Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 01.12.2011 până la 10.02.2015, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 117/2015.

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 23.04.2012!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,81 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În baza prevederilor art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

(2) Criteriile stabilite în prezentul ordin servesc la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Art. 2. -

(1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere*) de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, precum şi anexa la cererea de înregistrare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului. Anexele nr. 1 şi 2 se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

__________

*) Cererea prevăzută în anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni, însoţită de anexa la declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Art. 3. -

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la art. 1 sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora. În acest scop, persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 şi 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2);

b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii**) persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii**) persoanei impozabile nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 şi 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2);

___________

**) În cazul societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, condiţia prevăzută la art. 3 lit. b) se referă:

a) la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societăţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

c) existenţa spaţiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificării faptice, conform art. 4 lit. (b);

d) criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

(1) În scopul soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedează după cum urmează:

a) realizează controlul documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b) la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale organului fiscal. Persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA, fără a se mai efectua verificarea celorlalte criterii, dacă se află într-una din următoarele situaţii:

1. depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

2. administratorii şi/sau asociaţii*) persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, sau persoana impozabilă însăşi, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. administratorii şi/sau asociaţii*) persoanei impozabile care nu sunt înregistraţi fiscal în România prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

___________

*) În cazul societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, condiţia prevăzută la art. 3 lit. b) se referă:

a) la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societăţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate la lit. a) înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul persoanelor impozabile care nu se află în niciuna din situaţiile descrise mai sus se consideră că aceste criterii sunt îndeplinite şi se poate proceda la verificarea celorlalte criterii. În situaţia în care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b), organele fiscale competente stabilesc că persoana impozabilă nu poate fi înregistrată în scopuri de TVA, comunică solicitantului, conform art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi motivaţia în fapt şi în drept care stă la baza respingerii;

b) după efectuarea controlului documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b) şi numai în cazul persoanelor impozabile ale căror solicitări de înregistrare în scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, organul fiscal competent verifică existenţa faptică a spaţiului aferent sediului social şi, după caz, a sediilor secundare declarate. În acest scop, organul fiscal competent efectuează o cercetare la faţa locului, în condiţiile art. 57 din Codul de procedură fiscală;

c) în situaţia în care s-a stabilit că persoana impozabilă a îndeplinit criteriile prevăzute la art. 3 lit. a), b) şi c), verifică criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 3. După analiza criteriilor de evaluare stabilite în anexa nr. 3, organul fiscal competent întocmeşte un referat prin care se va stabili punctajul obţinut de persoana impozabilă.

(2) În cazul în care documentaţia prezentată nu este completă, organul fiscal transmite solicitantului o notificare în vederea completării acesteia, situaţie în care termenul de soluţionare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor şi data primirii informaţiilor solicitate.

Art. 5. -

(1) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maximum o zi lucrătoare de la data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, în situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului. În cazul în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 se depun ulterior depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerţului, dar înainte de data comunicării certificatului de înmatriculare în registrul comerţului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se prelungeşte corespunzător cu numărul de zile lucrătoare cuprinse între data depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerţului şi data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi a anexei nr. 2. În situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 se depun după comunicarea certificatului de înmatriculare în registrul comerţului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi anexei nr. 2.

(2) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către acestea a anexei la declaraţia de menţiuni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Din procesul-verbal întocmit ca urmare a controlului faptic trebuie să rezulte dacă persoana impozabilă îndeplineşte sau nu criteriul prevăzut la art. 3 lit. c). În situaţia în care se constată că persoana impozabilă nu îndeplineşte criteriul prevăzut la art. 3 lit. c), din procesul-verbal trebuie să rezulte, pe lângă rezultatul cercetării la faţa locului, şi propunerea organului fiscal competent ca persoana impozabilă respectivă să nu fie înregistrată în scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii, în fapt şi în drept, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

(4) În situaţia în care din procesul-verbal de cercetare la faţa locului întocmit de organul fiscal competent rezultă că este îndeplinit criteriul prevăzut la art. 3 lit. c), organul fiscal competent va proceda la analiza criteriilor prevăzute la art. 3 lit. d), în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c).

(5) Ca urmare a analizei criteriilor prevăzute la art. 3 lit. d), dacă punctajul obţinut este mai mare sau egal de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare. Dacă punctajul obţinut este mai mic de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii, în fapt şi în drept, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

(6) Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei impozabile conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Art. 6. -

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. -

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2011. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 24 mai 2011. Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează conform procedurii reglementate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.984/2011.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 10 noiembrie 2011.

Nr. 2.795.

ANEXA Nr. 1

formular

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (098) "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"

Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumită în continuare cerere, se completează şi se depune de către societăţile comerciale care se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumită în continuare Codul fiscal.

Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii comerciale pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE:

Rândul 1. Denumire

Se completează cu denumirea societăţii comerciale pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerţului şi pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerţului

Se completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.

B. SOLICITANT, ÎN CALITATE DE:

Se marchează cu "X" calitatea de "Reprezentant legal", în situaţia în care cererea este completată de reprezentantul legal al societăţii comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.

Se marchează cu "X" calitatea de "Asociat", în situaţia în care cererea este completată de unul dintre asociaţii societăţii comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.

Se marchează cu "X" rubrica "Act constitutiv", în situaţia în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societăţii comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.

În situaţia în care calitatea de reprezentant legal al societăţii comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului rezultă dintr-un alt document, se înscrie numărul şi data împuternicirii.

Rubrica "Date de identificare" se completează cu datele de identificare ale solicitantului.

C. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Se completează de către societăţile comerciale care se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 2 se marchează cu "X" datorită obligativităţii înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.

Rândul 3 se marchează cu "X" în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 4. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situaţiile prevăzute la art. 1561 alin. (61) -(62) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.

ANEXA Nr. 2

ANEXĂ
la cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată/declaraţia de menţiuni pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal

Anul [____]

Societatea [_____________________________________]

Codul de înregistrare fiscală [_______________________]

Domiciliul fiscal [________________________________]

Numărul de înregistrare la registrul comerţului a cererii de înmatriculare [_______]

Telefon [__________]

Fax [_____________]

E-mail [___________]

1. Spaţiul cu destinaţie de sediu social

[ ] a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;

[ ] b) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an;

[ ] c) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an;

[ ] d) stabilit temporar la sediul profesional al avocatului.

Nr. documentului de deţinere legală a spaţiului cu destinaţie de sediu social [_________________]

Se va anexa copia documentului din care rezultă deţinerea legală a spaţiului cu destinaţie de sediu social.

se încarcă...