Back

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC

Norma tehnică privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum din 13.07.2010

În vigoare de la 20.07.2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prevederile prezentei norme tehnice se aplică în condominiile care sunt alimentate cu energie termică în sistem centralizat, având instalaţiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scări a acestuia, dacă sunt îndeplinite condiţiile de montare şi utilizare a repartitoarelor de costuri prezentate în actele normative în vigoare.
Jurisprudență (1)

(2) Prezenta normă tehnică se aplică şi la repartizarea consumurilor de energie termică înglobată în apa caldă, energie termică pentru încălzire şi combustibil utilizat în condominiile care au centrale termice locale.

(3) Contoarele de energie termică individuale montate la nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.

(4) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termică la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare ANRSC.

(5) Repartizarea costurilor pentru încălzire utilizând indicaţiile repartitoarelor de costuri efectuate de către persoane fizice sau juridice neautorizate atrage nulitatea de drept a repartizării, respectiv a cotelor de încălzire ce revin proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie şi nu constituie o bază legală pentru determinarea consumului în vederea stabilirii cuantumului ajutorului lunar pentru încălzire acordat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În cazul în care repartizarea s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor în vigoare, cuantumul ajutorului lunar pentru încălzire se face pe baza unei repartizări care nu ţine cont indicaţiile repartitoarelor de costuri pentru încălzire.

(7) Dacă în perioada de exploatare a repartitoarelor de costuri nu mai este îndeplinit procentul de contorizare stabilit de actele normative în vigoare, ca urmare a renunţării unor proprietari la repartizarea consumurilor pe baza repartitoarelor de costuri, aceste spaţii sunt considerate fără repartitoare, unităţile de consum alocate pentru aceste spaţii calculându-se conform prevederilor prezentei norme tehnice.
Jurisprudență (1)

Art. 2. -

Prezenta normă tehnică a fost elaborată pe baza următoarelor principii:

a) asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branşament între proprietarii din condominiu;

b) " beneficiarul plăteşte" - proprietarul care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termică consumată în condominiu trebuie să participe cu o cotă-parte la achitarea acesteia;

c) protecţiei consumatorilor din condominiu;

d) răspunderii la cerinţele şi necesităţile de interes şi utilitate publică;

e) utilizării eficiente a resurselor energetice;

f) transparenţei modului de repartizare a energiei termice între proprietarii condominiului.

Art. 3. -

În sensul prezentei norme tehnice, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. agent termic sau purtător de energie termică - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul şi transferul energiei termice;

2. apartament - partea dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;

3. apă caldă - apa încălzită în instalaţiile furnizorului de energie termică utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare;

4. autoritate de reglementare competentă - ANRSC - instituţie publică de interes naţional;

5. autorizaţie - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

6. branşament - partea din reţeaua de distribuţie, care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri;

7. branşament termic - partea din reţeaua publică de distribuţie a agentului termic care face legătura dintre reţeaua publică şi reţeaua interioară a unui utilizator de energie termică;

8. coloană de distribuţie - conductă aparţinând reţelei de distribuţie interioare a energiei termice care alimentează corpurile de încălzire, fiind amplasată pe proprietatea individuală sau comună;

9. coloană de încălzire - conductă aparţinând reţelei de distribuţie interioare a energiei termice, proiectată şi montată în vederea asigurării încălzirii incintelor aparţinând proprietăţii individuale sau comune;

10. condominiu - imobil, bloc de locuinţe, clădire - proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;

11. contor de branşament - mijloc de măsurare, supus controlului metrologic, montat la branşament, la limita proprietăţii utilizatorului, utilizat la facturarea cantităţilor furnizate, pe baza înregistrărilor acestuia;

12. contor de apartament - contorul de energie termică montat la nivel de apartament, utilizat ca repartitor de costuri în cadrul unui condominiu;

13. factor de amplasare - mărime adimensională utilizată la repartizarea costurilor pe baza înregistrării repartitoarelor de costuri ale căldurii, determinată în funcţie de:

a) amplasarea incintelor faţă de punctele cardinale;

b) amplasarea incintelor pe orizontala şi verticala condominiului;

14. factor de amplasare ponderat - factorul de amplasare utilizat în cazul folosirii contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament ca repartitoare de costuri;

15. factor de evaluare global - mărime adimensională utilizată la transformarea valorilor afişate de repartitoarele de costuri pentru încălzire într-o formă adecvată calculului consumului de energie termică în funcţie de:

a) puterea termică nominală a corpului de încălzire stabilită în condiţii de referinţă - K(Q);

b) modificarea puterii termice a corpului de încălzire în condiţiile în care temperatura aerului din incintă este mai mică decât temperatura aerului din condiţiile de referinţă, în cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de măsură - K(T);

c) diferenţa dintre temperatura măsurată cu sondele de temperatură şi temperatura reală a corpului de încălzire şi a aerului, pentru diferite tipuri de suprafeţe de transfer de căldură - K(C);

16. factor de conversie - mărime adimensională folosită la conversia valorii afişate de un repartitor de costuri pentru încălzire în valori adecvate pentru repartizarea costurilor pentru energia termică, determinat, pentru fiecare combinaţie corp de încălzire-repartitor de costuri- incintă, ca produs între factorul de evaluare global şi factorul de amplasare prevăzut în anexa nr. 1;

17. factor de recalculare1 - mărime adimensională utilizată pentru recalcularea suprafeţei utile a apartamentului luat în calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care corpul/corpurile de încălzire este/sunt modificat(e) faţă de soluţia de proiect, fără ca prin aceasta să se modifice cota indiviză. Se determină cu relaţia:

1 Conform recomandării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor.

în care:

SPROET - suprafaţa echivalentă termic de proiect a corpului de încălzire exprimată în m2;

SMODET - suprafaţa echivalentă termic modificată a aceluiaşi corp de încălzire exprimată în m2;

18. furnizor de energie termică - operatorul care asigură în baza unui contract vânzarea energiei termice către utilizatori/consumatori şi încasarea contravalorii acesteia;

19. instalaţii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consumă/utilizează energia termică;

20. instalaţii de utilizare a apei calde - totalitatea instalaţiilor prin care se consumă/utilizează apă caldă;

21. prestator - persoana juridică autorizată de autoritatea de reglementare competentă, care furnizează, montează şi/sau exploatează repartitoare de costuri şi care răspunde de corectitudinea alegerii, montării şi funcţionării acestora, precum şi, după caz, a repartizării consumurilor individuale de energie termică;

22. proprietate individuală - apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, parte dintr-o clădire, destinată locuirii sau altor activităţi, care împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună constituie o unitate de proprietate imobiliară;

23. proprietate comună - toate părţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

24. repartitor de costuri - aparatul ale cărui indicaţii sunt adimensionale din fabricaţie sau sunt considerate ca având indicaţiile exprimate în unităţi adimensionale, în cazul contoarelor utilizate ca repartitoare de costuri, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul stabilirii:

a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

b) energiei termice conţinute în apa caldă;

25. repartitor comun - repartitor montat pe unul sau mai multe elemente de încălzire aparţinând proprietăţii comune, utilizat la determinarea prin calcul a consumurilor pentru părţile comune şi a consumurilor elementelor de încălzire din proprietatea individuală pe care nu se poate monta, din punct de vedere funcţional, un organ de reglare;

26. repartizare a costurilor - totalitatea activităţilor şi acţiunilor desfăşurate de o persoană juridică autorizată în scopul repartizării costurilor pe proprietăţi individuale din imobilele tip condominiu;

27. suprafaţa utilă a apartamentului - suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor, aşa cum este înscrisă în actul de proprietate sau în contractul de vânzare-cumpărare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu cuprinde: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, dacă în acestea nu s-au montat corpuri de încălzire;

28. unitate de calcul - ansamblul format dintr-un contor de energie termică şi repartitoarele de costuri aferente, montate în instalaţia de utilizare a energiei termice şi/sau a apei calde alimentată exclusiv prin acel contor;

29. unitate de consum - mărime adimensională utilizată la stabilirea consumului de energie termică, determinată după caz:

a) ca diferenţă a indecşilor înregistraţi de un repartitor de costuri sau de un contor de energie termică montat la nivel de apartament, corectată, după caz, prin aplicarea unor coeficienţi de corecţie;

b) prin calcul;

c) pe bază de baremuri.

CAPITOLUL II Repartizarea consumurilor de încălzire

Art. 4. -

Cantitatea de energie termică repartizată fiecărui proprietar se stabileşte ca sumă între consumul individual şi cota-parte din consumul comun dintr-o unitate de calcul.

Art. 5. -

(1) Valorile citite la fiecare repartitor de costuri se trec într-un tabel care va cuprinde datele prevăzute la art. 25 alin. (3), cu excepţia, în cazul citirii de la distanţă, a celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. g) şi h).

(2) Prestatorul are obligaţia de a centraliza datele şi de a face verificări privind corectitudinea datelor citite cel puţin trimestrial, dar obligatoriu cu ocazia verificării anuale a repartitoarelor de costuri. În cazul în care în urma verificării datelor se constată că acestea nu corespund realităţii, prestatorul va recalcula repartizarea, cheltuielile legate de recalculare recuperându-se de la asociaţia de proprietari/locatari.

(3) Apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie este considerat fără repartitoare de costuri în următoarele cazuri:

a) când nu sunt montate repartitoare de costuri;

b) când proprietarul renunţă la repartitoarele de costuri;

c) când se constată violarea sigiliilor aplicate repartitoarelor sau robinetelor, modificarea ori înlocuirea corpului de încălzire, modificarea poziţiei de montare a repartitorului de costuri sau orice alte acţiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor înregistrate de repartitorul de costuri. Consumul pe perioada dintre verificarea anterioară şi cea curentă se recalculează conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a), în care coeficientul k(NC) are valoarea de 1,35 pentru apartamente şi 3 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Recalcularea nu are ca efect stingerea obligaţiilor care au luat naştere anterior momentului recalculării;

d) după împlinirea a 3 luni în care proprietarul nu permite citirea şi/sau verificarea repartitoarelor. Consumul pe această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului;

e) când proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori ale căror erori de măsură le depăşesc pe cele admise de producător.

(4) Dacă la verificarea anuală a repartitoarelor, efectuată de prestator, sau la orice verificare efectuată în perioada de încălzire se constată deficienţe în funcţionarea repartitorului, care nu se datorează unei intervenţii neautorizate, unităţile de consum necorectate aferente acestui repartitor se iau ca medie a unităţilor de consum necorectate de pe verticala incintei respective, pe perioada de la ultima verificare şi cea curentă, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză. În cazul în care proprietarul/utilizatorul refuză înlocuirea repartitorului, se aplică prevederile alin. (3) lit. e).

Art. 6. -

(1) Dacă proprietarul apartamentului sau al spaţiului cu altă destinaţie nu poate asigura accesul pentru citirea repartitoarelor în perioada stabilită pentru prelevarea datelor, unităţile de consum aferente repartitoarelor din acea proprietate se iau ca fiind cele corespunzătoare unei citiri anterioare, unei perioade similare sau cum s-a convenit în contract, urmând ca regularizarea să se facă luna următoare sau cu ocazia verificării anuale prin citirea memoriei repartitorului şi recalcularea repartizării pentru fiecare lună în parte pentru care s-au aproximat consumurile. Repartitoarele de costuri aflate în exploatare trebuie să aibă posibilităţi de memorare a datelor lunare pe o perioadă de minimum 12 luni.

(2) La estimarea consumului, unităţile de consum alocate fiecărui spaţiu în condiţiile alin. (1) trebuie alese astfel încât la calculul de repartizare consumul de energie termică specific unei unităţi de consum (Kcal/unitate) să fie aproximativ egal cu cel dintr-o lună în care nu au existat unităţi de consum estimate. Costurile legate de regularizări se suportă conform clauzelor contractuale.

Art. 7. -

(1) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă se realizează de acelaşi prestator care efectuează montajul, respectiv exploatarea celorlalte repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul.

(2) Exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire se poate realiza şi de către un alt titular de autorizaţie decât cel cu care este încheiat contractul, în cazul în care titularului i-a fost suspendată sau retrasă autorizaţia. Preluarea obligaţiilor contractuale, temporar sau definitiv, poate fi făcută numai de către un prestator desemnat de autoritatea competentă.

(3) Determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire din apartamente, din cele cu altă destinaţie şi din spaţiile comune, a coloanelor de distribuţie şi încălzire, precum şi a conductelor de distribuţie ce se găsesc în aval de contor este obligaţia prestatorului, care va folosi datele din cartea tehnică a construcţiei, relevee în teren, precum şi calcule de verificare conform normativelor aplicabile, după caz.

(4) Starea, materialul, grosimea şi modul de izolare a conductelor şi coloanelor din reţeaua de distribuţie interioară se stabilesc de către prestator împreună cu asociaţia de proprietari/locatari.

(5) Suprafaţa echivalentă termic a conductelor de distribuţie, aşa cum acestea se regăsesc în teren cu sau fără izolaţie termică, a coloanelor şi a tuturor corpurilor de încălzire se determină de prestatorul care exploatează sistemele de repartizare a costurilor.

SECŢIUNEA 1 Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune de energie termică pentru încălzire în cazul distribuţiei verticale

Art. 8. -

(1) Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun dintr-un condominiu se stabileşte proporţional cu indicaţiile unuia sau mai multor repartitoare comune.

(2) Numărul total de unităţi de consum aferent părţilor comune se determină cu relaţia:

în care:

nPC - numărul de unităţi aferente părţilor comune;

KQ PC - factorul de evaluare cu puterea termică corespunzătoare suprafeţei echivalente termic S^tot(PC);

nR PC - numărul de unităţi înregistrat de repartitorul comun montat în instalaţia aferentă părţilor comune;

KC PC - factorul de evaluare de cuplaj termic aferent corpului de încălzire, coloanei sau conductei aparţinând instalaţiei de distribuţie comune pe care s-a montat repartitorul de costuri comun.

(3) Suprafaţa echivalentă termic S^tot(PC) se calculează cu relaţia:

în care:

Spc cc - suprafaţa echivalentă termic totală a corpurilor de încălzire aflate în proprietatea comună (casa scării, uscătorii, spălătorii, boxe etc.);

Spc cd - suprafaţa echivalentă termic totală a conductelor de distribuţie, izolate sau neizolate, cuprinse între contorul de energie termică şi coloanele de distribuţie;

Spc cl - suprafaţa echivalentă termic a tuturor coloanelor de distribuţie din condominiu care traversează spaţiile comune. Nu se iau în considerare coloanele care trec prin proprietăţile individuale şi nici conductele de aerisire.

se încarcă...