Back

Parlamentul României

Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 04.11.2010

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 21.03.2014!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,92 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Scop. Principii

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public, după caz.

Art. 2. -

Scopul prezentei legi îl constituie reglementarea iniţierii şi realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanţări private.

Art. 3. -

(1) Principiile de bază ale parteneriatului public-privat sunt:

a) nediscriminarea - asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat şi să aibă şansa de a deveni contractant;

b) tratamentul egal - stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a participa la procedura de atribuire şi de a deveni contractant;

c) transparenţa - aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat;

d) proporţionalitatea - asigurarea corelaţiei juste între scopul urmărit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat şi cerinţele solicitate, în sensul existenţei echilibrului între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat şi cerinţele reale, între cerinţele reale şi condiţiile impuse investitorului privat, precum şi între criteriile de selecţie şi clauzele contractuale;

e) eficienţa utilizării fondurilor - aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat şi utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obţinerii rezultatului urmărit, luând în considerare şi efectele concrete preconizate a se obţine în domeniul social şi în cel al protecţiei mediului şi promovării dezvoltării durabile;

f) asumarea răspunderii - determinarea clară a sarcinilor, responsabilităţilor părţilor implicate în procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

(2) Proiectul de parteneriat public-privat are în vedere următoarele:

a) cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat;

b) modul de finanţare a proiectului de parteneriat public-privat este privat;

c) în cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanţa şi de a pune în aplicare obiectivele de interes public, precum şi de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat;

d) alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face în mod proporţional şi echitabil între partenerul public şi cel privat.

SECŢIUNEA a 2-a Definiţii

Art. 4. -

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) bun public - bunul care aparţine domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, sau un bun ce aparţine domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

b) lucrare publică - investiţia care se finanţează din fonduri private în vederea realizării unui bun sau serviciu public;

c) serviciu public - totalitatea acţiunilor şi activităţilor prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general sau local ale colectivităţilor;

d) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau parţial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezulta un bun sau un serviciu public;

e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, prevăzute la art. 1;

f) companie de proiect - societatea comercială rezidentă în România, având ca asociaţi sau acţionari atât partenerul public, cât şi pe cel privat, care sunt reprezentaţi în mod proporţional în funcţie de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu aport în natură;

g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care stipulează drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durată determinată;

h) autoritate publică centrală - Guvernul României, reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autorităţi ori instituţii publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;

i) autoritate publică locală - organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local;

j) autoritate publică - orice autoritate publică centrală sau autoritate publică locală, aşa cum au fost definite în prezenta lege;

k) acord de proiect - actul juridic, premergător contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, încheiat între partenerul public şi investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat;

l) anunţ de intenţie pentru parteneriat public-privat - documentul formal publicat de partenerul public în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentei legi privind contractele de parteneriat public-privat;

m) document ataşat anunţului de intenţie sau document ataşat - documentul întocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor interesaţi descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerinţele de capacitate şi criteriile de selecţie a investitorilor, precum şi modalitatea de selecţie a investitorilor interesaţi;

n) finanţatorul proiectului public-privat - persoana fizică sau juridică care pune la dispoziţia companiei de proiect mijloacele financiare necesare participării acestora la realizarea proiectului public-privat;

o) nonactive - active înregistrate numai în evidenţa companiei de proiect, care, chiar dacă provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidenţiate în bilanţul contabil al acestuia;

p) încheierea contractului - procedura administrativă de intrare în vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare şi parafare;

q) durată determinată - perioadă negociată, în care se derulează contractul parteneriatului public-privat şi care asigură investitorului privat recuperarea finanţării.

SECŢIUNEA a 3-a Tipuri de activităţi în proiectele de parteneriat public-privat

Art. 5. -

În sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de implicare a investitorului.

Art. 6. -

(1) Prin contractele de parteneriat public-privat investitorului privat îi sunt transferate obligaţii ale partenerului public, cum ar fi:

a) proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic;

b) construcţia;

c) dezvoltarea;

d) reabilitarea/modernizarea;

e) operarea;

f) întreţinerea;

g) finanţarea.

(2) La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).

(3) Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat şi alte activităţi pe care să le desfăşoare compania de proiect, cu condiţia respectării prevederilor prezentei legi.

SECŢIUNEA a 4-a Parteneri publici

Art. 7. -

În cadrul contractului de parteneriat public-privat, autorităţile publice definite la art. 4 lit. j) sunt parteneri publici.

Art. 8. -

Este partener public, în sensul prezentei legi:

a) oricare organism al statului, autoritate publică sau instituţie publică, care acţionează la nivel central, regional ori local;

b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care este finanţat, în majoritate, de către un partener public, astfel cum este definit la lit. a), ori de către un organism de drept public;

c) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, ce a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află în subordinea ori este supus controlului unui partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

d) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, ce a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care are în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere ori de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia, numiţi de către un partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

e) oricare asociere formată din unul sau mai mulţi parteneri publici dintre cei prevăzuţi la lit. a)-d).

SECŢIUNEA a 5-a Domeniu de aplicare. Excepţii

Art. 9. -

Prezenta lege se aplică pentru:

a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu obiectul prezentei legi, între un partener public şi un investitor privat, ca urmare a aplicării uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevăzute de prezenta lege;

b) încheierea acordului de proiect;

c) înfiinţarea şi reglementarea funcţionării companiei de proiect.

Art. 10. -

Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea unui contract de parteneriat public-privat în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autorităţile abilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) contractelor de concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de legislaţia conexă;

c) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă şi securitate naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) protecţia unor interese de stat impune acest lucru;

e) contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi de legislaţia conexă;

f) contractelor de asociere în participaţiune reglementate conform legii.

Art. 11. -

Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat care:

a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;

b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune;

c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere;

d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale partenerului public efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a României;

e) se referă la angajarea de forţă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;

f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către partenerul public şi ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, acestuia pentru propriul beneficiu.

Art. 12. -

Prezenta lege nu se aplică atunci când contractul de parteneriat public-privat este încheiat ca urmare a:

a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;

b) unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;

c) aplicării unei proceduri specifice unei organizaţii internaţionale.

CAPITOLUL II Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat

SECŢIUNEA 1 Reguli generale

Art. 13. -

La încheierea contractului, partenerul public şi investitorul privat interesat să participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 3.

Art. 14. -

(1) Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) iniţierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunţului de intenţie de către partenerul public;

b) analiza şi selecţia preliminară a unor investitori privaţi, premergătoare încheierii acordului de proiect care este în sarcina partenerului public;

c) negocierea este etapa prin care autoritatea publică derulează consultări cu investitorii privaţi selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv valoarea investiţiei, perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, cu investitorii selectaţi;

d) încheierea contractului de parteneriat public-privat.

(2) Ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile legale pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială rezidentă în România în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.

se încarcă...