0
Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,08 Lei

În vigoare de la 29.12.2011 până la 12.03.2013

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 29.12.2011.

Mergi la art.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 104 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

(2) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.

(3) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.

(4) Finanţarea cheltuielilor cu formarea continuă şi evaluarea personalului, a cheltuielilor cu evaluarea periodică internă a elevilor, a cheltuielilor materiale şi pentru servicii, precum şi a cheltuielilor cu întreţinerea curentă se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.

(5) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură pe zone geografice.

CAPITOLUL II Metodologia de calcul

Art. 2. -

(1) Fundamentarea standardului de cost pe elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător standardului de cost pe elev din învăţământul gimnazial din mediul urban, se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Standardele de cost per elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Standardele de cost per elev/preşcolar/an prevăzute în anexa nr. 2 sunt determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 3, la valoarea coeficientului 1. Standardul de cost pe elev/an pentru coeficientul 1 este 2.230 lei.

(4) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, standardul de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) este determinat prin aplicarea coeficienţilor de corecţie aferenţi, prevăzuţi în anexa nr. 3, la standardul de cost pe elev/preşcolar/an pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.

(5) Unităţilor de învăţământ care au în componenţă şi elevi ce studiază numai limba maternă a minorităţilor li se alocă suplimentar coeficientul prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Standardele de cost pe elev pentru cheltuieli cu salariile stabilite prin lege şi contribuţiile aferente acestora, pentru activitatea de cămine-cantine, se calculează în funcţie de numărul de elevi cazaţi din şcoli gimnaziale, licee şi şcoli în care se desfăşoară învăţământ profesional. Sumele se alocă unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învăţământ la care studiază elevii.

Art. 3. -

(1) Fundamentarea standardului de cost per elev/preşcolar/an privind cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuielile materiale şi pentru servicii, precum şi cheltuielile cu întreţinerea curentă - coeficientul 1 se realizează conform anexei nr. 4.

(2) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4) sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(3) Standardele de cost pe elev/preşcolar/an prevăzute în anexa nr. 5 sunt determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 6, la valoarea coeficientului 1. Standardul de cost pe elev/preşcolar/an pentru coeficientul 1 este de 264 lei.

CAPITOLUL III Modalitatea de alocare

Art. 4. -

(1) Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică transmit în termen de 15 zile, la începutul anului bugetar, ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparţin şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit datele comunicate conform alin. (1) direcţiei generale a finanţelor publice judeţene atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât şi pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2012, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.

(4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin înmulţirea numărului de elevi/preşcolari cu standardele de cost prevăzute în anexele nr. 2 şi 5.

(5) Creditele bugetare destinate finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (4) ale unităţilor de învăţământ a căror finanţare se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată se modifică în mod corespunzător numărului de elevi/preşcolari care frecventează efectiv unitatea de învăţământ. Numărul efectiv de elevi care frecventează unitatea de învăţământ, pe baza căruia se recalculează bugetele, se stabileşte conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(6) Pentru unităţile de învăţământ din zonele izolate în care numărul de elevi este redus, fiind generat de izolare lingvistică, pot fi alocate sume suplimentare, potrivit prevederilor art. 5 alin. (4).

Art. 5. -

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unităţi de învăţământ, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost prevăzute în anexele nr. 2 şi 5, şi le supun aprobării autorităţilor deliberative.

(2) Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator terţiar de credite, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.

(3) Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii şi a contribuţiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităţilor de învăţământ verificate şi validate de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv de inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice.

(4) În cazuri excepţionale, inclusiv cele prevăzute la art. 4 alin. (6), atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) sau nu asigură plata cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (4) la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat pe anul 2012, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.

(6) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (4) şi (5), conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza standardelor de cost.

(7) Aprobarea redistribuirii sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) si (4) în cadrul unităţii de învăţământ care solicită suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de angajare şi utilizare a cheltuielilor alocate pe baza standardelor de cost, care fac parte din finanţarea de baza.

Art. 6. -

Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1, autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele proprii ale acestora.

Art. 7. -

Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru cheltuielile prevăzute la ar. 1 alin. (4), se suportă exclusiv cheltuielile aferente anului 2012.

Art. 8. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, finanţarea acestora realizându-se în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.274.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...