superioare de specialitate - funcţionarii publici din categoria A;

b) aplicarea şi executarea legilor, studii, îndrumare, elaborarea unor proiecte de reglementări, lucrări pregătitoare pentru luarea deciziilor, unele activităţi de conducere, precum şi alte activităţi care necesită pregătire superioară de scurtă durată - funcţionarii publici din categoria B;

c) aplicarea şi executarea legilor şi a altor reglementări, activităţi de birou sau de control care necesită o cultură generală medie şi cunoştinţe tehnice sau profesionale de nivel mediu - funcţionarii publici din categoria C.

Secţiunea a 2-a Structura carierei funcţionarilor publici: grade, clase, trepte

Art. 10. -

Fiecare dintre cele trei categorii ale funcţiei publice se împarte în două grade. Gradul este o etapă din cariera funcţionarului public.

Art. 11. -

Fiecare grad se împarte în trei clase de funcţionari publici definitivi. Structura ierarhică a claselor este următoarea: clasa a III-a, clasa a II-a şi clasa I, ca nivel maxim.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...