Back

Procedură privind înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţată de o societate sau un grup de interes economic cu sediul în România

În vigoare de la 25.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Operaţiuni prealabile

Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei.

Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.

În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;

2. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);
persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);

3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala (original):

Cererea va fi întocmită conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările efectuate prin Legea nr. 441/2006, referitoare la denumirea sucursalei, sediul, persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, limita puterilor conferite, precum şi domeniul şi activitatea principală codificate conform Nomenclatorului CAEN, actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi.

Actul de înfiinţare a sucursalei poate fi autentificat de notarul public/ poate fi atestat de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată/ poate conţine darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistenţă din cadrul ORC/ poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului de înfiinţare a sucursalei este obligatorie în cazul SNC, SCS.
Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau, după caz, decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, prin care a fost înfiinţată sucursala, trebuie să cuprindă sediul secundar, obiectul de activitate, datele de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala şi limita mandatului acordat (original).

4. Actul constitutiv al societăţii care înfiinţează sucursala, actualizat (copie certificată):

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...