Back

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16.12.2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin stabileşte procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

(2) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, şi de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

În sensul prezentului ordin, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:

a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul instituţiei prefectului;

b) candidaţi - cetăţenii români, străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European cu rezidenţa normală în România ori aflaţi la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;
Modificări (3)

c) examinatori - ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul serviciilor publice comunitare atestaţi potrivit art. 3;

d) examinare - verificarea cunoştinţelor şi aptitudinilor candidaţilor pentru obţinerea dreptului de a conduce autovehicule şi remorci pe drumurile publice, alcătuită din proba teoretică şi proba practică;

e) proba teoretică - probă constând în indicarea variantelor de răspuns la întrebările generate de sistemul informatic;

f) proba practică - probă constând în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice sau în poligon;
Modificări (1)

g) data programării - data prezentării candidatului la ghişeul serviciului public comunitar competent, în vederea verificării documentelor, preluării imaginii faciale şi stabilirii datei de susţinere a probei practice;
Modificări (1)

h) nerespectarea traseului în poligon - efectuarea eronată ori incompletă a unei probe sau depăşirea limitelor poligonului;

i) lucrătorul din sala de examinare - agentul sau ofiţerul de poliţie din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispoziţie a şefului serviciului public comunitar;

j) martor - persoană din rândul candidaţilor care asistă la efectuarea probei practice a examinării de către un alt candidat;

k) unităţi autorizate - şcoli de conducători auto autorizate în condiţiile legii.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Examinarea se efectuează de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială candidaţii îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală, iar în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială se află instituţia de învăţământ.
Modificări (1), Derogări (1), Proceduri (1)

(2) Examinarea la ambele probe se efectuează la acelaşi serviciu public comunitar.
Modificări (2)

(3) Proba practică se susţine numai cu examinatori atestaţi de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V. Aceştia pot fi diferiţi pentru fiecare dintre componentele probei practice.
Jurisprudență (1)

Art. 4. -

(1) Pentru susţinerea probei teoretice se utilizează aplicaţia informatică realizată şi gestionată de către D.R.P.C.I.V.

(2) Accesul candidaţilor la aplicaţia informatică se realizează pe baza unui bon de ordine care conţine un cod de bare, înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifică testul de examen la care a răspuns un anumit candidat şi are valabilitate doar în ziua emiterii.

(3) Proba practică se poate desfăşura atât în localităţi, cât şi în afara acestora, inclusiv după lăsarea serii, urmărindu-se, în limita posibilităţilor, parcurgerea traseului în diferite condiţii de densitate a traficului şi cu treceri dintr-o zonă de trafic în alta.

(4) Desfăşurarea probei practice va fi întreruptă în cazul apariţiei unor condiţii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regulă, de reducerea vizibilităţii sub 100 metri, căderi abundente de precipitaţii, inundaţii, furtună ori viscol, urmând a fi reluată de îndată ce condiţiile de circulaţie au revenit la normal. În situaţia în care, datorită acestor condiţii, proba practică nu mai poate fi reluată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.

(5) În cazul apariţiei unei defecţiuni tehnice, desfăşurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând la rubrica "Menţiuni" din anexa la testul de examen ora şi punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului care s-a defectat. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, examenul continuându-se până la îndeplinirea cerinţelor probei pentru categoria/subcategoria respectivă. În situaţia în care proba nu mai poate fi reluată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.

(6) În baza ordinului prefectului, proba practică poate fi susţinută şi în alte localităţi decât în municipiul reşedinţă de judeţ. Pentru aceasta, infrastructura rutieră a localităţilor respective trebuie să permită parcurgerea unor trasee pe categorii diferite de drumuri care să cuprindă următoarele: intersecţii şi joncţiuni, intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, zone cu circulaţie intensă cu minimum două benzi pe sens, pieţe aglomerate, zone cu şiruri de vehicule parcate, iar circulaţia să fie reglementată prin semafoare, indicatoare şi/sau marcaje rutiere.

Art. 5. -

(1) Proba teoretică se susţine, de regulă, în limba română.
Modificări (1)

(2) În cazul candidaţilor cetăţeni români aparţinând minorităţilor naţionale, proba teoretică se poate susţine, la cerere, în limba maternă, în condiţiile art. 19 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, proba teoretică se poate susţine, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.
Modificări (2)

(4) Opţiunea privind limba de examinare se consemnează pe cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a).

Art. 6. - Modificări (1)

(1) La data programării, respectiv la data susţinerii probelor de examen, candidaţii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate în condiţiile legii şi să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.
Modificări (1)

(2) Dosarul de examinare trebuie să conţină următoarele documente:
Modificări (1)

a) cererea-tip, semnată de candidat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
Modificări (1)

b) fişa de şcolarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
Modificări (1)

d) copia actului de identitate valabil;

e) chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere;

f1) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulaţie; sau

f2) originalul permisului de conducere şi traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obţinerea unor noi categorii/subcategorii;

g) documente care să facă dovada domiciliului sau reşedinţei în România, în cazul străinilor, ori a rezidenţei normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European;

h) declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat - numai pentru străinii şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, precum şi pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevăzute la lit. f1) sau f2), după caz;

i) acordul scris al părinţilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani care solicită obţinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 şi/sau B1;

j) documente care să facă dovada că se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din acelaşi act normativ.

(3) Situaţia medicală a candidaţilor al căror aviz medical iniţial, înscris pe fişa de şcolarizare prevăzută la alin. (2) lit. b), a expirat se dovedeşte prin prezentarea fişei medicale-tip în original.

(4) În cazul în care se solicită obţinerea mai multor categorii/subcategorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria/subcategoria solicitată suplimentar va conţine câte o copie a certificatului de cazier judiciar original prevăzut la alin. (2) lit. c).
Modificări (1)

(5) În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, certificatul de cazier judiciar prevăzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit legii.

(6) În vederea obţinerii unui nou permis de conducere pentru aceleaşi categorii/subcategorii deţinute anterior, candidaţii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă trebuie să prezinte pentru programare la examinare documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), precum şi:

a) fişa medicală-tip;

b) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă.

(7) Candidaţilor prevăzuţi la alin. (6) li se aplică în mod corespunzător, după caz, dispoziţiile alin. (2) lit. g) şi h) şi cele ale alin. (4) şi (5).

Art. 7. -

(1) Proba teoretică şi proba practică se susţin în zile diferite.

(2) Atunci când se solicită permise de conducere pentru mai multe categorii şi/sau subcategorii, probele se pot susţine în zile diferite, pentru fiecare categorie şi/sau subcategorie de permis de conducere solicitată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Examinarea se efectuează numai după programarea candidaţilor în acest scop.

(2) Programarea se realizează pentru susţinerea probei practice a examenului, în limita locurilor disponibile.

(3) Programarea candidaţilor la primul examen se efectuează de către unităţile autorizate în care aceştia au urmat cursurile de pregătire teoretică şi practică, prin utilizarea unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie gratuit de către D.R.P.C.I.V., în baza unui protocol.

(4) Programarea la primul examen realizată de unitatea autorizată trebuie efectuată cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data susţinerii probei practice.

(5) Programarea se poate face şi personal de către candidat, la sediul serviciului public comunitar.

(6) Pentru finalizarea programării realizate potrivit alin. (3) sau (5), candidaţii trebuie să prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 6 alin. (2) sau, după caz, art. 6 alin. (6), precum şi actul de identitate valabil în original şi să parcurgă procedurile de preluare a semnăturii şi a imaginii faciale. După verificare, dosarul se restituie candidatului.

(7) Proba teoretică se poate susţine începând din ziua în care s-a efectuat programarea prevăzută la alin. (2) şi până în ziua anterioară susţinerii probei practice.
Modificări (1)

(8) Programarea la proba practică se anulează, din oficiu, în situaţia în care candidatul nu promovează proba teoretică.

(9) Şeful serviciului public comunitar stabileşte zilnic examinatorii care desfăşoară activităţi de examinare. Repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face de către sistemul informatic, în mod aleatoriu.

(10) Programatoarele şi anexa la testul de examen se listează zilnic, de regulă la începutul programului de lucru. Anexa la testul de examen are conţinutul prevăzut în anexa nr. 3.

(11) Reprogramarea pentru susţinerea examenului se solicită personal de către candidaţi, la sediul serviciului public comunitar.
Jurisprudență (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Examinarea candidaţilor la proba teoretică se desfăşoară în săli adecvate acestei activităţi, stabilite prin dispoziţie a şefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului şi avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acordă cu privire la echipamentele şi comunicaţiile asigurate de către D.R.P.C.I.V.

Art. 10. -

(1) Întrebările pe baza cărora se susţine proba teoretică şi răspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaborează şi se administrează de către D.R.P.C.I.V. în mod unitar la nivelul întregii ţări, prin intermediul unei aplicaţii informatice. Candidaţii îşi pot verifica cunoştinţele teoretice printr-o aplicaţie pusă la dispoziţia publicului de către D.R.P.C.I.V., în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.

(2) Proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:
Modificări (1)

a) pentru categoriile A şi A1, testul cuprinde 20 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 17 întrebări;
Modificări (1)

b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb şi Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări;

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 9 întrebări.
Modificări (1)

(3) Candidatul este declarat respins dacă nu răspunde corect în timpul şi la numărul minim de întrebări prevăzute la alin. (2), precum şi în caz de fraudă sau de nerespectare a interdicţiilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (7).

(4) Testele cuprind noţiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

a) dispoziţiile legale în materie de circulaţie rutieră, în special cele care vizează semnalizarea rutieră, regulile de prioritate şi restricţiile de viteză;

b) conducătorul auto:

1. importanţa unui comportament vigilent şi a unei atitudini adecvate faţă de alţi participanţi la trafic;

2. funcţiile de percepţie, de evaluare şi de decizie, în special timpul de reacţie şi modificările comportamentului conducătorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri şi medicamente cu influenţe negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emoţionale şi a oboselii;

c) drumul:
Modificări (1)

1. normele legale referitoare la respectarea distanţelor de siguranţă dintre vehicule, distanţei de frânare şi ţinutei de drum a vehiculului în diferite condiţii meteorologice şi în funcţie de starea carosabilului;

2. riscurile de conducere legate de starea diferită a carosabilului şi mai ales variaţiile acestuia în funcţie de condiţiile atmosferice şi de vizibilitate;

3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri şi dispoziţiile legale conexe;

4. securitatea rutieră în tunele;

d) ceilalţi participanţi la trafic:

1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experienţă a celorlalţi participanţi la trafic şi cu categoriile de participanţi la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusă;

2. riscurile inerente circulaţiei şi conducerii diferitelor tipuri de vehicule şi condiţiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora;

e) reglementări generale şi diverse:

1. reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;

2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omeneşti, precum acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anunţarea poliţiei şi a ambulanţei şi altele asemenea, sau în cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor de constatare amiabilă, precum şi luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;

3. măsuri de securitate referitoare la încărcătura vehiculului şi la persoanele transportate;

f) precauţiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;

g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defecţiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea mecanismului de direcţie, instalaţiei de frânare, sistemului de rulare, suspensiei, instalaţiei de evacuare, precum şi farurile, semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spălătoarele şi ştergătoarele de parbriz, avertizorul sonor;

h) echipamentele de siguranţă ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranţă şi a echipamentelor de siguranţă pentru copii;

i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protecţia mediului înconjurător: folosirea corespunzătoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.

(5) Testele trebuie să cuprindă şi noţiuni specifice categoriilor şi subcategoriilor pentru care se susţine examinarea, după cum urmează:

A. pentru categoria A şi subcategoria A1:
Modificări (1)

a) folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca;

b) vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic;

c) riscurile legate de diferitele condiţii de circulaţie, acordându-se atenţie şi porţiunilor alunecoase de şosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, şinelor de tramvai etc.;

d) elementele mecanice legate de siguranţa conducerii auto, acordându-se atenţie şi comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenţă, curelei de transmisie şi nivelului de ulei;

B. pentru categoriile C, CE, D şi DE şi subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E:
Modificări (1)

a) regulile referitoare la durata de conducere şi perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificările ulterioare; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificările ulterioare;

b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători;

c) documentele referitoare la vehicul şi la transport, necesare pentru transportul naţional şi internaţional de mărfuri şi călători;

d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoaşterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a intervenţiilor de evacuare a pasagerilor, precum şi cunoştinţe de bază în materie de prim ajutor;

e) măsurile de precauţie care trebuie luate la scoaterea şi înlocuirea roţilor;

f) regulile privitoare la masa şi dimensiunea vehiculelor, precum şi la dispozitivele de limitare a vitezei;

g) împiedicarea vizibilităţii conducătorului auto şi a celorlalţi participanţi la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;

h) citirea unei hărţi rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigaţie electronice, facultativ;

i) factorii de securitate privitori la încărcătura vehiculului: controlul încărcăturii - stivuire şi fixare -, dificultăţi legate de anumite tipuri de încărcături lichide, suspendate, sau altele asemenea, încărcarea şi descărcarea mărfurilor şi folosirea materialului de încărcare - numai pentru categoriile C şi CE, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;

j) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte transportul pasagerilor, confortul şi siguranţa călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;

C. pentru categoriile C, CE, D, DE şi Tr;

a) principiile de construcţie şi de funcţionare a următoarelor elemente: motoare cu combustie internă, circuitul fluidelor, respectiv uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz, circuitul carburantului, instalaţia electrică, instalaţia de aprindere, transmisia şi elemente ale transmisiei precum ambreiajul, cutia de viteze, reductorul şi altele asemenea;

b) instalaţia de ungere şi protecţia antigel;

c) principiile de construcţie, montare, utilizare şi întreţinere a anvelopelor;

d) principiile, tipurile şi funcţionarea principalelor piese, ataşarea, folosirea şi întreţinerea atentă a garniturilor de frână şi a dispozitivelor de limitare a vitezei;

e) principiile, tipurile şi funcţionarea principalelor piese, ataşarea, folosirea şi întreţinerea atentă a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE şi Tr;

f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a defecţiunilor;

g) întreţinerea preventivă a vehiculelor şi reparaţiile curente necesare;

h) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte recepţia, transportul şi livrarea mărfurilor, conform condiţiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE şi Tr.

se încarcă...