Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.04.1999 până la 01.07.2003, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordonanţă nr. 39/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi ale art. 67 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

Art. 1. -

Orice persoană fizică sau juridică, nemulţumită de modul în care i-au fost constatate sau stabilite impozitele şi taxele locale, majorările de întârziere aferente acestora, penalităţile, precum şi alte sume sau măsuri, are dreptul de a formula obiecţiuni şi contestaţii, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Obiecţiunile şi contestaţiile sunt căi administrativ-jurisdicţionale de atac prin care se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor locale, a majorărilor de întârziere aferente, a penalităţilor şi a altor sume, precum şi împotriva măsurilor constatate şi aplicate de serviciile de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor judeţene, conform competenţelor stabilite prin lege.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) contravenţiile constatate şi amenzile aplicate prin alte acte ale organelor de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor judeţene, după caz, care se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniul constatării şi sancţionării contravenţiilor.

Art. 3. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Împotriva constatărilor şi măsurilor stabilite în cadrul competenţelor legale prin procesele-verbale sau prin alte acte administrative ale serviciilor de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor judeţene, după caz, plătitorii de impozite, taxe locale, precum şi de alte sume pot face obiecţiuni în termen de 15 zile de la data comunicării actului administrativ.

(2) Obiecţiunile se depun la serviciul de specialitate din cadrul consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, după caz, care a încheiat actul atacat.

(3) Soluţionarea obiecţiunilor se va face de către şeful serviciului de specialitate respectiv, prin răspuns motivat, care se va comunica persoanei în cauză în cel mult 30 de zile de la primirea acestora.

Art. 4. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Persoana fizică sau juridică nemulţumită de modul în care au fost soluţionate obiecţiunile se poate adresa cu contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării răspunsului, primarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti în care aceasta îşi are domiciliul, sediul sau unde îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Art. 5. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Contestaţia, adresată potrivit art. 4, se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, prin dispoziţie motivată, care se expediază celui în cauză în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

(2) Contestaţia trebuie depusă la organul care a soluţionat obiecţiunile, urmând ca acesta, în termen de 5 zile de la primire, să înainteze contestaţia şi dosarul obiecţiunilor la organul competent să soluţioneze contestaţia.

Art. 6. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Contestaţia adresată primarului nu poate avea ca obiect alte sume sau alte măsuri decât cele asupra cărora s-au soluţionat obiecţiunile.

Art. 7. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Obiecţiunile adresate serviciului de specialitate din cadrul consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, precum şi contestaţiile adresate primarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, sunt supuse unei taxe de timbru de 1%, calculată asupra sumei contestate, dar nu mai puţin de 5.000 lei.

(2) Taxa de timbru se plăteşte anticipat.

(3) Sumele plătite cu titlu de taxă de timbru, aferente obiecţiunilor şi contestaţiei, se restituie la cerere, integral sau parţial, în raport cu admiterea integrală sau parţială a acestora.

Art. 8. -

Ca urmare a soluţionării obiecţiunilor şi contestaţiilor, nu se pot stabili impozite şi taxe mai mari decât cele constatate şi aplicate prin actul administrativ atacat.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Împotriva dispoziţiei primarului persoana fizică sau juridică nemulţumită se poate adresa, în condiţiile legii, tribunalului cu acţiune pentru anularea actului respectiv.

(2) Termenul de introducere a acţiunii este de 15 zile de la data comunicării dispoziţiei emise de primar.

(3) Persoana fizică sau juridică nemulţumită de sentinţa tribunalului se poate adresa cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicarea sentinţei, Curţii de Apel.

Art. 10. -

Căile de atac formulate înainte de data intrării în vigoare, a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor soluţiona potrivit procedurilor existente la data depunerii acestora.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
Secretar de stat,
şeful Departamentului
pentru Administraţie Publică Locală,
Vlad Roşca

Bucureşti, 29 aprilie 1999.

Nr. 58.

se încarcă...