Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 23/1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind echipamentele sub presiune Număr celex: 31997L0023

În vigoare de la 09.07.1997 până la 19.07.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Directivă nr. 68/2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 97/23/CE
din 29 mai 1997
de apropiere a legislaţiilor statelor membre
privind echipamentele sub presiune

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189b din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 4 februarie 1997,

(1) întrucât piaţa internă comportă un spaţiu fără frontiere anterioare în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor;

(2) întrucât conţinutul şi domeniul de aplicare a legilor, reglementărilor şi dispoziţiilor administrative în vigoare în statele membre referitoare la protecţia sănătăţii şi la securitatea persoanelor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor dacă legislaţia comunitară în vigoare nu priveşte echipamentele sub presiune sunt diferite; întrucât procedurile de omologare şi de inspecţie a acestor echipamente diferă de la un stat membru la altul; întrucât aceste disparităţi pot constitui bariere în calea comerţului în interiorul Comunităţii;

(3) întrucât armonizarea legislaţiilor naţionale este singurul mod de a elimina aceste bariere în calea liberului schimb; întrucât acest obiectiv nu poate fi atins în mod satisfăcător de către statele membre în mod individual; întrucât prezenta directivă nu stabileşte decât cerinţele indispensabile pentru libera circulaţie a echipamentelor cărora li se aplică;

(4) întrucât echipamentele supuse unei presiuni mai mici sau egale cu 0,5 bar nu prezintă riscuri semnificative legate de presiune; întrucât, prin urmare, nu poate fi împiedicată libera circulaţie a acestora în Comunitate; întrucât în consecinţă, prezenta directivă se aplică echipamentelor supuse unei presiuni maxime admisibile PS mai mare de 0,5 bar;

(5) întrucât prezenta directivă are în vedere, de asemenea, ansamblurile formate din mai multe echipamente sub presiune montate pentru a forma un tot integrat şi funcţional; întrucât aceste ansambluri pot varia de la un ansamblu simplu, cum ar fi un fierbător, până la un ansamblu complex, cum ar fi un cazan de abur acvatubular; întrucât, în cazul în care producătorul ansamblului îl proiectează pentru introducerea pe piaţă şi darea în folosinţă aşa cum este - şi nu ca părţi componente neasamblate -, acest ansamblu trebuie să fie conform cu prezenta directivă; întrucât, dimpotrivă, prezenta directivă nu priveşte asamblarea de echipamente sub presiune efectuată la locul utilizării, pe răspunderea utilizatorului, cum ar fi asamblarea instalaţiilor industriale;

(6) întrucât prezenta directivă armonizează dispoziţiile naţionale în ceea ce priveşte riscul datorat presiunii; întrucât, în consecinţă, celelalte riscuri pe care le pot prezenta aceste echipamente, intră, dacă este cazul, sub incidenţa altor directive care privesc aceste riscuri; întrucât, cu toate acestea, anumite echipamente sub presiune pot fi incluse în produsele care fac obiectul altor directive adoptate în temeiul art. 100a din Tratat; întrucât dispoziţiile prevăzute de unele din aceste directive se referă la riscul pe care îl presupune presiunea; întrucât aceste dispoziţii sunt considerate suficiente pentru a preveni în mod adecvat riscurile generate de presiune prezentate de aceste echipamente atunci când nivelul de risc al acestor echipamente rămâne redus; întrucât este, în consecinţă, necesar ca asemenea echipamente să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive;

(7) întrucât, pentru echipamentele sub presiune la care se referă convenţii internaţionale, riscurile legate de transport, precum şi riscurile generate de presiune vor fi tratate în cel mai scurt termen de viitoare directive comunitare bazate pe aceste convenţii sau de completări ale directivelor existente; întrucât, prin urmare, aceste echipamente sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive;

(8) întrucât anumite echipamente sub presiune, deşi sunt supuse unei presiuni maxime admisibile PS mai mare de 0,5 bar, nu prezintă riscuri semnificative din cauza presiunii; întrucât nu trebuie aşadar să existe bariere în calea liberei circulaţii a unor asemenea echipamente dacă ele au fost legal fabricate sau comercializate într-un stat membru; întrucât nu este necesar pentru a le asigura libera circulaţie ca ele să fie incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive; întrucât, în consecinţă, ele au fost în mod expres excluse din aceasta;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...