Back

Parlamentul României

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07.01.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Disponibil şi în en

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege reglementează organizarea funcţiei publice şi Statutul funcţionarilor publici.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Funcţionar public este persoana numită într-o funcţie publică.

(2) În sensul prezentei legi, totalitatea funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile publice constituie corpul funcţionarilor publici.

(3) Funcţionarii publici sunt numiţi de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 3. -

(1) Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale.

(2) Funcţiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege. Anexa poate fi completată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Modificări (1)

Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:

a) asigurarea promptă şi eficientă, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor activităţilor efectuate de funcţionarii publici;

b) selectarea funcţionarilor publici exclusiv după criteriul competenţei;

c) egalitatea şanselor la intrarea şi la promovarea în corpul funcţionarilor publici;

d) stabilitatea funcţionarilor publici.

Art. 5. -

(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică tuturor funcţionarilor publici, inclusiv celor care au statute proprii aprobate prin legi speciale, în măsura în care acestea nu dispun altfel. Persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică nu intră sub incidenţa dispoziţiilor prezentei legi.
Modificări (1)

(2) Personalul din aparatul de lucru al autorităţilor şi instituţiilor publice, care efectuează activităţi de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii.

Art. 6. - Modificări (1)

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are numai cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

h) a câştigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea funcţiei publice.

CAPITOLUL II Categorii statutare de funcţionari publici
şi clasificarea funcţiilor publice

Modificări (1)

Secţiunea 1 Categorii de funcţionari publici

Art. 7. -

Funcţionarii publici sunt debutanţi sau definitivi.

Art. 8. -

(1) Funcţionarii publici debutanţi sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau a examenului, o funcţie publică până la definitivare.

(2) Perioada de funcţionar public debutant este de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 2 ani.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Funcţionarii publici cărora li se aplică prevederile prezentei legi se împart în trei categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:

a) categoria A - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) categoria B - studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

c) categoria C - studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diplomă.

(2) În funcţie de categoria din care fac parte, funcţionarii publici desfăşoară următoarele activităţi:
Jurisprudență (1)

a) aplicarea şi executarea legilor, studii, control, consiliere, coordonare, conducere, elaborarea de reglementări, luarea deciziilor sau alte activităţi care necesită cunoştinţe superioare de specialitate - funcţionarii publici din categoria A;

b) aplicarea şi executarea legilor, studii, îndrumare, elaborarea unor proiecte de reglementări, lucrări pregătitoare pentru luarea deciziilor, unele activităţi de conducere, precum şi alte activităţi care necesită pregătire superioară de scurtă durată - funcţionarii publici din categoria B;

c) aplicarea şi executarea legilor şi a altor reglementări, activităţi de birou sau de control care necesită o cultură generală medie şi cunoştinţe tehnice sau profesionale de nivel mediu - funcţionarii publici din categoria C.

Secţiunea a 2-a Structura carierei funcţionarilor publici: grade, clase, trepte
Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

Fiecare dintre cele trei categorii ale funcţiei publice se împarte în două grade. Gradul este o etapă din cariera funcţionarului public.

Art. 11. - Modificări (2)

Fiecare grad se împarte în trei clase de funcţionari publici definitivi. Structura ierarhică a claselor este următoarea: clasa a III-a, clasa a II-a şi clasa I, ca nivel maxim.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Fiecare clasă se împarte în trei trepte. Structura ierarhică a treptelor este următoarea: treapta a 3-a, treapta a 2-a şi treapta 1, ca nivel maxim.

(2) Fiecare treaptă corespunde unui nivel al salariului de bază din grila de salarizare.

Art. 13. -

(1) Funcţionarul public îşi păstrează gradul, clasa şi treapta avute şi atunci când nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile acestuia. În acest caz Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îi va asigura funcţionarului public încadrarea în altă funcţie publică, în limita posturilor disponibile şi potrivit pregătirii lui profesionale.
Modificări (2), Jurisprudență (1)

(2) Funcţionarii publici care nu pot fi încadraţi în altă funcţie publică în condiţiile alin. (1) beneficiază de măsuri de protecţie socială, conform legii.

Art. 14. - Modificări (1)

Categoriile, gradele, clasele şi treptele carierei funcţionarului public sunt următoarele:
Modificări (1)

Categorii Grade Clase
Clasa a III-a Clasa a II-a Clasa I
Trepte
A a-1 a-2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
B b-1 b-2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
C c-1 c-2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

Secţiunea a 3-a Clasificarea funcţiilor publice

Art. 15. -

Funcţiile publice se clasifică după cum urmează:

a) după natura competenţelor: de execuţie şi de conducere;

b) după cerinţele privind nivelul studiilor absolvite: funcţii publice de categoria A, funcţii publice de categoria B şi funcţii publice de categoria C.

Art. 16. - Modificări (1)

Funcţionarii publici se identifică prin categoria, gradul, clasa şi treapta corespunzătoare.

Art. 17. -

Prin actul de înfiinţare a unei autorităţi sau instituţii publice se va stabili numărul maxim de posturi aferente funcţiilor publice.

CAPITOLUL III Comisii paritare
Modificări (1)

Art. 18. -

(1) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii paritare în alcătuirea cărora intră un număr egal de reprezentanţi desemnaţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi de sindicatul funcţionarilor publici interesaţi.

(2) În cazul în care funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentanţii vor fi desemnaţi prin votul majorităţii acestora.

Art. 19. -

(1) Comisiile paritare participă la stabilirea măsurilor privind: condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii funcţionarilor publici în timpul exercitării atribuţiilor lor, buna funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice.

(2) Comisiile paritare îşi dau avizul în toate problemele de natura celor prevăzute la alin. (1), precum şi în orice alte situaţii, la solicitarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.

(3) Avizul comisiilor paritare are caracter consultativ şi este întotdeauna dat în scris şi motivat.

CAPITOLUL IV Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici

Secţiunea 1 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 20. -

(1) Pentru crearea şi dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici se înfiinţează, în subordinea Guvernului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.
Modificări (1)

(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va fi condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit de către primul-ministru.
Modificări (1)

(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este finanţată de la bugetul de stat.

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii:

a) elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;

b) elaborează şi avizează propuneri de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici;

c) verifică modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

d) elaborează reglementări comune tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice privind funcţiile publice, gradarea şi clasificarea posturilor;

e) elaborează propuneri pentru crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor funcţionarilor publici;

f) stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici;

g) organizează sistemul de formare profesională a funcţionarilor publici;

h) elaborează şi urmăreşte punerea în aplicare a unor programe de pregătire şi perfecţionare a funcţionarilor publici;

i) creează şi administrează baza sa de date cuprinzând evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;

j) întocmeşte rapoarte anuale cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, pe care Guvernul le supune spre dezbatere Parlamentului;

k) elaborează şi urmăreşte punerea în aplicare a normelor de organizare a concursurilor pentru intrarea în corpul funcţionarilor publici;

l) coordonează şi monitorizează implementarea prevederilor prezentei legi;

m) acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale;

n) colaborează cu organisme şi cu organizaţii internaţionale din domeniul managementului resurselor umane.

(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Guvern, legate de politicile de resurse umane şi de managementul resurselor umane.

se încarcă...