Back

Procedură privind înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu şi activitate principală, schimbarea domeniului şi activităţii principale)

În vigoare de la 25.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;

2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România (original):

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat. În preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare.
Delegarea acestei atribuţii membrilor CA sau Directoratului nu poate privi domeniul sau activitatea principală.
Actul modificator va avea forma autentică în situaţiile prevăzute de art. 5 alin. (6) şi art. 204 alin. (2) şi alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în celelalte cazuri este suficientă darea de dată certă, acordată, în condiţiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de asistenţă din cadrul ORCT, atestarea de către avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată sau încheierea actului sub semnătură privată.
Toate activităţile înscrise în actul modificator vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se identifică prin grupe CAEN de 3 cifre pentru domeniul de activitate şi prin clase CAEN de 4 cifre pentru activităţi. Indicarea domeniului şi a activităţii principale se face printr-o grupă de 3 cifre şi printr-o clasă de 4 cifre aparţinând grupei respective. Activitatea principală va fi redată prin clasa CAEN şi denumirea acesteia conform nomenclatorului şi, după caz, va fi sintetizată în maximum 200 de caractere, inclusiv spaţiile, fără prescurtări, conform voinţei solicitantului, în conformitate cu actul constitutiv. Dacă anterior datei solicitării înscrierii menţiunii nu s-a declarat domeniul şi activitatea principală, acestea vor fi precizate în actul modificator la actul constitutiv.

În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, hotărârea AGA/ decizia asociatului unic/ hotărârea consiliului de administraţie/ hotărârea organului statutar va fi depus şi în copie, având anexat contorul de caractere semnat de solicitant.

3. În cazul modificării obiectului de activitate al regiilor autonome, societăţilor cooperative şi organizaţiilor cooperatiste de credit, se vor depune, după caz:

hotărârea consiliului de administraţie, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes naţional, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administraţiei publice locale (original);
pentru societăţile cooperative hotărârea organului statutar (original);
pentru organizaţiile cooperatiste de credit: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau actul adiţional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul (original);

4. Actul constitutiv actualizat:

După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerţului actul modificator şi textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepţia situaţiilor stipulate la art. 223 alin. (3) şi la art. 226 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.

5. Dacă este cazul:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...