Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R1169

În vigoare de la 12.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 77, 31.3.2009, p. 81.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 16 iunie 2010 (JO C 236 E, 12.8.2011, p. 187) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 21 februarie 2011 (JO C 102 E, 2.4.2011, p. 1). Poziţia Parlamentului European din 6 iulie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 29 septembrie 2011.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 169 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din tratat.

(2) Libera circulaţie a unor produse alimentare sigure şi sănătoase constituie un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie în mod semnificativ la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi la interesele sociale şi economice ale acestora.

(3) Pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii consumatorilor şi pentru garantarea dreptului acestora la informare, ar trebui să se asigure informarea corespunzătoare a consumatorilor cu privire la produsele alimentare pe care aceştia le consumă. Alegerea consumatorilor poate fi influenţată, printre altele, de consideraţii privind sănătatea, economice, ecologice, sociale sau etice.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare (3), reprezintă un principiu general al legislaţiei alimentare acela de a oferi consumatorilor o bază comună pentru a alege în cunoştinţă de cauză în domeniul produselor alimentare pe care le consumă şi pentru a preveni orice practici care ar putea induce în eroare consumatorul.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...