Back

Procedură privind declararea simplificată a mărfurilor la vămuire

În vigoare de la 17.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

A. Condiţii de autorizare

Procedura declaraţiei simplificate se aplică în cazul operaţiunilor cu caracter repetitiv, pe baza autorizaţiei prevăzute la art. 166 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare), eliberate de biroul vamal în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are sediul sau punctul de lucru.

Prin operaţiuni cu caracter repetitiv se înţelege transporturile de marfă, având acelaşi destinatar şi acelaşi expeditor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au frecvenţă mai mare de două transporturi pe săptămână;

b) marfa transportată se încadrează la acelaşi cod tarifar;

c) ţara de expediţie şi ţara de destinaţie, precum şi regimul vamal şi cel tarifar aplicabile rămân neschimbate.

B. Dosarul de autorizare

Autorizaţia de utilizare a procedurii declaraţiei simplificate se acordă pe baza unei cereri scrise

Cererea se completează utilizând aplicaţia "Autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire", aflată pe website-ul Direcţiei Generale a Vămilor www.customs.ro, secţiunea Agenţi economici/Utilizarea sistemului informatic vamal. Cererea înregistrată în aplicaţia informatică se tipăreşte şi se depune, semnată şi ştampilată de către solicitant, la biroul vamal împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a societăţii comerciale, în copie;

b) copia actului constitutiv al societăţii comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal societatea comercială;

d) o declaraţie-angajament, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la Normele privind procedurile simplificate de vămuire aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015;

e) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...