Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare din 07.10.2011

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,07 Lei

În vigoare de la 19.10.2011

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 19.10.2011.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Funcţiile de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare se ocupă prin concurs organizat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 2. -

Prin inspectorat şcolar, în sensul prezentei metodologii, se înţelege inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL II Condiţii de ocupare

Art. 3. -

(1) La concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar din inspectoratele şcolare poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;

b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;

c) a obţinut calificativul anual "foarte bine" în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs;

d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;

e) este apt din punct de vedere medical;

f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(2) Pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învăţământul primar, candidatul trebuie să fie absolvent cel puţin al ciclului I Bologna, având funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământ primar.

CAPITOLUL III Organizarea concursului pentru funcţiile de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare

Art. 4. -

Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar se organizează de către inspectoratul şcolar.

Art. 5. -

(1) Inspectoratul şcolar vacantează, în condiţiile legii, posturile corespunzătoare funcţiilor de îndrumare şi control cuprinse în organigramele proprii şi asigură publicarea acestora în conformitate cu prevederile art. 261 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.

(2) Inspectoratul şcolar afişează, la sediul propriu şi pe site-ul său, cu cel puţin 30 de zile înaintea primei probe de concurs, lista posturilor vacante de inspector şcolar, fişa postului, tematica şi bibliografia de concurs, perioada de înscriere, metodologia de concurs şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs.

Art. 6. -

(1) Înscrierea la concurs se încheie cu 15 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Sunt acceptate la înscriere numai dosarele candidaţilor care întrunesc integral condiţiile stabilite la art. 3 alin. (1).

(2) Inspectoratul şcolar afişează la sediul său, în cel mult 3 zile de la data încheierii înscrierilor la concurs, graficul desfăşurării concursului, cu specificarea programului zilnic şi a locului de desfăşurare, precum şi lista candidaţilor înscrişi, vizată de consilierul juridic al inspectoratului şcolar.

(3) Inspectoratul şcolar solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, respectiv instituţiilor de învăţământ superior, nominalizarea reprezentanţilor în comisiile de concurs cu cel puţin 10 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Concomitent, inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară graficul de desfăşurare a concursului.

Art. 7. -

(1) Orice modificare, din motive obiective, a programului de desfăşurare a concursului este adusă la cunoştinţa candidaţilor, în scris, cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării acestuia, de către inspectorul şcolar general/un preşedinte al uneia dintre comisiile menţionate la art. 8 corespunzătoare etapei care conduce la necesitatea modificării programului de desfăşurare a concursului.

(2) În situaţii excepţionale, când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilităţii desfăşurării concursului se consemnează, de secretarul comisiei de concurs sau de un membru al acesteia, într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de concurs.

(3) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară avizează reprogramarea concursului în baza comunicării inspectoratului şcolar.

(4) În cazul situaţiilor excepţionale menţionate la art. 7 alin. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară avizează reprogramarea concursului în baza comunicării inspectoratului şcolar, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a imposibilităţii desfăşurării concursului la data convenită.

Art. 8. -

(1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului, inspectorul şcolar general constituie, prin decizie, următoarele comisii:

a) comisia de înscriere şi validare a dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs, cu 30 de zile înainte de prima probă a concursului;

b) comisia de elaborare a subiectelor pentru concurs, cu 15 zile înainte de prima probă a concursului;

c) comisia de concurs, cu două zile înainte de prima probă a concursului.

(2) Inspectorul şcolar general asigură confidenţialitatea privind componenţa comisiei de elaborare a subiectelor pentru concurs.

Art. 9. -

Comisia de înscriere şi validare a dosarelor candidaţilor are următoarea componenţă:

a) preşedinte - inspectorul şcolar general adjunct/un inspector şcolar;

b) 2 membri - inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale/inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane/inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane/inspector şcolar/alt reprezentant din aparatul propriu al inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Art. 10. -

(1) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

a) opisul dosarului, în dublu exemplar. Dosarul se numerotează pe fiecare pagină, iar numărul total de pagini se consemnează în opis;

b) cererea de înscriere;

c) curriculumul vitae - redactat după modelul prevăzut în anexa nr. 3, susţinut cu documente doveditoare anexate;

d) copia certificatului de naştere şi, dacă este cazul, certificatului de căsătorie;

e) copia actului de titularizare într-o unitate de învăţământ preuniversitar;

f) copia dovezii calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;

g) copia adeverinţelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului ştiinţific de doctor;

h) copia hotărârilor judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;

i) copia adeverinţelor/certificatelor/diplomelor care să ateste participarea la cursuri de formare continuă/în grupuri de lucru sau comisii constituite la nivel judeţean ori naţional;

j) copii legalizate ale actelor de studii; legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept;

k) adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate, în învăţământul preuniversitar, în original;

l) adeverinţă cu calificativele din ultimii 5 ani, în original;

m) recomandare/aviz/certificat pentru anumite posturi/ specialităţi - teologie, minorităţi, învăţământ special, alternative educaţionale ş.a.;

n) certificat medical;

o) cazier judiciar în original;

p) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

q) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea conţinutului dosarului de candidatură, prevăzută în anexa nr. 13.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. d)-i) vor fi prezentate în copie certificată "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ/instituţiei de la care provine candidatul.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...