Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare din 07.10.2011

În vigoare de la 19.10.2011

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 10,97 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Funcţiile de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare se ocupă prin concurs organizat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 2. -

Prin inspectorat şcolar, în sensul prezentei metodologii, se înţelege inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL II Condiţii de ocupare

Art. 3. -

(1) La concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar din inspectoratele şcolare poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;

b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;

c) a obţinut calificativul anual "foarte bine" în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs;

d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;

e) este apt din punct de vedere medical;

f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(2) Pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învăţământul primar, candidatul trebuie să fie absolvent cel puţin al ciclului I Bologna, având funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământ primar.

CAPITOLUL III Organizarea concursului pentru funcţiile de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare

Art. 4. -

Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar se organizează de către inspectoratul şcolar.

Art. 5. -

(1) Inspectoratul şcolar vacantează, în condiţiile legii, posturile corespunzătoare funcţiilor de îndrumare şi control cuprinse în organigramele proprii şi asigură publicarea acestora în conformitate cu prevederile art. 261 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.

(2) Inspectoratul şcolar afişează, la sediul propriu şi pe site-ul său, cu cel puţin 30 de zile înaintea primei probe de concurs, lista posturilor vacante de inspector şcolar, fişa postului, tematica şi bibliografia de concurs, perioada de înscriere, metodologia de concurs şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs.

Art. 6. -

(1) Înscrierea la concurs se încheie cu 15 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Sunt acceptate la înscriere numai dosarele candidaţilor care întrunesc integral condiţiile stabilite la art. 3 alin. (1).

(2) Inspectoratul şcolar afişează la sediul său, în cel mult 3 zile de la data încheierii înscrierilor la concurs, graficul desfăşurării concursului, cu specificarea programului zilnic şi a locului de desfăşurare, precum şi lista candidaţilor înscrişi, vizată de consilierul juridic al inspectoratului şcolar.

(3) Inspectoratul şcolar solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, respectiv instituţiilor de învăţământ superior, nominalizarea reprezentanţilor în comisiile de concurs cu cel puţin 10 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Concomitent, inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară graficul de desfăşurare a concursului.

Art. 7. -

(1) Orice modificare, din motive obiective, a programului de desfăşurare a concursului este adusă la cunoştinţa candidaţilor, în scris, cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării acestuia, de către inspectorul şcolar general/un preşedinte al uneia dintre comisiile menţionate la art. 8 corespunzătoare etapei care conduce la necesitatea modificării programului de desfăşurare a concursului.

(2) În situaţii excepţionale, când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilităţii desfăşurării concursului se consemnează, de secretarul comisiei de concurs sau de un membru al acesteia, într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de concurs.

(3) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară avizează reprogramarea concursului în baza comunicării inspectoratului şcolar.

(4) În cazul situaţiilor excepţionale menţionate la art. 7 alin. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară avizează reprogramarea concursului în baza comunicării inspectoratului şcolar, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a imposibilităţii desfăşurării concursului la data convenită.

Art. 8. -

(1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului, inspectorul şcolar general constituie, prin decizie, următoarele comisii:

a) comisia de înscriere şi validare a dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs, cu 30 de zile înainte de prima probă a concursului;

b) comisia de elaborare a subiectelor pentru concurs, cu 15 zile înainte de prima probă a concursului;

c) comisia de concurs, cu două zile înainte de prima probă a concursului.

(2) Inspectorul şcolar general asigură confidenţialitatea privind componenţa comisiei de elaborare a subiectelor pentru concurs.

Art. 9. -

Comisia de înscriere şi validare a dosarelor candidaţilor are următoarea componenţă:

a) preşedinte - inspectorul şcolar general adjunct/un inspector şcolar;

b) 2 membri - inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale/inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane/inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane/inspector şcolar/alt reprezentant din aparatul propriu al inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Art. 10. -

(1) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

a) opisul dosarului, în dublu exemplar. Dosarul se numerotează pe fiecare pagină, iar numărul total de pagini se consemnează în opis;

b) cererea de înscriere;

c) curriculumul vitae - redactat după modelul prevăzut în anexa nr. 3, susţinut cu documente doveditoare anexate;

d) copia certificatului de naştere şi, dacă este cazul, certificatului de căsătorie;

e) copia actului de titularizare într-o unitate de învăţământ preuniversitar;

f) copia dovezii calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;

g) copia adeverinţelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului ştiinţific de doctor;

h) copia hotărârilor judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;

i) copia adeverinţelor/certificatelor/diplomelor care să ateste participarea la cursuri de formare continuă/în grupuri de lucru sau comisii constituite la nivel judeţean ori naţional;

j) copii legalizate ale actelor de studii; legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept;

k) adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate, în învăţământul preuniversitar, în original;

l) adeverinţă cu calificativele din ultimii 5 ani, în original;

m) recomandare/aviz/certificat pentru anumite posturi/ specialităţi - teologie, minorităţi, învăţământ special, alternative educaţionale ş.a.;

n) certificat medical;

o) cazier judiciar în original;

p) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

q) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea conţinutului dosarului de candidatură, prevăzută în anexa nr. 13.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. d)-i) vor fi prezentate în copie certificată "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ/instituţiei de la care provine candidatul.

Art. 11. -

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la comisia de înscriere, conform programului înscrierilor afişat la inspectoratul şcolar, şi este înregistrat. După înregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului de concurs. Comisia de înscriere verifică concordanţa dintre opis şi dosar, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, dacă dosarul conţine toate documentele prevăzute la art. 10 şi restituie un exemplar cu semnătura persoanei care a înregistrat înscrierea.

(2) În caz de respingere a dosarului de înscriere la concurs, comisia va consemna într-un proces-verbal, sub semnătură, motivele respingerii acestuia şi le va comunica, în scris, candidatului în termen de 3 zile.

(3) Eventualele contestaţii privind respingerea dosarului se adresează şi se soluţionează de către inspectorul şcolar general în termen de două zile.

Art. 12. -

(1) Comisia de elaborare a subiectelor pentru concurs este formată din:

a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar;

b) 2 membri - inspectori şcolari ce nu participă la concurs sau profesori/metodişti recunoscuţi pentru autoritatea profesională şi morală cu gradul didactic I ori titlul ştiinţific de doctor.

(2) Comisia de elaborare a subiectelor pentru concurs elaborează subiectele de concurs în baza tematicii şi a bibliografiei de concurs şi în conformitate cu precizările cap. IV.

(3) Preşedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs ia toate măsurile pentru securizarea subiectelor şi răspunde disciplinar în caz de desecretizare. Înainte de începerea concursului, preşedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor predă pe bază de proces-verbal subiectele preşedintelui comisiei de concurs care preia responsabilitatea menţinerii secretizării acestora şi care răspunde de asemenea în caz de desecretizare.

Art. 13. -

(1) Componenţa comisiei de concurs se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 261 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

(2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale/inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane/un inspector şcolar.

CAPITOLUL IV Desfăşurarea concursului

Art. 14. -

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare constă în susţinerea probelor menţionate la art. 261 alin. (4) lit. b)-e) din Legea nr. 1/2011.

Art. 15. -

Evaluarea curriculumului vitae se face în plenul comisiei de concurs, pe baza documentelor din dosarul de înscriere. Analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute în educaţie şi formare, a aptitudinilor şi competenţelor personale se realizează pe baza itemilor şi a punctajului menţionaţi în grila de evaluare prevăzută în anexa nr. 4. Punctajul maxim al probei este de 10 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.

Art. 16. -

Evaluarea inspecţiei speciale la clasă, a proiectării şi realizării lecţiei de către candidat se face, în plenul comisiei, conform fişei de evaluare a lecţiei prevăzute în anexa nr. 5. Punctajul maxim este de 10 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.

Art. 17. -

Evaluarea probei practice - asistenţa la o oră, analiza lecţiei, întocmirea procesului-verbal de inspecţie - se realizează în plenul comisiei, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 6. Punctajul maxim al probei este de 10 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.

Art. 18. -

Evaluarea probei de interviu privind managementul educaţional şi deontologia profesională se face în plenul comisiei de concurs utilizându-se fişa de evaluare prevăzută în anexa nr. 7. Punctajul maxim al probei este de 10 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.

Art. 19. -

Proba scrisă în profilul postului pentru care candidează reprezintă un test-grilă din management educaţional şi legislaţie, a cărui evaluare se face în plenul comisiei de concurs utilizându-se fişa de evaluare prevăzută în anexa nr. 8. Punctajul maxim al probei este de 10 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.

Art. 20. -

(1) Punctajul total maxim este de 50 puncte, iar punctajul minim de promovare a concursului este de 35 puncte, cu condiţia promovării fiecărei probe în parte.

(2) În cazul neobţinerii punctajului minim la una dintre probe, candidatul va fi declarat respins.

(3) Punctajul probelor pentru fiecare candidat este înscris în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 9.

(4) Este declarat reuşit la concurs candidatul promovat care a obţinut cel mai mare punctaj total.

(5) La punctaj egal se vor compara, în ordine, rezultatele obţinute la probele: inspecţia specială la clasa, curriculum vitae, interviu, proba practică, proba scrisă în profilul postului. Dacă un candidat a obţinut la una din probe, luate în ordinea prezentată anterior, un punctaj mai mare, acel candidat este declarat reuşit.

Art. 21. -

Secretarul comisiei de concurs întocmeşte procesul-verbal în care consemnează desfăşurarea şi rezultatele concursului. Procesul-verbal este semnat de comisia de concurs.

Art. 22. -

(1) Succesiunea şi programarea pe zile a probelor de concurs se stabilesc de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

(2) În cazul desfăşurării tuturor probelor de concurs pe parcursul unei singure zile, punctajele obţinute de fiecare candidat la cele 5 probe şi punctajul total se afişează la sediul inspectoratului şcolar, în aceeaşi zi, după încheierea concursului.

se încarcă...