Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1400/2010 pentru aprobarea regulamentului de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea acestuia

În vigoare de la 16.01.2011

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (6) din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice*), cu modificările ulterioare, precum şi al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,

*) Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice a fost abrogată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Regulamentul de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cât şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea acestuia, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Criteriile generale şi specifice de selecţie a candidaţilor în raport cu cerinţele postului se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Art. 2. -

Se aprobă Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Art. 4. -

(1) Încadrarea personalului contractual se face prin concurs sau examen, organizat în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcţii.

(2) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant se prezintă un singur candidat, încadrarea în muncă se face prin examen.

Art. 5. -

Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale se organizează de către unităţile aflate în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă.

Art. 6. -

În vederea evaluării performanţelor profesionale individuale în cadrul concursului de ocupare a unui post vacant/temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, se constituie comisii de examinare, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al ordonatorului de credite bugetare, în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre, cu cel puţin 5 zile înainte de data susţinerii concursului.

Art. 7. -

(1) Comisia de examinare este formată din 3 membri, reprezentanţi din cadrul instituţiei sau autorităţii publice, dintre care cel puţin un membru trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul în care urmează să se ocupe postul vacant.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 membri, dintre care cel puţin un membru trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul în care urmează să se ocupe postul vacant.

Art. 8. -

(1) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Preşedintele comisiei de examinare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

(3) Nu pot fi membri în comisia de examinare sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care:

a) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi;

b) au relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi.

(4) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul instituţiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată.

(5) Persoana care are competenţa de numire a membrilor în comisia de examinare, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, constată situaţia de incompatibilitate şi ia măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile cerute.

(6) Fiecare comisie de examinare, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretar numit prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

Art. 9. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Valerian Vreme
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş

Bucureşti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.400.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea acestuia

ANEXA Nr. 2

CRITERII
de evaluare a performanţelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea acestuia

se încarcă...