Back

Parlamentul României

Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.05.2011 până la 01.08.2016, fiind abrogat(ă) prin Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.
Acțiuni respinse (41), Jurisprudență (5), Reviste (1)

(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz.
Acțiuni respinse (41), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Indemnizaţiile de conducere specifice sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(4) Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum şi metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează în funcţie de salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 5, cu luarea în considerare a indemnizaţiei de conducere prevăzută în anexa nr. 4, dacă este cazul.

(6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.

(7) Dispoziţiile art. 8, 9, 12 şi 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi.
Jurisprudență (1)

Art. 2. -

(1) Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.
Acțiuni respinse (41), Jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege.

(3) Promovarea personalului didactic în grade didactice se face în baza reglementărilor proprii privind obţinerea acestora. Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime în învăţământ superioară se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută.

(4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010.
Jurisprudență (1)

Art. 3. -

Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

Art. 4. -

(1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Ordonatorii principali de credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

Art. 5. -

Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, cât şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 6. - Acțiuni respinse (42), Jurisprudență (5), Reviste (1)

Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.

Art. 7. -

Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 18 aprilie 2011.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREŞ

Bucureşti, 10 mai 2011.

Nr. 63.

ANEXA Nr. 1
Jurisprudență (1)

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul universitar

Nr.
crt.
Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare
- lei -
Minim Maxim
1. Profesor universitar peste 40 ani 3.733 6.971
35-40 ani 3.474 6.486
30-35 ani 3.230 6.032
25-30 ani 3.002 5.606
20-25 ani 2.828 5.378
15-20 ani 2.682 5.132
10-15 ani 2.518 4.959
2. Conferenţiar universitar peste 40 ani 2.294 3.365
35-40 ani 2.251 3.249
30-35 ani 2.123 3.137
25-30 ani 2.058 3.032
20-25 ani 1.951 3.005
15-20 ani 1.879 2.976
10-15 ani 1.750 2.968
6-10 ani 1.449 2.515
3. Şef lucrări (lector universitar) 35-40 ani 1.776 2.579
30-35 ani 1.704 2.457
25-30 ani 1.596 2.352
20-25 ani 1.564 2.341
15-20 ani 1.549 2.334
10-15 ani 1.521 2.309
6-10 ani 1.370 2.069
3-6 ani 1.349 2.031
4. Asistent universitar 35-40 ani 1.449 2.017
30-35 ani 1.442 1.935
25-30 ani 1.435 1.858
20-25 ani 1.427 1.834
15-20 ani 1.420 1.824
10-15 ani 1.414 1.800
6-10 ani 1.263 1.615
3-6 ani 1.242 1.613
până la 3 ani 1.223 1.601
5. Preparator universitar 6-10 ani 1.163 1.616
3-6 ani 1.143 1.602
până la 3 ani 1.123 1.575

NOTĂ:

Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 2
Acțiuni respinse (26), Jurisprudență (2)

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar

Nr.
crt.
Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare
- lei -
1. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.896
35-40 ani 1.805
30-35 ani 1.715
25-30 ani 1.634
22-25 ani 1.563
18-22 ani 1.483
14-18 ani 1.450
10-14 ani 1.393
6-10 ani 1.225
2-6 ani 1.103
2. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.580
35-40 ani 1.517
30-35 ani 1.451
25-30 ani 1.401
22-25 ani 1.334
18-22 ani 1.268
14-18 ani 1.219
10-14 ani 1.195
6-10 ani 1.049
2-6 ani 1.029
3. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.501
35-40 ani 1.439
30-35 ani 1.377
25-30 ani 1.311
22-25 ani 1.274
18-22 ani 1.183
14-18 ani 1.150
10-14 ani 1.134
6-10 ani 1.000
2-6 ani 988
4. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 981
5. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.604
35-40 ani 1.523
30-35 ani 1.451
25-30 ani 1.394
22-25 ani 1.313
18-22 ani 1.247
14-18 ani 1.214
10-14 ani 1.169
6-10 ani 1.049
6. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.482
35-40 ani 1.423
30-35 ani 1.358
25-30 ani 1.293
22-25 ani 1.234
18-22 ani 1.156
14-18 ani 1.132
10-14 ani 1.082
6-10 ani 962
2-6 ani 943
7. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.340
35-40 ani 1.259
30-35 ani 1.208
25-30 ani 1.158
22-25 ani 1.115
18-22 ani 1.082
14-18 ani 1.058
10-14 ani 1.042
6-10 ani 948
2-6 ani 941
8. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 934
9. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.584
35-40 ani 1.503
30-35 ani 1.430
25-30 ani 1.374
22-25 ani 1.293
18-22 ani 1.226
14-18 ani 1.194
10-14 ani 1.150
6-10 ani 1.029
10. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.408
35-40 ani 1.350
30-35 ani 1.285
25-30 ani 1.227
22-25 ani 1.168
18-22 ani 1.119
14-18 ani 1.070
10-14 ani 1.054
6-10 ani 935
2-6 ani 926
11. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.313
35-40 ani 1.248
30-35 ani 1.185
25-30 ani 1.138
22-25 ani 1.119
18-22 ani 1.063
14-18 ani 1.038
10-14 ani 1.022
6-10 ani 893
2-6 ani 883
12. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 867
13. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.544
35-40 ani 1.463
30-35 ani 1.406
25-30 ani 1.332
22-25 ani 1.260
18-22 ani 1.188
14-18 ani 1.145
10-14 ani 1.113
6-10 ani 996
14. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.359
35-40 ani 1.301
30-35 ani 1.227
25-30 ani 1.178
22-25 ani 1.119
18-22 ani 1.070
14-18 ani 1.038
10-14 ani 1.022
6-10 ani 915
2-6 ani 898
15. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.263
35-40 ani 1.207
30-35 ani 1.156
25-30 ani 1.106
22-25 ani 1.094
18-22 ani 1.038
14-18 ani 1.022
10-14 ani 1.006
6-10 ani 877
2-6 ani 871
16. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 840
17. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic I peste 40 ani 1.479
35-40 ani 1.422
30-35 ani 1.357
25-30 ani 1.284
22-25 ani 1.216
18-22 ani 1.138
14-18 ani 1.113
10-14 ani 1.064
6-10 ani 963
18. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic II peste 40 ani 1.311
35-40 ani 1.240
30-35 ani 1.184
25-30 ani 1.137
22-25 ani 1.070
18-22 ani 1.044
14-18 ani 1.022
10-14 ani 1.010
6-10 ani 910
2-6 ani 881
19. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic definitiv peste 40 ani 1.230
35-40 ani 1.175
30-35 ani 1.112
25-30 ani 1.069
22-25 ani 1.054
18-22 ani 1.018
14-18 ani 994
10-14 ani 981
6-10 ani 858
2-6 ani 852
20. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic debutant până la 2 ani 838
21. Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 869
35-40 ani 826
30-35 ani 799
25-30 ani 786
22-25 ani 772
18-22 ani 759
14-18 ani 745
10-14 ani 731
6-10 ani 6171)
2-6 ani 6041)
până la 2 ani 6001)

1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

NOTĂ:

Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 3a

Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
1. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA S 940 1.381
2. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 843 1.341
3. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 700 1.288
4. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 6681) 991
5. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 6161)
6. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 793 1.164
7. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 682 1.045
8. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 6671) 917
9. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 6061)
10. Informatician gradul IA S 992 1.417
11. Informatician gradul I S 893 1.376
12. Informatician gradul II S 780 1.312
13. Informatician gradul III S 6581) 1.019
14. Informatician gradul IV S 6281) 923
15. Informatician debutant S 6161)
16. Informatician gradul I SSD 754 1.164
17. Informatician gradul II SSD 699 1.045
18. Informatician gradul III SSD 6251) 917
19. Informatician debutant SSD 6061)
20. Corepetitor gradul I S 720 981
21. Corepetitor gradul II S 6461) 850
22. Corepetitor gradul III S 6281) 778
23. Corepetitor debutant S 6161)
24. Corepetitor gradul I SSD 676 903
25. Corepetitor gradul II SSD 6321) 786
26. Corepetitor gradul III SSD 6181) 718
27. Corepetitor debutant SSD 6061)
28. Secretar IA**) S 964 1.417
29. Secretar I S 866 1.376
30. Secretar II S 740 1.312
31. Secretar III S 6581) 1.019
32. Secretar IV S 6281) 923
33. Secretar debutant S 6161)
34. Secretar I SSD 685 1.195
35. Secretar II SSD 6491) 1.069
36. Secretar III SSD 6281) 935
37. Secretar IV SSD 6161) 763
38. Secretar debutant SSD 6041)
39. Secretar IA M 6211) 1.025
40. Secretar I M 6101) 935
41. Secretar II M 6001) 829
42. Secretar III M 6001) 743
43. Secretar debutant M 6001)
44. Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 6051) 1.000
45. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 6001) 910
46. Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 6001) 806
47. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 6001)
48. Informatician IA PL/M 6211) 1.025
49. Informatician I PL/M 6101) 935
50. Informatician II PL/M 6001) 829
51. Informatician III PL/M 6001) 743
52. Informatician debutant PL/M 6001)
53. Corepetitor I M 6051) 687
54. Corepetitor II M 6001) 6241)
55. Corepetitor III M 6001) 6051)
56. Corepetitor debutant M 6001)
57. Tehnician IA***) M 6211) 942
58. Tehnician I***) M 6101) 899
59. Tehnician II***) M 6001) 816
60. Tehnician III***) M 6001) 760
61. Tehnician debutant***) M 6001)
62. Laborant IA S 899 1.219
63. Laborant I S 805 1.099
64. Laborant II S 674 1.000
65. Laborant I SSD 6111) 1.081
66. Laborant II SSD 6071) 994
67. Laborant III SSD 6041) 881
68. Laborant I PL/M 6001) 840
69. Laborant II PL/M 6001) 746
70. Laborant debutant PL/M 6001)
71. Analist, programator, inginer sistem; IA S 812 1.545
72. Analist, programator, inginer sistem; I S 732 1.463
73. Analist, programator, inginer sistem; II S 6641) 1.281
74. Analist, programator, inginer sistem; III S 6451) 1.101
75. Analist, programator, inginer sistem; IV S 6281) 981
76. Analist, programator, inginer sistem; debutant S 6161)
77. Analist (programator) ajutor; IA M 6211) 1.025
78. Analist (programator) ajutor; I M 6101) 935
79. Analist (programator) ajutor; II M 6001) 829
80. Analist (programator) ajutor; III M 6001) 743
81. Analist (programator) ajutor; debutant M 6001)
82. Operator, controlor date; I M 6211) 951
83. Operator, controlor date; II M 6101) 843
84. Operator, controlor date; III M 6001) 756
85. Operator, controlor date; IV M 6001) 673
86. Operator, controlor date; debutant M 6001)
87. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I S 786 1.569
88. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II S 6551) 1.307
89. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III S 6161) 1.111
90. Comandant S 6341) 1.467
91. Şef mecanic S 6001) 1.187
92. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 6001) 945
93. Căpitan M 6001) 881
94. Şef mecanic M 6001) 862
95. Ofiţer punte M 6001) 803
96. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 6001) 783
97. Şef echipaj M 6001) 823
98. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 6001) 6111)
99. Inginer gradul IA S 6631) 1.279
100. Inginer gradul I S 6491) 1.201
101. Inginer gradul II S 6401) 1.100
102. Inginer gradul III S 6281) 999
103. Inginer gradul debutant S 6161)
104. Subinginer gradul I SSD 6241) 1.100
105. Subinginer gradul II SSD 6221) 1.018
106. Subinginer gradul III SSD 6161) 899
107. Subinginer debutant SSD 6041)
108. Medic primar S 799 1.597
109. Medic specialist S 770 1.466
110. Medic S 691 1.379
111. Medic stagiar S 6161)
112. Farmacist primar S 799 1.597
113. Farmacist specialist S 698 1.393
114. Farmacist S 6281) 1.162
115. Farmacist stagiar S 6161)
116. Dentist principal SSD 6111) 1.081
117. Dentist SSD 6071) 994
118. Dentist debutant SSD 6041)
119. Tehnician dentar principal M 6001) 972
120. Tehnician dentar M 6001) 885
121. Tehnician dentar debutant M 6001)
122. Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 799 1.597
123. Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 698 1.393
124. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 6281) 1.162
125. Biolog, biochimist, chimist, fizician debutant S 6161)
126. Psiholog, sociolog principal S 685 1.368
127. Psiholog, sociolog S 6311) 1.218
128. Psiholog, sociolog debutant S 6161)
129. Cercetător ştiinţific principal I S 799 1.597
130. Cercetător ştiinţific principal II S 770 1.466
131. Cercetător ştiinţific principal III S 691 1.379
132. Cercetător ştiinţific S 6271) 1.210
133. Asistent de cercetare ştiinţifică S 6171) 1.142
134. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 6051)
135. Asistent I M 6051) 1.000
136. Asistent II M 6001) 910
137. Asistent III M 6001) 806
138. Asistent stagiar M 6001)
139. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 843 1.683
140. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 809 1.540
141. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 717 1.432
142. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 6581) 1.269
143. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 6281) 1.071
144. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 6161)
145. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 791 1.506
146. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 713 1.425
147. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 6521) 1.257
148. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 6281) 1.071
149. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S 6161)
150. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 6001) 862
151. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 6001) 746
152. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 6001) 6641)
153. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet, debutant 6001)
154. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 670 1.339
155. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 6341) 1.144
156. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 6281) 1.071
157. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 6161)
158. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 6051) 1.000
159. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 6001) 910
160. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 6001) 806
161. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 6001)
162. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 670 1.339
163. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 6341) 1.174
164. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 6281) 1.134
165. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 6161)
166. Muzeograf, bibliograf I SSD 6241) 1.100
167. Muzeograf, bibliograf II SSD 6221) 1.018
168. Muzeograf, bibliograf III SSD 6161) 899
169. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 6041)
170. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 6051) 1.000
171. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 6001) 910
172. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 6001) 806
173. Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 6001)
174. Regizor scenă (culise) I M 6051) 1.000
175. Regizor scenă (culise) II M 6001) 910
176. Regizor scenă (culise) III M 6001) 806
177. Regizor scenă (culise) debutant M 6001)
178. Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 6171) 1.113
179. Ofiţer aspirant S 6051)
180. Şef staţie RTG M 6001) 931
181. Ofiţer RTG I M 6001) 813
182. Ofiţer RTG II M 6001) 743
183. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant M 6001)
184. Medic veterinar I S 770 1.466
185. Medic veterinar II S 6461) 1.247
186. Medic veterinar III S 6281) 1.071
187. Medic veterinar debutant S 6161)
188. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 6461) 1.246
189. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 6341) 1.091
190. Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 6281) 1.071
191. Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 6161)
192. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 799 1.597
193. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 6461) 1.250
194. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 6281) 1.134
195. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 6161)
196. Conservator, restaurator I SSD 6291) 1.100
197. Conservator, restaurator II SSD 6221) 1.018
198. Conservator, restaurator III SSD 6161) 899
199. Conservator, restaurator debutant SSD 6041)
200. Conservator, restaurator, custode sală I M 6051) 1.000
201. Conservator, restaurator, custode sală II M 6001) 910
202. Conservator, restaurator, custode sală III M 6001) 806
203. Conservator, restaurator, custode sală debutant M 6001)
204. Mânuitor carte M/G 6001) 6301)
205. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S 709 1.396
206. Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ. S 1.415 2.790
207. Administrator financiar (patrimoniu) grad ii****) S 697 1.118
208. Administrator financiar (patrimoniu) grad iii****) S 677 1.029
209. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) S 6161)
210. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) SSD 6291) 1.100
211. Administrator financiar (patrimoniu) grad ii****) SSD 6221) 1.018
212. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) SSD 6161) 899
213. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) SSD 6041)
214. Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) M 678 942
215. Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) M 6541) 899
216. Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) M 6301) 743
217. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) M 6001)
218. Antrenor categoria I 700 1.397
219. Antrenor categoria II 6261) 1.175
220. Antrenor categoria III 6161) 1.111
221. Antrenor categoria IV 6051) 1.009
222. Antrenor categoria V 6001) 883
223. Antrenor debutant 6001)
224. Model I M 6431) 671
225. Model II M 6381) 6621)

___________

*) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

**) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate.

***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor.

****) Se utilizează pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar din compartimentele de resort.

1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

NOTĂ:

Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu". Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 3b

Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Nr.
crt.
Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
1. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 886 1.408
2. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 735 1.353
3. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 702 1.041
4. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 6471)
5. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 833 1.223
6. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 716 1.098
7. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 701 963
8. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 6371)
9. Informatician gradul I A S 1.042 1.488
10. Informatician gradul I S 938 1.445
11. Informatician gradul II S 819 1.378
12. Informatician gradul III S 691 1.070
13. Informatician gradul IV S 6601) 970
14. Informatician debutant S 6471)
15. Informatician gradul I SSD 792 1.223
16. Informatician gradul II SSD 734 1.098
17. Informatician gradul III SSD 6571) 963
18. Informatician debutant SSD 6371)
19. Instructor-animator gradul I S 756 1.030
20. Instructor-animator gradul II S 679 893
21. Instructor-animator gradul III S 6601) 817
22. Instructor-animator debutant S 6471)
23. Instructor-animator gradul I SSD 710 949
24. Instructor-animator gradul II SSD 6641) 826
25. Instructor-animator gradul III SSD 6491) 722
26. Instructor-animator debutant SSD 6371)
27. Asistent social gradul I S 825 1.112
28. Asistent social gradul II S 688 934
29. Asistent social gradul III S 6601) 830
30. Asistent social debutant S 6471)
31. Asistent social gradul I SSD 688 949
32. Asistent social gradul II SSD 6381) 807
33. Asistent social debutant SSD 6351)
34. Corepetitor gradul I S 756 1.030
35. Corepetitor gradul II S 679 893
36. Corepetitor gradul III S 6601) 817
37. Corepetitor debutant S 6471)
38. Corepetitor gradul I SSD 710 949
39. Corepetitor gradul II SSD 6641) 826
40. Corepetitor gradul III SSD 6491) 754
41. Corepetitor debutant SSD 6371)
42. Secretar I**) S 910 1.445
43. Secretar II**) S 777 1.378
44. Secretar III**) S 691 1.070
45. Secretar IV**) S 6601) 970
46. Secretar debutant**) S 6471)
47. Secretar I**) SSD 720 1.255
48. Secretar II**) SSD 682 1.123
49. Secretar III**) SSD 6601) 982
50. Secretar IV**) SSD 6471) 802
51. Secretar debutant**) SSD 6351)
52. Secretar I A**) M 6521) 1.077
53. Secretar I**) M 6411) 982
54. Secretar II**) M 6291) 871
55. Secretar III**) M 6181) 781
56. Secretar debutant**) M 6051)
57. Bibliotecar, documentarist, redactor I A PL/M 6361) 1.050
58. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 6231) 956
59. Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 6131) 847
60. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 6051)
61. Informatician I A PL/M 6521) 1.077
62. Informatician I PL/M 6411) 982
63. Informatician II PL/M 6291) 871
64. Informatician III PL/M 6181) 781
65. Informatician debutant PL/M 6051)
66. Instructor-animator IA M 6361) 817
67. Instructor-animator I M 6231) 709
68. Instructor-animator II M 6131) 6441)
69. Instructor-animator debutant M 6051)
70. Instructor de educaţie extraşcolară IA M 6521) 839
71. Instructor de educaţie extraşcolară I M 6411) 770
72. Instructor de educaţie extraşcolară II M 6291) 676
73. Instructor de educaţie extraşcolară III M 6181) 6421)
74. Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 6051)
75. Asistent social I PL/M 694 939
76. Asistent social II PL/M 6231) 803
77. Asistent social III PL/M 6131) 684
78. Asistent social debutant PL/M 6051)
79. Corepetitor I M 6361) 722
80. Corepetitor II M 6231) 6561)
81. Corepetitor III M 6131) 6361)
82. Corepetitor debutant M 6051)
83. Tehnician IA***) M 6521) 989
84. Tehnician I***) M 6411) 944
85. Tehnician II***) M 6291) 857
86. Tehnician III***) M 6181) 798
87. Tehnician debutant***) M 6051)
88. Laborant IA S 944 1.280
89. Laborant I S 846 1.154
90. Laborant II S 708 1.050
91. Laborant I SSD 6421) 1.135
92. Laborant II SSD 6381) 1.044
93. Laborant III SSD 6351) 925
94. Laborant I PL/M 6181) 882
95. Laborant II PL/M 6061) 784
96. Laborant debutant PL/M 6001)
97. Pedagog şcolar IA S 944 1.280
98. Pedagog şcolar I S 846 1.154
99. Pedagog şcolar II S 708 1.050
100. Pedagog şcolar I SSD 6421) 1.135
101. Pedagog şcolar II SSD 6381) 1.044
102. Pedagog şcolar III SSD 6351) 925
103. Pedagog şcolar IA M 6181) 827
104. Pedagog şcolar I M 6061) 741
105. Pedagog şcolar II M 6001)
106. Analist, programator, inginer sistem; IA S 853 1.623
107. Analist, programator, inginer sistem; I S 769 1.537
108. Analist, programator, inginer sistem; II S 698 1.345
109. Analist, programator, inginer sistem; III S 678 1.156
110. Analist, programator, inginer sistem; IV S 6601) 1.030
111. Analist, programator, inginer sistem; debutant S 6471)
112. Analist (programator) ajutor; IA M 6521) 1.077
113. Analist (programator) ajutor; I M 6411) 982
114. Analist (programator) ajutor; II M 6291) 871
115. Analist (programator) ajutor; III M 6181) 781
116. Analist (programator) ajutor; debutant M 6051)
117. Operator, controlor date; I M 6521) 999
118. Operator, controlor date; II M 6411) 886
119. Operator, controlor date; III M 6291) 794
120. Operator, controlor date; IV M 6181) 707
121. Operator, controlor date; debutant M 6051)
122. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I S 826 1.648
123. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II S 688 1.373
124. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III S 6471) 1.167
125. Comandant S 6661) 1.541
126. Şef mecanic S 6321) 1.247
127. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 6321) 993
128. Căpitan M 6001) 925
129. Şef mecanic M 6001) 905
130. Ofiţer punte M 6001) 844
131. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 6001) 823
132. Şef echipaj M 6001) 865
133. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 6001) 6111)
134. Inginer gradul IA S 697 1.343
135. Inginer gradul I S 682 1.261
136. Inginer gradul II S 672 1.155
137. Inginer gradul III S 6601) 1.049
138. Inginer gradul debutant S 6471)
139. Subinginer gradul I SSD 6561) 1.155
140. Subinginer gradul II SSD 6531) 1.069
141. Subinginer gradul III SSD 6471) 944
142. Subinginer debutant SSD 6351)
143. Medic primar S 839 1.677
144. Medic specialist S 809 1.540
145. Medic S 726 1.448
146. Medic stagiar S 6471)
147. Psiholog, sociolog principal S 720 1.437
148. Psiholog, sociolog S 6631) 1.279
149. Psiholog, sociolog debutant S 6471)
150. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 886 1.768
151. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 850 1.617
152. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 753 1.504
153. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 691 1.333
154. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 6601) 1.125
155. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 6471)
156. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 831 1.582
157. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 749 1.497
158. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 685 1.320
159. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 6601) 1.125
160. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet
S 6471)
161. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I
6001) 905
162. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 6001) 784
163. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet, III 6001) 698
164. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 6001)
165. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 704 1.406
166. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 6661) 1.202
167. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 6601) 1.125
168. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 6471)
169. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 6361) 1.050
170. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II
6231) 956
171. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III
6131) 847
172. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 6051)
173. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 704 1.406
174. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 6661) 1.233
175. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 6601) 1.191
176. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 6471)
177. Muzeograf, bibliograf I SSD 6561) 1.155
178. Muzeograf, bibliograf II SSD 6531) 1.069
179. Muzeograf, bibliograf III SSD 6471) 944
180. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 6351)
181. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 6361) 1.050
182. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 6231) 956
183. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 6131) 847
184. Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 6051)
185. Regizor scenă (culise) I M 6361) 1.050
186. Regizor scenă (culise) II M 6231) 956
187. Regizor scenă (culise) III M 6131) 847
188. Regizor scenă (culise) debutant M 6051)
189. Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 6481) 1.169
190. Ofiţer aspirant S 6361)
191. Şef staţie RTG M 6001) 978
192. Ofiţer RTG I M 6251) 854
193. Ofiţer RTG II M 6181) 781
194. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant M 6001)
195. Medic veterinar I S 809 1.540
196. Medic veterinar II S 679 1.310
197. Medic veterinar III S 6601) 1.125
198. Medic veterinar debutant S 6471)
199. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 679 1.309
200. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 6661) 1.146
201. Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 6601) 1.125
202. Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 6471)
203. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S 745 1.466
204. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S 732 1.174
205. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) S 711 1.081
206. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) S 6471)
207. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) SSD 6611) 1.155
208. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) SSD 6531) 1.069
209. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) SSD 6471) 944
210. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) SSD 6351)
211. Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) M 712 989
212. Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) M 687 944
213. Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) M 6621) 781
214. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) M 6051)
215. Antrenor categoria I*****) 735 1.467
216. Antrenor categoria II*****) 6581) 1.234
217. Antrenor categoria III*****) 6471) 1.167
218. Antrenor categoria IV*****) 6361) 1.060
219. Antrenor categoria V*****) 6231) 928
220. Antrenor debutant*****) 6111)
221. Şef atelier şcoală I M 676 784
222. Şef atelier şcoală II M 6671) 754
223. Şef atelier şcoală III M 6641) 705
224. Instructor I M 676 734
225. Instructor II M 670 695
226. Model I M 676 705
227. Model II M 670 695
228. Supraveghetor noapte G 6481) 673
229. Medic primar învăţământ special S 981 1.931
230. Medic specialist învăţământ special S 809 1.540
231. Medic învăţământ special S 726 1.448
232. Medic stagiar învăţământ special S 6471)
233. Asistent medical principal învăţământ special SSD 688 1.124
234. Asistent medical învăţământ special SSD 6381) 1.006
235. Asistent medical debutant învăţământ special SSD 6351)
236. Asistent medical I învăţământ special PL/M 694 1.109
237. Asistent medical II învăţământ special PL/M 6231) 991
238. Asistent medical debutant învăţământ special PL/M 6051)
239. Infirmieră învăţământ special G 6001) 6621)
240. Mediator şcolar I M/G 6131) 6621)
241. Mediator şcolar II M/G 6051) 6421)
242. Mediator şcolar debutant M/G 6001)

___________

*) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

**) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.

***) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

NOTĂ:

Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe, precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 4

Indemnizaţii de conducere specifice

1. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente
din salariul de încadrare
- % -
minim maxim
1. Rector 35 45
2. Prorector 25 30
3. Director general administrativ al universităţii 25 30
4. Decan 20 30
5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
6. Prodecan 15 20
7. Administrator-şef al facultăţii 15 20
8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15
9. Director de departament 20 25
10. Şef de catedră 20 25

2. Funcţiile didactice de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente
din salariul de încadrare
- % -
minim maxim
1. Inspector şcolar general 45 55
2. Inspector şcolar general adjunct 35 45
3. Inspector şcolar de specialitate 30 40
4. Inspector şcolar 25 30
5. Director de şcoală sau de liceu*) 25 35
6. Director adjunct de şcoală sau de liceu*) 20 25
7. Director (profesor învăţământ preşcolar/primar, institutor, educatoare, învăţător)*) 15 25
8. Directorul casei corpului didactic 35 45

*) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele.

3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente
din salariul de încadrare
- % -
limita maximă
1. Contabil-şef (administrator financiar) 40
2. Secretar-şef instituţie învăţământ superior 30
3. Secretar-şef facultate 25
4. Secretar-şef*) 20

*) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

ANEXA Nr. 5
Referințe (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

METODOLOGIA DE CALCUL
al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ

se încarcă...