Back

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Norma metodologică privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi din 07.12.2011

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 27.12.2011

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 25.07.2012!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,78 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale

Art. 1. -

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure inspecţia şi controlul la nivel naţional al respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin legislaţia în vigoare.

Art. 2. -

În sensul prezentelor norme, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere în trafic şi la sediul operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, al şcolilor de conducători auto şi al instructorilor auto autorizaţi se efectuează de către inspectorii I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori.

Art. 3. -

Inspectorii desfăşoară activităţile de control în condiţii de siguranţă pentru traficul rutier, propriile persoane, persoanele şi mărfurile transportate de către vehiculele oprite pentru efectuarea controlului şi cu respectarea prevederilor legale privind protecţia muncii.

Art. 4. -

Activitatea de inspecţie şi control este coordonată de inspectorul de stat şef şi se exercită prin inspectorii-şefi teritoriali şi inspectori.

Art. 5. -

(1) Exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie şi control se va face pe baza legitimaţiei şi a ecusonului de identificare.

(2) Legitimaţiile în baza cărora inspectorii sunt autorizaţi să exercite atribuţiile de inspecţie şi control stabilite prin legislaţia în vigoare se atribuie de către ministrul transporturilor şi infrastructurii şi se eliberează de către I.S.C.T.R., care va ţine evidenţa acestora într-un registru.

(3) Legitimaţiile prevăzute la alin. (2) se emit următoarelor categorii de personal din cadrul I.S.C.T.R.:

a) inspector de stat şef;

b) inspector-şef teritorial;

c) inspector.

Art. 6. -

În timpul exercitării atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii au obligaţia purtării uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi, în mod suplimentar, a echipamentului de protecţie, în cazul controlului în trafic.

SECŢIUNEA a 2-a
Controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere

Art. 7. -

(1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii au drept de control:

a) în trafic, în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei de stat şi în zonele adiacente acestora, precum şi în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, denumit în continuare control în trafic;

b) la sediile operatorilor de transport rutier, ale întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, ale operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, ale furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, ale centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, ale şcolilor de conducători auto şi ale instructorilor auto autorizaţi, denumit în continuare control la sediu.

(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să controleze:

a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepţia vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone şi a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcţie şi echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

b) maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum şi vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) şi art. 19 lit. a), b), h), i), j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, referitor la respectarea reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate;

c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.

(3) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (2) poate fi efectuat şi în locurile în care acestea sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile publice din România.

(4) Controlul în trafic se efectuează de către echipaje formate din 2 sau 3 inspectori, în funcţie de tematica şi complexitatea controlului, dintre care cel puţin unul trebuie să fie atestat potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (6).

(5) Controlul la sediu se efectuează de către echipaje formate din cel puţin 2 inspectori.

Art. 8. -

(1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii solicită prezentarea tuturor documentelor necesare pentru verificarea respectării reglementărilor specifice în vigoare.

(2) La efectuarea controlului în trafic, conducătorii auto au obligaţia să prezinte inspectorilor toate documentele pe care trebuie să le deţină la bordul vehiculului, în funcţie de activitatea desfăşurată şi în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) La efectuarea controlului la sediu, administratorul, managerul de transport şi/sau orice alt reprezentant legal are/au obligaţia să prezinte inspectorilor toate documentele pe care întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier/operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorii şi beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolile de conducători auto/instructorii auto autorizaţi au obligaţia să le deţină la sediul social, în funcţie de activitatea desfăşurată şi în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul transporturilor rutiere.

Art. 9. -

(1) Controlul în trafic se efectuează în locuri diferite şi la orice oră, acoperind o porţiune suficient de extinsă a reţelei de drumuri, pentru a face dificilă evitarea punctelor de control.

(2) Principiile privind selectarea vehiculelor pentru efectuarea controlului în trafic se stabilesc prin reglementări specifice şi/sau proceduri proprii de control elaborate de I.S.C.T.R.

(3) Controlul în trafic se finalizează prin întocmirea raportului zilnic de control, conform reglementărilor specifice şi/sau procedurilor proprii de control elaborate de I.S.C.T.R.

Art. 10. -

(1) Verificările privind îndeplinirea condiţiilor în vederea licenţierii/certificării/autorizării operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, şcolilor de conducători auto şi instructorilor auto autorizaţi se efectuează de către inspectori la sediul acestora, la cererea autorităţii emitente a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier sau a autorizaţiei, după caz.

(2) După finalizarea verificărilor menţionate la alin. (1), inspectorii care au efectuat controlul elaborează rapoarte detaliate, care se înaintează autorităţii emitente a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier sau a autorizaţiei, după caz, cu avizul inspectorului-şef teritorial.

(3) Verificarea activităţii operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport/licenţei comunitare/certificatului de transport în cont propriu se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 5 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.

(4) Verificarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.

(5) Verificarea activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto autorizaţi, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiilor se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.

(6) Verificarea activităţii furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile se efectuează cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.

(7) Verificările prevăzute la alin. (3)-(6) se efectuează şi în cazul în care se constată încălcări grave sau repetate a reglementărilor în vigoare în activitatea operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi.

Art. 11. -

(1) În vederea efectuării controlului la sediu, inspectoratul teritorial în a cărui rază se găseşte sediul va notifica în scris operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat data şi ora la care urmează să se efectueze controlul, cu excepţia cazului în care controlul se impune a fi efectuat într-un termen foarte scurt, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Operatorul de transport rutier/Întreprinderea de transport rutier în cont propriu/Operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/Furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/Centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/Şcoala de conducători auto/Instructorul auto autorizat confirmă în scris inspectoratului teritorial care a emis notificarea privind disponibilitatea de a fi prezent, prin managerul de transport, administrator sau orice reprezentant legal, la efectuarea controlului în data respectivă.

(3) În cazul în care în răspunsul prevăzut la alin. (2) se menţionează că nu se poate efectua controlul în data propusă, inspectoratul teritorial transmite o nouă notificare scrisă, prin poştă cu confirmare de primire, în care se va comunica o altă dată pentru efectuarea controlului.

(4) În cazul în care notificarea prevăzută la alin. (3) nu este primită, aceasta va fi afişată la sediul unde operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto/instructorul auto autorizat îşi desfăşoară activitatea.

(5) La data stabilită în notificare, echipajul de control se va deplasa la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat notificat/notificate pentru efectuarea controlului.

(6) În cazul în care controlul prevăzut la alin. (5) este obstrucţionat sau nu poate fi efectuat din cauze imputabile operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat notificat/notificate, inspectorii aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare prevăzute de legislaţia în vigoare.

(7) Operatorii de transport rutier/Întreprinderile de transport rutier în cont propriu/Operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/Furnizorii şi beneficiarii de bunuri divizibile/Centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/Şcolile de conducători auto/Instructorii auto autorizaţi pot fi controlaţi/controlate la sediu în timpul programului de lucru, fără notificarea scrisă a acestora potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 12. -

(1) Controlul la sediu se finalizează prin întocmirea unei note de constatare, ale cărei model şi conţinut se stabilesc de către I.S.C.T.R.

(2) Sancţiunile contravenţionale, sancţiunile complementare şi/sau măsurile administrative, după caz, se aplică pe baza unei note de constatare.

(3) I.S.C.T.R. va păstra evidenţa centralizată, într-un sistem informatic, a tuturor controalelor efectuate de inspectoratele teritoriale, precum şi o evidenţă a tuturor documentelor ridicate la efectuarea controalelor.

SECŢIUNEA a 3-a Oprirea vehiculelor şi semnalele inspectorului

Art. 13. -

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească:

a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepţia vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone şi a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcţie şi echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

b) maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) şi art. 19 lit. a), b), h), i), j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru efectuarea controlului privind respectarea reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate;

c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.

Art. 14. -

(1) În timpul exercitării atribuţiilor de inspecţie şi control în trafic, inspectorii au obligaţia respectării prevederilor legale privind oprirea vehiculelor.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul controlului efectuat pe autostrăzi, inspectorii nu pot opri vehiculele din poziţie statică.

Art. 15. -

Inspectorii pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziţia statică sau din autovehiculul din dotare aflat în mers, în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri.

Art. 16. -

Semnalele inspectorului au următoarele semnificaţii:

a) braţul ridicat vertical semnifică "atenţie, oprire" pentru participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia acelora care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă;

b) braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic care circulă în sensul de mers din faţa inspectorului de trafic în direcţia intersectată de braţul sau braţele întinse;

c) balansarea cu braţul, pe verticală, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat.

Art. 17. -

(1) Inspectorii trebuie să fie echipaţi şi plasaţi astfel încât să poată fi observaţi şi recunoscuţi cu uşurinţă de către participanţii la trafic atunci când adresează acestora semnale de oprire.

(2) Semnalele se execută pe timpul zilei cu braţul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopţii numai cu bastoane iluminate sau reflectorizante.

Art. 18. -

Pentru oprirea unui vehicul aflat în mers, inspectorul aflat în vehiculul cu inscripţia I.S.C.T.R. se va deplasa în faţa vehiculului ce urmează a fi oprit şi va pune în funcţiune dispozitivele luminoase cu mesaje variabile sau va semnaliza regulamentar cu bastonul reflectorizant.

Art. 19. -

(1) Conducătorii auto ai vehiculelor utilizate la efectuarea operaţiunilor de transport rutier şi la pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere au obligaţia să oprească la semnalele adresate în acest sens de inspector.

(2) Oprirea vehiculului se face în afara părţii carosabile, în locul indicat de inspector, loc unde este permisă oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumurile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 20. -

Conducătorii auto au obligaţia să respecte semnificaţia mesajelor care le sunt adresate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare de culoare roşie cu mesaje variabile din dotarea vehiculului inspectorilor.

Art. 21. -

Neoprirea la semnalul inspectorului şi sustragerea de la efectuarea controlului în trafic se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22. -

Întreprinderile de transport rutier în cont propriu/Operatorii de transport rutier instruiesc conducătorii auto angajaţi ai acestora privind obligaţia respectării semnalelor inspectorilor şi a instrucţiunilor afişate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roşie din dotarea autovehiculelor de control ale I.S.C.T.R..

SECŢIUNEA a 4-a Controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere

Art. 23. -

Prezenta secţiune stabileşte procedura şi condiţiile tehnice care se aplică la efectuarea controlului tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă pe drumurile publice din România.

Art. 24. -

În cuprinsul prezentelor norme metodologice se utilizează următoarele abrevieri:

a) R.A.R. - "Registrul Auto Român" - R.A.;

b) CTT - controlul tehnic în trafic;

c) ITP - inspecţia tehnică periodică;

d) ITPI - inspecţia tehnică periodică internaţională;

e) RNTR 1 - Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările ulterioare;

f) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

se încarcă...