Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind instrumentele de cântărire neautomate (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0023

În vigoare de la 16.05.2009 până la 20.04.2016, fiind abrogat(ă) prin Directivă nr. 31/2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/23/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2009
privind instrumentele de cântărire neautomate
(versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 90/384/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la instrumentele de cântărire neautomate(3) a fost modificată(4) în mod substanţial. Este necesar, din motive de claritate şi de coerenţă, să se codifice respectiva directivă.

(2) Este de datoria statelor membre să protejeze populaţia împotriva rezultatelor incorecte ale operaţiunilor de cântărire efectuate cu ajutorul instrumentelor de cântărire neautomate atunci când sunt utilizate în anumite domenii de aplicare.

(3) În statele membre există dispoziţii imperative care definesc în special cerinţele esenţiale de funcţionare necesare pentru instrumentele de cântărire neautomate prin specificarea cerinţelor metrologice şi tehnice, precum şi proceduri de verificare înainte şi după punerea în funcţiune. Dispoziţiile imperative respective nu conduc în mod necesar la niveluri de protecţie diferite de la un stat membru la altul, ci, din cauza disparităţii lor, împiedică schimburile comerciale în interiorul Comunităţii.

(4) Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să definească cerinţele imperative şi esenţiale de metrologie şi de funcţionare privind instrumentele de cântărire neautomate. Pentru a facilita dovedirea conformităţii cu cerinţele esenţiale, este indispensabil să se dispună de standarde armonizate la nivel european, în special în ceea ce priveşte caracteristicile metrologice, de proiectare şi construcţie, respectarea standardelor armonizate asigură instrumentelor o prezumţie de conformitate cu cerinţele esenţiale. Aceste standarde armonizate la nivel european sunt elaborate de organisme private şi trebuie să îşi păstreze statutul de texte cu caracter neobligatoriu. În acest sens, Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (Cenelec) şi Institutul European de Standarde în Telecomunicaţii (ETSI) sunt recunoscute ca fiind organisme competente pentru adoptarea standardelor armonizate în conformitate cu orientările generale(5) pentru cooperare între Comisie, Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) şi aceste trei organisme, semnate la 28 martie 2003.

(5) O serie de directive care au ca obiectiv eliminarea obstacolelor tehnice din calea schimburilor şi care se întemeiază pe principiile stabilite în Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare în domeniul armonizării tehnice şi al normalizării(6) au fost adoptate; aceste directive prevăd, fiecare, aplicarea marcajului de conformitate "CE". Comisia, în comunicarea sa din 15 iunie 1989(7) privind o abordare globală în domeniul certificării şi testărilor, a propus crearea unei reglementări comune privind marcajul CE de conformitate cu grafismul unic. Consiliul, în Rezoluţia sa din 21 decembrie 1989 privind o abordare globală în domeniul evaluării conformităţii(8) a aprobat ca principiu director adoptarea unei asemenea abordări coerente în ceea ce priveşte utilizarea marcajului de conformitate "CE". Cele două elemente fundamentale ale noii abordări care trebuie aplicate sunt cerinţele esenţiale şi procedurile de evaluare a conformităţii.

(6) Evaluarea conformităţii cu dispoziţiile metrologice şi tehnice aplicabile este necesară pentru a asigura o protecţie eficientă a utilizatorilor şi a terţilor. Procedurile existente de evaluare a conformităţii diferă de la un stat membru la altul. Pentru a evita evaluările de conformitate multiple care constituie de fapt obstacole în calea liberei circulaţii a instrumentelor, este necesar să se prevadă o recunoaştere reciprocă, de către statele membre, a procedurilor de evaluare a conformităţii. Pentru a facilita recunoaşterea reciprocă a procedurilor de evaluare a conformităţii, este necesar în special să se prevadă proceduri comunitare, precum şi criterii de desemnare a organismelor însărcinate să efectueze operaţiunile legate de procedurile de evaluare a conformităţii.

(7) Este esenţial, prin urmare, să se asigure faptul că aceste organisme desemnate asigură un nivel de calitate ridicat pe întreg teritoriul Comunităţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...