Back

Ministerul Apărării Naţionale - MApN

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de heraldică şi denumiri a Ministerului Apărării Naţionale din 16.11.2011

În vigoare de la 22.11.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezentul regulament stabileşte obiectivele, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei de heraldică şi denumiri a Ministerului Apărării Naţionale, denumită în continuare Comisia.

Art. 2. -

(1) Comisia analizează şi avizează:

a) proiecte pentru instituirea însemnelor heraldice;

b) proiecte pentru aprobarea obiectelor heraldice;

c) proiecte pentru acordarea sau menţinerea denumirilor onorifice şi simbolice;

d) proiecte de acte normative specifice care reglementează domeniul heraldicii, iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale sau care sunt supuse ministerului, spre avizare.

(2) Nu fac obiectul analizei şi avizării de către Comisie:

a) proiecte ale unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, organizaţii sau asociaţii ale fostelor cadre militare, organizaţii de tineret, instituţii de cultură civile cu care se colaborează, ale altor structuri din sistemul naţional de apărare şi ale structurilor militare străine aflate în subordine în teatrele de operaţii;

b) proiecte de denumiri onorifice şi simbolice pentru săli de lectură, aule, amfiteatre, diferite ligi, asociaţii, cercuri de creaţie care funcţionează în instituţiile de cultură militare.

Art. 3. -

Secretariatul tehnic al Comisiei se asigură de către structura militară care gestionează domeniul tradiţiilor militare la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, denumită în continuare structura specializată.

Art. 4. -

Comisia analizează şi avizează proiectele de heraldică şi denumiri ce se elaborează de către structurile iniţiatoare de la categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele de armă, de la nivel batalion/similar în sus, precum şi de la structurile centrale, cele subordonate acestora şi structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, altele decât cele centrale, după obţinerea avizului comandanţilor/şefilor acestora.

CAPITOLUL II Obiectivele, organizarea şi atribuţiile Comisiei

SECŢIUNEA 1 Obiectivele Comisiei

Art. 5. -

Obiectivul fundamental al activităţii Comisiei îl constituie managementul procesului de elaborare a însemnelor şi obiectelor heraldice şi a denumirilor onorifice şi simbolice la nivelul Ministerului Apărării Naţionale şi armonizarea cu cadrul normativ de pe plan naţional şi internaţional.

Art. 6. -

Obiectivele operaţionale sunt următoarele:

a) elaborarea însemnelor, obiectelor heraldice şi a denumirilor onorifice şi simbolice în scopul identificării şi particularizării structurilor militare româneşti prin aplicarea unitară şi riguroasă, de către structurile iniţiatoare din Ministerul Apărării Naţionale, a prevederilor prezentului regulament;

b) armonizarea terminologiei folosite, în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul heraldicii pe plan naţional şi internaţional;

c) perfecţionarea reglementărilor referitoare la coordonarea procesului de elaborare, modificare sau menţinere a însemnelor, obiectelor heraldice şi denumirilor onorifice şi simbolice în Ministerul Apărării Naţionale.

SECŢIUNEA a 2-a Organizarea Comisiei

Art. 7. -

(1) Comisia are următoarea componenţă:

a) preşedinte - locţiitorul şefului Statului Major General pentru operaţii şi instrucţie;

b) vicepreşedinte - şeful Secţiei tradiţii şi cultură militară;

c) membri - câte un reprezentant din cadrul Secretariatului general, Direcţiei generale de informaţii a apărării, Direcţiei management resurse umane, Direcţiei financiar-contabile, Direcţiei personal şi mobilizare, Direcţiei operaţii, Direcţiei logistice, Direcţiei comunicaţii şi informatică, Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării, modulului instrucţie şi doctrină din Statul Major al Forţelor Terestre, modulului instrucţie şi doctrină din Statul Major al Forţelor Aeriene, modulului instrucţie şi doctrină din Statul Major al Forţelor Navale, Comandamentului logistic întrunit, Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii, Secţiei asistenţă religioasă, Secţiei juridice şi drept internaţional umanitar, Direcţiei topografice militare, Serviciului istoric al armatei, Muzeului Militar Naţional, Studioului de arte plastice al armatei, Institutului de studii politice de apărare şi istorie militară;

d) secretar - şeful structurii care gestionează domeniul tradiţiilor în cadrul Secţiei tradiţii şi cultură militară.

(2) Nominalizarea membrilor Comisiei se face prin dispoziţie a şefilor structurilor prevăzute la alin. (1) lit. c) sau prin ordinul de zi pe unitate al acestora, după caz, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3) Pentru actualizarea componenţei Comisiei, structurile care numesc membri în Comisie comunică în scris secretariatului tehnic modificările privind numele şi datele de contact ale reprezentanţilor acestora.

(4) La şedinţele Comisiei poate fi invitat un reprezentant al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigiliografie a Academiei Române.

SECŢIUNEA a 3-a Atribuţiile Comisiei

Art. 8. -

Comisia are următoarele atribuţii:

a) analizează propunerile de instituire a însemnelor şi obiectelor heraldice, de acordare a denumirilor onorifice şi simbolice pentru toate structurile militare de la nivel batalion/similar în sus şi hotărăşte asupra avizării sau respingerii acestora;

b) analizează şi avizează propunerile de acordare a denumirilor onorifice promoţiilor de elevi, studenţi, maiştri militari, subofiţeri şi ofiţeri, înaintate ierarhic de instituţiile militare de învăţământ;

c) analizează şi avizează proiectele de monede, medalii şi insigne, elaborate de structurile militare, în situaţia în care acestea conţin însemnul heraldic sau elemente de heraldică din însemnul heraldic aprobat anterior;

d) urmăreşte armonizarea conţinutului proiectelor de heraldică şi denumiri cu modificările şi completările normelor metodologice privind realizarea, adoptarea şi utilizarea însemnelor şi obiectelor heraldice militare şi a denumirilor, precum şi cu noutăţile apărute în domeniul heraldicii pe plan naţional şi internaţional.

CAPITOLUL III Activitatea Comisiei

Art. 9. -

Comisia se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă, lunar, precum şi în şedinţe extraordinare, în cazul proiectelor urgente, neplanificate.

Art. 10. -

(1) Activitatea în cadrul Comisiei se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din membrii acesteia, iar decizia se adoptă cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.

(2) În situaţia în care la şedinţa Comisiei se prezintă un număr de membri mai mic decât cel prevăzut la alin. (1), aceasta se suspendă şi se replanifică la o dată stabilită de preşedintele Comisiei, la propunerea secretarului acesteia.

(3) Ordinea de zi, locul, data şi ora de desfăşurare a şedinţelor ordinare se comunică în scris, după aprobarea de către preşedintele Comisiei, membrilor acesteia şi ierarhic structurilor iniţiatoare, de către secretariatul tehnic, cu cel puţin 10 zile înaintea desfăşurării şedinţei.

(4) La şedinţe pot fi invitaţi specialişti cu experienţă în domeniu, militari sau civili, pentru a prezenta punctele de vedere necesare susţinerii proiectelor analizate, precum şi şefi de structuri şi personal nou numit în funcţie, în domeniul tradiţiilor şi culturii militare, de la diferite eşaloane, în vederea familiarizării cu domeniul heraldicii.

Art. 11. -

Şedinţele extraordinare se convoacă de secretar, conform aprobării preşedintelui Comisiei, în cel mult 15 zile de la data primirii solicitării.

Art. 12. -

(1) În situaţia în care, din motive bine întemeiate, un membru nu poate participa la şedinţele comisiei, în locul acestuia este prezent înlocuitorul legal, în măsură să prezinte şi să susţină punctul de vedere al structurii pe care o reprezintă.

(2) Structurile aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) comunică modificarea, la secretariatul Comisiei, cu cel puţin 3 zile înaintea desfăşurării şedinţei.

Art. 13. -

(1) Dezbaterile ce au loc în cadrul şedinţei Comisiei se consemnează în decizia adoptată.

(2) Decizia se întocmeşte de secretariatul tehnic al Comisiei, în termen de maximum 7 zile de la data desfăşurării şedinţei, în exemplar unic, şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei.

(3) Decizia adoptată de Comisie cuprinde:

a) data desfăşurării şedinţei;

b) ordinea de zi;

c) problemele analizate şi decizia adoptată de către membrii Comisiei, prin vot, pentru fiecare dintre acestea;

d) hotărârea finală de avizare, de refacere sau de respingere a proiectelor analizate.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Art. 14. -

Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit specificului activităţii, Comisia colaborează cu structuri sau instituţii, militare ori civile.

Art. 15. -

Asigurarea cu aparatură, software specializat, consumabile şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii Comisiei şi secretariatului tehnic al acesteia se face de către structurile cu atribuţii în domeniu.

se încarcă...