Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.07.2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

Art. IV. - Referințe (2)

(1) Nerespectarea prevederilor art. III alin. (1), (3) şi (7) constituie contravenţie.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.

Art. V. -

Pentru anul 2010, comunicările prefecţilor prevăzute la art. III alin. (8) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit prevederilor din tabelul 2 din anexă.

Art. VI. -

În termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile deliberative, la propunerea autorităţii executive, au obligaţia să aprobe modificările organigramelor şi să reflecte în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. III alin. (1)-(3).

Art. VII. - Derogări (1),

Guvernul alocă sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia sa, potrivit art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, numai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc următoarea condiţie:

Plăţile restante(t-1) < Plăţile restante(t-2),

unde:

Plăţile restante(t-1) - plăţi restante la sfârşitul anului anterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului

Plăţile restante(t-2) - plăţi restante la sfârşitul anului anteanterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Art. VIII. -

Ordonatorii de credite care gestionează programe naţionale prin intermediul cărora se finanţează proiecte de dezvoltare sau sociale, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, iau, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele măsuri:

a) analizează oportunitatea finanţării din bugetul de stat a proiectelor aprobate înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care nu există angajamente legale încheiate şi nici obligaţii de plată;

b) încheie contracte de finanţare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru proiectele în curs de implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în limitele creditelor bugetare aprobate;

c) ulterior aprobării cadrului de cheltuieli pe termen mediu, încheie acte adiţionale la contractele de finanţare prevăzute la lit. b), în vederea finanţării cu prioritate a proiectelor de investiţii respective, astfel încât acestea să fie finalizate până cel târziu la sfârşitul anului 2013.

Art. IX. - Jurisprudență (1)

(1) În cazul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde certificatul de înregistrare fiscală are menţionat ca titular "PRIMĂRIA ...", "CONSILIUL LOCAL ..." sau "CONSILIUL JUDEŢEAN ...", după caz, prin grija autorităţii executive, se solicită la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, schimbarea certificatului de înregistrare fiscală şi înscrierea în acesta, după cum urmează: "COMUNA ...", "ORAŞUL ...", "MUNICIPIUL ...", "SECTORUL ... AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI" sau, după caz, "JUDEŢUL ...". În locul marcat prin puncte se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Jurisprudență (3)

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) se procedează şi la schimbarea în mod corespunzător a denumirii titularilor conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică, precum şi la unităţile bancare.

Art. X. -

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia următoarelor prevederi:

a) art. I pct. 41 şi 42 şi art. IV, care intră în vigoare în termen de 30 de zile, calculate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) art. I pct. 1-8, 11, 13-15, 17-21, 25-40 şi 43, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Art. XI. -

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan

Bucureşti, 30 iunie 2010.

Nr. 63.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

PROCEDURA DE STABILIRE
a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare "Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanţare

Tabelul 1.1. Numărul posturilor din comune, corespunzător grupelor de populaţie
Nr. crt. Grupe în funcţie de numărul de locuitori Numărul posturilor
minim mediu maxim
0 1 2 3 4
1 cel mult 1.500 10 14 16
2 1.501 - 3.000 17 19 22
3 3.001 - 5.000 22 25 30
4 5.001 - 10.000 30 35 43
5 10.001 - 20.000 44 52 60
Tabelul 1.2. Numărul posturilor din oraşe, corespunzător grupelor de populaţie
Nr. crt. Grupe în funcţie de numărul de locuitori Numărul posturilor
minim mediu maxim
0 1 2 3 4
1 1.501 - 3.000 25 30 33
2 3.001 - 5.000 35 44 51
3 5.001 - 10.000 53 63 75
4 10.001 - 20.000 76 100 130
5 20.001 - 50.000 131 151 189
Tabelul 1.3. Numărul posturilor din municipii, corespunzător grupelor de populaţie
Nr. crt. Grupe în funcţie de numărul de locuitori Numărul posturilor
minim mediu maxim
0 1 2 3 4
1 10.001 - 20.000 100 145 165
2 20.001 - 50.000 171 202 349
3 50.001 - 100.000 350 498 575
4 100.001 - 200.000 600 625 699
5 200.001 - 400.000 700 747 800
Tabelul 1.4. Numărul posturilor din municipiul Bucureşti şi din sectoarele acestuia
Nr. crt. Grupe în funcţie de numărul de locuitori Numărul posturilor
minim mediu maxim
0 1 2 3 4
1 Municipiul Bucureşti 4.391 4.391 4.391
2 Sectoarele municipiului Bucureşti 630 896 950
Tabelul 1.5. Numărul posturilor din judeţe, corespunzător grupelor de populaţie
Nr. crt. Grupe în funcţie de numărul de locuitori Numărul posturilor
minim mediu maxim
0 1 2 3 4
1 cel mult 500.000 310 402 455
2 cel puţin 500.001 507 605 698

Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi subdiviziuni administrativ-teritoriale
Nr. crt. Grupe în funcţie de numărul de locuitori comune oraşe municipii judeţe Sectoare ale municipiului Bucureşti Municipiul Bucureşti
0 1 2 3 4 5 6 7
1 cel mult 1.500 1.182 X X X X X
2 1.501 - 3.000 2.265 2.588 X X X X
3 3.001 - 5.000 3.813 4.170 X X X X
4 5.001 - 10.000 6.218 7.368 X X X X
5 10.001 - 20.000 11.038 12.896 17.407 X X X
6 20.001 - 50.000 X 26.329 31.746 X X X
7 50.001 - 100.000 X X 72.513 X X X
8 100.001 - 200.000 X X 132.914 X X X
9 200.001 - 400.000 X X 282.653 X X X
10 cel mult 500.000 X X X 364.117 X X
11 cel puţin 500.001 X X X 655.450 X X
12 sectoare ale municipiului Bucureşti X X X X 325.652 X
13 municipiul Bucureşti X X X X X 1.944.226

Numărul maxim al posturilor pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare "Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanţ are, se stabileşte după cum urmează:

1. Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepţia posturilor afere nte funcţionării serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, poliţiei comunitare şi pazei obiectivelor de interes judeţean, după caz, se stabileşte prin raportarea la media numărului locuitorilor aferentă, prevăzută în Tabelul 2. Dacă numărul locuitorilor unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este mai mic sau m ai mare decât media grupei din care face parte, atunci se parcurg următoarele etape de calcul:

Etapa I: Se calculează Raportul dintre numărul locuitorilor şi media numărului locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu ajutorul următoarei forumule de calcul:

  Nr. loc
||||||||||||
Media grupei

unde:

Nr. loc. - numărul locuitorilor din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială la data de 31 decembrie a anului anterior anului de calcul.

Media grupei - Media numărului locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, potrivit tabelului 2.

Etapa a II-a: Se calculează Produsul dintre Raportul determinat în etapa I şi Numărul mediu al posturilor aplicabil unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, corespunzător grupei din tabelele 1.1-1.5. Numărul posturilor aplicabil nu poate mai mic, respectiv mai mare, după caz, decât numărul minim, respectiv maxim, al posturilor, corespunzător grupei din tabelele 1.1 -1.5.

În situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:

Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50

Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari.

Numărul maxim al posturilor pe care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială îl poate avea potrivit prezentei ordonanţei de urgenţă este cel determinat potrivit etapelor I şi a II-a şi cuprinde inclusiv funcţiile de primar, primar general, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean, vicepreşedinte al consiliului judeţean, secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, după caz.

2. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu sau fără personalitate juridică, la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1 se mai adaugă numărul de posturi determinat după cum urmează:

a) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru comune, oraşe şi municipii, cu excepţia municipiului Bucureşti;

b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru sectoarele municipiului Bucureşti;

c) un post pentru fiecare 15.000 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti.

Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 22.750 numărul maxim de posturi este 3.

Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

Nota: În situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:

Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50.

Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari.

3. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public de poliţie comunitară, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean, după caz, cu sau fără personalitate juridică, la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1 şi punctul 2, după caz, se mai adaugă numărul posturilor determinat după cum urmează:

a) un post pentru fiecare 1.000 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii, şi sectoare ale municipiului Bucureşti;

b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti.

Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 3.500 numărul maxim al posturilor este 3.

Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public de poliţie comunitară, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean.

Nota: În situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:

Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50.

Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari.

4. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, atunci la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1, punctul 2 şi punctul 3, după caz, se mai adaugă, numai pentru perioada implementării proiectelor, numărul posturilor corespunzător din următorul tabel:

Tabelul 3. Numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile
Nr. crt. Grupe în funcţie de valoarea totală cumulată a proiectelor în curs de implementare Numărul posturilor
0 1 2
1. Până în 50.000 euro 2
2. Între 50.001 euro şi 500.000 euro 3
3. Între 500.001 euro şi 3.000.000 euro 5
4. Între 3.000.001 euro şi 10.000.000 euro 8
5. Peste 10.000.000 euro 10
se încarcă...