Back

Parlamentul României

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 18

Cumpără forma actualizată

Art. 40. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 94, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Jurisprudență (1)

"

(21) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare."

2. La articolul 94, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

"

(22) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă."

3. La articolul 96, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 96. -

(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului."

Art. 41. - Jurisprudență (2)

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Jurisprudență (1)

"

Art. 63. -

În carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii. Promovarea în clasă şi promovarea în grade profesionale nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant."

2. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă.
Jurisprudență (1)

3. Articolul 67 se abrogă.

4. La articolul 69 alineatul (3), litera a) se abrogă.

5. La articolul 77 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an."

Art. 42. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Calitatea de funcţionar public parlamentar este incompatibilă cu orice altă funcţie publică, cu excepţia funcţiilor şi activităţilor didactice din învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică, precum şi cu excepţia funcţiilor exercitate în domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public parlamentar, potrivit fişei postului."

2. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

c) în cadrul regiilor autonome sau al societăţilor comerciale din sectorul public;".

3. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea funcţionarului public parlamentar se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, prin examen, în condiţiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2)."

4. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Funcţionarul public parlamentar poate fi promovat temporar într-o funcţie publică parlamentară temporar vacantă, prin examen, în condiţiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2).

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), funcţionarul public parlamentar beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei pe care o ocupă temporar."

5. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(3) Cu 5 zile înaintea plecării în concediul de odihnă, funcţionarul public parlamentar primeşte indemnizaţia de concediu, care nu poate fi mai mică decât suma rezultată din cumularea salariului de bază şi a sporurilor acordate la salariul de bază din luna anterioară plecării în concediul de odihnă."

Art. 43. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

c) dezvoltarea carierei - evoluţia ansamblului situaţiilor juridice şi efectelor produse, prin mobilitate şi promovare într-o funcţie publică superioară, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu al funcţionarului public şi până în momentul încetării acestui raport;".

2. La articolul 127, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;".

3. Articolul 153 se abrogă.

4. La anexa nr. 6 "Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici", primul rând din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat ........

Funcţia publică ..........

Data ultimei promovări ............"

Art. 44. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 51 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului."

Art. 45. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003, se modifică după cum urmează:

"

Art. II. -

(1) Salariile de bază ale personalului contractual al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se majorează, pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea în domeniul gestionării asistenţei financiare comunitare, cu 10 până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice."

Art. 46. - Jurisprudență (7)

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 34 şi 35, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 47. -

Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din 14 decembrie 2010.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE PETRU FILIP

Bucureşti, 28 decembrie 2010.

Nr. 284.

ANEXA Nr. I

FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE"

CAPITOLUL I

A. Salarizarea funcţionarilor publici

a) Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*)
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Prefect S 90 9,00 94 9,94
2. Secretar general S 88 8,57 92 9,46
3. Subprefect/şef departament S 87 8,36 91 9,23
4. Secretar general adjunct S 86 8,16 90 9,00
5. Inspector guvernamental/comisar general S 86 8,16 90 9,00

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii publice de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti S - - 85 7,96 91 9,23 - -
2. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti S - - 83 7,58 87 8,36 - -
3. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 150.000 locuitori S - - 81 7,21 85 7,96 - -
4. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale
- municipiu categoria I S - - - - 76 6,37 80 7,03
- municipiu categoria II S - - - - 75 6,22 79 6,86
- oraş categoria I S - - - - 74 6,07 78 6,70
- oraş categoria II S - - - - 72 5,77 76 6,37
- oraş categoria III S - - - - 70 5,50 74 6,07
- comună (cu peste 7.000 locuitori) S - - - - 70 5,50 74 6,07
- comună (între 3000-7000 locuitori) S - - - - 68 5,23 72 5,77
- comună (până la 3000 locuitori) S - - - - 66 4,98 70 5,50
5. Director general1), inspector şef de stat, inspector general de stat S 86 8,16 90 9,00 78 6,70 82 7,39 74 6,07 76 6,37
6. Arhitect-şef2) S - - 77 6,53 81 7,21 73 5,92 75 6,22
7. Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
8. Director, şef compartiment, inspector şef, comisar şef divizie, şef sector la Consiliul Legislativ, comisar şef secţie, director executiv S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
9. Director adjunct, contabil-şef, inginer- şef, inspector-şef adjunct, şef sector, comisar-şef adjunct, comisar-şef secţie divizie, director executiv adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
10. Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş, arhitect şef la nivel de oraş S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
11. Şef birou, şef oficiu, şef administraţie financiară - nivel comună S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23

1) Funcţia publică locală se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.

2) Funcţia publică locală se utilizează la nivelul municipiilor.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde şi cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Funcţii publice generale de execuţie

Nr. crt. Funcţia, gradul profesional Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor, grad profesional superior S 70 5,50 55 3,79 49 3,27
grad profesional principal S 54 3,70 42 2,75 38 2,49
grad profesional asistent S 49 3,27 37 2,43 32 2,15
2. Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 44 2,89
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 33 2,20
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 27 1,90
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
3. Referent de specialitate; grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 35 2,32
grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 22 1,68
grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 16 1,45
grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
4. Referent; grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 21 1,64
grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 17 1,49
grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 13 1,35
grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19

NOTE:

1. Pentru funcţia de consilier juridic din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor statului în relaţia cu terţii, precum şi cei implicaţi în finalizarea procesului legislativ, se adaugă încă 9 clase de salarizare succesive suplimentare.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.

d) Funcţii publice specifice de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Funcţii publice de stat*) Funcţii publice teritoriale**) Funcţii publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier parlamentar S 70 5,50 - -
2. Expert parlamentar S 67 5,10 - -
3. Consultant parlamentar S 54 3,70 - -
4. Şef cabinet S 50 3,35 - -
5. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) SSD 48 3,19 - -
6. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) PL 46 3,04 - -
7. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) M 41 2,69 - -
8. Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice, grad profesional superior S 67 5,10 - -
9. Inspector vamal, inspector de muncă, inspector social, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -
10. Comisar, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -
11. Comisar, grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 -
grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 -
grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 -
grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 -
12. Comisar, grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 -
grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 -
grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 -
grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 -
13. Consilier evaluare-examinare, expert evaluare-examinare; grad profesional superior S 63 4,62 - -
grad profesional principal S 47 3,11 - -
grad profesional asistent S 42 2,75 - -
grad profesional debutant S 24 1,77 - -
14. Analist evaluare-examinare; grad profesional superior S 61 4,40 - -
grad profesional principal S 45 2,96 - -
grad profesional asistent S 40 2,62 - -
grad profesional debutant S 24 1,77 - -

NOTE:

1. În Compartimentul inspecţie şi pază ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" va fi utilizată funcţia de inspector ecolog în locul funcţiei de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcţia de agent ecolog în locul funcţiei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizaţi în mod corespunzător la nivelul funcţiei înlocuite.

2. Salariul de bază al persoanei cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii la nivel de comună se majorează cu 4 clase de salarizare succesive pe perioada de exercitare a acestor responsabilităţi.

3. Pentru compensarea activităţii specifice salariul de bază al poliţiştilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.

4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.

e) Funcţii publice specifice de manager public

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager public, grad profesional superior S 82 7,39
grad profesional principal S 80 7,03
grad profesional asistent S 77 6,53

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.

*) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului.

**) Funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ.

***) Funcţii publice locale, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

B. Reglementări specifice funcţionarilor publici

Art. 1. -

(1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Art. 2. -

Funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.

Art. 4. -

(1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcţie publică de conducere sau, după caz, de execuţie vacantă pentru care îndeplinesc condiţiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.

(2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.

(2) În situaţia în care salariul de bază stabilit în condiţiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcţionarul public îşi menţine salariul de bază avut anterior promovării în clasă.

Art. 6. -

(1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi redistribuiţi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reintegraţi, dacă prin hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:

a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii;

b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condiţiile legii.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă în condiţiile şi limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.

se încarcă...