Back

Autorit. Naţ. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de Utilităţi Publice

Norma tehnică privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum din 13.07.2010

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,08 Lei

În vigoare de la 20.07.2010

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 20.07.2010.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prevederile prezentei norme tehnice se aplică în condominiile care sunt alimentate cu energie termică în sistem centralizat, având instalaţiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scări a acestuia, dacă sunt îndeplinite condiţiile de montare şi utilizare a repartitoarelor de costuri prezentate în actele normative în vigoare.

(2) Prezenta normă tehnică se aplică şi la repartizarea consumurilor de energie termică înglobată în apa caldă, energie termică pentru încălzire şi combustibil utilizat în condominiile care au centrale termice locale.

(3) Contoarele de energie termică individuale montate la nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.

(4) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termică la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare ANRSC.

(5) Repartizarea costurilor pentru încălzire utilizând indicaţiile repartitoarelor de costuri efectuate de către persoane fizice sau juridice neautorizate atrage nulitatea de drept a repartizării, respectiv a cotelor de încălzire ce revin proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie şi nu constituie o bază legală pentru determinarea consumului în vederea stabilirii cuantumului ajutorului lunar pentru încălzire acordat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În cazul în care repartizarea s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor în vigoare, cuantumul ajutorului lunar pentru încălzire se face pe baza unei repartizări care nu ţine cont indicaţiile repartitoarelor de costuri pentru încălzire.

(7) Dacă în perioada de exploatare a repartitoarelor de costuri nu mai este îndeplinit procentul de contorizare stabilit de actele normative în vigoare, ca urmare a renunţării unor proprietari la repartizarea consumurilor pe baza repartitoarelor de costuri, aceste spaţii sunt considerate fără repartitoare, unităţile de consum alocate pentru aceste spaţii calculându-se conform prevederilor prezentei norme tehnice.

Art. 2. -

Prezenta normă tehnică a fost elaborată pe baza următoarelor principii:

a) asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branşament între proprietarii din condominiu;

b) " beneficiarul plăteşte" - proprietarul care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termică consumată în condominiu trebuie să participe cu o cotă-parte la achitarea acesteia;

c) protecţiei consumatorilor din condominiu;

d) răspunderii la cerinţele şi necesităţile de interes şi utilitate publică;

e) utilizării eficiente a resurselor energetice;

f) transparenţei modului de repartizare a energiei termice între proprietarii condominiului.

Art. 3. -

În sensul prezentei norme tehnice, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. agent termic sau purtător de energie termică - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul şi transferul energiei termice;

2. apartament - partea dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;

3. apă caldă - apa încălzită în instalaţiile furnizorului de energie termică utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare;

4. autoritate de reglementare competentă - ANRSC - instituţie publică de interes naţional;

5. autorizaţie - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

6. branşament - partea din reţeaua de distribuţie, care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri;

7. branşament termic - partea din reţeaua publică de distribuţie a agentului termic care face legătura dintre reţeaua publică şi reţeaua interioară a unui utilizator de energie termică;

8. coloană de distribuţie - conductă aparţinând reţelei de distribuţie interioare a energiei termice care alimentează corpurile de încălzire, fiind amplasată pe proprietatea individuală sau comună;

9. coloană de încălzire - conductă aparţinând reţelei de distribuţie interioare a energiei termice, proiectată şi montată în vederea asigurării încălzirii incintelor aparţinând proprietăţii individuale sau comune;

10. condominiu - imobil, bloc de locuinţe, clădire - proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;

11. contor de branşament - mijloc de măsurare, supus controlului metrologic, montat la branşament, la limita proprietăţii utilizatorului, utilizat la facturarea cantităţilor furnizate, pe baza înregistrărilor acestuia;

12. contor de apartament - contorul de energie termică montat la nivel de apartament, utilizat ca repartitor de costuri în cadrul unui condominiu;

13. factor de amplasare - mărime adimensională utilizată la repartizarea costurilor pe baza înregistrării repartitoarelor de costuri ale căldurii, determinată în funcţie de:

a) amplasarea incintelor faţă de punctele cardinale;

b) amplasarea incintelor pe orizontala şi verticala condominiului;

14. factor de amplasare ponderat - factorul de amplasare utilizat în cazul folosirii contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament ca repartitoare de costuri;

15. factor de evaluare global - mărime adimensională utilizată la transformarea valorilor afişate de repartitoarele de costuri pentru încălzire într-o formă adecvată calculului consumului de energie termică în funcţie de:

a) puterea termică nominală a corpului de încălzire stabilită în condiţii de referinţă - K(Q);

b) modificarea puterii termice a corpului de încălzire în condiţiile în care temperatura aerului din incintă este mai mică decât temperatura aerului din condiţiile de referinţă, în cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de măsură - K(T);

c) diferenţa dintre temperatura măsurată cu sondele de temperatură şi temperatura reală a corpului de încălzire şi a aerului, pentru diferite tipuri de suprafeţe de transfer de căldură - K(C);

16. factor de conversie - mărime adimensională folosită la conversia valorii afişate de un repartitor de costuri pentru încălzire în valori adecvate pentru repartizarea costurilor pentru energia termică, determinat, pentru fiecare combinaţie corp de încălzire-repartitor de costuri- incintă, ca produs între factorul de evaluare global şi factorul de amplasare prevăzut în anexa nr. 1;

17. factor de recalculare1 - mărime adimensională utilizată pentru recalcularea suprafeţei utile a apartamentului luat în calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care corpul/corpurile de încălzire este/sunt modificat(e) faţă de soluţia de proiect, fără ca prin aceasta să se modifice cota indiviză. Se determină cu relaţia:

1 Conform recomandării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor.

în care:

SPROET - suprafaţa echivalentă termic de proiect a corpului de încălzire exprimată în m2;

SMODET - suprafaţa echivalentă termic modificată a aceluiaşi corp de încălzire exprimată în m2;

18. furnizor de energie termică - operatorul care asigură în baza unui contract vânzarea energiei termice către utilizatori/consumatori şi încasarea contravalorii acesteia;

19. instalaţii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consumă/utilizează energia termică;

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...