Back

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 21.12.2016

În vigoare de la 29.12.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1.

Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume pe care contribuabilii/plătitorii trebuie să le declare şi să le plătească la Fondul pentru mediu.

Art. 2.

Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi persoane juridice, care datorează contribuţii, taxe, penalităţi şi alte sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) -f), i), j), p), q), s), ş), ţ), v) -y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.

(1) Evidenţa cantitativă şi valorică a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Documentele relevante pentru stabilirea cantităţilor şi valorilor ce constituie baza de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu sunt cele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi de reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 4.

Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în text este cea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

CAPITOLUL II Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 5.

(1) Sunt obligaţi la plata contribuţiei de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase generatorii deşeurilor, persoane fizice sau juridice.

(2) Sunt exceptate de la plata contribuţiei de 3% veniturile realizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sistemul de apărare.

Art. 6.

Obligaţia de a calcula, de a reţine, de a declara şi de a vira la Fondul pentru mediu contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deşeuri metalice feroase şi neferoase revine operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor.

Art. 7.

Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase se reţine prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să o declare şi să o vireze la Fondul pentru mediu până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

Art. 8.

Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase de către generatorii deşeurilor, persoane juridice prevăzute la art. 5 alin (1), către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor se face pe bază de factură, cu evidenţierea distinctă a contribuţiei de 3% şi cu reţinerea acesteia.

Art. 9.

Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase de către generatorii deşeurilor, persoane fizice prevăzute la art. 5 alin (1), către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor se face pe bază de borderou de achiziţie/factură/adeverinţă de primire şi plată, cu reţinerea contribuţiei de 3% la achitarea sumei cuvenite vânzătorului de deşeuri.

Art. 10.

În cazul în care veniturile din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase sunt realizate de către generatorii deşeurilor, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector şi/sau de valorificator autorizat în condiţiile legii, baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art. 11.

(1) În cazul în care operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor devin deţinători de deşeuri metalice feroase şi neferoase provenite din activităţi de producţie, dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziţie au obligaţia de a plăti contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu în cazul vânzării acestora.

(2) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din activităţi de producţie, dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziţie, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

CAPITOLUL III Modul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 12.

(1) Operatorii economici deţinători de surse staţionare, a căror utilizare afectează factorii de mediu, sunt obligaţi la plata taxelor la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanţi în atmosferă generate, în cuantumul şi pentru substanţele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi au înregistrări ale măsurătorilor efectuate periodic, recunoscute de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x V,

unde:

T - taxa datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, rezultată din măsurători, exprimată în kilograme;

V - valoarea aplicabilă a taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13.

(1) Pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 12 alin. (1) care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă, taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x Val,

unde:

T - taxa datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);

Val - valoarea aplicabilă a taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă de surse staţionare se calculează după următoarea formulă:

Q = f x A,

unde:

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, exprimată în kilograme;

f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, în funcţie de proces;

A - cantitatea de combustibil, materii prime şi materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, în funcţie de tipul de proces.

(3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic, de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, în baza metodologiilor existente EEA/EMEP, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial.

(4) Factorul de emisie "f" stabilit de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului poate fi revizuit în funcţie de intervenţiile asupra instalaţiei şi/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care a fost stabilit.

Art. 14.

Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, se declară şi se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

CAPITOLUL IV Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 15.

(1) Operatorii economici utilizatori de terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deşeuri valorificabile au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa reglementată la art. 9 alin. (1) lit. c) la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la acest act normativ, pentru depozitarea deşeurilor valorificabile realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2016.

(2) Taxele prevăzute la alin. (1) se declară şi se plătesc, pentru anul 2016, până la data de 25 ianuarie 2017.

Art. 16.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite au obligaţia de a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu taxa pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare în spaţii autorizate în acest scop, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine următorilor proprietari sau, după caz, administratori de depozite:

a) care deţin sau administrează depozite autorizate de deşeuri inerte, pentru deşeurile inerte încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare;

b) care deţin sau administrează depozite autorizate de deşeuri nepericuloase, pentru deşeurile municipale încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare;

c) care deţin sau administrează depozite autorizate de deşeuri nepericuloase, pentru deşeurile nepericuloase de orice altă origine, eliminate final prin depozitare, care satisfac criteriile de acceptare la depozitul de deşeuri nepericuloase.

(3) Criteriile care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit şi lista naţională de deşeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt cele reglementate în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17.

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o reprezintă cantităţile de deşeuri inerte şi cantităţile de deşeuri nepericuloase.

Art. 18.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, taxele pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare se declară şi se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, de către proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite.

(2) Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi pus la dispoziţia contribuabililor/plătitorilor în mod gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu, conţine modulul pentru calculul contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat gratuit de pe site-ul web al Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro.

(4) Programul informatic de asistenţă are ca date de intrare cantităţile de deşeuri inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, efectiv depozitate în vederea eliminării finale, cântărite în momentul depozitării.

CAPITOLUL V Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 19.

(1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine următorilor operatori economici:

a) care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor;

b) care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;

c) care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţională;

d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.

(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

(3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie corespunzătoare cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţa naţională pentru care nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizaţi sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.

Art. 20.

(1) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:

a) cantitatea de deşeuri Q1 care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din PET şi din aluminiu;

b) cantitatea de deşeuri Q2 care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;

c) cantitatea de deşeuri Q3 care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor din materialul respectiv pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti, potrivit art. 19;

d) cantitatea de deşeuri Q4 care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operaţie de valorificare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor din materialul respectiv pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti, potrivit art. 19.

(2) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menţionate la alin. (1).

(3) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o singură dată cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale, pentru fiecare componentă.

Formula matematică de calcul este:

Contribuţia = Max {[ (QPET * RPET - qPET) + (QAl * RAl - qAl) ];
Σ(Qi * Ri - qri); (Qt * R - Σqri); (Qt * V - Σqvi)} * 2 lei,

unde:

Contribuţia = contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

QPET - cantitatea de ambalaje din PET introdusă pe piaţa naţională;

QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu introdusă pe piaţa naţională;

RPET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din PET;

RAl - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din aluminiu;

Qi - cantitatea de ambalaje din materialul "i", respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi lemn pentru care există obligaţia de plată;

Ri - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru materialul de ambalare "i", respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi lemn;

Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 19;

R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;

V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

qPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din PET;

qAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din aluminiu;

qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul "i", respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;

qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul "i", respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 19, prin orice operaţie de valorificare, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

se încarcă...