Back

Ministerul Justiţiei - MJ

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din 07.06.2011

În vigoare de la 23.06.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezentul regulament se aplică personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare personal de specialitate juridică asimilat.

Art. 2. -

Promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat se face pe bază de examen organizat anual sau ori de câte ori este necesar de Direcţia administrativ-economică - Serviciul resurse umane şi salarizare din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, denumită în continuare compartiment pentru resurse umane.

Art. 3. -

(1) Data, locul, modul de organizare a examenului, precum şi tematica pentru proba scrisă teoretică, aprobate de conducerea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, la propunerea compartimentului pentru resurse umane, se comunică tuturor persoanelor interesate prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care acestea îşi desfăşoară activitatea, se afişează la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi se publică pe pagina de internet a instituţiei, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

(2) Cererile de înscriere la examen se depun, în termen de 15 zile de la afişarea datei examenului, la compartimentul pentru resurse umane.

(3) În cererea de înscriere la examen, candidatul va preciza gradul profesional pentru care solicită susţinerea examenului, precum şi materia sau, după caz, materiile la care optează să susţină examenul.

CAPITOLUL II Condiţii pentru înscrierea la examen

Art. 4. -

(1) Pentru a participa la examenul de promovare în funcţii de execuţie, personalul de specialitate juridică asimilat trebuie să îndeplinească, până în ziua organizării examenului inclusiv, condiţiile minime de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţia de personal de specialitate juridică asimilat, să aibă la ultima evaluare calificativul "Foarte bine" şi să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani.

(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare şi perioada în care personalul de specialitate juridică asimilat a fost judecător sau procuror.

CAPITOLUL III Organizarea şi desfăşurarea examenului

Art. 5. -

(1) Examenul de promovare a personalului de specialitate juridică asimilat constă în întocmirea unei lucrări scrise, cu caracter teoretic şi practic, şi în susţinerea unei probe scrise teoretice.

(2) Lucrarea scrisă va fi întocmită pe o temă la alegerea candidatului, din următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, procedura civilă, procedura penală.

(3) Proba scrisă teoretică va fi susţinută la una dintre materiile prevăzute la alin. (2), la alegerea candidatului.

Art. 6. -

(1) La propunerea compartimentului pentru resurse umane, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie numeşte, prin ordin:

a) comisia de organizare a examenului;

b) comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele verificării condiţiilor de participare la examen;

c) comisiile pentru verificarea lucrărilor scrise;

d) comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor privind notarea lucrărilor scrise.

(2) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) fac parte specialişti - personal de specialitate juridică asimilat din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, care au cel puţin gradul profesional pentru care candidatul susţine examenul.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se stabilesc în funcţie de numărul candidaţilor, precum şi în funcţie de materiile pentru care aceştia au optat.

(4) Nu pot fi numite în comisiile prevăzute la alin. (1) persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie comisiei de organizare a examenului, în vederea înlocuirii sale.

(5) Comisia de organizare a examenului este formată din persoane din cadrul compartimentului pentru resurse umane.

Art. 7. -

Comisia de organizare a examenului are, în principal, următoarele atribuţii:

a) primeşte cererile de înscriere la examen, verifică îndeplinirea condiţiilor necesare pentru participarea la examen şi respinge cererile candidaţilor ce nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru participarea la examen;

b) asigură publicitatea rezultatelor verificării condiţiilor de participare la examen;

c) asigură publicitatea rezultatelor obţinute de candidaţi la lucrările scrise;

d) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului.

Art. 8. -

(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen, prevăzut la art. 3 alin. (2).

(2) Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen se comunică candidaţilor prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, se afişează la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi se publică pe site-ul instituţiei.

Art. 9. -

(1) Candidaţii ale căror cereri de înscriere la examen au fost respinse pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen.

(2) Contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen se soluţionează în termen de două zile lucrătoare.

(3) Rezultatele contestaţiilor se comunică candidaţilor prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, se afişează la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi se publică pe site-ul instituţiei.

Art. 10. -

(1) Lucrările scrise întocmite de candidaţi vor fi depuse la compartimentul pentru resurse umane la data stabilită pentru examen.

(2) Lucrarea scrisă va avea între 10 şi 20 de pagini, font Times New Roman, corp 14, interlinie la 1 1/2 rânduri.

Art. 11. -

(1) Examinarea lucrărilor scrise se va face în maximum 5 zile lucrătoare de la data examenului.

(2) Lucrările scrise se notează cu "Admis" sau "Respins".

Art. 12. -

(1) Rezultatele obţinute la lucrările scrise întocmite de candidaţi se afişează la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi se publică pe site-ul instituţiei.

(2) Candidatul declarat respins poate face contestaţie, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, care se depune la compartimentul pentru resurse umane.

(3) Contestaţiile se soluţionează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

(4) Soluţia comisiei de contestaţii este definitivă.

(5) Rezultatele obţinute de candidaţi în urma soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi se publică pe site-ul instituţiei.

Art. 13. -

(1) Proba scrisă teoretică se susţine în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor obţinute în urma soluţionării contestaţiilor privind notarea lucrărilor scrise întocmite de candidaţi.

(2) Proba scrisă teoretică constă în două subiecte teoretice din materia pentru care candidatul a optat.

(3) Comisiile de verificare a lucrărilor scrise au obligaţia de a elabora 3 variante de subiecte de examen.

(4) Fiecare dintre variantele cu subiectele de examen este introdusă într-un plic sigilat şi semnat de membrii comisiilor de verificare a lucrărilor scrise, cu cel puţin două ore înainte de desfăşurarea probei scrise.

(5) Timpul alocat pentru desfăşurarea probei scrise teoretice va fi stabilit de către membrii comisiilor de verificare a lucrărilor scrise şi nu poate depăşi 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 14. -

Rezultatele obţinute la proba scrisă teoretică se afişează la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi se publică pe site-ul instituţiei.

Art. 15. -

Pentru a fi declarat admis la proba scrisă teoretică, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 6,00.

Art. 16. -

Candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute la proba scrisă teoretică pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Art. 17. -

Rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor privind notarea probei scrise teoretice se afişează la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi se publică pe site-ul instituţiei.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Art. 18. -

În termen de cel mult 30 de zile de la afişarea rezultatelor finale, compartimentul pentru resurse umane va lua măsuri pentru acordarea coeficientului de multiplicare imediat superior personalului de specialitate juridică asimilat declarat admis la examenul de promovare.

Art. 19. -

Plata membrilor comisiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se face potrivit dispoziţiilor legale referitoare la salarizarea judecătorilor, procurorilor şi a altor categorii de personal din sistemul justiţiei, cu respectarea prevederilor legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

se încarcă...