Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5619/2010 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

În vigoare de la 07.12.2010 până la 13.01.2015, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 5115/2014.

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. -

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un număr impar, de 9 sau 13 membri.

Consiliul de administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea componenţă: director, director adjunct/cadru didactic, 3 reprezentanţi ai cadrelor didactice aleşi de consiliul profesoral, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului, un părinte, un reprezentant al operatorului economic sau, după caz, încă un părinte. Pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în componenţă structuri şcolare din satele care aparţin localităţii respective, reprezentarea cadrelor didactice va fi asigurată de către un cadru didactic coordonator al structurii şcolare.

Consiliul de administraţie cu structura de 13 membri are următoarea componenţă: director, director adjunct, 5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului, 2 părinţi, un reprezentant al operatorului economic şi un reprezentant al elevilor, potrivit legii.

Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, structura numerică minimă a consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ, în funcţie de mărimea şi complexitatea acesteia."

2. La articolul 33, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului de sindicat se menţionează în procesul-verbal al şedinţei. La şedinţele consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ în care funcţionează clase de învăţământ gimnazial poate participa, fără drept de vot, cu statut de observator, şi un reprezentant al elevilor din clasa a VII-a sau a VIII-a."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.

p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Kiraly Andrei Gheorghe,
secretar de stat

Bucureşti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 5.619.

se încarcă...