Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12.08.2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 lit. d) şi al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat în agricultură, care se acordă producătorilor agricoli pentru primele de asigurare aferente poliţelor de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare, aşa cum urmează:

a) poliţele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;

b) poliţele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele prevăzute la lit. a), precum şi a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare.

(2) În sensul prezentei hotărâri, fenomenele meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unui dezastru natural se definesc ca fenomene meteorologice, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug 30% din producţia anuală medie a unui producător agricol în 3 ani precedenţi sau o medie pe 3 ani bazată pe 5 ani precedenţi, cu excepţia celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori.

Art. 2. -

Schema de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană, conform criteriilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 358/2006.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare

Art. 3. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010.

Art. 4. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt consideraţi persoane aflate în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, în special pct. 2.1, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv persoane ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

b) sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010.

CAPITOLUL III Criterii de eligibilitate şi forma ajutorului de stat

Art. 5. -

Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 dacă au ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau creşterea animalelor, păsărilor, familiilor de albine şi îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de obiectul de activitate:

a) exploatează terenuri agricole în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea, pentru următoarele categorii: culturi în teren arabil, anuale şi perene, plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, de hamei şi de vii, cu excepţia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin, denumite în continuare culturi agricole, şi au încheiate poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare-reasigurare;

b) deţin, cresc sau exploatează animale, păsări şi/sau familii de albine înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor şi/sau în Registrul agricol, după caz, şi au încheiate poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare-reasigurare.

Art. 6. -

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 şi reprezintă o cotă procentuală din costul primelor de asigurare plătite de către producători agricoli, după cum urmează:

a) 70% pentru poliţele prevăzute la art. 1 alin. (1), lit. a);

b) 50% pentru poliţele prevăzute la art. 1 alin. (1), lit. b).

CAPITOLUL IV Modalităţi de acordare a ajutorului de stat

Art. 7. -

Ajutoarele de stat se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 5, în funcţie de obiectul de activitate, indiferent de societatea de asigurare-reasigurare, aflată sub autoritatea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la care s-au încheiat poliţele de asigurare.

Art. 8. -

(1) Pentru a solicita ajutorul de stat prevăzut de prezenta hotărâre, beneficiarii menţionaţi la art. 3 depun la centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, cereri întocmite conform modelelor prevăzute în anexa nr. 1a pentru culturile agricole, respectiv în anexa nr. 1b pentru sectorul zootehnic, după cum urmează:

a) până la data de 31 mai inclusiv, pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare pentru culturile înfiinţate în toamna anului precedent şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;

b) până la data de 31 octombrie inclusiv, pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare pentru culturile înfiinţate în primăvara anului în curs, plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi, de hamei şi de vii, cu excepţia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008, şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;

c) până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru animale, păsări şi/sau familii de albine, pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare în al doilea semestru al anului precedent şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;
Derogări (1),

d) până la data de 31 iulie inclusiv, pentru animale, păsări şi/sau familii de albine, pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare în primul semestru al anului în curs şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora.

(2) Cererile se depun la centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale APIA, însoţite de următoarele documente:

a) centralizatoarele poliţelor de asigurare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b pentru culturile agricole şi/sau în anexele nr. 2c şi 2d pentru sectorul zootehnic, după caz;

b) dovadă cont activ trezorerie;

c) declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una dintre categoriile: microîntreprindere sau întreprindere mică ori întreprindere mijlocie;

d) certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice;

e) poliţele de asigurare încheiate pentru culturile agricole, respectiv pentru animale, păsări, familii de albine şi documentele de plată a primelor de asigurare aferente acestora;

f) documentul din care să reiasă că obiectul de activitate îl constituie exploatarea terenurilor agricole şi/sau creşterea animalelor, păsărilor, familiilor de albine, dacă nu reiese din codul unic de înregistrare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de către reprezentantul APIA prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul", după care originalele se restituie beneficiarului.

(4) Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare depusă de beneficiari pentru culturile agricole este însoţită de copia cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul respectiv, înregistrată la APIA, din care rezultă structura culturilor agricole, iar pentru sectorul zootehnic este însoţită de copia documentului care atestă înscrierea animalelor în Registrul naţional al exploataţiilor sau adeverinţa care atestă înscrierea acestora în Registrul agricol, după caz.

Art. 9. -

(1) În situaţia în care un beneficiar exploatează culturi agricole situate pe raza mai multor judeţe, acesta formulează şi depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al APIA unde a depus cererea unică de plată pe suprafaţă.

(2) În situaţia în care un beneficiar deţine/creşte/exploatează animale, păsări şi/sau familii de albine situate pe raza mai multor judeţe, acesta formulează şi depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al APIA pe raza căruia se află înregistrată exploataţia în Registrul naţional al exploataţiilor sau în Registrul agricol, după caz.

Art. 10. -

Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale APIA, după verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, a documentelor şi aprobarea sumelor aferente cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare, întocmesc şi transmit APIA situaţiile centralizatoare cu beneficiarii şi sumele care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b pentru culturile agricole şi în anexele nr. 3c şi 3d pentru sectorul zootehnic, după caz.

Art. 11. -

(1) APIA întocmeşte şi transmite Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţiile centralizatoare cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4a pentru culturi agricole şi în anexa nr. 4b pentru sectorul zootehnic, după caz.

(2) Situaţiile centralizatoare prevăzute la alin. (1) sunt transmise Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la datele-limită prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d).

Art. 12. -

(1) Situaţia centralizatoare cu sumele reprezentând ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pe judeţe, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, se întocmeşte de Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Deschiderile de credite se efectuează în tranşe lunare egale, în semestrul următor depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar.

Art. 13. -

După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenţii al APIA, care, la rândul ei, virează sumele în conturile de subvenţii ale centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale APIA. Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale APIA virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL V Durata de aplicare şi bugetul schemei de ajutor de stat

Art. 14. -

Schema de ajutor de stat se aplică pe perioada 2010-2013.
Modificări (1)

Art. 15. -

Suma alocată acestei scheme de ajutor de stat se aprobă în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010.
Referințe (1)

CAPITOLUL VI Dispoziţii finale

Art. 16. -

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, conform prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010.

(3) Întreprinderile mici şi mijlocii care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de 3 ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvenite.

Art. 17. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

(2) Ajutorul de stat se acordă pentru primele de asigurare aferente poliţelor de asigurare încheiate după data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

Art. 18. -

Prezenta hotărâre este în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.857/2006.

Art. 19. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 21 iulie 2010.

Nr. 756.

ANEXA Nr. 1a

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean .....................................

Nr. şi data înregistrării .........................

Numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea ..................................

CERERE
de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru culturile agricole

Denumirea solicitantului*):

- Întreprindere mijlocie ......................................................................................................................

- Întreprindere mică ..........................................................................................................................

- Microîntreprindere ..........................................................................................................................

Număr de înregistrare în Registrul fermierilor (ID) RO

Numărul de înregistrare a cererii de plată unică pe suprafaţă (SAPS)

Cod unic de identificare (CUI) ................................................................................................................

Nr. de înregistrare în registrul comerţului ...................................................................................................

Sediul social: judeţul/sectorul ..............................., localitatea .................................. str. .......................... nr. ..........

Sediul exploataţiei: judeţul/sectorul .................................................., localitatea .........................................

Tel./Fax/E-mail ...............................................................................................................................

Cont IBAN ......................................................................................., Trezoreria .................................

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului ................................................................. ....................................., CNP .............................................., BI/CI seria ............. nr. ....................

se încarcă...