Back

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Reglementarea tehnică privind cerinţele tehnice generale ale pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B şi C şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţă din 18.10.2011

În vigoare de la 25.11.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Domeniu de aplicare şi definiţii

Art. 1. -

Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B şi C care nu au mai fost introduse pe piaţă şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi stabilesc cerinţele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranţă, de protecţie a sănătăţii, a mediului şi a consumatorilor.

Art. 2. -

Pulberile stingătoare sunt agenţi stingători compuşi din produse chimice solide fin divizate, care cuprind unul sau mai mulţi constituenţi principali, combinaţi cu aditivi, astfel încât să fie ameliorate performanţele.

Art. 3. -

Declaraţia de conformitate este declaraţia făcută de către producător sau furnizor prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Art. 4. -

Manualul de utilizare şi întreţinere este documentul ataşat produsului, la fiecare livrare, care trebuie să conţină informaţii cu privire la:

a) modalităţi şi instrucţiuni de utilizare;

b) fişa tehnică de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare;

c) periodicitatea pentru verificări şi certificare;

d) alte instrucţiuni importante în opinia producătorului.

CAPITOLUL II Cerinţe tehnice generale, metode de încercare şi analiză

Art. 5. -

Caracteristicile fizico-chimice impuse pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B şi C, cerinţele minime de performanţă, precum şi metodele de încercare şi analiză sunt cele prevăzute de standardul SR EN 615.

Art. 6. -

Marcarea pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B şi C se face în limba română, conform prevederilor standardului SR EN 615.

Art. 7. -

Orice tip de atenţionare sau instrucţiuni de utilizare trebuie să fie în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi străine.

CAPITOLUL III Procedura pentru evaluarea conformităţii

Art. 8. -

Pentru introducerea pe piaţă a pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B şi C, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie să respecte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 9. -

(1) Examinarea în vederea eliberării certificatului pentru introducere pe piaţă a pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B şi C se face prin evaluarea conformităţii cu prezenta reglementare tehnică.

(2) La evaluare se va verifica dacă cerinţele tehnice generale ale pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B şi C, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformităţii, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declaraţia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacă cerinţele tehnice generale ale pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B şi C, cuprinse în prezenta reglementare tehnică, se regăsesc în:

a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008;

b) documentaţia tehnică aferentă produsului;

c) declaraţia de conformitate dată de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul producţiei în fabrică pentru produsul menţionat în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producătorul care are implementat un sistem de management al calităţii privind fabricarea produsului este necesară o copie a acestui document, fără a se mai depune certificatul pentru controlul producţiei în fabrică.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Art. 10. -

Termenul de garanţie al pulberilor stingătoare pentru incendii din clasele A, B şi C este stabilit de producător.

Art. 11. -

Pulberile stingătoare pentru incendii din clasele A, B şi C sunt însoţite la livrare de certificatul pentru introducerea pe piaţă, declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi întreţinere, fişa tehnică de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de certificatul de garanţie, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestor documente şi în alte limbi străine.

Art. 12. -

Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie să respecte cerinţele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnică pe baza cărora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piaţă.

se încarcă...