0
Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ordinul nr. 3081/2010 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 5,53 Lei

În vigoare de la 17.02.2010

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 17.02.2010.

Mergi la art.

În temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a administraţiei publice centrale,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Nota privind elaborarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, şi stagiile de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 2. Nota este cuprinsă în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi. Planul-cadru este cuprins în anexa nr. 2.

(2) Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, prevăzut la alin. (1), se aplică începând cu anul şcolar 2010-2011.

Art. 3. -

(1) Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a şi clasa a XI-a - semestrul I, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ seral. Planul-cadru este cuprins în anexa nr. 3.

(2) Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a şi clasa a XI-a - semestrul I, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, prevăzut la alin. (1), se aplică începând cu anul şcolar 2010-2011.

Art. 4. -

(1) Absolvenţii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care doresc să dobândească certificatul de calificare profesională de nivel 2 trebuie să parcurgă un stagiu de pregătire practică cu durata de 720 de ore.

(2) Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică sunt reglementate prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 5. -

(1) Pentru toate profilurile/domeniile de pregătire care organizează învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, planurile-cadru pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, cuprind în cadrul ariei curriculare "Limbă şi comunicare" disciplina Limba şi literatura maternă.

(2) Disciplinelor Limba şi literatura maternă şi Limba şi literatura română li se alocă acelaşi număr de ore, în trunchiul comun.

(3) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, studiul disciplinei Limba modernă 2 este organizat la decizia şcolii.

Art. 6. -

(1) Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi, include Religia - ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinţilor ori al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.

(2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără această disciplină.

Art. 7. -

(1) Planurile-cadru de învăţământ cuprinse în anexele nr. 2 şi 3 sunt parte integrantă a curriculumului naţional şi reprezintă oferta centrală obligatorie - pentru toate profilurile/domeniile de pregătire din cadrul ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi, respectiv învăţământ seral.

(2) Stagiile de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 2 reprezintă oferta obligatorie pentru elevii care optează pentru obţinerea acestui certificat.

(3) Inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund de aplicarea integrală şi corectă la clasă a planului-cadru de învăţământ în vigoare, pentru învăţământul de zi, respectiv pentru învăţământul seral.

Art. 8. -

Pentru elevii din învăţământul seral, filiera tehnologică, care în anul şcolar 2010-2011 se află în clasa a XI-a, anul de completare, clasele a XI-a şi a XII-a ruta directă de pregătire profesională, clasele a XII-a şi a XIII-a ruta progresivă de pregătire profesională, se aplică, până la finalizarea studiilor, planurile de învăţământ aflate în vigoare la momentul intrării elevilor în învăţământul liceal.

Art. 9. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 10. -

Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucureşti, 27 ianuarie 2010.

Nr. 3.081.

ANEXA Nr. 1

NOTĂ
privind elaborarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a,
ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, şi stagiile de
pregătire practică pentru obţinerea certificatului
de calificare profesională de nivel 2

Restructurarea filierei tehnologice a învăţământului liceal are în vedere o mai bună corelare a pregătirii elevilor, pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare personală ale acestora, dar şi cerinţelor pieţei muncii. Avându-se în vedere şi experienţele acumulate ca urmare a angajamentelor României, asumate prin programul Comisiei Europene "Educaţie şi formare 2010", restructurarea este realizată în perspectiva dezvoltării unui sistem de educaţie şi formare profesională care facilitează învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, clasa a X-a, se restructurează în condiţiile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Restructurarea învăţământului profesional şi tehnic are în vedere posibilitatea dobândirii calificării profesionale de nivel 2 şi prin ciclul inferior al învăţământului liceal.

Proiectarea curriculumului pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică, în condiţiile restructurării respectă principiile de proiectare a curriculumului naţional şi are în vedere realizarea obiectivelor majore ale învăţământului profesional şi tehnic, respectiv asigurarea premiselor pentru angajarea pe termen lung a absolvenţilor, prin:

1. dobândirea competenţelor profesionale tehnice generale, care sunt necesare pentru adaptarea continuă la cerinţele angajatorilor, potrivit dinamicii pieţei muncii;

2. dobândirea acelor competenţe-cheie transferabile, care sunt necesare pentru integrarea socioprofesională pe parcursul întregii vieţi.

Termenii de referinţă avuţi în vedere în proiectarea curriculumului pentru învăţământul profesional şi tehnic, în această structură, sunt:

- politica curriculară promovată în cadrul învăţământului profesional şi tehnic, care prevede finalităţi ale procesului de formare coerente la nivelul politicilor educaţionale, dar descrie şi parcursuri specifice, în funcţie de tipologia formării profesionale convenite la nivel sectorial, în parteneriat cu instituţiile abilitate;

- dezvoltarea curriculumului ca o consecinţă a dinamicilor tehnologiilor şi a modelelor de profesionalizare implicate de acestea;

- includerea în structura curriculumului a unităţilor de competenţe cu rol de unităţi de învăţare - componente ale standardelor de pregătire profesională;

- conţinuturile învăţării presupun aplicarea integrată - în contexte ştiinţifice, tehnice şi comunicaţionale - a cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice care se dobândesc în cadrul procesului de învăţare;

- definirea diferenţiată a procesului de formare asigurat prin curriculum, în funcţie de: pregătirea de bază sau generală (clasele a IX-a şi a X-a); calificarea profesională în stagiile de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 2; şi specializarea dobândită prin ciclul superior al învăţământului liceal (clasele a XI-a şi a XII-a);

- valorificarea elementelor de orientare şi dezvoltare a carierei profesionale (consiliere şi antreprenoriat), prevăzute în oferta curriculară;

- utilizarea standardelor de pregătire profesională validate de către partenerii sociali ca fundamente pentru evaluarea finală şi certificarea parcursului de pregătire descris prin curriculum.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...