Back

Ministerul Finanţelor Publice

Ordinul nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 23.04.2012! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,30 Lei

În vigoare de la 01.12.2011

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 22.11.2011.

Fişa actului →

Mergi la art.

În baza prevederilor art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

(2) Criteriile stabilite în prezentul ordin servesc la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Art. 2. -

(1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere*) de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, precum şi anexa la cererea de înregistrare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului. Anexele nr. 1 şi 2 se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

__________

*) Cererea prevăzută în anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni, însoţită de anexa la declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Art. 3. -

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la art. 1 sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora. În acest scop, persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 şi 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2);

b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii**) persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii**) persoanei impozabile nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 şi 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2);

___________

**) În cazul societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, condiţia prevăzută la art. 3 lit. b) se referă:

a) la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societăţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

c) existenţa spaţiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificării faptice, conform art. 4 lit. (b);

d) criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

(1) În scopul soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedează după cum urmează:

a) realizează controlul documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b) la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale organului fiscal. Persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA, fără a se mai efectua verificarea celorlalte criterii, dacă se află într-una din următoarele situaţii:

1. depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

2. administratorii şi/sau asociaţii*) persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, sau persoana impozabilă însăşi, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. administratorii şi/sau asociaţii*) persoanei impozabile care nu sunt înregistraţi fiscal în România prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

___________

*) În cazul societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, condiţia prevăzută la art. 3 lit. b) se referă:

a) la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societăţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate la lit. a) înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul persoanelor impozabile care nu se află în niciuna din situaţiile descrise mai sus se consideră că aceste criterii sunt îndeplinite şi se poate proceda la verificarea celorlalte criterii. În situaţia în care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b), organele fiscale competente stabilesc că persoana impozabilă nu poate fi înregistrată în scopuri de TVA, comunică solicitantului, conform art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi motivaţia în fapt şi în drept care stă la baza respingerii;

b) după efectuarea controlului documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b) şi numai în cazul persoanelor impozabile ale căror solicitări de înregistrare în scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, organul fiscal competent verifică existenţa faptică a spaţiului aferent sediului social şi, după caz, a sediilor secundare declarate. În acest scop, organul fiscal competent efectuează o cercetare la faţa locului, în condiţiile art. 57 din Codul de procedură fiscală;

c) în situaţia în care s-a stabilit că persoana impozabilă a îndeplinit criteriile prevăzute la art. 3 lit. a), b) şi c), verifică criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 3. După analiza criteriilor de evaluare stabilite în anexa nr. 3, organul fiscal competent întocmeşte un referat prin care se va stabili punctajul obţinut de persoana impozabilă.

(2) În cazul în care documentaţia prezentată nu este completă, organul fiscal transmite solicitantului o notificare în vederea completării acesteia, situaţie în care termenul de soluţionare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor şi data primirii informaţiilor solicitate.

Art. 5. -

(1) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maximum o zi lucrătoare de la data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, în situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului. În cazul în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 se depun ulterior depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerţului, dar înainte de data comunicării certificatului de înmatriculare în registrul comerţului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se prelungeşte corespunzător cu numărul de zile lucrătoare cuprinse între data depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerţului şi data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi a anexei nr. 2. În situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 se depun după comunicarea certificatului de înmatriculare în registrul comerţului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi anexei nr. 2.

(2) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către acestea a anexei la declaraţia de menţiuni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Din procesul-verbal întocmit ca urmare a controlului faptic trebuie să rezulte dacă persoana impozabilă îndeplineşte sau nu criteriul prevăzut la art. 3 lit. c). În situaţia în care se constată că persoana impozabilă nu îndeplineşte criteriul prevăzut la art. 3 lit. c), din procesul-verbal trebuie să rezulte, pe lângă rezultatul cercetării la faţa locului, şi propunerea organului fiscal competent ca persoana impozabilă respectivă să nu fie înregistrată în scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii, în fapt şi în drept, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

(4) În situaţia în care din procesul-verbal de cercetare la faţa locului întocmit de organul fiscal competent rezultă că este îndeplinit criteriul prevăzut la art. 3 lit. c), organul fiscal competent va proceda la analiza criteriilor prevăzute la art. 3 lit. d), în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c).

(5) Ca urmare a analizei criteriilor prevăzute la art. 3 lit. d), dacă punctajul obţinut este mai mare sau egal de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare. Dacă punctajul obţinut este mai mic de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii, în fapt şi în drept, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

(6) Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei impozabile conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Art. 6. -

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. -

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...