Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 248/2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

În vigoare de la 02.12.2010 până la 13.12.2011, fiind înlocuit(ă) de Ordinul nr. 236/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Referatul Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene nr. 248 din 1 noiembrie 2010 de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. -

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

Bucureşti, 4 noiembrie 2010.

Nr. 248.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE,

AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2010
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 8.466
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 8.416
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 8.406
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 10
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 05
2. VENITURI FINANCIARE 06 50
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 8.436
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 8.436
a) Bunuri şi servicii 10 1.576
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.920
- cheltuieli cu salariile 12 3.637
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 93
- drepturile salariale ale directorului general 14 161
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 756
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 18
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 189
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 10
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 30
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 9
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 271
- tichete de masă 23 253
- deplasări, detaşări 24 18
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 960
d) Cheltuieli de protocol 26 1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 19
h) Alte cheltuieli 30 960
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 0
- cheltuieli privind dobânzile 32 0
- alte cheltuieli financiare 33 0
3. Cheltuieli extraordinare 34 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 30
IV. IMPOZITUL PE PROFIT 36 5
V. REZULTATUL NET 37 25
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 25
a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea 40 5
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 15
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru finanţarea proiectelor 42 5
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care: 43 200
1. Surse proprii 44 200
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45
3. Credite bancare pentru investiţii 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 200
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 200
2. Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investiţii 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 8.466
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 8.436
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 30
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 116
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 98
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.451
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.889
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37 x 100/capital propriu 63 75
10. Plăţi restante 64 0
11. Creanţe de încasat 65 200

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe de nucleu, sunt în sumă de 5.108 mii lei, încheiate până la 18.06.2010, iar cele realizate din contractele încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.116 mii lei.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2010
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 6.276
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 6.276
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 2.291
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 3.985
c) Alte venituri din exploatare 05 0
2. VENITURI FINANCIARE 06 0
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 6.015
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 6.011
a) Bunuri şi servicii 10 2.189
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 2.120
- cheltuieli cu salariile 12 1.640
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 19
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 70
- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 341
- contribuţii de asigurări de şomaj 16 8
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 85
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 5
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 14
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 4
- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 23
- tichete de masă 23 0
- deplasări, detaşări 24 23
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 708
d) Cheltuieli de protocol 26 0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 40
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
g) Cheltuieli prevăzute la art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 0
h) Alte cheltuieli 30 954
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 4
- cheltuieli privind dobânzile 32 2
- alte cheltuieli financiare 33 2
3. Cheltuieli extraordinare 34 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 261
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 51
V. REZULTATUL NET 37 210
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 210
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 0
a) pentru cointeresarea personalului 40 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, 41 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 200
1. Surse proprii 44 200
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0
3. Credite bancare pentru investiţii: 46 0
- interne 47 0
- externe 48 0
4. Alte surse 49 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 200
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 200
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0
- interne 53 0
- externe 54 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 6.276
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 6.015
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 261
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 88
- număr mediu de personal, de cercetare-dezvoltare 59 31
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.485
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 1.820
7. Rentabilitatea (rd. 57/56 x 100) 62 4
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37 x 100 63 3
---------------
capital propriu
10. Plăţi restante 64 19.000
11. Creanţe de încasat 65 1.300

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 1.844 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 99 mii lei.

se încarcă...