Back

Parlamentul României

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04.10.1999 până la 01.02.2017. Va fi abrogat(ă) prin Legea nr. 1/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.

CAPITOLUL II Stabilirea şi aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru

Art. 2. -

Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice sau juridice, precum şi de către alţi solicitanţi ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. -

Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat.

Art. 4. - Referințe în cărți (1)

(1) Taxele prevăzute la cap. I-IV din anexă constituie venituri la bugetul local, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.

(2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui rază teritorială se află sediul prestatorului de servicii.

(3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcţie de necesităţile funcţionării normale a serviciilor publice şi de îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale.

(4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispoziţii legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri.

(5) Taxa prevăzută la cap. V din anexă constituie venit la bugetul de stat.

Art. 5. -

(1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru:

a) eliberarea certificatelor care atestă un fapt sau o situaţie decurgând din raporturi de muncă, eliberarea certificatelor destinate obţinerii unor drepturi privind asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială, unicatele certificatelor eliberate de instituţiile de învăţământ, certificatele eliberate pentru a servi în armată, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii;
Modificări (1)

b) eliberarea certificatelor originale de stare civilă;

c) atestările în legătură cu primirea unor sume de bani;

d) eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepţia celor folosite în justiţie;

e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atestă decesul;

f) eliberarea certificatelor ca urmare a acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi gratuite;

g) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei în actele de identitate ale minorilor orfani, internaţi în case de copii;

h) eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul schimbării denumirii localităţilor şi/sau a străzilor;
Modificări (1)

i) examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii de persoane:

- persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B şi B1, adaptate infirmităţii lor;

- membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe bază de reciprocitate;

j) înmatricularea:

- autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, pe bază de reciprocitate;

- autovehiculelor din categoriile A, A1, B şi B1, aparţinând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmităţii lor;

k) serviciile, cu excepţia celor prevăzute la cap. IV din anexă, prestate la cererea instituţiilor publice.
Jurisprudență (1)

(2) Scutirile de taxe de timbru prevăzute în legi speciale pentru serviciile menţionate în anexa la prezenta lege se confirmă ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.

Art. 6. -

(1) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc în numerar, prin ordin de plată şi, cu excepţia taxei prevăzute la cap. V din anexă, prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de până la 50.000 lei.
Modificări (1)

(2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi încasate şi de instituţiile care primesc, întocmesc sau eliberează acte ori prestează servicii supuse acestor taxe, în condiţiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.

Art. 7. -

(1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compensează, la cerere, în următoarele cazuri:

a) atunci când taxa plătită nu era datorată;

b) atunci când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;

c) atunci când serviciul nu poate fi prestat.

(2) Taxele extrajudiciare de timbru, plătite prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie.

Art. 8. - Referințe în cărți (1)

(1) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum şi a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de legislaţia privind executarea creanţelor bugetare.

(2) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculaţi de la data la care s-a constatat că aceasta nu a fost achitată.

Art. 9. -

Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au următoarele obligaţii:

a) să nu primească sau să nu elibereze acte ori să presteze servicii fără ca taxa extrajudiciară de timbru, datorată potrivit dispoziţiilor legale, să fi fost achitată;

b) să vireze, în termen de 10 zile de la data încasării, la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz, sumele încasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru;

c) să păstreze documentele care atestă îndeplinirea obligaţiei privind timbrarea şi să conducă evidenţele necesare în vederea identificării actelor, lucrărilor şi serviciilor eliberate sau prestate.

CAPITOLUL III Sancţiuni

Art. 10. -

Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 atrage răspunderea administrativ-disciplinară a persoanelor vinovate.

Art. 11. -

Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către:

a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.

Până la organizarea de către consiliile locale a organelor de specialitate, atribuţiile ce le revin privind controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se vor efectua în cursul anului 1999 de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor;

b) organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 12. -

Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atribuţii de control se pot exercita căile de atac prevăzute de procedura de soluţionare a obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finanţelor, după caz.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale
Jurisprudență (4)

Art. 13. - Referințe în cărți (1)

Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin:

a) hotărâre a consiliilor locale, în condiţiile stabilite prin legea privind impozitele şi taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;

b) hotărâre a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat.

Art. 14. -

Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. -

Pentru, aplicarea legii Ministerul Finanţelor, cu avizul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- art. 1 lit. b) şi d) -i), art. 2, art. 3 lit. m) -p), art. 5, precum şi art. 4, art. 6 alin. 1, 4 şi 5, art. 9, art. 91, art. 10-13, art. 14 alin. 2, însă numai în ceea ce priveşte taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificările ulterioare;

- pct. III (inclusiv notele nr. 1 şi 2), VI, VII, X şi XIX din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 şi aprobată prin Legea nr. 102/1994;

- orice alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PAULA IVĂNESCU

Bucureşti, 30 iunie 1999.

Nr. 117.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru

Nr. crt. Denumirea serviciului Taxa
(lei)
CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 800
2. Eliberarea certificatului de producător agricol 2.850
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani 800
- pentru animale peste 2 ani 1.600
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani 3.100
- pentru animale peste 2 ani 8.000
5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală 10.000
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2.850
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2.000
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 27.500
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 1.600
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 1.600
11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 1.600
12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 1.600
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1. Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie 800
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 800
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 10.550
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate 11.200
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei 800
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 4.100
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2.000
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii
permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1 6.500
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A 10.300
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 12.800
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr 25.500
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 32.000
f) obţinerea permisului. de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E 38.500
2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători De autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct. 3 de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1, corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat Dublul taxelor prevăzute la pct. 1
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului De conducere de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv 67.750
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv 134.250
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 268.400
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 19.250
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 769.300
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991
27.550 lei/hectar sau fracţiune de hectar

Modificări (10), Referințe (2), Derogări (1),

NOTĂ:

Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.

se încarcă...