Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Metodologia-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale din 07.10.2011

În vigoare de la 10.11.2011 până la 21.11.2016, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 5086/2016 și înlocuit(ă) de Metodologia din 31.08.2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural, prin care se realizează şcolarizarea la domiciliu şi înfiinţarea de grupe/clase în spitale.

Art. 2. -

(1) Obiectul prezentei metodologii îl constituie organizarea şcolarizării la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, ca forme de educaţie adaptate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Beneficiarii acestor forme de educaţie adaptate sunt copii/elevi nedeplasabili, cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade mari de spitalizare, cu sau fără alte deficienţe asociate, care, temporar sau permanent, nu pot frecventa şcoala de masă.

(3) Prezenta metodologie reglementează cu privire la:

a) cadrul legislativ privind şcolarizarea la domiciliu şi înfiinţarea de grupe/clase în spitale;

b) factorii implicaţi în şcolarizarea la domiciliu şi înfiinţarea şi funcţionarea unor grupe/clase în spitale;

c) organizarea procesului instructiv-educativ la domiciliu şi în spitale;

d) evaluarea elevilor şcolarizaţi la domiciliu şi în spitale.

(4) Scopul şcolarizării la domiciliu şi în spitale este acela de a le acorda elevilor aflaţi în imposibilitatea frecventării şcolii de masă şansa de a atinge un nivel de educaţie corespunzător particularităţilor individuale, premisă a unei bune integrări sociale şi profesionale.

(5) Specificul educaţiei la domiciliu şi în spitale este reprezentat de adaptarea desfăşurării procesului instructiv-educativ la posibilităţile de educaţie individuală ale fiecărui copil şi la mediul în care se desfăşoară acest proces.

(6) Obiectivele urmărite prin şcolarizarea la domiciliu, respectiv prin înfiinţarea de grupe/clase în spitale sunt:

a) asigurarea continuităţii şcolarizării, care să permită elevului să promoveze anul de studiu în curs sau să participe la evaluările organizate pentru finalizarea unui nivel de învăţământ;

b) crearea şi dezvoltarea unei bune relaţii de comunicare între mediul şcolar şi cel al copiilor, elevilor şi tinerilor şcolarizaţi la domiciliu/spital;

c) asigurarea cadrului de acţiune comună a cadrelor medicale şi a cadrele didactice implicate în recuperarea şi educaţia elevilor.

Art. 3. -

Prezenta metodologie operează cu un ansamblu de concepte, principii, termeni şi expresii specifice, definit în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

CAPITOLUL II Şcolarizarea la domiciliu

SECŢIUNEA 1 Factori implicaţi

Art. 4. -

Beneficiază de şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată, copiii/elevii nedeplasabili, cu boli cronice, cu sau fără alte deficienţe asociate, şi elevii aflaţi în stare de convalescenţă de lungă durată, după afecţiuni/traumatisme care au necesitat sau nu intervenţii chirurgicale, tratamente spitaliceşti etc.

Art. 5. -

Categoriile de deficienţe (afectări) pentru care se va avea în vedere şcolarizarea la domiciliu, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului nr. 725/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, sunt următoarele:

a) afectări (deficienţe) ale sistemului nervos şi funcţiilor mentale globale;

b) afectări ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;

c) afectări ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;

d) afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor cardiovascular, respirator şi imunitar;

e) afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;

f) afectări ale structurii şi funcţiilor aparatului urinar;

g) afectări ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării şi ale muşchilor;

h) afectări ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;

i) afectări legate de boala canceroasă;

j) afectări multiple ale organismului legate de boli genetice invalidante;

k) afectări ale organismului legate de transplantul de organe.

Art. 6. -

Evaluarea stării de sănătate a elevilor în vederea şcolarizării la domiciliu se realizează la cererea părinţilor/tutorelui legal instituit, în baza unui dosar individual, depus la comisia de expertiză din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumite în continuare C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., care va conţine:

a) cerere-tip (către comisia de expertiză din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.);

b) dosar medical, conţinând: certificat/raport medical, cu recomandare explicită pentru şcolarizarea la domiciliu, eliberat de un medic de specialitate; fişa medicală sintetică; fişa de evaluare psihologică;

c) certificat de orientare şcolară, eliberat de Comisia de expertiză din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. după examinarea dosarului depus în acest sens de către părinte/tutore legal instituit;

d) documente de identitate (certificat de naştere al elevului; copia buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a părinţilor);

e) dosar educaţional, cuprinzând rezultatele evaluărilor precedente (fişa de evaluare continuă), respectiv foaia matricolă a elevului, raportul de monitorizare a elevului de către C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., portofoliu, acolo unde este cazul;

f) raportul de anchetă socială.

Art. 7. -

(1) În urma obţinerii certificatului de orientare şcolară, părintele/tutorele legal instituit se adresează C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., în vederea arondării elevului la o unitate şcolară care va organiza şcolarizarea la domiciliu (în general unitatea şcolară aflată în proximitatea domiciliului), denumită în continuare unitate şcolară rezidenţială.

(2) Unitatea şcolară desemnată de C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. pentru organizarea şcolarizării copilului la domiciliu elaborează şi supune spre aprobare inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare I.S.J/I.S.M.B., planul educaţional individualizat şi propunerile privind cadrul didactic/cadrele didactice care asigură instruirea elevului la domiciliu.

Art. 8. -

(1) Monitorizarea perioadei de şcolarizare la domiciliu revine în totalitate unităţii şcolare rezidenţiale.

(2) Reevaluarea gradului de handicap şi a orientării şcolare a copiilor se face cu 30 de zile înainte de expirarea certificatului de orientare şcolară sau, după caz, la cererea părintelui/ reprezentantului legal.

SECŢIUNEA a 2-a Organizarea procesului instructiv-educativ

Art. 9. -

(1) Copiii şcolarizaţi la domiciliu beneficiază de planuri educaţionale personalizate, denumite în continuare planuri individuale de şcolarizare la domiciliu, elaborate pe baza programelor şcolare adaptate de către cadrele didactice de specialitate din unitatea şcolară organizatoare a şcolarizării la domiciliu şi avizate de C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.

(2) Durata orei de curs pentru învăţământul primar este de 45 de minute, iar pentru învăţământul gimnazial şi liceal este de 50 de minute.

(3) Numărul maxim de ore/săptămână este de 4 ore pentru învăţământul primar şi de 6 ore pentru învăţământul gimnazial şi liceal.

Art. 10. -

(1) Categoriile de personal încadrat pentru activitatea de predare în programul de şcolarizare la domiciliu sunt următoarele:

a) profesor pentru învăţământul primar;

b) învăţător de sprijin;

c) profesor de specialitate pentru învăţământul gimnazial;

d) profesor de sprijin pentru învăţământul gimnazial;

e) profesor de specialitate pentru învăţământul liceal;

f) profesor de sprijin pentru învăţământul liceal.

(2) Profesorul pentru învăţământul primar este încadrat cu 4 ore/săptămână/elev, repartizate pe arii curriculare astfel:

1. clasa pregătitoare şi clasele I-II: limba şi literatură română şi limba maternă - 1,5 ore/săptămână, matematică - 1,5 ore/săptămână, cunoaşterea mediului - o oră/săptămână;

2. clasele III-IV: limba şi literatura română şi limba maternă - o oră/săptămână, limba modernă - 0,5 ore/săptămână, matematică - o oră/săptămână, istorie - 0,5 ore/săptămână, geografie - 0,5 ore/săptămână, ştiinţele naturii - 0,5 ore/săptămână.

Aceste ore pot fi retribuite în regim de plata cu ora.

(3) Învăţătorul de sprijin este încadrat cu 4 ore/săptămână/ elev, în regim de plata cu ora.

(4) Profesorul de specialitate pentru învăţământul gimnazial este încadrat în regim de plata cu ora, după cum urmează: limba şi literatura română - 1,5 ore/săptămână, matematică - 1,5 ore/săptămână, istorie - 0,5 oră/săptămână, geografie - 0,5 oră/săptămână, limbi moderne - o oră/săptămână, ştiinţele naturii - 0,5 ore/săptămână.

(5) Profesorul de sprijin pentru învăţământul gimnazial este încadrat cu 5 ore/săptămână/elev, în regim de plata cu ora.

(6) Profesorul de specialitate pentru învăţământul liceal este încadrat în regim de plata cu ora, după cum urmează: limba şi literatura română - 2 ore/săptămână, limbi moderne - 2 ore/ săptămână, discipline de specialitate - 2 ore/săptămână.

(7) Profesorul de sprijin pentru învăţământul liceal, încadrat cu 6 ore/săptămână/elev, în regim de plata cu ora.

(8) Se normează câte două ore/săptămână pentru terapii specifice (psiholog, kinetoterapeut, psihopedagog, logoped), conform certificatului de încadrare în grad de handicap şi/sau de orientare şcolară.

(9) În realizarea procesului educativ la domiciliu pot fi implicate şi alte persoane (elevi, studenţi, etc.), pe bază de voluntariat, pentru activităţi educative complementare şi socializare.

Art. 11. -

(1) Pentru perioada şcolarizării la domiciliu, comisia de expertiză din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. elaborează şi transmite unităţilor şcolare desemnate pentru şcolarizare la domiciliu certificatele de orientare şcolară şi profesională, planurile individuale de şcolarizare la domiciliu, asigură asistenţa psihoeducaţională a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, monitorizează procesul instructiv-educativ-recuperatoriu şi de integrare.

(2) I.S.J./II.S.M.B. aprobă, în consiliul de administraţie, propunerile C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. privind unităţile şcolare desemnate să asigure şcolarizarea la domiciliu, monitorizează procesul instructiv-educativ-recuperatoriu şi de integrare a elevilor, avizează şi monitorizează încadrarea cu personal didactic a unităţilor de învăţământ care asigură şcolarizarea la domiciliu şi comunică hotărârea unităţii şcolare rezidenţiale în vederea asigurării personalului didactic şi a organizării procesului educativ.

(3) Unităţile şcolare desemnate pentru şcolarizare la domiciliu înscriu elevii în registrul matricol, corespunzător clasei specificate în certificatul de orientare profesională eliberat de Comisia de expertiză din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., cu menţiunea "Şcolarizat la domiciliu, conform deciziei I.S.J./I.S.M.B. cu nr. ...", şi asigură încadrarea corespunzătoare pentru organizarea procesului educativ la domiciliu şi aplicarea planului individual de şcolarizare la domiciliu.

(4) Fiecare elev şcolarizat la domiciliu va fi cuprins în catalogul clasei corespunzătoare nivelului său de studii, făcându-se specificarea la menţiuni: "Şcolarizat la domiciliu pe baza aprobării I.S.J./I.S.M.B. nr. ... din data ...".

(5) Registrul matricol se completează pe baza rezultatelor consemnate în catalog.

(6) Pe baza aprobării I.S.J./I.S.M.B., consiliul de administraţie al unităţii şcolare va emite decizia pentru numirea cadrului/cadrelor didactic/didactice ce va/vor asigura şcolarizarea la domiciliu pe perioada specificată de I.S.J./I.S.M.B.

Art. 12. -

(1) Anual, între I.S.J./I.S.M.B., C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. şi unitatea şcolară desemnată să asigure şcolarizare la domiciliu se vor încheia protocoale de colaborare pentru fiecare elev aflat în această situaţie.

(2) Protocoalele de colaborare vor cuprinde obiectivul, atribuţiile factorilor implicaţi în şcolarizarea la domiciliu şi proceduri clare de comunicare.

Art. 13. -

(1) Planul individual de şcolarizare la domiciliu şi planificarea pe baza curriculumului adaptat sunt elaborate de către cadrul didactic/cadrele didactice de specialitate, în baza planului de servicii personalizat, şi avizate de specialiştii din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.

(2) Efectuarea orelor de curs se justifică prin consemnarea în condica de prezenţă a unităţii şcolare rezidenţiale, conform unei diagrame de prezenţă cu semnătura părintelui.

SECŢIUNEA a 3-a Evaluarea elevilor şcolarizaţi la domiciliu

Art. 14. -

(1) Cadrele didactice desemnate pentru şcolarizarea la domiciliu vor efectua evaluări predictive, formative şi sumative, în conformitate cu planificările semestriale.

(2) Pentru toate tipurile de evaluare, la toate nivelurile, se acordă câte 4 ore semestrial.

(3) La disciplinele la care se susţine lucrare scrisă semestrială pe baza programei adaptate, planificarea acesteia se va face cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinere.

Art. 15. -

(1) Toţi elevii şcolarizaţi la domiciliu beneficiază de plan remedial individualizat, ca urmare a rapoartelor de evaluare anuală, elaborate de cadrele didactice implicate în şcolarizarea la domiciliu.

(2) Pe baza rapoartelor de evaluare anuală, C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E elaborează planul remedial individualizat.

CAPITOLUL III Înfiinţarea de grupe/clase în spitale

SECŢIUNEA 1 Factori implicaţi

Art. 16. -

(1) Elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni beneficiază de înfiinţare de grupe/clase în cadrul unităţii sanitare în care sunt internaţi.

(2) Procesul instructiv-educativ desfăşurat în grupele/clasele din spitale se va desfăşura în funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de diagnosticul/prognosticul bolii şi de anul de studiu în care este înscris elevul în anul şcolar respectiv.

(3) Pe timpul şcolarizării în clasele/grupele din unităţile spitaliceşti, elevii au acces la toate resursele de reabilitare/recuperare psihointelectuală, medicală şi socială, la alte servicii de intervenţie specifice/necesare şi disponibile în comunitate sau în unităţi specializate.

se încarcă...