Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva referitoare la recipientele simple sub presiune (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0105

În vigoare de la 08.10.2009 până la 20.04.2016, fiind abrogat(ă) prin Directivă nr. 29/2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/105/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
referitoare la recipientele simple sub presiune (versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 87/404/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la recipientele simple sub presiune(3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(4). Este necesar, din motive de claritate şi de eficienţă, să se codifice directiva menţionată.

(2) Statelor membre le revine responsabilitatea asigurării, pe teritoriul lor, a siguranţei persoanelor, animalelor domestice şi proprietăţii faţă de riscurile ce decurg din scurgerile din recipientele simple sub presiune sau din explodarea acestora.

(3) În fiecare stat membru, prin dispoziţiile obligatorii se stabilesc, în special, nivelul de siguranţă necesar pentru recipientele simple sub presiune, prin specificarea caracteristicilor de execuţie şi funcţionare, a condiţiilor de instalare şi utilizare şi a procedurilor de control înainte şi după introducerea pe piaţă. Dispoziţiile obligatorii menţionate nu conduc neapărat la niveluri diferite de siguranţă de la un stat membru la altul, dar, prin deosebirile dintre acestea, constituie un obstacol în calea schimburilor comerciale în cadrul Comunităţii.

(4) În consecinţă, prezenta directivă ar trebui să conţină doar cerinţele obligatorii şi esenţiale. Pentru a facilita stabilirea conformităţii cu cerinţele esenţiale, este necesară existenţa standardelor armonizate la nivel comunitar, în special cu privire la construirea, funcţionarea şi instalarea recipientelor simple sub presiune, astfel încât produsele care le respectă să poată fi considerate ca fiind conforme dispoziţiilor de siguranţă. Standardele respective armonizate la nivel comunitar sunt elaborate de organisme private şi ar trebui să-şi menţină statutul de dispoziţii neobligatorii. În acest sens, Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (Cenelec) şi Institutul European de Standarde în Telecomunicaţii (ETSI) sunt recunoscute ca fiind organisme competente pentru adoptarea standardelor armonizate în conformitate cu liniile directoare(5) cu caracter general de cooperare între Comisie, Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) şi aceste trei organisme, semnate la 28 martie 2003.

(5) Consiliul a adoptat o serie de directive care au ca obiectiv eliminarea obstacolelor tehnice din calea schimburilor şi care se întemeiază pe principiile stabilite în rezoluţia sa din 7 mai 1985 privind o nouă abordare în domeniul armonizării tehnice şi al standardizării(6); aceste directive prevăd, fiecare, aplicarea marcajului CE de conformitate. Comisia, în comunicarea sa din 15 iunie 1989 privind o abordare globală în domeniul certificării şi testărilor(7), a propus crearea unei reglementări comune privind marcajul CE de conformitate cu grafismul unic. Consiliul, în rezoluţia sa din 21 decembrie 1989 privind o abordare globală în domeniul evaluării conformităţii(8), a aprobat ca principiu director adoptarea unei asemenea abordări coerente în ceea ce priveşte utilizarea marcajului CE de conformitate. Cele două elemente fundamentale ale noii abordări care ar trebui aplicată sunt cerinţele esenţiale şi procedurile de evaluare a conformităţii.

(6) Este necesară o verificare privind conformitatea cu cerinţele tehnice relevante pentru a asigura o protecţie eficientă a utilizatorilor şi părţilor terţe. Procedurile de control existente diferă de la un stat membru la altul. Pentru a evita controalele multiple, care constituie bariere în calea liberei circulaţii a recipientelor, ar trebui să se prevadă recunoaşterea reciprocă a procedurilor de control de către statele membre. Pentru a facilita recunoaşterea reciprocă a procedurilor de control, este necesară stabilirea procedurilor comunitare şi criteriilor pentru numirea organismelor responsabile cu realizarea încercărilor, supravegherea şi verificarea.

(7) Prezenţa marcajului CE de conformitate pe un recipient simplu sub presiune ar trebui să constituie o prezumţie de conformitate a acestuia cu prezenta directivă şi ar trebui să facă astfel inutilă, la importul şi punerea în funcţiune a recipientului, repetarea inspecţiilor deja realizate. Cu toate acestea, recipientele simple sub presiune pot să reprezinte un risc pentru siguranţă. În consecinţă, este necesar să se prevadă o procedură pentru reducerea pericolului menţionat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...