Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.06.2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 73.160 din 21 iunie 2010, întocmit de Serviciul Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor,

luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 125 din 11 iulie 1966, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ce priveşte denumirile botanice ale plantelor, denumirile ştiinţifice ale altor organisme, precum şi a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE şi 2002/57/CE ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 27 iunie 2009,

în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin se aplică producţiei de sămânţă în vederea comercializării, precum şi comercializării seminţelor de cereale.

(2) În sensul prezentului ordin, termenul comercializare reprezintă vânzarea, deţinerea în scopul vânzării, oferta spre vânzare şi orice formă de cedare, furnizare sau transfer, în vederea exploatării comerciale, al seminţelor către terţi, fie că sunt remunerate sau nu.

(3) Nu se consideră comercializare schimburile de seminţe care nu au ca scop exploatarea comercială a varietăţilor, cum sunt următoarele operaţiuni:

a) furnizarea de seminţe unor organisme oficiale de testare şi de inspecţie;

b) furnizarea de seminţe, în anumite condiţii, prestatorilor de servicii, în vederea procesării sau ambalării, dacă prestatorul de servicii nu deţine un titlu asupra seminţelor astfel furnizate.

(4) Furnizarea de seminţe, în anumite condiţii, prestatorilor de servicii, în vederea producerii anumitor materii prime agricole, destinate utilizării industriale, sau în vederea înmulţirii seminţelor în acest scop, nu este considerată comercializare dacă prestatorul de servicii nu deţine un drept asupra seminţelor astfel furnizate ori asupra produselor recoltate. Furnizorul de seminţe pune la dispoziţia autorităţii competente prevăzute la art. 2. alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) o copie a părţilor relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie să includă normele şi condiţiile actuale privind seminţele furnizate.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentului ordin:

I. Cereale înseamnă plante aparţinând următoarelor specii, destinate producţiei agricole sau horticole, cu excepţia destinaţiilor ornamentale:

Avena nuda L. Ovăz golaş
Avena sativa L. Include:
- A. byzantina K. Koch Ovăz şi ovăz roşu
- Avena strigosa Schreb. Ovăz negru, ovăz ţepos
Hordeum vulgare L. Orz
Oryza sativa L. Orez
Phalaris canariensis L. Iarba cănăraşului
Secale cereale L. Secară
Sorghum bicolor (L.) Moench Sorg
Sorghum sudanense (Piper) Stapf Iarbă de Sudan
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hibrizi rezultaţi din încrucişarea unei specii din genul Triticum cu o specie din genul Secale
Triticum aestivum L. Grâu comun
Triticum durum Desf. Grâu durum
Triticum spelta L. Alac
Zea mays L (partim). Porumb, cu excepţia porumbului pentru floricele şi a porumbului zaharat

Definiţia conţine în egală măsură următorii hibrizi, rezultaţi din încrucişarea speciilor menţionate anterior.

Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf Hibrizi rezultaţi din încrucişarea dintre sorg şi iarba de Sudan

În lipsa unor dispoziţii contrare, seminţele hibrizilor menţionaţi anterior trebuie să corespundă standardelor sau altor condiţii aplicabile seminţelor fiecăreia dintre speciile din care sunt derivaţi.

II. Soiuri, hibrizi şi linii consangvinizate de porumb şi Sorghum spp.:

a) soi cu polenizare liberă reprezintă un soi suficient de omogen şi stabil;

b) linie consangvinizată reprezintă o linie suficient de uniformă şi stabilă, obţinută fie prin autofecundare artificială însoţită de selecţie în mai multe generaţii succesive, fie prin operaţiuni echivalente;

c) hibrid simplu reprezintă prima generaţie dintr-o încrucişare între două linii consangvinizate, definit de menţinător;

d) hibrid dublu reprezintă prima generaţie dintr-o încrucişare între 2 hibrizi simpli, definit de menţinător;

e) hibrid triplu reprezintă prima generaţie dintr-o încrucişare între o linie consangvinizată şi un hibrid simplu, definit de menţinător;

f) hibrid Top Cross reprezintă prima generaţie dintr-o încrucişare între o linie consangvinizată sau un hibrid simplu şi un soi cu polenizare liberă, definit de menţinător;

g) hibrid intervarietal reprezintă prima generaţie dintr-o încrucişare între plante din seminţe de bază provenite de la două soiuri cu polenizare liberă, definit de menţinător.

III. Sămânţa Bază (ovăz, orz, orez, iarba cănăraşului, secară, triticale, grâu comun, grâu durum şi alac, altele decât hibrizii respectivi) înseamnă sămânţa:

a) care a fost produsă sub responsabilitatea menţinătorului, după reguli de selecţie conservativă în ceea ce priveşte soiul;

b) care este destinată producerii de sămânţă din categoria "sămânţă Certificată" sau din categoriile "sămânţă Certificată prima generaţie" sau "sămânţă Certificată a doua generaţie";

c) care, sub rezerva prevederilor art. 4 lit. a), îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Bază, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie prin examinare oficială, fie prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a)-c).

IV. Sămânţa Bază (hibrizi de ovăz, orz, orez, secară, grâu comun, grâu durum, alac şi triticale autogame) înseamnă sămânţa:

a) care este destinată producerii de hibrizi;

b) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Bază, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi

c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a) şi b).

V. Sămânţa Bază (porumb şi Sorghum spp.) înseamnă:

1. din soiurile cu polenizare liberă, sămânţa:

a) care a fost produsă sub responsabilitatea menţinătorului, în conformitate cu regulile de selecţie conservativă în ceea ce priveşte soiul;

b) care este destinată producerii de sămânţă din categoria "sămânţă Certificată", de hibrizi "Top Cross" sau de hibrizi intervarietali;

c) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Bază, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a)-c);

2. din linii consangvinizate, sămânţa:

a) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Bază, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi

b) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a);

3. din hibrizi simpli, sămânţa:

a) care este destinată producerii de hibrizi dubli, hibrizi triliniari sau de hibrizi "Top Cross";

b) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Bază, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2;

c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a) şi b).

VI. Sămânţa Certificată (iarba cănăraşului, alta decât hibrizii săi, secară, sorg, iarbă de Sudan, porumb şi hibrizi de ovăz, de orz, de grâu comun, de grâu durum, de alac şi de triticale autogame) înseamnă sămânţa:

a) care provine direct din sămânţa Bază sau, la cererea amelioratorului, din sămânţă dintr-o generaţie anterioară seminţei Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Bază;

b) care este destinată unei alte producţii decât cea de seminţe de cereale;

c) care, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. b), îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Certificată, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a)-c).

VII. Sămânţa Certificată (C1), din prima generaţie (ovăz, orz, orez, triticale, grâu comun, grâu durum şi alac, altele decât hibrizii fiecăruia) înseamnă sămânţa:

a) care a fost produsă direct din sămânţa Bază sau, la cererea amelioratorului, din sămânţă dintr-o generaţie anterioară seminţei Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Bază;

b) care este destinată producerii de sămânţă din categoria "sămânţă Certificată (C2) a doua generaţie" sau altor scopuri decât producţia de sămânţă de cereale;

c) care îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Certificată (C1) din prima generaţie prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a)-c).

VIII. Sămânţa Certificată (C2) a doua generaţie (ovăz, orz, orez, triticale, grâu comun, grâu durum şi alac, altele decât hibrizii fiecăruia) înseamnă sămânţa:

a) care provine direct din sămânţa Bază, din sămânţa Certificată (C1) prima generaţie sau, la cererea amelioratorului, din sămânţă dintr-o generaţie anterioară seminţei Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Bază;

b) care este destinată unei alte producţii decât celei de seminţe de cereale;

c) care îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Certificată (C2) a doua generaţie, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a)-c).

IX. Măsuri oficiale înseamnă măsurile luate de către:

1. autorităţile competente:

a) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS);

b) autorităţile competente stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorităţii competente prevăzute la lit. a), sunt inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS;

c) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 pentru testarea şi înregistrarea soiurilor de plante este MADR, prin Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS);

d) autorităţile competente fitosanitare de la nivel central şi teritorial;

2. persoane juridice de drept public sau privat, sub responsabilitatea autorităţilor competente prevăzute la subpct. 1 lit. b); sau

3. persoane fizice abilitate în acest sens pentru activităţi auxiliare, sub responsabilitatea autorităţilor competente prevăzute la subpct. 1 lit. b), cu condiţia ca persoanele menţionate la subpct. 2 şi 3 să nu folosească aceste măsuri în vederea obţinerii unui profit personal.

(2) Atunci când se efectuează examinările sub supraveghere oficială prevăzute la: alin. (1) pct. III lit. d); alin. (1) pct. IV lit. c); alin. (1) pct. V subpct. 1 lit. d); alin. (1) pct. V subpct. 2 lit. b); alin. (1) pct. V subpct. 3 lit. c); alin. (1) pct. VI lit. d); alin. (1) pct. VII lit. d); alin. (1) pct. VIII lit. d); alin. (1) pct. IX subpct. 2 şi 3, trebuie respectate următoarele cerinţe:

I. Pentru inspecţia în câmp:

a) inspectorii trebuie:

(i) să deţină calificările tehnice necesare;

(ii) să nu obţină niciun câştig personal prin efectuarea inspecţiilor;

(iii) să fie autorizaţi în mod oficial de autoritatea competentă prevăzută alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), iar această autorizare trebuie să conţină o declaraţie pe propria răspundere a inspectorilor sau un angajament scris semnat de ei cu privire la respectarea normelor care reglementează examinările oficiale;

(iv) să efectueze inspecţiile sub supraveghere oficială în conformitate cu normele aplicabile inspecţiilor oficiale;

b) cultura seminceră care urmează să fie inspectată a fost obţinută din seminţe care au fost supuse unui postcontrol oficial, iar rezultatele obţinute au fost satisfăcătoare;

c) cel puţin 5% din culturile semincere sunt verificate de inspectorii oficiali ai autorităţii competente prevăzute la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b);

d) un procentaj al eşantioanelor provenind din loturile de seminţe recoltate din culturile de seminţe se prelevă pentru verificare în postcontrol şi, după caz, pentru testarea oficială în laborator a seminţelor în privinţa identităţii şi purităţii varietale;

e) nerespectarea dispoziţiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a) pct. (iii), în situaţia în care se constată că inspectorii autorizaţi oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijenţă, normele care reglementează examinările oficiale şi, anularea oricărei certificări a seminţelor examinate, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că seminţele respective respectă totuşi toate cerinţele corespunzătoare.

II. Pentru testarea seminţelor:

a) testarea seminţelor se efectuează de către laboratoarele de testare a seminţelor care au fost autorizate în acest scop de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), în condiţiile stabilite la lit. b)-d);

b) laboratorul de testare a seminţelor:

(i) are un analist-şef care este direct răspunzător pentru operaţiile tehnice ale laboratorului şi deţine calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a seminţelor;

(ii) are analişti pentru seminţe care deţin calificările tehnice necesare, obţinute în cadrul cursurilor de formare organizate în condiţiile aplicabile analiştilor oficiali pentru seminţe şi confirmate prin examene oficiale;

(iii) este instalat în locaţii şi dotat cu echipamente în mod oficial considerate de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) ca fiind satisfăcătoare pentru testarea seminţelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării;

(iv) trebuie să efectueze testarea seminţelor, în conformitate cu metodele internaţionale actuale;

c) laboratorul de testare a seminţelor este:

(i) un laborator independent; sau

(ii) un laborator care aparţine unei companii producătoare de seminţe.

În situaţia prevăzută la pct. (ii), laboratorul poate efectua testarea seminţelor numai pe loturi de seminţe produse în numele companiei producătoare de seminţe căreia îi aparţine, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel între compania producătoare de seminţe respectivă, solicitantul certificării şi autoritatea de certificare a seminţelor;

d) activităţile de testare a seminţelor efectuate de laborator se supun supravegherii oficiale de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b);

e) în scopul supravegherii oficiale menţionate la lit. d), cel puţin 5% din loturile de seminţe înscrise pentru certificarea oficială trebuie verificate prin testarea oficială a seminţelor de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b);

f) nerespectarea dispoziţiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizaţi oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijenţă, normele care reglementează examinările oficiale, şi anularea oricărei certificări a seminţelor examinate, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că seminţele respective respectă totuşi toate cerinţele corespunzătoare.

Art. 3. -

(1) Seminţele de cereale nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate oficial ca "sămânţă Bază", "sămânţă Certificată", "sămânţă Certificată din prima generaţie" sau "sămânţă Certificată din a doua generaţie".

(2) Umiditatea maximă conţinută de sămânţa Bază şi sămânţa Certificată de orice tip nu trebuie să depăşească 14%.

(3) Examinările oficiale ale seminţelor se realizează după metodele internaţionale curente, în măsura în care există astfel de metode.

se încarcă...