Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

În vigoare de la 23.10.2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4 alin. (1) pct. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. Cs.A. 9.806 din 16 septembrie 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. -

Normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească pe categorii de personal şi tipuri de activităţi sunt prevăzute în anexele nr. 1-11, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Normarea personalului din secţiile şi compartimentele cu paturi de anestezie şi terapie intensivă şi de terapie intensivă se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu completările ulterioare.

Art. 3. -

Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare este prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.

Art. 4. -

Normarea personalului din centrele de sănătate mintală se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală.

Art. 5. -

Normarea personalului din structurile de primire urgenţă - UPU-SMURD, UPU şi CPU - se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) determinat potrivit normativului de personal la limita minimă poate fi majorat la propunerea motivată a direcţiei de sănătate publică sau a unităţilor sanitare, în funcţie de subordonare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, respectiv la propunerea motivată a unităţilor sanitare, cu aprobarea Primăriei Municipiului Bucureşti/autorităţilor administraţiei publice locale, pentru spitalele din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii, şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice.

Art. 7. -

(1) Numărul de posturi determinat potrivit cap. I din anexa nr. 9 poate fi majorat cu 15% pentru spitalele care au 800 de paturi şi peste.

(2) Pentru spitalele care au mai puţin de 51 de paturi, normativul de personal prevăzut în anexa nr. 9 pct. 1 este diminuat cu 30%.

(3) Competenţa de majorare a numărului de posturi potrivit prevederilor alin. (1) revine managerului cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice.

(4) Repartizarea numărului de posturi pe compartimentele funcţionale potrivit prevederilor alin. (2) este de competenţa managerului.

(5) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar-sanitar excedentar poate fi redistribuit potrivit competenţei profesionale în cadrul altor structuri din cadrul unităţii sanitare unde încadrarea cu personal este sub limita medie a normativului.

Art. 8. -

Un procent de 10% din numărul de posturi stabilit potrivit normativului, pe tipuri de unităţi sanitare, potrivit cap. I din anexa nr. 9, poate fi redistribuit de managerul unităţii, pe compartimente funcţionale, în funcţie de particularităţile existente în organizarea şi funcţionarea unităţii sanitare publice.

Art. 9. -

În funcţie de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli, prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1) şi de la numărul de posturi stabilit potrivit cap. I din anexa nr. 9, unităţile sanitare publice pot utiliza un număr mai mic de posturi, pe perioade determinate, cu acordul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 10. -

Ordonatorul de credite al unităţii sanitare publice are obligaţia ca la ocuparea posturilor să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

Art. 11. -

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexele nr. 1-7 se abrogă.

2. Anexele nr. 9, 16 şi 17 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 12-14.

Art. 12. -

Orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 13. -

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, Primăria Municipiului Bucureşti/autorităţile administraţiei publice locale, unităţile sanitare publice cu personalitate juridică din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 14. -

Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila

Bucureşti, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.224.

ANEXA Nr. 1
Jurisprudență (1)

NORMATIVE DE PERSONAL
pentru asistenţa medicală spitalicească

A. Medici şi personal sanitar mediu

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
1. Asistenţă la paturi număr de paturi/1 post 5-15 8-12 (pe tură)
2. Posturi fixe generale1) număr de paturi/post 15-30 9-22 (pe tură)
3. Secţii sau compartimente pentru transplant de organe număr de paturi/1 post 3-5 1-3 (pe tură)
4. Secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie intervenţională, chirurgie cardiovasculară număr de paturi/1 post 4-6 2-4 (pe tură)
5. Secţii şi compartimente de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă, arşi, neonatologie, toxicologie clinică număr de paturi/1 post 3-5 1-3 (pe tură)
6. Compartimente de urmărire postoperatorii, de terapie intensivă, terapie acută număr de paturi/1 post 3-5 2-4 (pe tură)
7. Secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie neuromotorie şi neuromusculară, îngrijiri paliative număr de paturi/1 post 10-12 4-8 (pe tură)
8. Activităţi medicale de înaltă performanţă:
a) culturi de ţesuturi număr de posturi/unitate - 2
b) genetică medicală număr de posturi/unitate 1 3
c) imunologie şi alergologie număr de posturi/unitate 1 3
d) enzimologie număr de posturi/unitate - 3
e) endoscopie exploratorie număr de posturi/unitate 1 3
f) angiografie şi cateterism cardiac număr de posturi/unitate 2 4
g) explorări funcţionale în specialităţile: cofochirurgie, chirurgie cardiovasculară, toraco- pulmonară, urologie, neurochirurgie număr de posturi/unitate - 4
h) medicină nucleară (radioizotopi) număr de posturi/aparat/tură 1 2
i) terapie prin hiperbarism număr de posturi/unitate - 4
j) operaţii endoscopice număr de posturi/unitate - 3
k) terapie cu energii înalte număr de posturi/aparat/tură 1 3
l) medicină experimentală număr de posturi/unitate - 3
9. Serviciu de anatomie patologică2) număr de paturi/1 post 100-200 50-100
10. Aparatură de laborator de înaltă performanţă: tomograf, angiograf, PET, RMN etc. număr de posturi/aparat 1/tură 1/tură
11. Unităţi sanitare fără personalitate juridică ce funcţionează în structura spitalelor şi acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie:
a) dispensare TBC număr de locuitori/post 50.000 25.000
b) cabinet de stomatologie urgenţă număr de posturi/cabinet 1/tură 1/tură

B. Alt personal

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist număr de paturi/1 post 40-50 20-30
2. Psiholog, logoped, sociolog asistent social6):
a) asistenţă la paturi număr de posturi/unitate 1 1
b) spitale de pediatrie număr de posturi/unitate
- până la 200 de paturi 1 1
- peste 200 de paturi 2 1
c) secţii şi compartimente de bolnavi psihici, de neurochirurgie, de neuropsihiatrie infantilă şi de oncologie număr de paturi/1 post 70-90 -
d) chirurgie maxilo-facială şi chirurgie funcţională ORL număr de paturi/1 post 40-60 -
e) secţii sau compartimente de nou-născuţi, pediatrie, obstetrică ginecologie număr de posturi/secţie, compartiment 1 -
3. Asistent social din secţii sau compartimente de nou- născuţi, pediatrie, obstetrică-ginecologie îngrijiri paliative6) număr de posturi secţie/compartiment - 1
4. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/sală de kinetoterapie3) 1/tură -
5. Fizician, fizician medical:
a) medicină nucleară (radioizotopi) număr de posturi/unitate de lucru 1 -
b) terapii cu energii înalte număr de posturi/unitate de lucru 1 -
c) betatron număr de posturi unitate de lucru 1 -
6. Farmacist4):
- farmacia cu circuit închis număr de paturi/1 post 110-170 40-60

C. Personal auxiliar sanitar

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Personal auxiliar
I. Infirmiere:
a) pentru asistenţa la paturi număr de paturi/1 post 20-25 (pe tură)
b) secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă, toxicologie clinică, chirurgie cardiovasculară număr de paturi/1 post 6-10 (pe tură)
c) secţii şi compartimente de transplant de organe, arşi, cardiologie intervenţională, terapie intensivă număr de paturi/1 post 2-6 (pe tură)
d) secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie, neuromotorie, neuromusculară, recuperare, medicină fizică şi balneologie, îngrijiri paliative, terapie acută, compartimente de îngrijire postoperatorie număr de paturi/1 post 4-8 (pe tură)
e) săli de operaţie număr de posturi/sală 1 (pe tură)
II. Spălătorese Kg lunar/1 post 600-800
III. Îngrijitori:
a) pentru curăţenie număr de m2/1 post 250-300
b) farmacii număr de posturi/farmacie 1
IV. Brancardieri5) număr de paturi/1 post 40-60 (pe tură)
V. Garderobier număr de posturi/garderobă
- unităţi sanitare până la 400 de paturi 1/tură
- unităţi sanitare peste 400 de paturi 2/tură

1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare şi statistică medicală, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfăşurată de bioingineri medicali etc.

2) În unităţile sanitare cu mai puţin de 100 de paturi se normează câte un post de medic şi câte un post de asistent medical pe unitate.

3) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 m2.

4) În unităţile sanitare cu mai puţin de 110 paturi se normează un post de farmacist pe unitate.

5) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.

6) Funcţia de asistent social se normează pentru tipurile de spitale din prezenta anexă care au în structură secţii sau compartimente de nou-născuţi şi/sau pediatrie cu respectarea ordinului ministrului sănătăţii pentru eficientizarea activităţii de asistenţă socială desfăşurată în cadrul unităţilor sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie.

Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secţiile şi compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activităţii, tură sau tură-contratură.

Pentru compartimentul de evaluare şi statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în această structură.

ANEXA Nr. 2

NORMATIVE DE PERSONAL
în unităţile de epurare extrarenală

Nr. crt. Tipul unităţii Numărul de posturi de personal
Categoria de personal
I. Staţiile de dializă cu până la 8 aparate
1. Medic nefrolog1) 1 post/tură
2. Psiholog 1 post/staţie
3. Asistent medical 1 post/aparat/tură
4. Infirmieră 2 posturi/tură
5. Îngrijitoare 1 post/tură
6. Subinginer sau tehnician 1 post/tură
7. Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice 1 post/tură
8. Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tură
9. Statistician medical (pentru staţiile cu mai mult de 30 de bolnavi trataţi) 1 post/staţie
II. Centrul de dializă cu peste 8 aparate
1. Medic nefrolog1) 1 post/5 aparate2)
2. Medic anestezie şi terapie intensivă 1 post/centru
3. Medic chirurgie vasculară 1 post/centru
4. Psiholog 1 post/centru
5. Asistent medical 1 post/2 aparate/tură
6. Asistent dietetician 1 post/centru
7. Infirmieră 1 post/9 aparate/tură
8. Îngrijitoare 1 post/9 aparate/tură
9. Inginer aparatură medicală sau subinginer3) 1 post/centru
10. Tehnician aparatură medicală 1 post/10 aparate/tură
11. Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice 1 post/tură
12. Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tură
13. Statistician medical 1 post/centru
14. Muncitor necalificat pentru transport, încărcare-descărcare substanţe 1 post/tură
III. Compartimentul de dializă peritoneală
1. Medic nefrolog (competenţă în dializă) 1 post/compartiment
2. Asistent medical 1 post/10 pacienţi trataţi prin dializă peritoneală
3. Asistent medical 1 post/compartiment/tură
4. Infirmieră 1 post/tură
5. Îngrijitoare 1 post/tură

1) Sau medic primar ori specialist medicină internă, pediatrie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, anestezie şi terapie intensivă, cu competenţă în dializă.

2) În cazul în care normarea posturilor de medici în raport cu numărul de aparate nu asigură toate turele, se normează câte un post de medic pentru fiecare tură.

3) Cu diplomă de licenţă şi curs de formare profesională în domeniul aparaturii medicale.

ANEXA Nr. 3

NORMATIVE DE PERSONAL
pentru unităţi, secţii şi compartimente de cronici

A. Medici şi personal sanitar mediu

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
1. Unităţi, secţii şi compartimente de cronici:
a) asistenţă la paturi număr de paturi/1 post 18-25 12-20 (pe tură)
b) posturi fixe generale1) număr de posturi/unitate 2 -
număr de paturi/1 post - 222) (pe tură)

B. Alt personal

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist număr de posturi/unitate 1 1
2. Psiholog, logoped, sociolog număr de posturi/unitate 1 -
3. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut3) număr de posturi/unitate 1/unitate/tură -
4. Farmacist:
- farmacia cu circuit închis număr de posturi/unitate 1 2

C. Personal auxiliar sanitar

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Personal auxiliar
I. Infirmiere:
a) asistenţă la paturi număr de paturi/1 post 8-10 (pe tură)
II. Spălătorese kg lunar/1 post 600-800
III. Îngrijitori număr de m2/1 post 200-300
IV. Brancardieri număr de posturi/unitate 1/tură

1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare şi statistică medicală, camera de gardă, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie desfăşurată de bioingineri medicali etc.

2) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 m2.

3) Pentru sanatoriile cu mai puţin de 80 de paturi se normează un post de farmacist şi un post de asistent medical profil farmacie pe unitate.

Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secţiile şi compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activităţii, tură sau tură-contratură.

Pentru compartimentul de evaluare şi statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în această structură.

ANEXA Nr. 4

NORMATIVE DE PERSONAL
pentru sanatorii şi preventorii

A. Medici şi personal sanitar mediu

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
1. Sanatorii:
a) asistenţă la paturi număr de paturi/1 post 30-45 20-30 (pe tură)
b) posturi fixe generale1) număr de paturi/1 post 60-70 60-70 (pe tură)
2. Preventorii număr de paturi/1 post 70-100 30-50 (pe tură)

B. Alt personal

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare
1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist:
- sanatorii număr de paturi/1 post 80-120 80-120
2. Psiholog, logoped, sociolog:
a) sanatorii număr de posturi/unitate 1 -
b) preventorii număr de posturi/unitate 1 -
3. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/sală de kinetoterapie2) 1/tură -
4. Farmacist3):
- farmacia cu circuit închis număr de paturi/1 post 80-150 80-120

C. Personal auxiliar sanitar

Nr. crt. Tipul de unitate sanitară Criteriul de normare Număr de posturi
I. Infirmiere
1. Sanatorii:
- adulţi număr de paturi/1 post 40-50 (pe tură)
- copii număr de paturi/1 post 20-25 (pe tură)
2. Preventorii:
- adulţi număr de paturi/1 post 45-50 (pe tură)
- copii număr de paturi/1 post 25-35 (pe tură)
II. Îngrijitoare număr de m2/1 post 200-300
III. Spălătorese kg lunar/1 post 600-800

1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare şi statistică medicală, camera de gardă, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfăşurată de bioingineri medicali etc.

2) Un post se va încadra cu asistent social.

3) Numai pentru unităţile care au încadrat medic în specialitatea medicină fizică, balneologie şi recuperare medicală.

Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secţiile şi compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activităţii, tură sau tură-contratură.

Pentru compartimentul de evaluare şi statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în această structură.

ANEXA Nr. 5

NORMATIVE DE PERSONAL
pentru servicii judeţene/cabinete de medicină legală

Nr. crt. Categoria de personal Criteriul de normare Normativ
I. Serviciile judeţene de medicină legală
1. Medici număr de locuitori/1 post 1/75.000
2. Alt personal cu pregătire superioară de specialitate număr de locuitori/1 post 1/100.000
3. Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare număr de locuitori/1 post 1/50.000
4. Autopsieri număr de locuitori/1 post 1/100.000
5. Brancardieri număr de posturi/unitate 1 post/tură
II. Cabinete de medicină legală
1. Medici număr de posturi/cabinet 1 post/cabinet
2. Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare număr de posturi/cabinet 1 post/cabinet

NOTE:

1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250-300 m2.

2. În categoria "Alt personal cu pregătire superioară de specialitate" se includ farmacişti, chimişti, biochimişti, biologi, psihologi etc.

3. Pentru serviciile judeţene de medicină legală, normativul se calculează la populaţia judeţului.

se încarcă...