Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012

În vigoare de la 29.12.2011 până la 12.03.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 104 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

(2) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.

(3) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.

(4) Finanţarea cheltuielilor cu formarea continuă şi evaluarea personalului, a cheltuielilor cu evaluarea periodică internă a elevilor, a cheltuielilor materiale şi pentru servicii, precum şi a cheltuielilor cu întreţinerea curentă se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.

(5) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură pe zone geografice.

CAPITOLUL II Metodologia de calcul

Art. 2. -

(1) Fundamentarea standardului de cost pe elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător standardului de cost pe elev din învăţământul gimnazial din mediul urban, se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Standardele de cost per elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Standardele de cost per elev/preşcolar/an prevăzute în anexa nr. 2 sunt determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 3, la valoarea coeficientului 1. Standardul de cost pe elev/an pentru coeficientul 1 este 2.230 lei.

(4) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, standardul de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) este determinat prin aplicarea coeficienţilor de corecţie aferenţi, prevăzuţi în anexa nr. 3, la standardul de cost pe elev/preşcolar/an pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.

(5) Unităţilor de învăţământ care au în componenţă şi elevi ce studiază numai limba maternă a minorităţilor li se alocă suplimentar coeficientul prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Standardele de cost pe elev pentru cheltuieli cu salariile stabilite prin lege şi contribuţiile aferente acestora, pentru activitatea de cămine-cantine, se calculează în funcţie de numărul de elevi cazaţi din şcoli gimnaziale, licee şi şcoli în care se desfăşoară învăţământ profesional. Sumele se alocă unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învăţământ la care studiază elevii.

Art. 3. -

(1) Fundamentarea standardului de cost per elev/preşcolar/an privind cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuielile materiale şi pentru servicii, precum şi cheltuielile cu întreţinerea curentă - coeficientul 1 se realizează conform anexei nr. 4.

(2) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4) sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(3) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an prevăzute în anexa nr. 5 sunt determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 6, la valoarea coeficientului 1. Standardul de cost pe elev/preşcolar/an pentru coeficientul 1 este de 264 lei.

CAPITOLUL III Modalitatea de alocare

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică transmit în termen de 15 zile, la începutul anului bugetar, ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparţin şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.
Jurisprudență (2)

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit datele comunicate conform alin. (1) direcţiei generale a finanţelor publice judeţene atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât şi pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
Jurisprudență (1)

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2012, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
Jurisprudență (1)

(4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin înmulţirea numărului de elevi/preşcolari cu standardele de cost prevăzute în anexele nr. 2 şi 5.

(5) Creditele bugetare destinate finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (4) ale unităţilor de învăţământ a căror finanţare se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată se modifică în mod corespunzător numărului de elevi/preşcolari care frecventează efectiv unitatea de învăţământ. Numărul efectiv de elevi care frecventează unitatea de învăţământ, pe baza căruia se recalculează bugetele, se stabileşte conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(6) Pentru unităţile de învăţământ din zonele izolate în care numărul de elevi este redus, fiind generat de izolare lingvistică, pot fi alocate sume suplimentare, potrivit prevederilor art. 5 alin. (4).

Art. 5. - Jurisprudență (2)

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unităţi de învăţământ, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost prevăzute în anexele nr. 2 şi 5, şi le supun aprobării autorităţilor deliberative.

(2) Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator terţiar de credite, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.

(3) Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii şi a contribuţiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităţilor de învăţământ verificate şi validate de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv de inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice.

(4) În cazuri excepţionale, inclusiv cele prevăzute la art. 4 alin. (6), atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) sau nu asigură plata cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (4) la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat pe anul 2012, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.

(6) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (4) şi (5), conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza standardelor de cost.

(7) Aprobarea redistribuirii sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) si (4) în cadrul unităţii de învăţământ care solicită suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de angajare şi utilizare a cheltuielilor alocate pe baza standardelor de cost, care fac parte din finanţarea de baza.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1, autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele proprii ale acestora.

Art. 7. -

Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru cheltuielile prevăzute la ar. 1 alin. (4), se suportă exclusiv cheltuielile aferente anului 2012.

Art. 8. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, finanţarea acestora realizându-se în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.274.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA DE CALCUL
pentru determinarea costului standard per elev pentru coeficientul 1

CAPITOLUL I Costul standard per elev pentru coeficientul 1 pentru cheltuielile cu salariile calculate conform legii şi contribuţiile aferente

Art. 1. -

(1) Prin cost standard per elev se înţelege suma medie necesară acoperirii cheltuielilor de bază cu pregătirea didactică a unui elev etalon pe parcursul unui an calendaristic.

(2) Costul standard se calculează anual, fiind aplicabil începând cu anul următor stabilirii acestuia.

(3) Modelul de referinţă pentru calcularea costului standard îl reprezintă elevul din nivelul de şcolarizare gimnazial, filiera teoretică, mediul urban.

Art. 2. -

Costul standard se realizează prin determinarea şi însumarea tuturor componentelor care intră în cadrul cheltuielilor cu salariile şi contribuţiile aferente în cuantum corespunzător pentru un elev care urmează un proces didactic la nivelul de calitate specificat prin lege.

Art. 3. -

Costul standard per elev se determină potrivit formulei: cost standard total = cost standard personal didactic de predare + cost standard alt personal, în care costul standard total reprezintă suma dintre costul standard personal didactic de predare la catedră şi costul standard pentru celelalte activităţi/persoane care nu desfăşoară activitate didactică de predare, respectiv directorii de şcoli, directorii adjuncţi pentru activitatea degrevată, de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.

CAPITOLUL II Costul standard/elev pentru personalul didactic de predare

Art. 4. -

Principala componentă a costului normativ o reprezintă cheltuielile cu personalul de predare, respectiv costul standard didactic per elev, şi reprezintă cheltuielile salariale anuale brute medii pentru un cadru didactic împărţite la numărul mediu de elevi pe cadru didactic.

Art. 5. -

(1) Costul standard/elev pentru personalul didactic de predare se determină potrivit formulei: cost standard didactic/(elev) = cheltuielile salariale brute (cadru didactic) /(elevi/cadru didactic).

(2) Salariul brut reprezintă salariul de încadrare la care se adaugă sporurile şi indemnizaţiile, precum şi contribuţiile angajatorului către bugete.

(3) Determinarea cheltuielilor salariale medii anuale brute cu un cadru didactic se obţin ca medie ponderată a cheltuielilor cu fiecare categorie de cadre didactice ponderate cu procentul existent al membrilor din categoria respectivă în sistemul actual din învăţământul românesc gimnazial. Ponderile se stabilesc prin prelucrarea datelor privind personalul didactic activ în învăţământul gimnazial la nivel naţional.

(4) Valoarea cheltuielilor salariale pentru fiecare categorie este determinată pe baza reglementărilor legale în vigoare. În cadrul cheltuielilor salariale brute sunt incluse toate tipurile de cheltuieli: salarii, sporuri, sume compensatorii, contribuţii etc.

Art. 6. -

(1) Raportul elevi-cadre didactice, respectiv numărul mediu de elevi per cadru didactic, se determină potrivit formulei: elevi pe cadru didactic = medie elevi (clasa)* ore pe săptămână (cadru didactic)/ore pe săptămână (elev), prin multiplicarea numărul mediu de elevi pe clasă cu norma didactică medie şi raportând rezultatul la numărul mediu de ore ale unui elev pe săptămână, stabilit conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru numărul de elevi pe clasă se folosesc valorile medii stabilite prin lege diminuate pentru mediul rural.

(3) Numărul de ore pentru un cadru didactic pe săptămână, respectiv norma didactică, reprezintă numărul de ore pe săptămână pe care trebuie să le predea la o clasă un cadru didactic pentru normă întreagă. Norma didactică este considerată cea standard, excepţiile fiind integrate prin creşterea proporţională a cheltuielilor salariale pentru simplitate. Pentru numărul de ore este utilizată valoarea maximă, singura specificată de lege.

CAPITOLUL III Costul standard pentru personalul de conducere, îndrumare şi control, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic

Art. 7. -

Personalul, altul decât cadrele didactice de predare, ale cărui salarii trebuie incluse în finanţarea de bază este format din:

a) directorii de şcoală;

b) directorii adjuncţi de şcoală;

c) personalul didactic auxiliar;

d) personalul nedidactic.

Art. 8. -

Metodologia de repartizare a finanţării de bază are în vedere aplicarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar, actele normative care reglementează salarizarea personalului didactic şi nedidactic, reglementările privind volumul şi structura personalului nedidactic, obligaţiile privind formarea continuă, schimbările curriculare cu impact asupra necesarului de manuale.

Art. 9. -

(1) Repartizarea alocaţiei bugetare pentru finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar pe entităţi, respectiv judeţe, autorităţi locale, şcoli, se face pe baza cuantumului total al sumei alocate şi a unor informaţii specifice, precum numărul şi structura elevilor fizici.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt transmise de către entităţi în termen de 15 zile de la începutul anului/semestrului şcolar.

Art. 10. -

(1) Repartizarea sumelor se realizează luându-se în calcul numărul de elevi fizici pe diferite niveluri de învăţământ, medii de învăţământ, respectiv urban/rural, filieră, profil, limba de predare, cu o eventuală ajustare în funcţie de densitatea populaţiei şcolare şi/sau a elevilor în clasă şi coeficienţii de diferenţiere a costurilor pe elev.

(2) Coeficienţii de diferenţiere prevăzuţi la alin. (1) se calculează, pentru fiecare nivel de învăţământ, pe baza costului standard, care determină numărul de elevi echivalenţi, şi alţi indicatori de calitate asociaţi nivelului de calificare al cadrelor didactice.

ANEXA Nr. 2

STANDARDELE DE COST PER ELEV/PREŞCOLAR/AN
pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora

Nr. crt. Nivelul/filiera/profilul Forma de învăţământ

Numărul mediu de elevi pe clasă

Standardele de cost pe elev, pe medii și pe niveluri
- lei -

Standardele de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților)
- lei -

Urban Rural Urban Rural Urban Rural
1 Învăţământ preşcolar cu program normal zi 20 18 1.478 1.617 1.478 1.617
2 Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal zi 20 20 2.712 2.712 2.712 2.712
3 Învăţământ primar zi 22 18 1.701 2.027 2.041 2.432
3.1 Învăţământ primar care integrează copii cu cerinţe educative speciale* zi 2.892 3.445 3.470 4.134
4 Învăţământ primar "step-by-step" zi 22 18 3.167 3.167 3.800 3.800
5 Învăţământ primar "A doua şansă" - 15 12 1.311 1.579 1.573 1.895
6 Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică) zi 22 18 2.141 2.560 2.505 2.995
7 Învăţământ primar cu specializarea muzică zi 22 18 3.791 3.791 4.175 4.991
7.1 Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 1.867 2.239 1.867 2.239
8 Învăţământ gimnazial zi 25 20 2.230 2.727 2.549 3.117
8.1 Învăţământ gimnazial care integrează copii cu cerinţe educative speciale* zi 3.791 4.636 4.333 5.299
9 Învăţământ gimnazial "A doua şansă" - 15 12 1.485 1.784 1.697 2.039
10 Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) zi 25 20 2.676 3.280 3.024 3.706
10.1 Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar zi 446 553 446 553
11 Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică zi 25 20 4.906 4.906 5.040 6.179
11.1 Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 2.230 2.741 2.230 2.741
12 Învăţământ gimnazial FR 25 20 903 1.070 1.032 1.223
13 Învăţământ liceal teoretic zi 28** 28 2.119 2.119 2.401 2.401
14 Învăţământ liceal teoretic seral 28** 28 1.652 1.652 1.872 1.872
15 Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic zi 28** 28 2.306 2.306 2.612 2.612
16 Învăţământ liceal tehnologic seral 28** 28 1.797 1.797 2.036 2.036
17 Învăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv zi 28** 28 2.944 2.944 3.297 3.297
18 Învăţământ liceal specializarea muzică zi 28** 28 6.021 6.021 5.744 5.744
19 Învăţământ liceal FR 28** 28 870 870 986 986
20 Învăţământ şcoli de arte si meserii, an de completare zi 24 22 2.442 2.656 2.686 2.922
21 Învăţământ postliceal/maiştri zi 30 30 2.442 2.442 2.686 2.686
22 Cantine-cămine (elevi cazaţi) 883 883 883 883

* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în şcoala de masă.

** Începând cu anul şcolar 2012-2013, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă, iar pentru clasele a XII-a pot fi 28 elevi/clasă.

ANEXA Nr. 3

COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE
pentru standardele de cost/elev/preşcolar/an şi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora

Nr. crt. Nivelul/filiera/profilul Forma de învăţământ

Coeficienții de diferențiere ai standardelor de cost pe medii și pe niveluri, față de coeficient 1 (urban gimnazial)

Coeficienți de corecție pentru învățământul în limbile minorităților

Urban Rural Urban Rural
1 Învăţământ preşcolar cu program normal zi 0,663 0,725 0,000 0,000
2 Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal zi 1,216 1,216 0,000 0,000
3 Învăţământ primar zi 0,763 0,909 0,200 0,200
3.1 Învăţământ primar integrat* zi 1,297 1,545 0,200 0,200
4 Învăţământ primar step-by-step zi 1,420 1,420 0,200 0,200
5 Învăţământ primar A doua şansă - 0,588 0,708 0,200 0,200
6 Învăţământ primar vocaţional (fără muzică) zi 0,960 1,148 0,170 0,170
7 Învăţământ primar cu profil de muzică zi 1,700 1,700 0,170 0,170
7.1 Învăţământ primar cu profil de muzică suplimentar zi 0,837 1,004 0,000 0,000
8 Învăţământ gimnazial zi 1,000 1,223 0,143 0,143
8.1 Învăţământ gimnazial integrat* zi 1,700 2,079 0,143 0,143
9 Învăţământ gimnazial A doua şansă - 0,666 0,800 0,143 0,143
10 Învăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) zi 1,200 1,471 0,130 0,130
10.1 Învăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar zi 0,200 0,248 0,000 0,000
11 Învăţământ gimnazial cu profil muzică zi 2,200 2,200 0,130 0,130
11.1 Învăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar zi 1,000 1,229 0,000 0,000
12 Învăţământ gimnazial FR 0,405 0,480 0,143 0,143
13 Învăţământ liceal teoretic zi 0,950 0,950 0,133 0,133
14 Învăţământ liceal teoretic seral 0,741 0,741 0,133 0,133
15 Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic zi 1,034 1,034 0,133 0,133
16 Învăţământ liceal tehnologic seral 0,806 0,806 0,133 0,133
17 Învăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coreografie, teatru, arhitectura şi sportiv zi 1,320 1,320 0,120 0,120
18 Învăţământ liceal de muzică zi 2,700 2,700 0,120 0,120
19 Învăţământ liceal FR 0,390 0,390 0,133 0,133
20 Învăţământ şcoli de arte şi meserii, an de completare zi 1,095 1,191 0,100 0,100
21 Postliceal/maiştrii zi 1,095 1,095 0,100 0,100
22 Cantine-cămine (elevi cazaţi) - 0,396 0,396 0,000 0,000

* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în şcoala de masă.

ANEXA Nr. 4

FUNDAMENTAREA
costului standard per elev privind cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuielile materiale şi pentru servicii, precum şi cheltuielile cu întreţinerea curentă - coeficientul 1

ARTICOLUL 1 Termeni şi definiţii

(1) Criteriul de calcul reprezintă mulţimea elementelor de aceeaşi natură care influenţează variaţia cheltuielilor cu formarea continuă şi evaluarea personalului, a cheltuielilor cu evaluarea periodică internă a elevilor, a cheltuielilor materiale şi pentru servicii, precum şi a cheltuielilor cu întreţinerea curentă, denumite în continuare cheltuieli materiale, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la nivel naţional.

(2) Criteriile de calcul reprezentative sunt acele criterii de calcul considerate a influenţa în mod direct variaţia cheltuielilor materiale la nivel naţional.

(3) Criteriile de calcul suplimentare sunt acele criterii de calcul necesare determinării cu acurateţe sporită a costului standard per elev, considerate a influenţa în mod indirect variaţia cheltuielilor materiale, generând coeficienţi specifici de corecţie.

(4) Criteriile de calcul reprezentative sunt folosite la determinarea costului standard per elev privind "Cheltuielile materiale" - coeficientul 1.

(5) Criteriile de calcul reprezentative sunt folosite la determinarea coeficienţilor de corecţie aferenţi costului standard per elev.

(6) Coeficienţii de corecţie sunt acei factori determinaţi pe baza criteriilor de calcul reprezentative care adaptează situaţional costul standard per elev.

se încarcă...