Back

Parlamentul României

Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 21.03.2014! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,19 Lei

În vigoare de la 04.11.2010

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 05.10.2010.

Fişa actului →

Mergi la art.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Scop. Principii

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public, după caz.

Art. 2. -

Scopul prezentei legi îl constituie reglementarea iniţierii şi realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanţări private.

Art. 3. -

(1) Principiile de bază ale parteneriatului public-privat sunt:

a) nediscriminarea - asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat şi să aibă şansa de a deveni contractant;

b) tratamentul egal - stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a participa la procedura de atribuire şi de a deveni contractant;

c) transparenţa - aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat;

d) proporţionalitatea - asigurarea corelaţiei juste între scopul urmărit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat şi cerinţele solicitate, în sensul existenţei echilibrului între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat şi cerinţele reale, între cerinţele reale şi condiţiile impuse investitorului privat, precum şi între criteriile de selecţie şi clauzele contractuale;

e) eficienţa utilizării fondurilor - aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat şi utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obţinerii rezultatului urmărit, luând în considerare şi efectele concrete preconizate a se obţine în domeniul social şi în cel al protecţiei mediului şi promovării dezvoltării durabile;

f) asumarea răspunderii - determinarea clară a sarcinilor, responsabilităţilor părţilor implicate în procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

(2) Proiectul de parteneriat public-privat are în vedere următoarele:

a) cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat;

b) modul de finanţare a proiectului de parteneriat public-privat este privat;

c) în cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanţa şi de a pune în aplicare obiectivele de interes public, precum şi de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat;

d) alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face în mod proporţional şi echitabil între partenerul public şi cel privat.

SECŢIUNEA a 2-a Definiţii

Art. 4. -

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) bun public - bunul care aparţine domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, sau un bun ce aparţine domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

b) lucrare publică - investiţia care se finanţează din fonduri private în vederea realizării unui bun sau serviciu public;

c) serviciu public - totalitatea acţiunilor şi activităţilor prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general sau local ale colectivităţilor;

d) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau parţial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezulta un bun sau un serviciu public;

e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, prevăzute la art. 1;

f) companie de proiect - societatea comercială rezidentă în România, având ca asociaţi sau acţionari atât partenerul public, cât şi pe cel privat, care sunt reprezentaţi în mod proporţional în funcţie de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu aport în natură;

g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care stipulează drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durată determinată;

h) autoritate publică centrală - Guvernul României, reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autorităţi ori instituţii publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;

i) autoritate publică locală - organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local;

j) autoritate publică - orice autoritate publică centrală sau autoritate publică locală, aşa cum au fost definite în prezenta lege;

k) acord de proiect - actul juridic, premergător contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, încheiat între partenerul public şi investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat;

l) anunţ de intenţie pentru parteneriat public-privat - documentul formal publicat de partenerul public în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentei legi privind contractele de parteneriat public-privat;

m) document ataşat anunţului de intenţie sau document ataşat - documentul întocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor interesaţi descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerinţele de capacitate şi criteriile de selecţie a investitorilor, precum şi modalitatea de selecţie a investitorilor interesaţi;

n) finanţatorul proiectului public-privat - persoana fizică sau juridică care pune la dispoziţia companiei de proiect mijloacele financiare necesare participării acestora la realizarea proiectului public-privat;

o) nonactive - active înregistrate numai în evidenţa companiei de proiect, care, chiar dacă provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidenţiate în bilanţul contabil al acestuia;

p) încheierea contractului - procedura administrativă de intrare în vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare şi parafare;

q) durată determinată - perioadă negociată, în care se derulează contractul parteneriatului public-privat şi care asigură investitorului privat recuperarea finanţării.

SECŢIUNEA a 3-a Tipuri de activităţi în proiectele de parteneriat public-privat

Art. 5. -

În sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de implicare a investitorului.

Art. 6. -

(1) Prin contractele de parteneriat public-privat investitorului privat îi sunt transferate obligaţii ale partenerului public, cum ar fi:

a) proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic;

b) construcţia;

c) dezvoltarea;

d) reabilitarea/modernizarea;

e) operarea;

f) întreţinerea;

g) finanţarea.

(2) La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).

(3) Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat şi alte activităţi pe care să le desfăşoare compania de proiect, cu condiţia respectării prevederilor prezentei legi.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...