Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

În vigoare de la 04.06.2010 până la 10.11.2011, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 1470/2011 și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 1470/2011, înlocuit(ă) parţial de Criteriul din 20.10.2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. Cs.A. 4.936 din 19 mai 2010;

- prevederile pct. 4(2) de la paragraful Reglementări specifice domeniului sănătate din nota la anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupării funcţiilor prevăzute în anexă se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.

Art. 3. -

Prezentul ordin se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum şi unităţilor şi structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 4. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 26 ianuarie 2006.

Art. 5. -

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică, unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum şi unităţile şi structurile sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila

Bucureşti, 19 mai 2010.

Nr. 467.

ANEXĂ

CRITERII
privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte
profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

Nr. crt. Funcţia (gradul sau treapta profesională) Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare
Anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
A. Funcţii de specialitate medico-sanitare
1. Medic/Medic dentist; primar - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/ diplomă de licenţă de medic dentist - 5 ani vechime ca medic specialist
- examen de medic primar
- concurs pentru ocuparea postului
2. Medic/Medic dentist; specialist - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/ diplomă de licenţă de medic dentist - stagiu de rezidenţiat terminat
- examen de medic specialist
- concurs pentru ocuparea postului*)
*) Cu excepţia medicilor şi farmaciştilor care urmează rezidenţiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.
3. Medic/Medic dentist; rezident anul II-VII - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/ diplomă de licenţă de medic dentist - un an vechime ca medic rezident
- promovarea examenelor de verificare a cunoştinţelor susţinute până la momentul respectiv
4. Medic/Medic dentist; rezident anul I - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/ diplomă de licenţă de medic dentist
- concurs de medic rezident
5. Medic/Medic dentist**) - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/ diplomă de licenţă de medic dentist - un an vechime ca medic stagiar
- concurs pentru ocuparea postului
6. Medic stagiar***) - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină
7. Farmacist primar - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie - 5 ani vechime ca farmacist specialist
- examen de farmacist primar
- concurs pentru ocuparea postului
8. Farmacist specialist - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie - stagiu de rezidenţiat terminat
- examen de farmacist specialist
- concurs pentru ocuparea postului*)
9. Farmacist rezident anul II-III - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie - un an vechime ca farmacist rezident
- promovarea examenelor de verificare a cunoştinţelor susţinute până în momentul respectiv
10. Farmacist rezident anul I - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie
- concurs de farmacist rezident
11. Farmacist**) - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie - un an vechime ca farmacist stagiar
- concurs pentru ocuparea postului
12. Farmacist stagiar***) - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie
13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist
- examen de grad principal
- concurs pentru ocuparea postului
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist - diplomă de licenţă în specialitate - 4 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
- examen de grad specialist
- concurs pentru ocuparea postului
15. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
- concurs pentru ocuparea postului
16. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant - diplomă de licenţă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
17. Dentist principal - diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate - 5 ani vechime ca dentist
- examen de dentist principal
- concurs pentru ocuparea postului
*) Cu excepţia medicilor şi farmaciştilor care urmează rezidenţiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.
**) Se exceptează absolvenţii de medicină dentară şi farmacie, promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare, care obţin dreptul de liberă practică odată cu dobândirea licenţei.
***) Funcţia de medic şi farmacist stagiar se utilizează numai pentru promoţiile anterioare anului 2005.
18. Dentist - diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate - 6 luni vechime ca dentist
- concurs pentru ocuparea postului
19. Dentist debutant - diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
B. Funcţii de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
20. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
- examen de grad principal
- concurs pentru ocuparea postului
21. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist - diplomă de licenţă în specialitate - 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
- examen de grad specialist
- concurs pentru ocuparea postului
22. Biolog, biochimist, chimist, fizician - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
23. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant - diplomă de licenţă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
NOTE:
1. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 şi 10 se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.
2. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 20 şi 21, cu excepţia fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.
3. Gradele profesionale de specialist şi principal obţinute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 13, 14, 27, 30, 31 şi 34, inclusiv fizicienii de la poziţiile 20 şi 21, se confirmă prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică.
24. Expert în fizică medicală - diplomă de licenţă în fizică sau echivalent - 3 ani vechime ca fizician medical
- grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat)
- curs de radioprotecţie postuniversitar
- permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)
- concurs pentru ocuparea postului
25. Fizician medical - diplomă de licenţă în fizică sau echivalent - 2 ani vechime ca fizician medical debutant
- permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
- concurs pentru ocuparea postului
26. Fizician medical debutant - diplomă de licenţă în fizică sau echivalent
- concurs pentru ocuparea postului
27. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; principal - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
28. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
29. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; debutant - diplomă de licenţă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
30. Psiholog principal - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
- examen de grad principal
- concurs pentru ocuparea postului
31. Psiholog specialist - diplomă de licenţă în specialitate - 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
- examen de grad specialist
- concurs pentru ocuparea postului
32. Psiholog practicant - diplomă de licenţă în specialitate - un an vechime ca psiholog stagiar
- concurs pentru ocuparea postului
33. Psiholog stagiar - diplomă de licenţă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
34. Profesor CFM, biolog, chimist; principal - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate - 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
35. Profesor CFM, biolog, chimist - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate - 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar
- concurs pentru ocuparea postului
36. Profesor CFM, biolog, chimist; debutant - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
II. Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie
Anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009
37. Asistent medical, moaşă; principal - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime ca asistent medical
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
38. Asistent medical, moaşă - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime ca asistent medical
- concurs pentru ocuparea postului
39. Asistent medical, moaşă; debutant - diplomă de licenţă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
40. Asistent medical principal (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate - 5 ani vechime ca asistent medical
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
41. Asistent medical (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate - 6 luni vechime ca asistent medical
- concurs pentru ocuparea postului
42. Asistent medical debutant (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
43. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
- 5 ani vechime ca asistent medical
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
44. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
45. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- concurs pentru ocuparea postului
46. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii - 5 luni vechime ca asistent medical
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
47. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
48. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii
- concurs pentru ocuparea postului
49. Educator-puericultor principal (PL) - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate - 5 ani vechime ca educator- puericultor
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
50. Educator-puericultor (PL) - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
51. Educator-puericultor; debutant (PL) - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
52. Educator-puericultor principal (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate - 5 ani vechime ca educator- puericultor
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
53. Educator-puericultor (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
54. Educator-puericultor; debutant (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
55. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- 5 ani vechime în specialitate
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
56. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
57. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- concurs pentru ocuparea postului
58. Tehnician dentar principal (M) - diplomă de liceu sanitar în profil - 5 ani vechime ca tehnician dentar
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
59. Tehnician dentar (M) - diplomă de liceu sanitar în profil - 6 luni vechime ca tehnician dentar
- concurs pentru ocuparea postului
60. Tehnician dentar debutant (M) - diplomă de liceu sanitar în profil
- concurs pentru ocuparea postului
61. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (M) - diplomă de studii medii în specialitate - 5 ani vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
62. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă) (M) - diplomă de studii medii în specialitate - 6 luni vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
- concurs pentru ocuparea postului
63. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (M) - diplomă de studii medii în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
64. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; principal (M) - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil - 5 ani vechime în specialitate
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
65. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; (M) - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
66. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; debutant (M) - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil
- concurs pentru ocuparea postului
67. Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; principal (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii - 4 ani vechime în specialitate
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
68. Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
69. Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; debutant (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
- concurs pentru ocuparea postului
70. Asistent social, educator-puericultor; principal - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
71. Asistent social, educator- puericultor - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
72. Asistent social, educator- puericultor; debutant - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
73. Gipsar, autopsier; principal - şcoală generală - examen pentru obţinerea gradului de principal - 4 ani vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură
- curs de instruire de 3 luni
- concurs pentru ocuparea postului
74. Gipsar, autopsier - şcoală generală - concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură
75. Gipsar, autopsier; debutant - şcoală generală
- concurs pentru ocuparea postului
NOTE:
1. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 37-39 se aplică şi următoarelor funcţii: tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.
2. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 40-42 se aplică şi următoarelor funcţii: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.
3. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 34-36 se aplică şi următoarelor funcţii: educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecvenţă.
4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale şi medii în funcţiile de la poziţiile 43-75, echivalările şi confirmările în funcţii şi specialităţi aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare îşi menţin valabilitatea.
76. Operator registrator de urgenţă principal - diplomă de studii medii - 4 ani vechime în specialitate
- curs organizat conform Ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti
- examen pentru obţinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
77. Operator registrator de urgenţă - diplomă de studii medii şi certificat de radiotelefonist sau telefonist - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
78. Operator registrator de urgenţă debutant - diplomă de studii medii şi certificat de radiotelefonist sau telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
III. Personal auxiliar sanitar
Anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009
79. Infirmieră, agent DDD - şcoală generală - curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
80. Infirmieră, agent DDD; debutant - şcoală generală
- concurs pentru ocuparea postului
81. Brancardier, băiaş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare - şcoală generală
- concurs pentru ocuparea postului
82. Ambulanţier - diplomă de bacalaureat (2) - 5 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist, din care cel puţin un an ca şofer pe autosanitară
- permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C
- diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform Ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti
- concurs pentru ocuparea postului
sau
- diplomă de bacalaureat (2)
- 5 ani vechime ca motorist, marinar sau conducător de şalupă, din care cel puţin un an vechime ca motorist, marinar pe şalupă medicală sau conducător de şalupă medicală
- certificat de calificare
- diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform Ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti
- concurs pentru ocuparea postului
83. Şofer autosanitară I - diplomă de bacalaureat (2) - 6 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist
- permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C
- concurs pentru ocuparea postului
84. Şofer autosanitară II - diplomă de bacalaureat (2) - 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist
- permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C
- concurs pentru ocuparea postului
85. Şofer autosanitară III - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C
- concurs pentru ocuparea postului
NOTE:
1. Se aplică nivelele I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelele de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
2. Numai pentru ocuparea funcţiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanţă.
3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 82-84, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
IV. Personalul din unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
Anexa nr. II/3 la Legea-cadru nr. 330/2009
A. Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Cercetător ştiinţific I - diplomă de licenţă în specialitate - 9 ani vechime în activitatea de cercetare şi titlul ştiinţific de doctor
sau
- 9 ani vechime în învăţământul superior şi titlul ştiinţific de doctor sau
- medic primar, farmacist primar (3)
- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal
- expert în fizică medicală
- concurs pentru ocuparea postului
- 15 ani vechime în profilul postului
2. Cercetător ştiinţific II - diplomă de licenţă în specialitate - 8 ani vechime în activitatea de cercetare şi titlul ştiinţific de doctor
sau
- 8 ani vechime în învăţământul superior şi titlul ştiinţific de doctor sau
- medic primar, farmacist primar (3)
- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal
- expert în fizică medicală
- concurs pentru ocuparea postului
- 12 ani vechime în profilul postului
3. Cercetător ştiinţific III - diplomă de licenţă în specialitate - 6 ani vechime în activitatea de cercetare
sau
- 6 ani vechime în învăţământul superior
sau
- 4 ani vechime pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi provin din învăţământul superior ori din domeniul cercetării
sau
- 10 ani vechime în profilul postului
sau
- 8 ani vechime pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi provin din afara învăţământului superior sau al cercetării
- medic specialist sau farmacist specialist (3)
- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, expert în fizică medicală, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
4. Cercetător ştiinţific - diplomă de licenţă în specialitate - 2 ani vechime în activitatea de cercetare
sau
- 2 ani vechime în învăţământul superior
sau
- 4 ani vechime în profilul postului
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii, în ultimul an de rezidenţiat
- biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
5. Asistent de cercetare ştiinţifică - diplomă de licenţă în specialitate
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii
- biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime în activitate
6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar - diplomă de licenţă în specialitate
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii
- biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
B. Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
7. Asistent I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 4 ani vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Asistent II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- un an vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
9. Asistent stagiar - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
NOTE:
1. Funcţiile din prezenta anexă se echivalează cu funcţiile prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menţionată.
2. Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicală şi farmaceutică se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale.
3. Se aplică numai pentru funcţiile din activitatea de cercetare ştiinţifică medicală clinică şi de medicină preventivă.
V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, resurse umane, salarizare şi contencios
A. Funcţii din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios şi investiţii
Anexa nr. II/13 la Legea-cadru nr. 330/2009
Nr. crt. Funcţia (gradul sau treapta profesională) Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I; inginer, economist; specialist IA - diplomă de licenţă - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II; economist, referent, inginer; gradul I - diplomă de licenţă - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III; economist; referent, inginer; gradul II - diplomă de licenţă - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
4. Referent, inspector, inginer, economist; debutant - diplomă de licenţă
- concurs pentru ocuparea postului
5. Referent, subinginer, tehnician- economist, conductor arhitect, arhivist; I - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Referent, subinginer, tehnician- economist, conductor arhitect, arhivist; II - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
7. Referent, subinginer, tehnician- economist, conductor arhitect, arhivist; III - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Referent, subinginer, tehnician- economist, conductor arhitect, arhivist; debutant - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
9. Consilier juridic gradul IA - diplomă de licenţă în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
10. Consilier juridic gradul I - diplomă de licenţă în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
11. Consilier juridic gradul II - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
12. Consilier juridic debutant - diplomă de licenţă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
13. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA
sau
tehnician IA
- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- muncitori categoriile 5-6 - 7 ani vechime în meserie
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
14. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I
sau
tehnician I
- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- muncitori categoriile 4-5 - 4 ani vechime în meserie
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II
sau
tehnician II
- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat
- 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- muncitori categoriile 2-3 - un an vechime în meserie
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
16. Tehnician, merceolog, contabil referent; debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
NOTĂ:
Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 1-16, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
B. Compartimente de informatică
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA - diplomă de licenţă în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în activitatea de informatică
- concurs pentru ocuparea postului
2. Analist, programator, inginer de sistem; I - diplomă de licenţă în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în activitatea de informatică
- concurs pentru ocuparea postului
3. Analist, programator, inginer de sistem; II - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în activitatea de informatică
- concurs pentru ocuparea postului
4. Analist, programator, inginer de sistem; debutant - diplomă de licenţă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
5. Informatician, conductor tehnic; I - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Informatician, conductor tehnic; II - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
7. Informatician, conductor tehnic; III - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Informatician, conductor tehnic; debutant - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Analist (programator) ajutor IA - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 6 ani şi 6 luni vechime în activitatea informatică
- concurs pentru ocuparea postului
10. Analist (programator) ajutor I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 3 ani şi 6 luni vechime în activitatea informatică
- concurs pentru ocuparea postului
11. Analist (programator) ajutor II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 6 luni vechime în activitatea informatică
- concurs pentru ocuparea postului
12. Analist (programator) debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
13. Operator, controlor date; I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
14. Operator, controlor date; II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
15. Operator, controlor date; III - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
16. Operator, controlor date; debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii şi de deservire
Anexa nr. II/14 din Legea-cadru nr. 330/2009.
Nr. crt. Funcţia (treapta profesională) Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
a) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1. Administrator I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau tehnic - 4 ani vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
2. Administrator II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau tehnic - un an vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
3. Şef depozit I - diplomă de bacalaureat - 3 ani vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
4. Şef depozit II - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
5. Casier, magaziner; funcţionar, arhivar - diplomă de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale
- concurs pentru ocuparea postului
7. Stenodactilograf, secretar- dactilograf, dactilograf; I - diplomă de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Stenodactilograf, secretar- dactilograf, dactilograf; debutant - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
9. Secretar, secretar-dactilograf - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
10. Secretar, secretar-dactilograf; debutant - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale
- concurs pentru ocuparea postului
11. Şef formaţie pază/pompieri - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale
- concurs pentru ocuparea postului
12. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier - diplomă de absolvire a şcolii generale
- concurs pentru ocuparea postului
13. Maistru I - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri - 3 ani vechime ca maistru
- concurs pentru ocuparea postului
14. Maistru II - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri
- concurs pentru ocuparea postului
NOTĂ:
Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 1-14, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
b) Criterii de studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere-reparaţii, laboranţi determinări fizico- chimice, preparatori ser vaccin etc.
15. Muncitor calificat I - categoria de calificare 5 sau 6 - 9 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
16. Muncitor calificat II - categoria de calificare 3 sau 4 - 6 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
17. Muncitor calificat III - categoria de calificare 2 - 3 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
18. Muncitor calificat IV - categoria de calificare 1
- concurs pentru ocuparea postului
19. Muncitor necalificat I - concurs pentru ocuparea postului
20. Muncitor necalificat II - concurs pentru ocuparea postului
- fără sporuri
c) Personal operativ şi muncitori operativi
21. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial etc. I - nivel de calificare III - 6 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
22. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial etc. II-III - nivel de calificare II - 3 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
23. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial etc. IV - nivel de calificare I
- concurs pentru ocuparea postului
d) Încadrarea şoferilor pe trepte profesionale în funcţie de capacitatea de transport a autovehiculului
24. Şofer I - autovehicul şi tractor rutier cu remorcă, cu capacitatea de peste 2 t, şi autovehicul de transport de persoane cu peste 8 locuri - concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime în activitate ca şofer
25. Şofer II - autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv şi autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv
- concurs pentru ocuparea postului
e) Muncitori calificaţi - telefonist
26. Muncitor calificat II (telefonist) - centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice în funcţie, exclusiv posturile telefonice din derivaţie - 6 ani vechime în activitate
- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
27. Muncitor calificat III (telefonist) - centrală telefonică cu 50-400 de posturi telefonice în funcţie - 3 ani vechime în activitate
- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
28. Muncitor calificat IV (telefonist) - centrală telefonică cu până la 50 de posturi telefonice în funcţie
- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
NOTĂ:
Încadrarea pe funcţiile de muncitori de la poziţiile 15-23 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit.
Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în ITC.
Pentru celelalte categorii de muncitori încadraţi potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale.
Şoferii trebuie să posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate.
Încadrarea şoferilor se va face ţinându-se cont de echivalarea cu treptele profesionale prevăzute pentru muncitori.
VII. Funcţii de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unităţile sanitare publice
Anexele nr. II/4.1, II/7, II/8 şi II/12 la Legea-cadru nr. 330/2009
Nr. crt. Funcţia (gradul sau treapta profesională) Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
1. Unităţi de cultură
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul I - diplomă de licenţă în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
2. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul II - diplomă de licenţă în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
3. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul III - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
4. Documentarist, traducător, desenator artistic; debutant - diplomă de licenţă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
5. Bibliotecar gradul IA - diplomă de licenţă în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Bibliotecar gradul I - diplomă de licenţă în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
7. Bibliotecar gradul II - diplomă de licenţă în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Bibliotecar debutant - diplomă de licenţă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
9. Bibliotecar-arhivist gradul I - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
10. Bibliotecar-arhivist gradul II - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
11. Bibliotecar-arhivist gradul III - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
12. Bibliotecar-arhivist debutant - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
13. Bibliotecar treapta I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
14. Bibliotecar treapta II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
15. Bibliotecar treapta III - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
16. Bibliotecar debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
17. Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; treapta IA - diplomă de bacalaureat - 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
18. Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; treapta I - diplomă de bacalaureat - 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
19. Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; treapta II - diplomă de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
20. Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; debutant - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
21. Fotograf, laborant foto; treapta IA - diplomă de bacalaureat
sau
- diplomă de absolvire a şcolii generale
- 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
22. Fotograf, laborant foto; treapta I - diplomă de bacalaureat
sau
- diplomă de absolvire a şcolii generale
- 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
23. Fotograf, laborant foto; treapta II - diplomă de bacalaureat
sau
- diplomă de absolvire a şcolii generale
- 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
24. Fotograf, laborant foto; debutant - diplomă de bacalaureat
sau
- diplomă de absolvire a şcolii generale
- concurs pentru ocuparea postului
25. Garderobier - diplomă de bacalaureat
sau
- diplomă de absolvire a şcolii generale
- concurs pentru ocuparea postului
2. Navigaţie
1. Căpitan - diplomă de bacalaureat - 2 ani vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
2. Ofiţer punte - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
3. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
4. Conducător şalupă - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale - un an vechime în activitate
- certificat de capacitate şi certificat de calificare
- concurs pentru ocuparea postului
5. Motorist, marinar - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale şi certificat de calificare - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Motorist, marinar; debutant - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale şi certificat de calificare
- concurs pentru ocuparea postului
3. Sanitar-veterinar
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar - diplomă de medic veterinar - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- examen de medic primar veterinar
- concurs pentru ocuparea postului
2. Medic veterinar gradul II - diplomă de medic veterinar - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
3. Medic veterinar gradul III - diplomă de medic veterinar - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
4. Medic veterinar debutant - diplomă de medic veterinar
- concurs pentru ocuparea postului
5. Asistent veterinar IA (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Asistent veterinar I (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
7. Asistent veterinar II (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Asistent veterinar debutant (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Tehnician; asistent veterinar IA - diplomă de şcoală postliceală de specialitate
sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
10. Tehnician; I asistent veterinar II - diplomă de şcoală postliceală de specialitate
sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
11. Tehnician, asistent veterinar; debutant - diplomă de şcoală postliceală de specialitate
sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
VIII. Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere
Anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009
A. Unităţile sanitare publice*)
Nr. crt. Funcţia Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
1. Director general - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
2. Director general adjunct, director, director executiv - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
3. Director resurse umane - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
4. Director adjunct ştiinţific - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- cercetător ştiinţific gradele I, II sau III
- concurs pentru ocuparea postului
5. Director adjunct - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Medic şef (ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelenţă, unităţi fără personalitate juridică) - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- medic primar sau specialist
- concurs pentru ocuparea postului
7. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare, şef serviciu medicină legală şi anatomie patologică - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare sau
- conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice
8. Asistent medical şef pe unitate - conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii pentru aprobarea fişei postului şi atribuţiilor asistentului medical şef la nivelul direcţiilor sanitare judeţene şi al Direcţiei Sanitare a Municipiului Bucureşti, asistentului medical şef la nivelul serviciului de ambulanţă judeţean şi al municipiului Bucureşti, asistentului medical şef la nivel de unitate sanitară cu peste 300 de paturi, asistentului medical şef de secţie, asistentului medical şi oficiantului medical (sora medicală) de salon
*) Nu se utilizează pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.
B. Unităţile de cercetare ştiinţifică medicală
Nr. crt. Funcţia Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
9. Şef secţie - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- cercetător ştiinţific gradele I, II şi III
- concurs pentru ocuparea postului
10. Şef laborator - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- cercetător ştiinţific gradele I, II şi III
- concurs pentru ocuparea postului
C. Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti
Nr. crt. Funcţia Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
11. Director - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- medic, economist, analist
- concurs pentru ocuparea postului
12. Director adjunct - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- analist
- concurs pentru ocuparea postului
13. Contabil-şef - diplomă de licenţă în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
D. Activitatea administrativă din unităţile sanitare
Nr. crt. Funcţia Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
14. Director adjunct financiar- contabil - diplomă de licenţă în profilul economic - 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
- concurs pentru ocuparea postului
15. Director adjunct economic - diplomă de licenţă în profilul economic - 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
- concurs pentru ocuparea postului
16. Contabil-şef - diplomă de licenţă în profilul economic - 2 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
- concurs pentru ocuparea postului
17. Şef serviciu - diplomă de licenţă în specialitatea serviciului
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea serviciului
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea serviciului
sau
- diplomă de bacalaureat
- 2 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
18. Şef birou - diplomă de licenţă în specialitatea biroului
- 2 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea biroului
- 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea biroului
- 4 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat
- 4 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
19. Şef atelier - diplomă de licenţă a învăţământului tehnic - 2 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
20. Şef laborator - diplomă de licenţă în specialitate - 2 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea laboratorului - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea laboratorului - 4 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
21. Şef oficiu - diplomă de licenţă în specialitate - 2 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitate - 4 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
22. Şef formaţie muncitori - diplomă de licenţă a învăţământului tehnic - 2 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat - 3 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
23. Şef echipă muncitori - muncitori calificaţi categoriile 5, 6 sau 7 - 3 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
NOTĂ:
Persoanele încadrate în unităţile sanitare înainte de apariţia prezentelor criterii de studii şi vechime, cu respectarea reglementărilor legale, şi care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleaşi funcţii.
se încarcă...