Back

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private din 10.02.2010

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,06 Lei

În vigoare de la 27.04.2010

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 27.04.2010.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Prevederi generale

SECŢIUNEA 1 Cadrul legal şi domeniul de aplicare

Art. 1. -

(1) Obiectul prezentei metodologii îl reprezintă stabilirea etapelor necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) integrează, după caz, şi cerinţele specifice evaluării adecvate a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare a oricărui proiect public şi privat.

(4) Etapele prevăzute la alin. (1) se aplică proiectelor, după parcurgerea evaluării iniţiale a proiectului, astfel cum este prevăzută la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

(5) Etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului integrează, după caz, şi cerinţele specifice evaluării adecvate a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, în vederea obţinerii aprobării de dezvoltare pentru orice proiect public şi privat.

(6) Procedura prevăzută la alin. (1) se derulează cu respectarea prevederilor ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului şi, după caz, ale ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, denumit în continuare ghid metodologic privind evaluarea adecvată.

Art. 2. -

(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi cea de evaluare adecvată sunt conduse de autorităţile competente pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu competenţe stabilite prin prezenta metodologie.

(2) Evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată stabilesc cadrul unei abordări integrate prin informarea şi consultarea tuturor autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi participarea acestora în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT) organizate la nivelul judeţului unde se află amplasamentul proiectului sau, după caz, la nivel central pentru proiectele aflate în competenţa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(3) Comisia de analiză tehnică include obligatoriu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi/sau centrale, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, al autorităţii de sănătate publică, Administraţiei Naţionale "Apele Române", inspectoratului teritorial pentru situaţii de urgenţă, comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu şi, după caz, reprezentanţi ai structurilor responsabile pentru: inspectoratele teritoriale silvice, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, furnizarea de utilităţi şi servicii publice, administrarea parcurilor şi grădinilor publice, a siturilor arheologice şi monumentelor istorice, managementul ariilor naturale protejate, inclusiv reprezentanţi ai consiliilor ştiinţifice organizate la nivelul ariilor naturale protejate, ai agenţiilor pentru dezvoltare regională etc.

(4) Pentru proiectele aflate în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, a agenţiilor regionale pentru protecţia mediului sau a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", comisia de analiză tehnică include obligatoriu şi reprezentanţi ai acestor autorităţi.

Art. 3. -

Definiţiile unor termeni specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legislaţia naţională specifică.

Art. 4. -

(1) Tarifele pentru derularea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare.

(2) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, prin virament sau la sediul autorităţii pentru protecţia mediului care are responsabilităţi în aplicarea procedurii conform competenţelor stabilite prin prezenta metodologie.

(3) În situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), tarifele se încasează de către autoritatea publică pentru protecţia mediului care derulează etapa de procedură.

Art. 5. -

(1) Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuată după ce lucrările de investiţie au fost demarate sau proiectele au fost realizate.

(2) Orice proiect care nu are o legătură directă sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte proiecte, este supus evaluării adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, ţinând cont de obiectivele de conservare ale acesteia.

(3) În situaţia în care o investiţie se realizează etapizat sau se amplasează pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru întreaga investiţie.

(4) La punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu, conform legislaţiei în vigoare, şi pe care autoritatea competentă pentru protecţia mediului le-a reglementat în faza de proiect conform prezentei metodologii, titularii sunt obligaţi să depună solicitarea şi să obţină această autorizaţie.

SECŢIUNEA a 2-a Competenţe pentru parcurgerea etapelor evaluării impactului
asupra mediului

Art. 6. -

(1) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei metodologii şi ale căror amplasamente se situează pe teritoriul judeţului respectiv, cu excepţia proiectelor aflate sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

(2) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele aflate sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării din regiunea de dezvoltare şi pentru toate proiectele care fac obiectul evaluării impactului asupra mediului şi/sau al evaluării adecvate, al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe judeţe din cadrul aceleiaşi regiuni de dezvoltare.

(3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele care fac obiectul evaluării impactului asupra mediului şi/sau al evaluării adecvate, al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe regiuni de dezvoltare.

(4) Pentru proiectele propuse a se realiza în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", autoritatea responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată este Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

(5) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată pentru proiectele al căror amplasament se întinde atât pe teritoriul unui judeţ din afara perimetrului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cât şi în perimetrul acesteia.

(6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată pentru proiectele prevăzute la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului îndrumă şi coordonează procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care au potenţial impact semnificativ transfrontalier, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 2001.

(8) Autorităţile pentru protecţia mediului sunt denumite în continuare, în aplicarea prezentei metodologii şi în funcţie de responsabilităţile stabilite la alin. (1)-(5), autorităţi competente pentru protecţia mediului.

(9) În cazul în care există tipuri de proiecte care nu se pot încadra în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)-(6), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte autorităţile competente.

(10) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate angaja expertiză externă pentru analiza raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, precum şi a raportului de securitate, după caz, atunci când complexitatea proiectului este deosebită.

Art. 7. -

(1) Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi a celei de evaluare adecvată poate fi delegată, în totalitate sau în parte, după cum urmează:

a) de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, la agenţiile regionale sau judeţene pentru protecţia mediului sau la Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", după caz;

b) de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului la agenţiile regionale sau judeţene pentru protecţia mediului, după caz;

c) de către agenţiile regionale pentru protecţia mediului la agenţiile judeţene pentru protecţia mediului.

(2) Emiterea acordului de mediu nu face obiectul delegării de competenţă.

SECŢIUNEA a 3-a Depunerea notificării şi evaluarea iniţială a acesteia

Art. 8. -

(1) Pentru realizarea etapei de evaluare iniţială, titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, prin depunerea unei notificări privind intenţia de realizare a proiectului, însoţită de certificatul de urbanism emis în condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, planurile anexă la acesta şi dovada achitării tarifului aferent acestei etape.

(2) Conţinutul-cadru al notificării este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 9. -

(1) În termen de 10 zile de la primirea notificării, pe baza documentelor prevăzute la art. 8 şi a verificării amplasamentului, dacă este cazul, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului informează titularul, în scris, cu privire la:

a) clasarea notificării pentru proiectele care nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi transmiterea unui punct de vedere al autorităţii competente cu precizarea "Nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată", conform modelului din anexa nr. 2;

b) respingerea justificată a solicitării acordului pentru proiectele amplasate în zone cu restricţii de construire stabilite prin legislaţia din domeniul protecţiei mediului, cu precizarea neconformităţilor constatate şi/sau a actelor normative incidente ale căror prevederi nu sunt respectate, conform modelului din anexa nr. 3;

c) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată, prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, conform modelului din anexa nr. 4;

d) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului din anexa nr. 4;

e) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, conform modelului din anexa nr. 4, pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile cap. III "Evaluare adecvată" se aplică în mod corespunzător.

(2) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului informează titularul, în scris, cu privire la autoritatea competentă pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi a procedurii de evaluare adecvată, după caz.

(3) Memoriul de prezentare se întocmeşte conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, precum şi coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

(4) Pentru proiectele care intră sub incidenţa legislaţiei privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, memoriul va fi însoţit de notificarea specifică acestei legislaţii.

(5) Verificarea amplasamentului se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal, întocmit conform modelului din anexa nr. 6.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...